Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 28.01.2009 Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

274

Na temelju odredbe članka 445.L437053 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 22. siječnja 2009. godine donijela je

PRAVILNIK

O VOĐENJU SLUŽBENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički, sigurnosni, organizacijski i ostali uvjeti za vođenje službenog registra propisanih informacija te dokumentacija kojom pravna osoba dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta za vođenje službenog registra propisanih informacija.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala

3) Propisana informacija – informacija propisana člankom 395. stavak 1. točka 4. Zakona

4) Registar – službeni registar propisanih informacija propisan člankom 444. Zakona

5) Izdavatelj – izdavatelj vrijednosnih papira propisan člankom 395. stavak 1. točka 1. Zakona

6) Elektroničko sredstvo – elektronička oprema propisana člankom 395. stavak 1. točka 6. Zakona

7) Država članica – država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

Kvaliteta usluge

Članak 3.

(1) Voditelj registra je dužan omogućiti pristup registru za dostavu i pretraživanje propisanih informacija putem Interneta.

(2) Voditelj registra je dužan uspostaviti registar koji je u stanju zaprimati i čuvati dokumente u digitalnom formatu.

Članak 4.

(1)Voditelj registra je dužan u registar zaprimati propisane informacije dostavljene u formatima koji su u širokoj uporabi.

(2) Voditelj registra je dužan omogućiti dostavu podataka u registar na načine koji su javno dostupni.

(3) Voditelj registra je dužan omogućiti da dostava propisanih informacija u registar bude usklađena s dostavom istih propisanih informacija koje se dostavljaju Agenciji.

Članak 5.

(1) Voditelj registra je dužan omogućiti dostavu propisanih informacija u registar cijelo vrijeme.

(2) Izuzetak od obveze iz stavka 1. ovog članka je vrijeme potrebno za održavanje i nadogradnju tehničkog dijela registra.

(3) U slučaju nemogućnosti dostave propisanih informacija zbog nedostupnosti tehničkog dijela registra, voditelj registra je dužan omogućiti dostavu propisanih informacija na druge načine.

(4) Ako je izdavatelj uslijed nastupanja okolnosti iz stavka 3. ovog članka dostavio propisane informacije voditelju registra na alternativni način, izdavatelj je dužan dostaviti propisane informacije na uobičajen način čim prestanu okolnosti iz stavka 3. ovog članka.

Članak 6.

Voditelj registra je dužan korisnicima omogućiti pristup propisanim informacijama u što kraćem vremenu od trenutka zaprimanja istih.

Članak 7.

(1) Voditelj registra je dužan osigurati da su propisane informacije u registru cijelo vrijeme dostupne korisnicima.

(2) Izuzetak od obveze iz stavka 1. ovog članka je vrijeme potrebno za održavanje i nadogradnju tehničkog dijela registra.

Članak 8.

Voditelj registra je dužan osigurati da su propisane informacije odgovarajuće označene kako bi se razlikovale od ostalih informacija koje nudi registar.

Članak 9.

(1) Ako izdavatelj objavljuje propisane informacije na više jezika, voditelj registra je dužan omogućiti dostavljanje propisanih informacija minimalno na onim jezicima koji su propisani Zakonom za pojedinog izdavatelja.

(2) Voditelj registra je dužan omogućiti pretraživanje registra na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 10.

Voditelj registra je dužan osigurati sustav koji će imati dovoljne kapacitete za očekivani promet u registru.

Članak 11.

Voditelj registra je dužan pružati korisničku podršku.

Članak 12.

Propisane informacije moraju u registru biti pohranjene na način koji korisnicima omogućuje pregled, preuzimanje i tiskanje cjelovitog sadržaja istih.

Članak 13.

Voditelj registra je dužan u registru organizirati i kategorizirati propisane informacije sukladno sljedećim referentnim podacima koji moraju biti zabilježeni za svaku propisanu informaciju:

1. oznaka koja identificira propisanu informaciju kao takvu

2. naziv izdavatelja na kojeg se odnosi propisana informacija

3. datum i vrijeme dostave propisane informacije u registar

4. oznaka vrste propisane informacije

5. jezik na kojem je propisana informacija dostavljena u registar.

Članak 14.

Voditelj registra je dužan uspostaviti registar kao sustav koji se može prilagođavati i nadograđivati na način da omogući povezivanje s drugim odgovarajućim registrima u Republici Hrvatskoj i državama članicama.

Sigurnosni zahtjevi

Članak 15.

(1) Voditelj registra je dužan osigurati cjelovitost sadržaja propisanih informacija zaprimljenih u registar od strane izdavatelja.

(2) Voditelj registra je dužan osigurati da propisane informacije pohranjene u registru ne mogu biti mijenjane niti uklonjene.

Članak 16.

(1) Registar mora automatski provjeravati formalnu ispravnost dostave propisanih informacija dostavljenih u registar i u slučaju neispravnosti ne preuzeti iste te automatski poslati obavijest o odbijanju primitka s razlogom odbijanja.

(2) Ispravke i dodaci propisanim informacijama dostavljaju se u registar na isti način kao i propisane informacije, moraju biti posebno označeni i moraju sadržavati oznaku propisane informacije na koju se odnose.

Članak 17.

Registar mora automatski potvrditi izdavatelju primitak propisanih informacija.

Članak 18.

Voditelj registra je dužan propisati mjere i postupke za uspostavljanje funkcioniranja registra u najkraćem mogućem vremenu za slučaj incidenta koji bi doveo do neispunjenja obveza propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 19.

(1) Registar smije zaprimiti propisane informacije isključivo od osoba koje su za to ovlaštene od strane izdavatelja i prijavljene u registru, odnosno voditelju registra.

(2) Način dostave propisanih informacija u registar mora omogućiti jednoznačnu identifikaciju osobe ovlaštene za dostavu na način da ista ne može zanijekati dostavu propisanih informacija u registar.

Članak 20.

Prilikom zaprimanja propisanih informacija u registar iste moraju biti automatski ovjerene vremenskim žigom s vremenom i datumom zaprimanja u registar.

Ostali uvjeti

Članak 21.

(1) Voditelj registra dužan je osigurati Agenciji neposredan pristup registru bez naknade radi ispunjenja obveze iz članka 464. stavak 4. Zakona.

(2) Voditelj registra dužan je osigurati Agenciji neposredan uvid u registar bez naknade.

(3) Voditelj registra dužan je na zahtjev Agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumentaciju kojima raspolaže u registru i u svezi registra.

(4) Voditelj registra dužan je propisati pravila vođenja registra.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za prijenos ovlasti vođenja registra

Članak 22.

Pravna osoba koja Agenciji podnosi zahtjev za prijenos ovlasti vođenje registra, uz pisani zahtjev je dužna podnijeti i sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 445. stavka 1. i 2. Zakona:

1. Izvod iz sudskog registra, u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici

2. Pravila vođenja registra

3. Opis sustava vođenja registra

4. Izjavu kojom jamči da udovoljava svim uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

Prestanak vođenja registra

Članak 23.

(1) Kada voditelj registra prestane obavljati poslove vođenja registra za koji ima odobrenje Agencije, dužan je bez odgode o istome obavijestiti Agenciju i svoje izdavatelje.

(2) Voditelj registra iz stavka 1. ovog članka, dužan je svojim izdavateljima omogućiti dovoljno vremena za uspostavljanje dostavljanja propisanih informacija u drugi registar, a koji rok ne može biti kraći od tri mjeseca od dana obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

(3) U roku iz stavka 2. ovog članka, voditelj registra dužan je na zahtjev izdavatelja dostaviti sve propisane informacije tog izdavatelja u drugi registar s kojim je izdavatelj uspostavio dostavljanje propisanih informacija.

(4) U slučaju nemogućnosti ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovog članka zbog nepostojanja drugog registra, voditelj registra iz stavka 1. ovog članka ne smije prestati voditi registar pod uvjetima i na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom sve dok Agencija ne prenese ovlast vođenja registra drugoj pravnoj osobi, s tim da vrijeme do prijenosa ovlasti vođenja registra drugoj pravnoj osobi ne može biti duže od jedne godine od dana obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

(5) Ako u roku iz stavka 4. ovog članka Agencija ne prenese ovlast vođenja registra drugoj pravnoj osobi, voditelj registra dužan je svoj registar na vođenje u cijelosti predati Agenciji, uključujući sve podatke pohranjene i obrađene u registru kao i svu popratnu dokumentaciju.

Završne odredbe

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/28

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 22. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !