Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda ("Narodne novine", br. XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 15.11.2007 Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3437

Na temelju odredbi članaka 51.L359300 stavka 6., članka 53.L359301 i članka 55.L359302 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 8. studenog 2007. godine

PRAVILNIK

O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:
– način vrednovanja imovine i obveza mirovinskog fonda, obračun naknada, izračun neto imovinske vrijednosti mirovinskog fonda, te izračun vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda;
– učestalost izračuna neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda (u daljnjem tekstu: fond) te način i rokovi izvještavanja Središnjeg registra osiguranika i Agencije.

IZRAČUN NETO IMOVINSKE VRIJEDNOSTI MIROVINSKOG FONDA I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE

Članak 2.

(1) Ukupnu vrijednost imovine fonda na dan vrednovanja čini zbroj vrijednosti svih vrsta imovine koje su Zakonom i podzakonskim aktima propisane kao dozvoljene i koje istodobno udovoljavaju kriterijima i načelima ulaganja.
(2) Obveze fonda su obveze s osnove stjecanja, transfera ili prodaje imovine fonda, obveze prema mirovinskom društvu s osnove naknade za pokriće troškova mirovinskog društva (u daljnjem tekstu: naknada za upravljanje), obveze prema banci skrbniku s osnove naknade za poslove skrbništva, te ostale obveze sukladno Zakonu.
(3) Neto imovinsku vrijednost fonda za dan vrednovanja čini ukupna vrijednost imovine fonda na taj dan umanjena za iznos obveza fonda na isti dan.
(4) Vrijednost obračunske jedinice fonda za dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem neto imovinske vrijednosti fonda za dan vrednovanja i ukupnog broja obračunskih jedinica fonda na taj dan.
(5) Ukupan broj obračunskih jedinica fonda za dan vrednovanja utvrđuje se uvećavanjem broja obračunskih jedinica od prethodnog dana vrednovanja za broj obračunskih jedinica koje fond izdaje za osobe kojima su za dan vrednovanja uplaćena sredstva doprinosa ili su im prenesena sredstva s osobnog računa iz bivšeg fonda te umanjenjem za broj obračunskih jedinica koje fond povlači za osobe koje su za dan vrednovanja prestale biti članovi fonda.
(6) Obračunske jedinice koje mirovinski fond izdaje i povlači, na osobnim računima njegovih članova evidentiraju se s istim datumom.
(7) Mirovinsko društvo koje vrednuje imovinu mirovinskog fonda i banka skrbnik koja potvrđuje vrednovanje, obvezni su za svaki dan vrednovanja uskladiti broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda sa Središnjim registrom osiguranika.

VREDNOVANJE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Članak 3.

(1) Metodologija vrednovanja financijske imovine i obveza fonda temelji se na odredbama Zakona i načelima Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI)
(2) Financijska imovina i obveze fonda početno se priznaju po fer vrijednosti transakcije, odnosno po trošku stjecanja koji u cijenu pojedinačne imovine uključuje i transakcijske troškove koji su izravno povezani sa stjecanjem imovine ili obveza. Izuzetak od navedenog je financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti a čiji efekti se odražavaju na rezultate poslovanja fonda , kojoj se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi.
(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem na datum transakcije. Ukoliko valuta u kojoj je imovina stečena nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi nacionalnih središnjih banaka za euro, a vrijednosti izražene u eurima preračunavaju se u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za isti datum.

Članak 4.

(1) Naknadno mjerenje imovine i obveza fonda provodi se ovisno o vrsti imovine i provedenoj klasifikaciji imovine.
(2) Naknadno mjerenje imovine i obveza fonda denominiranih u stranoj valuti obavlja se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan vrednovanja.

Članak 5.

(1) Kupnja i prodaja financijskih instrumenata uključuju se u vrednovanje imovine fonda na datum zaključenja transakcije. Zaključena transakcija kupnje priznaje se u imovini fonda prema vrsti instrumenta uz istovremeno formiranje obveze za namiru. Na dan zaključenja transakcije prodaje, u imovini fonda instrument se prestaje priznavati, a priznaje se potraživanje za zaključenu prodaju.
(2) Kupnja instrumenata primarnih izdanja priznaje se u imovini fonda na datum trgovanja.
(3) Transakcije trgovanja i obveze fonda u poslovnim knjigama fonda se evidentiraju na osnovu urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u vrijednosti transakcije.
(4) Potraživanja ili obveze po osnovi kamata, dividendi, gubitaka ili dobitaka koji se odnose na financijski instrument ili na njegov sastavni dio koji je klasificiran kao financijska obveza, po donošenju odluke i utvrđivanju imateljevog prava na isplatu prava (obveze), iskazuju se u ukupnom iznosu u imovini ili obvezama fonda.

Financijska imovina koja se vrednuje po fer vrijednosti

Članak 6.

(1) Za vlasničke i dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje u Republici Hrvatskoj, fer vrijednost za dan vrednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na burzi i prijavljenih institucionalnih transakcija, a zaokružuje se na četiri (4) decimalna mjesta.
(2) Za vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na tržištima Europske unije i likvidnim tržištima zemalja OECD-a, fer vrijednost se definira na temelju cijene zadnje ponude na kupnju ostvarene tog dana na matičnoj burzi izdavatelja ili burzi koja je definirana kao primarni izvor cijene predmetnog vrijednosnog papira, a cijena je službeno kotirana/uvrštena na financijsko-informacijskom servisu. Za dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na tržištima Europske unije i likvidnim tržištima zemalja OECD-a, fer vrijednost se izračunava po cijeni zadnje ponude na kupnju službeno kotirane/uvrštene na financijsko-informacijskom servisu.
(3) U slučaju trgovanja na tržištima izvan Europske unije i zemalja OECD-a, fer vrijednost vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira izračunava se na temelju prosječne cijene trgovanja ostvarenih za dan vrednovanja službeno kotiranih/uvrštenih na financijsko-informacijskom servisu.

Članak 7.

(1) Dugoročni dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje u Republici Hrvatskoj a s kojima se nije trgovalo u 30 dana od dana vrednovanja, te dugoročni dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje u inozemstvu i za koje 30 dana od dana vrednovanja nije isticana cijena na kupnju, vrednuju se primjenom metode linearne amortizacije, s time da je početna vrijednost zadnja poznata fer vrijednost tog vrijednosnog papira. Ukoliko se nakon početka vrednovanja primjenom metode linearne amortizacije takvim papirima ponovo trguje, od dana ponovnog trgovanja predmetni papiri vrednovat će se sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka.
(2) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta za vrednovanje iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, financijska imovina će se početi vrednovati po načelima važećim za uvjete njihova kotiranja na tržištu.
(3) Kratkoročni vrijednosni papiri izdavatelja iz Republike Hrvatske kojima se trguje u Republici Hrvatskoj i za koje nije moguće utvrditi fer vrijednost 30 dana od dana stjecanja, vrednuju se primjenom metode linearne amortizacije, s time da je početna vrijednost zadnja poznata fer vrijednost tog vrijednosnog papira. Od trenutka nove transakcije u fondu s kratkoročnim vrijednosnim papirom iste serije ali različitog prinosa do dospijeća, vrijednost ostvarena u transakciji primjenjivat će se kao nova fer vrijednost za istu seriju kratkoročnog vrijednosnog papira.

Članak 8.

(1) Mirovinsko društvo obvezno je, na zahtjev Agencije, za svaki vrijednosni papir dostaviti pojedinačno primijenjene tehnike procjene koje su prethodno kontrolirane i potvrđene od banke skrbnika.
(2) U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo trgovanja, fer vrijednošću smatra se fer vrijednost vrijednosnog papira od prethodnog dana vrednovanja.

Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

Članak 9.

(1) Ulaganja koje je mirovinsko društvo klasificiralo kao ulaganje koje se drži do dospijeća, vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ulaganja. Efektivna kamatna stopa iskazuje se sa šest (6) decimalnih mjesta, uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja.
(2) U slučaju prodaje dijela imovine koji se drži do dospijeća ili uslijed promjene namjere mirovinskog društva ili promjene sposobnosti da se drži do dospijeća, cjelokupnu imovinu koja se drži do dospijeća treba ponovno mjeriti po fer vrijednosti. Od datuma nastanka slučaja djelomične prodaje ili reklasifikacije, tijekom naredne dvije financijske godine niti jedan preostali vrijednosni papir ne smije se vrednovati na način primjeren financijskoj imovini koja se drži do dospijeća. Izuzetak od navedenog su slučajevi prodaje i reklasifikacije imovine s obilježjima koja opisuje MRS 39.9.
(3) Financijska imovina koja se drži do dospijeća sukladno MRS-u 39, podliježe provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilance.
(4) Financijska imovina klasificirana kao zajmovi i potraživanja vrednuje se po amortiziranom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope.

Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

Članak 10.

(1) Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima vrednuju se po vrijednosti neto imovine po udjelu pripadnog fonda koja je objavljena i važeća za dan vrednovanja.
(2) U slučaju da nije bilo objave vrijednosti neto imovine po udjelu za dan vrednovanja ili ista nije bila dostupna, fer vrijednost stečenog udjela investicijskog fonda je vrijednost udjela od prvog prethodnog dana vrednovanja koja je službeno objavljena za određeni investicijski fond od strane društva za upravljanje pripadnim fondom.

Terminske kupoprodaje, spot i repo transakcije

Članak 11.

(1) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti primjenom jedinstvene međubankarske referentne ponudbene kamatne stope za određenu valutu (Zibor, Euribor, Libor i sl.) koja službeno kotira na financijsko-informacijskom servisu koristeći trenutno važeći raspon između ponuda na kupnju i na prodaju. Forward ugovori se vrednuju tako da se razlika između trenutnog forward tečaja i ugovorenog tečaja diskontira za dan vrednovanja. Dnevne vrijednosti ugovora iskazuju se po neto principu kroz stavke obveza ili potraživanja fonda.
(2) Transakcije prodaje vrijednosnica, te ponovna kupnja istih na utvrđen dan u budućnosti (pasivni repo) vrednuju se od datuma namire tako da se instrument koji je predmet transakcije u aktivi fonda, i dalje vrednuje u skladu s pravilima za tu vrstu instrumenta, dok se obveza za primljena novčana sredstva u pasivi, vrednuje obračunom pasivnih kamata.
(3) Transakcije kupnje vrijednosnica, te ponovna prodaja istih na utvrđen datum u budućnosti (aktivni repo), vrednuju se od datuma namire kao depozit do dospijeća, dnevnim obračunom kamata.
(4) Za terminske i opcijske transakcije i ostale izvedenice za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu, mirovinsko društvo je obvezno Agenciji dostaviti na provjeru interne procedure za vrednovanje terminskih ugovora i ostalih izvedenica, prethodno kontrolirane i potvrđene od banke skrbnika.

OBRAČUN NAKNADA

Članak 12.

Naknade kojima se tereti imovina fonda obračunavaju se i naplaćuju na sljedeći način:
1. naknada za pokriće troškova mirovinskog društva obračunava se dnevno na osnovicu koju čini razlika između vrijednosti ukupne imovine mirovinskog fonda iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika i zbroja svih obveza fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se mirovinskom društvu jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec,
2. naknada za poslove skrbništva obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine mirovinskog fonda iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se banci skrbniku jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

DATUMI VREDNOVANJA, NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Članak 13.

(1) Imovina fondova vrednuje se svakog dana. Vrednovanje obavlja mirovinsko društvo, a potvrđuje ga banka skrbnik.
(2) Banka skrbnik obvezna je obavijestiti mirovinsko društvo za čiji fond obavlja poslove skrbništva o provedenom postupku provjere izračuna neto imovinske vrijednosti imovine i obveza fonda, te rezultata izračuna vrijednosti obračunske jedinice fonda na svaki dan izračuna (t) za prethodni dan vrednovanja (t-1).
(3) Banka skrbnik obvezna je obavijestiti Agenciju o neto imovinskoj vrijednosti mirovinskog fonda, vrijednosti obračunske jedinice i postupku vrednovanja imovine i obveza fonda za dan vrednovanja, narednog radnog dana najkasnije do 14 sati, putem obrasca čiji sadržaj i način dostave propisuje Agencija.
(4) Obrazac iz stavka 3. ovog članka banka skrbnik dostavlja Agenciji u elektroničkom obliku, s time da se drugi radni dan u tjednu u pisanom obliku dostavljaju podaci o neto imovinskoj vrijednosti imovine fonda, vrijednosti obračunske jedinice fonda i broju obračunskih jedinica fonda za svaki dan vrednovanja prethodnog tjedna.
(5) Agencija može naložiti mirovinskom društvu da promijeni vrednovanje određenog vrijednosnog papira ukoliko utvrdi da je za vrednovanje korištena netočna cijena vrijednosnog papira ili fer vrijednost ne odgovara stvarnom stanju na tržištu. Banka skrbnik je dužna isti dan obavijestiti Agenciju o novoj neto imovinskoj vrijednosti fonda, vrijednosti obračunske jedinice te izvijestiti o postupku vrednovanja imovine i obveza fonda za dan vrednovanja.
(6) Obvezno mirovinsko društvo do 16.00 sati na dan vrednovanja izvještava Središnji registar osiguranika i Agenciju o vrijednosti obračunske jedinice za dan vrednovanja koja je prethodno potvrđena od strane banke skrbnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fondaL359304 (»Narodne novine« broj 47/03, 144/03 i 119/06).

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(2) Odredbe članka 6.#clanak6 stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se počevši od 1. siječnja 2008. godine, a u razdoblju od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. prosinca 2007. vrednovanje imovine i obveza mirovinskog fonda obavlja se na način važeći tijekom poslovne 2007. godine.

Klasa: 011-02/07-04/40
Urbroj: 326-01-07-5
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !