Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama ("Narodne novine", br. XX/05, XX/09 - čl. 13. Pravilnika o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama, )
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2813

Na temelju članka 142.L470283 stavka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VREMENSKIM SLOTOVIMA I USUGLAŠAVANJU REDOVA LETENJA NA ZRAČNIM LUKAMA

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se zajednička pravila za dodjelu vremenskih slotova i usuglašavanje redova letenja na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, planiranje prometa na reguliranoj ili koordiniranoj zračnoj luci, te rad regulatora redova letenja, koordinatora slotova i Koordinacijskog odbora, s ciljem provedbe učinkovite regulacije i koordinacije prometa na zračnim lukama s povećanom prometnom potražnjom.

(2) Zajednička pravila za dodjelu vremenskih slotova i usuglašavanje redova letenja na zračnim lukama iz stavka 1. ovoga članka detaljnije su uređena Uredbama iz Dodataka I do IV ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

Definicije pojmova

Članak 2.

(1) Definicije pojmova iz ovoga Pravilnika nalaze se u članku 2. Uredbe iz Dodatka I i u članku 1. stavku 2. Uredbe iz Dodatka II ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pojmovi »Zajednica«, »pravo Zajednice«, »Službeni list Europskih zajednica«, »zračni prijevoznik Zajednice«, »zračna luka Zajednice«, »država članica« i »Ugovor o Europskoj zajednici« iz Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika, čitat će se u skladu s točkama 2. i 3. Dodatka II ECAA Sporazuma.

Uvjeti za usuglašavanje redova letenja i koordiniranje zračnih luka

Članak 3.

(1) Kada je to potrebno, zračna luka može promijeniti svoj status u reguliranu ili koordiniranu zračnu luku.

(2) Promjenu statusa zračne luke u reguliranu ili koordiniranu mogu inicirati:

(a) operator zrakoplova koji čini više od 50% svih operacija zrakoplova u toj zračnoj luci,

(b) operator te zračne luke,

(c) Ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (dalje u tekstu: Ministarstvo)

ili

(d) Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija).

(3) Promjena statusa zračne luke provest će se u skladu s postupkom određenim u Uredbama iz Dodataka I do IV ovoga Pravilnika.

(4) Za odlučivanje o statusu zračnih luka nadležno je Ministarstvo.

Regulator redova letenja i koordinator slotova

Članak 4.

U smislu provedbe članka 4. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika:

(a) usuglašavanje redova letenja na reguliranim zračnim lukama obavljaju te zračne luke;

(b) neovisnog koordinatora slotova za koordinirane zračne luke određuje Ministarstvo;

(c) Ministarstvo osigurava da regulator redova letenja i koordinator slotova postupaju na način propisan Uredbama iz Dodataka I do IV ovoga Pravilnika.

Koordinacijski odbor

Članak 5.

U smislu provedbe članka 5. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika:

(a) operator koordinirane zračne luke osniva Koordinacijski odbor za tu zračnu luku;

(b) Koordinacijski odbor mora biti osnovan u roku od 30 dana od dana promjene statusa zračne luke u koordiniranu.

Parametri za dodjelu slotova

Članak 6.

U smislu provedbe članka 6. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika:

(a) operator koordinirane zračne luke obvezno najmanje dvaput godišnje organizira sastanak u cilju utvrđivanja parametara za dodjelu slotova;

(b) na sastancima iz točke (a) ovoga članka uz operatora zračne luke obavezno sudjeluju još i koordinator slotova i Koordinacijski odbor.

Lokalne upute

Članak 7.

U smislu provedbe članka 8. stavka 5. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika:

(a) lokalne upute su operativne mjere utemeljene na specifičnostima zračne luke na koju se odnose;

(b) lokalne upute imaju za cilj poboljšati učinkovitost korištenja kapaciteta zračne luke;

(c) na prijedlog bilo kojeg člana, Koordinacijski odbor predlaže lokalne upute i podnosi ih Agenciji na odobrenje;

(d) lokalne upute se predlažu i u slučajevima privremenog naglog porasta potražnje za postojećim kapacitetima zračne luke odnosno kratkotrajnog naglog umanjenja postojećih kapaciteta zračne luke;

(e) lokalne upute ne smiju imati negativan utjecaj na nezavisan status koordinatora slotova.

Obveza obavljanja javne usluge

Članak 8.

U smislu provedbe članka 9. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika nadležno tijelo je Ministarstvo.

Baza slotova

Članak 9.

U smislu provedbe članka 10. stavaka 5. i 9. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika nadležno tijelo je Ministarstvo.

Rješavanje prigovora

Članak 10.

U smislu provedbe članka 11. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika nadležno tijelo je Ministarstvo.

Izvještavanje i suradnja

Članak 11.

U smislu provedbe članka 14a. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika nadležno tijelo je Ministarstvo.

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik usklađen je sa:

1) Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice,

2) Uredbom (EZ-a) br. 894/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. svibnja 2002. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice,

3) Uredbom (EZ-a) br. 1554/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice,

4) Uredbom (EZ-a) br. 793/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. kojom se mijenja Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice.

(2) Dodatke I do IV ovoga Pravilnika čine Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju razlika između teksta ovoga Pravilnika i teksta Uredbi iz Dodataka ovoga članka, mjerodavan je tekst Uredbi na engleskom jeziku objavljenih u Službenom listu Europske zajednice.

Stupanje na snagu

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukamaL470285 (»Narodne novine«, broj 151/05) koje se odnose na vremenske slotove i usuglašavanje redova letenja na zračnim lukama.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-05/16

Urbroj: 530-09-09-2

Zagreb, 28. kolovoza 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK I

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o jedinstvenim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 84. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije[1],

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga parlamenta[2],

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskoga i socijalnoga odbora[3],

budući da postoji rastući nesrazmjer između širenja sustava zračnog prometa u Europi i raspoloživosti odgovarajuće aerodromske infrastrukture koja bi zadovoljila tu potražnju; budući da to rezultira rastućim brojem preopterećenih zračnih luka u Zajednici;

budući da se dodjela slotova u preopterećenim zračnim lukama treba zasnivati na neutralnim, transparentnim i nediskriminirajućim pravilima;

budući da je zahtjev nepristranosti najbolje zajamčen kada odluku o koordinaciji zračne luke na temelju objektivnih kriterija donosi država članica odgovorna za zračnu luku;

budući da je pod određenim uvjetima, a kako bi se olakšalo poslovanje, poželjno da država članica bude u mogućnosti odrediti neku luku kao koordiniranu, pod uvjetom da se zadovoljavaju načela transparentnosti, neutralnosti i nediskriminacije;

budući da se država članica odgovorna za koordiniranu zračnu luku treba pobrinuti za izbor koordinatora čija neutralnost treba biti neupitna;

budući da je transparentnost informacija bitan element kako bi se osigurala objektivnost postupka dodjele slotova;

budući da načela kojima se rukovodi sadašnji sustav dodjele slotova mogu biti osnova ove Uredbe, pod uvjetom da se sustav razvija u skladu s razvojem prometa u Zajednici;

budući da je politika Zajednice olakšavanje natjecanja i poticanje ulaska na tržište, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 2408/92 od 23. srpnja 1992. o pristupu zrakoplovnih prijevoznika Zajednice na pravce zračnog prometa unutar Zajednice[4], i budući da ti ciljevi zahtijevaju snažnu potporu prijevoznicima koji namjeravaju započeti s djelatnošću na pravcima unutar Zajednice;

budući da postojeći sustav predviđa stečena prava;

budući da bi također trebale postojati odredbe kojima bi se omogućio pristup novih prijevoznika na tržište Zajednice;

budući da je potrebno predvidjeti posebne odredbe, pod ograničenim okolnostima, za održavanje prikladnih domaćih usluga zračnog prijevoza do regija dotičnih država članica;

budući da je također potrebno izbjeći situacije kada zbog nedostatka raspoloživih slotova prednosti liberalizacije bivaju neravnomjerno raspoređene, te dolazi do narušavanja natjecanja;

budući da je poželjno da se na najbolji način iskoriste postojeći slotovi kako bi se ostvarili gore izneseni ciljevi;

budući da je poželjno da treće države nude istovjetan tretman prijevoznicima Zajednice;

budući da primjena odredaba ove Uredbe ne smije dovoditi u pitanje pravila natjecanja iz Ugovora, posebice članaka 85. i 86.;

budući da su dogovori u pogledu veće suradnje na korištenju zračne luke Gibraltar postignuti 2. prosinca 1987. u Londonu između Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva zajedničkom deklaracijom ministara vanjskih poslova dviju država, te da ti dogovori tek trebaju postati operativni;

budući da je ovu Uredbu potrebno preispitati nakon utvrđenog razdoblja djelovanja kako bi se ocijenilo njezino funkcioniranje,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

1. Ova se Uredba primjenjuje na dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice.

2. Za primjenu ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar razumijeva se da ne dovodi u pitanje pravna stajališta Kraljevine Španjolske odnosno Ujedinjenog Kraljevstva u pogledu spora oko suvereniteta nad teritorijem na kojemu se zračna luka nalazi.

3. Primjena odredaba ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar odgađa se dok uglavci iz zajedničke deklaracije ministara vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva od 2. prosinca 1987. ne stupe na snagu. Vlade Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva obavijestit će tog dana Vijeće o tom datumu.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe:

(a) »slot« označava predviđeno vrijeme dolaska ili odlaska raspoloživo ili dodijeljeno određenog dana za kretanje zrakoplova u zračnoj luci koordiniranoj prema uvjetima iz ove Uredbe;

(b) »novopridošli prijevoznik« označava:

(i) avioprijevoznika koji bilo kojeg dana zatraži slotove u zračnoj luci, a koji istoga dana u toj zračnoj luci ima ili mu je dodijeljeno manje od četiri slota, ili

(ii) avioprijevoznika koji zatraži slotove za stalno prometovanje između dviju zračnih luka Zajednice, pri čemu najviše dva druga avioprijevoznika istog dana obavljaju direktne letove između tih zračnih luka ili sustava zračnih luka, te imaju ili im je dodijeljeno manje od četiri slota u toj zračnoj luci tog dana za takvo stalno prometovanje.

Avioprijevoznik koji ima više od 3 % od ukupnog broja slotova raspoloživih dotičnog dana u određenoj zračnoj luci ili više od 2 % od ukupnog broja slotova raspoloživih dotičnog dana u sustavu zračnih luka čiji dio predstavlja dotična zračna luka, ne smatra se novim prijevoznikom u toj zračnoj luci.

(c) »direktan let« označava let između dviju zračnih luka uključujući i zaustavljanja s istim zrakoplovom i istim brojem leta;

(d) »plansko razdoblje« označava ljetno ili zimsko razdoblje kako se koriste u redovima letenja avioprijevoznika;

(e) »avioprijevoznik Zajednice« označava avioprijevoznika s važećom poslovnom dozvolom izdanom od države članice u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 2407/92 od 23. srpnja 1992. o licenciranju avioprijevoznika1;[5];

(f) »koordinirana zračna luka« označava zračnu luku kojoj je određen koordinator kako bi se olakšalo poslovanje avioprijevoznika koji posluju ili namjeravaju poslovati u toj zračnoj luci;

(g) »potpuno koordinirana zračna luka« označava koordiniranu zračnu luku u kojoj je za slijetanje ili polijetanje tijekom razdoblja u kojima je potpuno koordinirana potrebno da koordinator avioprijevozniku dodijeli slot;

(h) »sustav zračnih luka« označava dvije ili više zračnih luka grupiranih kako bi opsluživale isti grad ili urbano područje, kako je opisano u Prilogu II. Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 2408/92 od 23. srpnja 1992.

Članak 3.

Uvjeti koordinacije zračnih luka

1. Države članice nisu obvezne odrediti niti jednu zračnu luku kao koordiniranu, osim u skladu s odredbama ovoga članka.

2. Države članice mogu se, međutim, pobrinuti da se bilo koja zračna luka odredi kao koordinirana zračna luka, pod uvjetom da se zadovolje načela transparentnosti, neutralnosti i nediskriminacije.

3. (i) Kada avioprijevoznici koji predstavljaju više od polovice ukupnog prometa u jednoj zračnoj luci i/ili upravno tijelo zračne luke smatraju da je kapacitet nedostatan za tekući ili planirani promet tijekom određenog razdoblja ili

(ii) kada novi prijevoznici imaju ozbiljnih problema pri osiguravanju slotova ili

(iii) kada to država članica smatra potrebnim,

država članica će osigurati da se u zračnoj luci što prije provede temeljita analiza kapaciteta, uzimajući u obzir uzajamno priznate metode, kako bi se utvrdila mogućnost povećanja kapaciteta u kraćem vremenu putem infrastrukturnih ili operativnih izmjena, te kako bi se utvrdio vremenski okvir predviđen za rješenje problema. Analiza se periodički dopunjava. I analiza i metode na kojima se temelji stavljaju se na raspolaganje zainteresiranim stranama.

4. Ako, nakon savjetovanja s avioprijevoznicima koji redovito koriste zračnu luku, njihovim predstavničkim organizacijama, upravnim tijelima zračne luke, tijelima nadležnim za kontrolu leta i organizacijama putnika ako takve postoje, u analizi nisu utvrđene mogućnosti rješenja ozbiljnih problema u kratkom vremenu, ta država članica će se pobrinuti da se ta zračna luka odredi kao potpuno koordinirana tijekom razdoblja problema s kapacitetom.

5. Kada se u potpuno koordiniranoj zračnoj luci osiguraju kapaciteti dostatni za zadovoljavanje potreba postojećeg ili planiranog prometa, njeno određenje kao potpuno koordinirane zračne luke se ukida.

Članak 4.

Koordinator

1. Država članica odgovorna za koordiniranu ili potpuno koordiniranu zračnu luku će se pobrinuti da se za koordinatora zračne luke odredi fizička ili pravna osoba s detaljnim poznavanjem koordinacije redova letenja avioprijevoznika, a nakon savjetovanja s avioprijevoznicima koji redovito koriste tu zračnu luku, njihovim predstavničkim organizacijama i upravnim tijelom zračne luke. Isti koordinator može se odrediti za više od jedne zračne luke.

2. Država članica će osigurati da koordinator vrši svoje dužnosti sukladno ovoj Uredbi na neovisan način.

3. Koordinator će postupati sukladno ovoj Uredbi na nepristran, nediskriminirajući i transparentan način.

4. Koordinator sudjeluje na međunarodnim konferencijama avioprijevoznika o redovima letenja koje su dopuštene zakonom Zajednice.

5. Koordinator je odgovoran za raspodjelu slotova.

6. Koordinator nadzire korištenje slotova.

7. Pri raspodjeli slotova koordinator će na zahtjev i u razumnom vremenu dati na uvid svim zainteresiranim stranama sljedeće informacije:

(a) kronološki redoslijed dodjele slotova svim avioprijevoznicima u dotičnoj zračnoj luci,

(b) o zatraženim slotovima (prvi zahtjev) za sve avioprijevoznike i to kronološkim redoslijedom,

(c) o svim dodijeljenim slotovima i preostalim zahtjevima za slotove, navedene kronološkim redoslijedom po prijevoznicima, za sve avioprijevoznike,

(d) o svim preostalim raspoloživim slotovima,

(e) sve pojedinosti o kriterijima za raspodjelu.

8. Podaci iz stavka 7. dostavljaju se najkasnije u vrijeme odgovarajuće konferencije o redovima letenja te, po potrebi, tijekom konferencije i nakon nje.

Članak 5.

Koordinacijski odbor

1. Država članica će osigurati da se u zračnoj luci koja se odredi kao potpuno koordinirana, formira koordinacijski odbor kao pomoć, u konzultativnom svojstvu, koordinatoru iz članka 4. Sudjelovanje u tom odboru otvoreno je barem onim avioprijevoznicima koji redovito koriste tu zračnu luku i/ili njihovim predstavničkim organizacijama, upravnom tijelu dotične zračne luke, te predstavnicima kontrole zračnog prometa. Isti koordinacijski odbor može biti određen za više od jedne zračne luke.

Zadaće koordinacijskog odbora su, među ostalim, savjetovanje o:

– mogućnostima povećanja kapaciteta utvrđenih u skladu s člankom 6.,

– poboljšanjima prometnih uvjeta koji prevladavaju u dotičnoj zračnoj luci,

– pritužbama u vezi s raspodjelom slotova kako je predviđeno u članku 8. stavku 7.,

– načinu praćenja korištenja raspodijeljenih slotova,

– smjernicama za raspodjelu slotova s obzirom na lokalne uvjete,

– ozbiljnijim problemima novih prijevoznika kako je opisano u članku 10.

2. Stavak 1. se može primjenjivati na zračne luke koordinirane u skladu s odredbama iz članka 3.

Članak 6.

Kapacitet zračne luke

1. U zračnoj luci u kojoj se vrši raspodjela slotova, nadležna tijela dvaput godišnje, u suradnji s predstavnicima kontrole zračnog prometa, te nadležnim carinskim i imigracijskim tijelima i avioprijevoznicima koji koriste tu zračnu luku i/ili njihovim predstavničkim tijelima i koordinatorom zračne luke, utvrđuju raspoloživi kapacitet za raspodjelu slotova, u skladu sa zajednički prihvaćenim metodama. Kada nadležno tijelo nije upravno tijelo zračne luke, također ga se mora konzultirati.

Ova se radnja temelji na objektivnoj analizi mogućnosti za prihvat zračnog prometa s obzirom na različite vrste prometa u toj zračnoj luci.

Rezultati ove radnje se dostavljaju koordinatoru zračne luke pravovremeno prije prve raspodjele slotova za potrebe konferencije o redovima letenja.

2. Stavak 1. može se primjenjivati na zračne luke određene kao koordinirane u skladu s odredbama članka 3.

Članak 7.

Informacije koordinatoru

Avioprijevoznici koji posluju ili namjeravaju poslovati u koordiniranoj ili u cijelosti koordiniranoj zračnoj luci koordinatoru dostavljaju potrebne informacije koje on zatraži.

Članak 8.

Postupak raspodjele slotova

1. (a) U skladu s odredbama članka 10., slot koji je koristio avioprijevoznik po odobrenju koordinatora daje pravo tom avioprijevozniku da zatraži taj isti slot u sljedećem istovjetnom planskom razdoblju.

(b) U okolnostima kada se ne može udovoljiti svim zahtjevima za dodjelu slotova na zadovoljstvo dotičnih avioprijevoznika, prednost se daje komercijalnim uslugama zračnog prijevoza, a naročito redovnim letovima i programiranim izvanrednim letovima.

(c) Koordinator će uzeti u obzir dodatna pravila prednosti koja utvrdi djelatnost zračnog prijevoza, te po mogućnosti dodatne smjernice koje preporuči koordinacijski odbor s obzirom na lokalne uvjete, pod uvjetom da takve smjernice poštuju pravo Zajednice.

2. Ako se zahtjevu za dodjelu slota ne može udovoljiti, koordinator će obavijestiti avioprijevoznika koji je podnio taj zahtjev o razlozima za to, te predložiti najbliži alternativni slot.

3. Koordinator će u svako doba nastojati udovoljiti ad hoc zahtjevima za dodjelu slotova za sve vrste zrakoplovstva, uključujući i civilno zrakoplovstvo. S tim ciljem mogu se koristiti raspoloživi a još nedodijeljeni slotovi u pričuvi iz članka 10., kao i netom oslobođeni slotovi.

4. Slotovi se mogu slobodno razmjenjivati između avioprijevoznika ili ih prijevoznik može prenijeti s jednog pravca ili vrste usluge na drugu uzajamnim dogovorom ili kao rezultat potpunog ili djelomičnog preuzimanja ili jednostrano. Sve takve zamjene ili prijenosi moraju bit transparentni i koordinator mora potvrditi da:

– se poslovanje zračne luke ne dovodi u pitanje;

– se poštuju ograničenja koja države članice utvrde u skladu s člankom 9.;

– promjena u korištenju nije obuhvaćena člankom 11.

5. Slotovi dodijeljeni novim prijevoznicima koji obavljaju prijevoz između dviju zračnih luka Zajednice ne smiju se tijekom dviju sezona zamjenjivati ili prenositi između avioprijevoznika, odnosno avioprijevoznik ih ne smije prenijeti s jednog pravca na drugi kako je predviđeno u stavku 4.

6. Nakon savjetovanja s avioprijevoznicima, koordinatorima i upravom zračne luke, Komisija može utvrditi preporučene standarde za automatske sustave koje koordinatori koriste kako bi osigurali pravilnu provedbu članaka 4. i 7.

7. U slučaju pritužbi u vezi s dodjelom slotova, koordinacijski odbor će razmotriti slučaj te može davati prijedloge koordinatoru kako bi se pokušalo riješiti probleme.

8. Ako se problem ne može riješiti nakon što ga razmotri koordinacijski odbor, dotična država članica može predvidjeti posredovanje predstavničke organizacije avioprijevoznika ili treće osobe.

Članak 9.

Regionalne usluge

1. Država članica može zadržati određene slotove u potpuno koordiniranim zračnim lukama za domaće redovne letove.

(a) na pravcima prema zračnim lukama koje opslužuju periferna ili razvojna područja na njezinom teritoriju, pri čemu se svi takvi pravci smatraju vitalnima za gospodarski razvoj regije u kojoj se zračna luka nalazi, pod uvjetom da:

(i) se dotični slotovi koriste na tom pravcu u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe;

(ii) na tom pravcu prometuje samo jedan prijevoznik;

(iii) se prikladna usluga ne može osigurati nijednim drugim načinom prijevoza;

(iv) rezervacija slotova prestaje vrijediti kada drugi avioprijevoznik počne obavljati redovne letove u domaćem prometu na tom pravcu s istom učestalošću kao i prvi prijevoznik i kada ga obavlja barem jednu sezonu;

(b) na pravcima na kojima je u skladu sa zakonodavstvom Zajednice uvedena obveza javne službe.

2. Postupci iz članka 4. stavka 1. točke (d) do članka 4. stavka 1. točke (i) Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92 primjenjuju se ako je drugi avioprijevoznik Zajednice zainteresiran za prometovanje na tom pravcu, te ako isti nije mogao dobiti slot sat prije ili nakon vremena koje je zatražio od koordinatora.

3. Država članica će dostaviti Komisiji popis pravaca na kojima su slotovi rezervirani na takav način u potpuno koordiniranoj zračnoj luci. To će se prvi put učiniti pri stupanju na snagu ove Uredbe. Komisija će objaviti pregled dotičnih pravaca u Službenom listu Europskih zajednica najkasnije dva mjeseca nakon dostave.

Članak 10.

Pričuva slotova

1. U zračnoj luci u kojoj se vrši dodjela slotova formira se pričuva za svako koordinirano razdoblje, te sadrži novostvorene slotove, neiskorištene slotove, te slotove iz kojih su avioprijevoznici odustali tijekom ili do kraja sezone ili koji su postali raspoloživi na drugi način.

2. Svi neiskorišteni slotovi oduzimaju se i stavljaju u odgovarajuću pričuvu slotova osim ako se njihova neiskorištenost može opravdati povlačenjem iz prometa neke vrste zrakoplova, zatvaranjem zračne luke ili zračnog prostora ili drugim sličnim iznimnim okolnostima.

3. Slotovi koji su dodijeljeni avioprijevoznicima za obavljanje redovnih letova ili programiranih izvanrednih letova u određeno doba dana i određenim danom u tjednu tijekom određenog vremena do jednog planskog razdoblja, ne daju pravo avioprijevozniku na istu skupinu slotova u sljedećem istovjetnom razdoblju, osim ako avioprijevoznik može dokazati na zadovoljstvo koordinatora da ih je, po odobrenju koordinatora, koristio barem 80 % vremena tijekom razdoblja za koje su mu dodijeljeni.

4. Slotovi dodijeljeni avioprijevoznicima do 31. siječnja za sljedeću ljetnu sezonu, odnosno do 31. kolovoza za sljedeću zimsku sezonu, a koji su vraćeni koordinatoru radi ponovne raspodjele prije tih datuma, ne uzimaju se u obzir pri izračunu iskorištenosti.

5. Ako 80-postotnu iskorištenost skupine slotova nije moguće dokazati, svi slotovi koji čine tu skupinu stavljaju se u pričuvu slotova, osim ako njihovu neiskorištenost nije moguće opravdati sljedećim razlozima:

(a) nepredvidljivi i neibježni slučajevi izvan kontrole avioprijevoznika, koji su, primjerice, doveli do:

– povlačenja iz prometa tipa zrakoplova koji se obično koristio za dotičnu uslugu, ili

– zatvaranja zračne luke ili zračnog prostora;

(b) problemi vezani uz početak prometovanja novih redovnih putničkih letova zrakoplovima od najviše osamdeset sjedala, na pravcu između regionalne zračne luke i koordinirane zračne luke, te tamo gdje kapacitet ne prelazi 30 000 sjedala godišnje; ili

(c) ozbiljne financijske štete po avioprijevoznika Zajednice, koja je rezultirala izdavanjem privremene dozvole od strane tijela nadležnog za izdavanje dozvola, do financijske reorganizacije tog avioprijevoznika u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EEZ-a) br. 2407/92;

(d) prekid u nizu izvanrednih letova zbog otkaza organizatora putovanja, naročito izvan uobičajenog razdoblja najvećeg prometa, pod uvjetom da ukupna iskorištenost slota ne pada ispod 70 %;

(e) prekid u nizu letova zbog aktivnosti s namjerom utjecanja na te letove, što obavljanje letova po planu čini avioprijevozniku praktički i/ili tehnički nemogućim.

6. U slučaju da se ozbiljni problemi za nove prijevoznike i dalje javljaju, države članice će se pobrinuti da se organizira sastanak koordinacijskog odbora zračne luke. Svrha tog sastanka je da se ispitaju mogućnosti poboljšanja situacije. Na taj se sastanak poziva Komisija.

7. Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92, slotovi stavljeni u pričuvu raspodjeljuju se između avioprijevoznika koji ih zatraže. 50 % tih slotova dodjeljuje se novopridošlim prijevoznicima, osim ako zahtjeva novopridošlih prijevoznika nema manje od 50 %.

8. Novopridošli prijevoznik kojemu su ponuđeni slotovi u okviru od dva sata prije ili nakon traženog vremena, a koji nije prihvatio tu ponudu, ne zadržava status novopridošlog prijevoznika.

Članak 11.

Zaštitni mehanizam

1. Kada nije moguće pronaći rješenje iz stavka 2., a s obzirom na to da se natjecanje između dotičnih avioprijevoznika ne bi smjelo narušavati, avioprijevoznicima nije dopušteno da fleksibilnost predviđenu člankom 8. stavkom 4. koriste za uvođenje jedne ili više dodatnih frekvencija na pravcu između potpuno koordinirane zračne luke unutar Zajednice i zračne luke u drugoj državi članici, ako drugi avioprijevoznik Zajednice, licenciran u drugoj državi članici, nije mogao, unatoč ozbiljnim i trajnim naporima, dobiti slotove za slijetanje i polijetanje, koji bi se objektivno mogli koristiti za osiguravanje jedne ili više dodatnih frekvencija na tom pravcu u okviru od dva sata prije ili nakon vremena zatraženog od koordinatora.

Ova odredba ne vrijedi ako avioprijevoznik koji koristi fleksibilnost predviđenu člankom 8. stavkom 4., ne premašuje frekvencije drugog avioprijevoznika.

2. Uzimajući u obzir da se natjecanje između dotičnih avioprijevoznika ne bi smjelo narušavati, države članice odgovorne za potpuno koordiniranu zračnu luku iz stavka 1. dužne su nastojati olakšati dogovor između dotičnih prijevoznika.

Trebalo bi potražiti alternativno rješenje ovog problema, kao što je:

– nastojanje da se osigura pozitivno rješenje po zahtjevu za dodjelu slota avioprijevoznika licenciranog u drugoj državi članici,

– da taj prijevoznik razumno koristi fleksibilnost predviđenu člankom 8. stavkom 4.

3. Zainteresirana država članica može zatražiti od Komisije da ispita primjenu ovog članka u roku od dva mjeseca nakon što avioprijevoznik obavijesti koordinatora o svojoj namjeri da iskoristi fleksibilnost predviđenu člankom 8. stavkom 4.

Članak 12.

Opće odredbe

1. Kad god se pokaže da treća država, u pogledu raspodjele slotova u zračnim lukama:

(a) ne pruža avioprijevoznicima Zajednice tretman istovjetan onome koji države članice pružaju avioprijevoznicima iz te države; ili

(b) ne pruža avioprijevoznicima Zajednice stvarno nacionalni tretman; ili

(c) pruža avioprijevoznicima iz trećih država povoljniji tretman nego avioprijevoznicima Zajednice,

mogu se poduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi se popravila situacija u pogledu dotične zračne luke ili zračnih luka, uključujući i potpuno ili djelomično obustavljanje obveza u skladu s ovom Uredbom u pogledu avioprijevoznika iz te treće države, a u skladu sa zakonom Zajednice.

2. Države članice će obavijestiti Komisiju o svim ozbiljnijim poteškoćama s kojima se, pravno ili stvarno, susreću avioprijevoznici Zajednice pri dobivanju slotova u zračnim lukama trećih država.

Članak 13.

Izvješće i suradnja

1. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe tri godine nakon njenog stupanja na snagu.To izvješće mora, među ostalim, sadržavati sljedeće elemente:

(a) strukturu djelatnosti zračnog prijevoza;

(b) napredak postignut u djelatnosti na smanjenju neiskorištenosti slotova;

(c) veličinu pričuve slotova kako je utvrđeno u članku 10. stavku 1., svake sezone u odabranim zračnim lukama;

(d) broj negativno riješenih zatjeva za dodjelu slotova svake sezone u odabranim zračnim lukama;

(e) broj novih prijevoznika koji podnose zahtjev za dodjelu slotova svake sezone u odabranim zračnim lukama;

(f) primjenu postupaka za rješavanje sporova utvrđenih u skladu s uvjetima iz članka 8.

2. Države članice i Komisija surađuju na primjeni ove Uredbe, naročito u pogledu prikupljanja informacija za izvješće iz stavka 1.

Članak 14.

Revizija

Vijeće će odlučiti o nastavku primjene odnosno reviziji ove Uredbe do 1. srpnja 1997., a na temelju prijedloga Komisije koji se podnosi najkasnije do 1. siječnja 1996.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu tridesetog dana nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu, 18. siječnja 1993.

Za Vijeće
predsjednik
T. PEDERSEN

DODATAK II

UREDBA (EZ-a) br. 894/2002 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. svibnja 2002. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 o zajedničkim pravilima o dodjeli slotova u zračnim lukama Zajednice

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije1,[6],

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskoga i socijalnoga odbora2,[7],

nakon savjetovanja s Odborom regija,

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora3,[8],

budući da:

(1) Teroristički napadi 11. rujna 2001. u Sjedinjenim Američkim Državama i politički razvoj događaja koji je uslijedio ozbiljno su utjecali na poslovanje zračnih prijevoznika te su prouzročili značajan pad potražnje tijekom preostalog dijela ljetne sezone planiranja reda letenja 2001. kao i zimske sezone planiranja reda letenja 2001./2002.

(2) Kako nekorištenje slotova dodijeljenih za ove sezone ne bi zračnim prijevoznicima prouzročilo gubitak njihovih prava na te slotove, smatra se potrebnim jasno i nedvosmisleno navesti da su teroristički napadi 11. rujna 2001. nepovoljno utjecali na te sezone planiranja reda letenja.

(3) Uredbu Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima dodjele slotova u zračnim lukama Zajednice4[9]sukladno tome bi trebalo izmijeniti i dopuniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbu Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 umeće se sljedeći članak:

»Članak 10a

Događaji na dan 11. rujna 2001.

U smislu članka 10. stavka 3. koordinatori priznaju pravo zračnih prijevoznika na iste nizove slotova tijekom ljetne sezone planiranja reda letenja 2002. i zimske sezone planiranja reda letenja 2002./2003. kao što su im bili dodijeljeni dana 11. rujna 2001. za ljetnu sezonu planiranja reda letenja 2001. odnosno za zimsku sezonu planiranja reda letenja 2001./2002.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2002.

Za Europski parlament
predsjednik
P. COX
Za Vijeće
predsjednik
M. ARIAS CANETE

DODATAK III

UREDBA (EZ-a) br. 1554/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. srpnja 2003. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 o zajedničkim pravilima o dodjeli slotova u zračnim lukama Zajednice

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije1,[10],

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskoga i socijalnoga odbora2,[11],

nakon savjetovanja s Odborom regija,

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora3,[12],

budući da:

(1) Rat u Iraku započet u ožujku 2003. i politički razvoj događaja koji je uslijedio kao i izbijanje teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS) ozbiljno su utjecali na poslove zračnog prijevoza zračnih prijevoznika te su prouzročili značajno smanjenje potražnje na početku ljetne sezone planiranja reda letenja 2003.

(2) Kako nekorištenje slotova dodijeljenih za sezonu 2003. ne bi zračnim prijevoznicima prouzročilo gubitak njihovih prava na te slotove, potrebno je jasno i nedvosmisleno navesti da su rat i izbijanje SARS-a nepovoljno utjecali na sezone planiranja reda letenja 2003./2004.

(3) Uredbu (EEZ-a) br. 95/93[13]4 bi stoga trebalo izmijeniti i dopuniti.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbu Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 umeće se sljedeći članak:

»Članak 10b

U smislu članka 10. stavka 3. koordinatori će priznati pravo zračnih prijevoznika na iste nizove slotova tijekom ljetne sezone planiranja reda letenja 2004. kao što su im bili dodijeljeni tijekom ljetne sezone planiranja reda letenja 2003.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2003.

Za Europski parlament
predsjednik
P. COX
Za Vijeće
predsjednik
G. ALEMANNO

DODATAK IV

UREDBA (EZ-a) br. 793/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o izmjeni i dopuni Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 o jedinstvenim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije1,[14],

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskoga i socijalnoga odbora2,[15],

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora3,[16],

budući da:

1. Nakon zaključka Europskog vijeća održanog u Stockholmu 23. i 24. ožujka 2001., ova Uredba predstavlja prvi korak u sveobuhvatnom postupku revizije. Radi praćenja razvoja, posebno vezano za nove države i pitanja pristupa tržištu, ova Uredba se mora revidirati nakon određenog razdoblja.

2. Iskustvo pokazuje da se Uredba vijeća (EEZ-a) br. 95/934[17]mora ojačati da bi osigurala najpotpuniju i najfleksibilniju iskorištenost ograničenog kapaciteta na zračnim lukama s povećanom prometnom potražnjom.

3. Stoga je potrebno izmijeniti i dopuniti Uredbu u skladu s njezinim člankom 14. i jasno odrediti broj odredba.

4. Poželjno je upotrebljavati međunarodnu terminologiju i stoga koristiti pojmove kao »regulirana zračna luka« i »koordinirana zračna luka« umjesto »koordinirana zračna luka« i »potpuno koordinirana zračna luka«.

5. Zračne luke s ozbiljnim manjkom kapaciteta trebaju se odrediti kao »koordinirane zračne luke« na temelju objektivnih kriterija nakon provedbe analize kapaciteta. Na koordiniranim zračnim lukama zahtjeva se poštivanje detaljnih pravila radi osiguravanja načela transparentnosti, neutralnosti i nediskriminacije. Specifične aktivnosti kao helikopterske radnje ne podliježu dodjeli pravila za vremenski slot gdje ista nisu potrebna.

6. U reguliranim zračnim lukama regulator djeluje neovisno. Na koordiniranim zračnim lukama koordinator ima središnju ulogu u postupku koordinacije. Stoga koordinatori trebaju biti u potpuno neovisnom položaju a njihove odgovornosti se detaljno određuju.

7. Potrebno je detaljno navesti ulogu odbora za koordinaciju koji se utemeljuje za savjetovanje i posredovanje u dodjeli slotova. Predstavnici države članice pozivaju se na sastanke odbora za koordinaciju u funkciji promatrača bez prava glasa. Takav status promatrača ne dovodi u pitanje mogućnost da ti predstavnici budu predsjedavajući na sastancima odbora. Važno je osigurati da odbori za koordinaciju nemaju ovlasti donošenja odluka obvezujućih za koordinatora.

8. Ujedno je potrebno pojasniti da se pod dodjelom slota podrazumijeva dodjeljivanje odobrenja zračnim prijevoznicima za pristup aerodromu prilikom slijetanja i uzlijetanja u određenom vremenskom razdoblju tijekom trajanja dodijeljenog odobrenja. Treba ispitati potrebu za razvojem pravila i postupaka za koordinaciju slotova aerodroma i zračnih prijevoznika.

9. Međutim, radi stabilnosti operacija, postojeći sustav predviđa ponovnu dodjelu slotova s utvrđenom stečenom prednošću (»stečeno pravo») za prvotne zračne prijevoznike. Radi pospješivanja redovnih operacija na koordiniranim zračnim lukama potrebno je omogućiti da se stečeno pravo odnosi na niz slotova. Istodobno država članica treba prilikom definiranja parametara kapaciteta uzeti u obzir ograničenja vezana za radnje i okoliš.

10. Slotovi sa stečenom prednošću u skladu su s izračunavanjem uporabe kao i s ostalim važnim odredbama Uredbe (EEZ-a) br. 95/93 tako da zračni prijevoznici mogu nastaviti zahtijevati te slotove u sljedećem odgovarajućem razdoblju rasporeda letova. Situacija stečene prednosti se treba pojasniti u slučaju zajedničkih radnji, dijeljenja oznake ili ugovora o franšizi.

11. Daje se prednost redovnim uslugama u zračnim lukama, kojima se upravlja strogo a da se ne pravi razlika između redovnih i izvanrednih usluga.

12. Definicija pojma »novi sudionik« treba biti takva da ojača odredbu adekvatnih usluga u zračnom prometu u regijama i da poveća potencijalno tržišno natjecanje na rutama unutar Zajednice.

13. Kako bi se osiguralo da, između ostalog, treće zemlje jamče zračnim prijevoznicima Zajednice usporedivi tretman, utvrđuje se postupak koji omogućuje Zajednici učinkovitije djelovanje protiv trećih država koje ne jamče tretman usporediv onome koji se jamči unutar Zajednice.

14. Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s Direktivom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. utvrđujući postupke za izvršavanje ovlasti provedbe dodijeljene Komisiji1.[18]1.

15. U koordiniranim zračnim lukama pristup zračnih prijevoznika je moguć samo ako je dodijeljen slot. Potrebno je uvesti mjere kojima se jamči provedba ove Uredbe, posebno kada zračni prijevoznici učestalo i namjerno ne poštuju pravila dodjele slota.

16. Treba postojati postupak revizije odluka koje donosi koordinator.

17. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, potrebno je naglasiti da primjena odredbi ove Uredbe ne dovodi u pitanje pravila o tržišnom natjecanju Ugovora, posebno njegovih članaka 81. i 82. te Uredbu Vijeća (EEZ-a) br. 4064/89 od 21. prosinca 1989. o kontroli koncentracije između zračnih prijevoznika1.[19]1.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ-a) br. 95/93 mijenja se kako slijedi:

1. Članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Ova Uredba primjenjuje se na zračne luke Zajednice.«

2. Članak 2. izmjenjuje se i dopunjuje:

(a) točke (a) i (b) mijenjaju se i glase

»(a) »slot« je dopuštenje koje daje koordinator u skladu s ovom uredbom za korištenje čitave infrastrukture zračne luke, koja je potrebna za odvijanje zračnog prometa u nekoj koordiniranoj zračnoj luci, na neki određeni datum i u neko određeno vrijeme, koje je u svrhu slijetanja ili uzlijetanja odredio koordinator slotova u skladu s ovom Uredbom;

(b) »novi sudionik« je:

(i) zračni prijevoznik koji traži, kao dio jedne serije slotova, slot u nekoj zračnoj luci, na bilo koji dan, gdje bi ako se njegov zahtjev prihvati, on ukupno držao manje od pet slotova na toj zračnoj luci taj dan, ili

(ii) zračni prijevoznik koji traži seriju slotova za redovne prijevoze putnika uključene u red letenja između dvije zračne luke Zajednice, ako na taj dan najviše dva druga zračna prijevoznika obavljaju iste takve letove između tih zračnih luka, gdje bi, ako se njegov zahtjev prihvati, taj zračni prijevoznik i dalje držao manje od pet slotova na toj zračnoj luci za redovni promet na taj dan, ili

(iii) zračni prijevoznik koji traži seriju slotova na zračnoj luci za redovan prijevoz putnika između te zračne luke i regionalne zračne luke, gdje niti jedan drugi zračni prijevoznik ne obavlja neposredan prijevoz putnika između tih zračnih luka i sustava zračnih luka na taj dan, gdje bi, ako se zahtjev zračnog prijevoznika prihvati, taj zračni prijevoznik i dalje držao manje od pet slotova na toj zračnoj luci za redovan promet na taj dan.

Zračni prijevoznik koji drži više od 5% ukupnih raspoloživih slotova za neki određeni dan u nekoj određenoj zračnoj luci, ili više od 4% ukupnih raspoloživih slotova na predmetni dan u nekom sustavu zračne luke koji čini dio te zračne luke, ne smatra se novim sudionikom u toj zračnoj luci.«

(b) točke (f) i (g) mijenjaju se i glase

»(f) (i) »zračni prijevoznik« je poduzeće za javni zračni promet koje posjeduje važeću operativnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokument, najkasnije 31. siječnja za sljedeću ljetnu sezonu ili 31. kolovoza za sljedeću zimsku sezonu. U smislu članaka 4., 8., 8a. i 10., definicija zračnog prijevoznika odnosi se također na operatore poslovnog zrakoplovstva koji obavljaju zračni promet prema redu letenja; u smislu članaka 7. i 14.; definicija zračnog prijevoznika odnosi se i na operatore civilnog zrakoplovstva.

(ii) »skupina zračnih prijevoznika« jesu dva ili više zračnih prijevoznika koji izvršavaju zajedničke operacije, ustupaju franšize ili dijele oznake radi obavljanja određenog zračnog prometa.

(g) »koordinirana zračna luka« je svaka zračna luka u kojoj, da bi mogao sletjeti ili uzletjeti, zračni prijevoznik ili bilo koji operator zrakoplova mora imati slot koji mu je dodijelio koordinator slotova, osim državnih letova, nužnih slijetanja i humanitarnih letova.«

c) Dodaju se sljedeće točke:

»(i) »regulirana zračna luka« je zračna luka u kojoj postoji mogućnost zakrčenja u nekim dijelovima dana, tjedna ili godine, koje se može riješiti dragovoljnom suradnjom između zračnih prijevoznika i u kojoj je imenovan jedan regulator koji bi usklađivao operacije zračnih prijevoznika koji prometuju ili namjeravaju prometovati u toj zračnoj luci;

(j) »tijelo za upravljanje zračnom lukom« je tijelo koje zajedno s ostalim aktivnostima ili na neki drugi način ima zadatak upravljanja infrastrukturom zračne luke u skladu s nacionalnim zakonom i pravilima te koordinacije i nadzora aktivnosti raznih operatora prisutnih u zračnoj luci ili unutar sustava predmetne zračne luke;

(k) »serija slotova« je najmanje pet slotova koji se traže za isto vrijeme u istom danu tjedna u istom razdoblju reda letenja i koji su na taj način i dodijeljeni ili, ako to nije moguće, koji su dodijeljeni za približno isto vrijeme;

(l) »poslovno zrakoplovstvo« je sektor općeg zrakoplovstva koji se odnosi na prometovanje ili korištenje zrakoplova od strane poduzeća za prijevoz putnika ili robe kao pomoć u izvršavanju njihovog poslovanja, kada se upravlja zrakoplovom u svrhe koje općenito ne ulaze u javni najam te njima upravljaju osobe koje imaju barem dozvolu za pilota s ovlaštenjem za instrumentalno letenje;

(m) »koordinacijski parametri« označavaju iskazivanje, u operativnom smislu, svih raspoloživih kapaciteta za dodjelu slotova u nekoj zračnoj luci tijekom svakog koordinacijskog razdoblja, uzimajući u obzir sve tehničke, operativne i okolišne faktore koji utječu na funkcioniranje infrastrukture zračne luke i njenih različitih podsustava.«

3. Članak 3. izmjenjuje se i dopunjuje i glasi:

(a) Stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) (a) Država članica nema obvezu određivanja bilo koje zračne luke kao regulirane ili koordinirane osim u skladu s odredbama ovog članka.

(b) Država članica neće odrediti zračnu luku kao koordiniranu osim u skladu s odredbama stavka 3.«

(b) U stavku 2. pojam »koordinirana zračna luka« mijenja se i glasi »regulirana zračna luka«.

(c) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Odgovorna država članica, kada to smatra potrebnim ili u roku šest mjeseci, vodi računa o tome da tijelo za upravljanje tom zračnom lukom ili bilo koje drugo nadležno tijelo provede podrobnu analizu kapaciteta u nekoj zračnoj luci koja nema dodijeljen status ili u reguliranoj zračnoj luci:

(i) po pismenom zahtjevu, zračni prijevoznici koji predstavljaju više od polovice operacija u toj zračnoj luci ili tijelo za upravljanje zračnom lukom, kada se smatra da je kapacitet nedovoljan za stvarne ili planirane operacije u određenim razdobljima, ili

(ii) na zahtjev Komisije, posebno ako u nekoj zračnoj luci u stvarnosti postoji pristup samo za zračne prijevoznike kojima je dodijeljen slot ili kada se zračni prijevoznik, a posebno novi sudionici, susretnu s ozbiljnim problemima u usklađivanju slijetanja i uzlijetanja u predmetnoj zračnoj luci.

Ova analiza, koja se temelji na opće priznatim metodama, mora utvrditi svaki manjak kapaciteta, uzimajući u obzir ograničenja vezana uz okruženje te zračne luke. Analiza treba predvidjeti mogućnosti otklanjanja takvog manjka kroz novu ili modificiranu infrastrukturu, operativne promjene ili bilo kakve druge promjene, te odrediti vremenski okvir koji se predviđa za rješavanje tih nedostataka. Analiza se mora ažurirati ako se poziva na stavak 5. ili ako je u zračnoj luci došlo do promjena koje bitno utječu na njen kapacitet i iskorištavanje kapaciteta. Analiza i korištena metoda analize moraju se dati na uvid onima koji su tražili da se analiza napravi, a drugim zainteresiranim stranama na njihov zahtjev. Istovremeno se analiza dostavlja Komisiji.«

(d) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»4. Na temelju analize, država članica će se savjetovati o stanju kapaciteta zračne luke u suradnji s tijelom za upravljanje zračnom lukom, zračnim prijevoznicima koji redovito koriste tu zračnu luku, njihovim predstavničkim organizacijama, predstavnicima generalnog zrakoplovstva koji redovito koriste tu zračnu luku te nadležnom kontrolom zračne plovidbe.

5. Kada se problemi s kapacitetom javljaju najmanje tijekom jednog razdoblja reda letenja, država članica će zajamčiti da se dotična zračna luka za odgovarajuće razdoblje proglasi koordiniranom, samo:

(a) ako je manjak kapaciteta tako ozbiljan da se u toj zračnoj luci ne mogu izbjeći značajna kašnjenja, i

(b) ako ne postoje nikakve druge mogućnosti rješavanja tih problema u kraćem roku.

6. Iznimno od odredaba stavka 5., države članice mogu, u iznimnim okolnostima, zračnu luku koja ima probleme s manjkom kapaciteta, proglasiti koordiniranom za neko odgovarajuće razdoblje.«

(e) Ovaj stavak 5. postaje stavak 7., a pojam »potpuno koordinirana zračna luka« mijenja se i glasi »koordinirana zračna luka«.

4. Članak 4. izmjenjuje se i dopunjuje:

(a) Mijenja se naslov i glasi: »Regulator i koordinator«.

(b) Stavci od 1. do 6. mijenjaju se i glase:

»(1) Države članice odgovorne za regulirane i koordinirane zračne luke moraju osigurati imenovanje kvalificirane fizičke ili pravne osobe kao regulatora ili koordinatora nakon što se o tome savjetuje sa zračnim prijevoznicima koji redovito koriste tu zračnu luku, njihovim predstavničkim organizacijama te tijelom za upravljanje zračnom lukom i koordinacijskim odborom, ako takav odbor postoji. Isti regulator ili koordinator može biti imenovan za više zračnih luka.

(2) Države članice odgovorne za regulirane ili koordinirane zračne luke moraju osigurati:

(a) da regulator na reguliranoj zračnoj luci postupa u skladu s ovom Uredbom na nezavisan, neutralan, nediskriminacijski i transparentan način;

(b) nezavisnost koordinatora na koordiniranoj zračnoj luci funkcijski razdvajajući koordinatora od svake pojedine zainteresirane strane. Sustav financiranja aktivnosti koordinatora mora biti takav da osigura njegov nezavisan status;

(c) da koordinator postupa u skladu s ovom Uredbom na neutralan, nediskriminacijski i transparentan način.

3. Regulator i koordinator dužni su sudjelovati na međunarodnim konferencijama zračnih prijevoznika o redovima letenja u skladu s pravom Zajednice.

4. Regulator je dužan savjetovati zračne prijevoznike i preporučiti im zamjenska vremena dolaska i/ili odlaska ako postoji vjerojatnost da će doći do zakrčenja.

5. Isključivo je koordinator slotova osoba odgovorna za dodjelu slotova. On će dodijeliti slotove u skladu s odredbama ove Uredbe i omogućiti, u hitnim slučajevima, dodjelu slotova izvan radnog vremena.

6. Regulator je dužan promatrati jesu li operacije zračnih prijevoznika u skladu s redovima letenja koji su im preporučeni. Koordinator slotova je dužan nadzirati jesu li operacije zračnih prijevoznika u skladu sa slotovima koji su im dodijeljeni. Te provjere sukladnosti moraju se obavljati u suradnji s tijelom za upravljanje zračnom lukom i s nadležnom kontrolom zračnog prometa, pri čemu treba voditi računa o vremenu i drugim relevantnim parametrima koji se odnose na dotičnu zračnu luku. Koordinator je na zahtjev dužan podnijeti, dotičnoj državi članici, te Komisiji godišnje izvješće aktivnosti vezano posebno za primjenu članaka 8.a i 14., kao i za sve pritužbe u vezi primjene članaka 8. i 10. koje su predane koordinacijskom odboru te ponuditi mjere za njihovo rješavanje.

7. Regulator i koordinator slotova dužni su surađivati da bi otkrili nedosljednosti u redovima letenja.

(c) Stavak 7. ove Uredbe postaje stavak 8., a uvodni tekst mijenja se i glasi:

»Koordinator će, na zahtjev, u nekom razumnom roku besplatno dati na uvid zainteresiranim osobama, posebice članovima ili promatračima u koordinacijskom odboru, u pisanom obliku ili bilo kojem drugom lako dostupnom obliku sljedeće informacije:«

(d) Stavak 8. ove Uredbe postaje stavak 9., a mijenja se i glasi:

»9. Informacije iz stavka 8. moraju se dati na uvid najkasnije u vrijeme održavanja relevantnih konferencija o redovima letenja te prema potrebi za vrijeme trajanja takvih konferencija i neposredno nakon istih. Na zahtjev, koordinator je dužan te informacije dostaviti u obliku sažetog pregleda. Za dostavu takvog sažetog pregleda informacija može se naplatiti naknada.«

(e) Dodaje se sljedeći stavak:

»10. Kada su dostupni značajni i općeprihvaćeni standardi redova letenja, regulator, koordinator i zračni prijevoznici ih primjenjuju pod uvjetom da isti ispunjavaju uvjete propisane pravom Zajednice.«

5. Članci 5. i 9. mijenjaju se i glase:

»Članak 5.

KOORDINACIJSKI ODBOR

1. Na koordiniranoj zračnoj luci, odgovorna će država članica osigurati osnivanje koordinacijskog odbora. Isti koordinacijski odbor osniva se za jednu ili više koordiniranih zračnih luka. Članstvo u koordinacijskom odboru mora biti otvoreno barem za zračne prijevoznike koji redovito koriste tu zračnu/e luku/e i za njihove predstavničke organizacije, organ za upravljanje zračnom lukom, nadležnu kontrolu zračnog prometa i predstavnike generalnog zrakoplovstva koji redovito koriste tu zračnu luku.

Zadaci koordinacijskog odbora su sljedeći:

(a) davanje prijedloga ili savjeta koordinatoru slotova i/ili državi članici o:

– mogućnostima povećanja kapaciteta zračne luke, utvrđenim u skladu sa člankom 3. ili mogućnostima boljeg iskorištenja kapaciteta;

– koordinacijskim parametrima koje treba odrediti u skladu s člankom 6.;

– metodama praćenja korištenja dodijeljenih slotova;

– lokalnim uputama za dodjelu slotova ili praćenje korištenja dodijeljenih slotova, vodeći računa, između ostaloga, o mogućim specifičnostima radnog okruženja, kako je predviđeno u članku 8. stavku 5.;

– poboljšanjima prometnih uvjeta koji vladaju u toj zračnoj luci;

– ozbiljnim problemima s kojima se suočavaju novi sudionici, kako je predviđeno u članku 10. stavku 9.;

– svim pitanjima u svezi kapaciteta zračne luke.

b) posredovanje između svih zainteresiranih strana vezano uz pritužbe na dodjelu slotova, kako je predviđeno u članku 11.

2. Koordinacijski odbor poziva predstavnike država članica i koordinatora na sastanke u svojstvu promatrača.

3. Koordinacijski odbor donosi Poslovnik kojim se, između ostaloga, regulira sudjelovanje, imenovanja te učestalost održavanja sastanaka te korišteni jezik/jezici. Svaki član koordinacijskog odbora može predložiti lokalne smjernice predviđene člankom 8. stavkom 5. Na zahtjev koordinatora slotova, koordinacijski odbor treba raspravljati o predloženim lokalnim smjernicama za dodjelu slotova kao i o smjernicama za praćenje korištenja dodijeljenih slotova. Odbor predaje predmetnoj državi članici izvješće o raspravi s naznakom odgovarajuće pozicije koju je odbor zauzeo.

Članak 6.

PARAMETRI KOORDINIRANJA

1. Odgovorna država članica na koordiniranoj zračnoj luci dva puta godišnje utvrđuje parametre koordiniranja za dodjelu slotova vodeći računa o svim relevantnim tehničkim, operativnim ograničenjima te ograničenjima vezanim uz specifično okruženje, kao i o svim promjenama istih.

Utvrđivanje parametara koordiniranja za dodjelu slotova mora se temeljiti na objektivnoj analizi mogućnosti prihvaćanja zračnog prometa, uvažavajući različite vrste zračnog prometa na zračnoj luci, moguća zakrčenja zračnog prostora za vrijeme koordinacijskog razdoblja te stanje kapaciteta.

Parametri za dodjelu slotova moraju biti dostavljeni koordinatoru na vrijeme i prije početka prve dodjele slotova zbog konferencija o redovima letenja.

2. U smislu utvrđivanja parametara iz stavka 1. ovog članka, ako to država članica ne učini, koordinator mora odrediti relevantne razmake u vremenu koordiniranja nakon savjetovanja s koordinacijskim odborom i u skladu s utvrđenim kapacitetom.

3. Prije donošenja konačne odluke o parametrima za dodjelu slotova, u koordinacijskom odboru treba detaljno raspraviti utvrđivanje parametara i korištenu metodologiju kao i eventualne izmjene istih, s ciljem povećavanja kapaciteta i broja raspoloživih slotova za dodjelu. Zainteresiranim stranama, na njihov zahtjev, treba dati na uvid sve relevantne dokumente.

Članak 7.

INFORMACIJE ZA REGULATORE I KOORDINATORE SLOTOVA

1. Zračni prijevoznici, koji prometuju ili namjeravaju prometovati u nekoj reguliranoj ili koordiniranoj zračnoj luci, dužni su regulatoru, odnosno koordinatoru slotova, dostaviti sve relevantne informacije koje oni zatraže. Sve relevantne informacije moraju biti dostavljene u obliku i unutar roka koje odredi regulator ili koordinator slotova. Posebno, zračni prijevoznik dužan je, u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu slotova, obavijestiti koordinatora slotova o tome hoće li, u odnosu na tražene slotove, koristiti status novog sudionika, u skladu s člankom 2b.

Za sve ostale zračne luke koje nemaju dodijeljen status, tijelo za upravljanje tom zračnom lukom mora na zahtjev koordinatora slotova dostaviti sve informacije koje posjeduje o planiranim letovima zračnih prijevoznika.

2. Ako zračni prijevoznik ne dostavi informacije iz stavka 1. ovoga članka, osim ako može na zadovoljavajući način dokazati da postoje opravdani razlozi, ili ako dostavi netočne ili varljive informacije, koordinator slotova ne smije uzeti u razmatranje njegov zahtjev za dodjelu slota ili zahtjev onog zračnog prijevoznika na kojeg se odnose nepotpune, netočne ili varljive informacije. Koordinator slotova takvom zračnom prijevozniku mora omogućiti da dostavi svoje očitovanje.

3. Regulator ili koordinator slotova, tijelo za upravljanje zračnom lukom i nadležna kontrola zračnog prometa moraju razmjenjivati sve informacije koje su im potrebne za obavljanje njihovih poslova, uključujući podatke o letovima i slotove.

Članak 8.

POSTUPAK DODJELE SLOTOVA

1. Iz baze slotova, zračnim prijevoznicima koji su podnijeli zahtjev, dodjeljuju se serije slotova kao dopuštenje za korištenje infrastrukture zračne luke u svrhu slijetanja ili uzlijetanja u razdoblju reda letenja za koje su ti slotovi zatraženi. Zračni prijevoznik, nakon isteka predviđenog razdoblja slotove mora vratiti u bazu slotova sukladno odredbama članka 10.

2. Ne dovodeći u pitanje članke 7., 8.a, 9., 10. stavke 1. i 14., odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se kad su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– kada neku seriju slotova zračni prijevoznik koristi za obavljanje redovitog ili neredovitog planiranog prijevoza, i

– kada taj zračni prijevoznik može, na način koji zadovoljava koordinatora slotova, dokumentirati da je dotičnu seriju slotova koristio, na način koji mu je odobrio koordinator slotova, najmanje 80% vremena tijekom razdoblja reda letenja za koje mu je ista dodijeljena.

U tom slučaju, takva serija slotova tom zračnom prijevozniku daje pravo na istu seriju slotova u sljedećem odgovarajućem razdoblju reda letenja i ako to zatraži unutar roka koji je određen u članku 7. stavku 1.

3. Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 2., u situaciji kad se ne mogu svi zahtjevi za dodjelom slotova riješiti na način koji zadovoljava zainteresirane zračne prijevoznike, prednost treba dati komercijalnim letovima, a posebno letovima uključenim u red letenja i programiranim neredovitim letovima. U slučaju konkurentnih zahtjeva unutar iste kategorije prometnih usluga, prednost treba dati onima koji prometuju tijekom cijele godine.

4. Vremensko reprogramiranje serije slotova, prije dodjele preostalih slotova iz baze iz članka 10. drugim zainteresiranim zračnim prijevoznicima smije se prihvatiti samo iz operativnih razloga ili ako bi reprogramirana vremena slotova značila poboljšanje u odnosu na prvobitno zatražena vremena. Takvo reprogramiranje ne smije se primijeniti prije nego to koordinator slotova izrijekom potvrdi.

5. Koordinator je dužan uzeti u obzir dodatna pravila i smjernice koje je odredila industrija zračnog prometa diljem svijeta ili Zajednice, te lokalne smjernice koje je koordinacijski odbor predložio, a prihvatila država članica ili drugo nadležno tijelo odgovorno za tu zračnu luku, uz uvjet da ta pravila i smjernice ne utječu na nezavisan status koordinatora, da su usklađene s pravom Zajednice i imaju kao cilj unaprijediti učinkovitost korištenja kapaciteta zračne luke. Dotična država članica dostavlja ta pravila Komisiji.

6. Ako neki zahtjev za dodjelu slota nije moguće odobriti, koordinator mora zračnog prijevoznika koji je podnio taj zahtjev obavijestiti o razlozima zbog kojih to nije bilo moguće i navesti najbliži slobodni zamjenski slot.

7. Koordinator, pored planirane dodjele slotova za određeno razdoblje reda letenja, rješava i u zadnji trenutak dostavljene zahtjeve za dodjelu slotova, za svaku vrstu zračnog prometa, uključujući opće zrakoplovstvo. S tim ciljem, nakon raspodjele slotova zračnim prijevoznicima koji su za to ranije podnijeli zahtjeve, mogu se koristiti neiskorišteni slotovi u bazi slotova iz članka 10, kao i slotovi oslobođeni u posljednji trenutak.

Članak 8a.

PRIJENOS I RAZMJENA SLOTOVA

1. Slotovi se mogu:

(a) prenositi od strane zračnog prijevoznika s jedne rute ili vrste zračnog prijevoza na neku drugu rutu ili vrstu zračnog prijevoza koju obavlja taj isti zračni prijevoznik;

b) prenositi:

(i) između zračnog prijevoznika i njegovih podružnica te između podružnica istog zračnog prijevoznika,

(ii) u okviru stjecanja kontrolnog udjela u kapitalu nekog zračnog prijevoznika,

(iii) u slučaju potpunog ili djelomičnog preuzimanja, kad se slotovi izravno odnose na preuzetog zračnog prijevoznika;

c) razmjenjivati među zračnim prijevoznicima, jedan za jedan.

2. Prijenosi ili razmjene iz stavka 1. ovoga članka se ne smiju prijaviti koordinatoru i ne smiju se primjenjivati prije nego ih koordinator slotova izrijekom potvrdi. Koordinator slotova mora odbiti potvrđivanje prijenosa ili razmjenu slotova ako nisu u skladu s uvjetima iz ove Uredbe i ako koordinator slotova nije dobio zadovoljavajuće dokaze:

(a) da to neće negativno utjecati na operacije u zračnoj luci, uzimajući u obzir sve tehničke, operativne i specifične uvjete okoliša;

(b) da se poštuju uvedena ograničenja sukladno članku 9.;

(c) da neki prijenos slotova ne spada u slučajeve iz stavka 3.

3. (a) Slotovi dodijeljeni nekom novom sudioniku definiranom u članku 2. stavku (b) ne mogu se prenositi na način iz stavka 1. podstavka (b) ovoga članka, kroz period od dva jednakovrijedna razdoblja reda letenja, osim u slučaju zakonom odobrenog preuzimanja poslova nekog trgovačkog društva koje je otišlo u stečaj;

(b) Slotovi dodijeljeni nekom novom sudioniku definiranom u članku 2. stavku b. podstavcima (ii) i (iii) ne mogu se prenijeti na neku drugu rutu kako je to opisano u stavku 1. podstavku (a) ovoga članka, kroz period od dva jednakovrijedna razdoblja reda letenja, osim ako će se taj novi sudionik na novoj ruti tretirati s istim prioritetom kao i na početnoj ruti;

(c) Slotovi dodijeljeni nekom novom sudioniku definiranom u članku 2. stavku b ne smiju se razmjenjivati na način opisan u stavku 1. podstavku (c) ovoga članka, kroz period od dva odgovarajuća razdoblja reda letenja, osim u cilju poboljšanja vremenskog rasporeda slotova za te letove u odnosu na prvobitno traženi vremenski raspored.

Članak 8b.

ISKLJUČENJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU

Pravo na seriju slotova iz članka 8. stavka 2. ne daje pravo na traženje naknade za njihova blokiranja, ograničenja ili ukidanja sukladno pravu Zajednice, posebno uz primjenu propisa Ugovora koji se odnose na zračni promet. Uredba ne utječe na ovlasti javnih vlasti da zatraže prijenos slotova između zračnih prijevoznika i da upravljaju njihovom dodjelom prema nacionalnom zakonu o tržišnom natjecanju ili člancima 81. ili 82. Ugovora ili Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 4064/89 od 21. prosinca 1989. o kontroli koncentracije među zračnim prijevoznicima[20]*. Ti transferi mogu se provoditi samo bez novčane naknade.

Članak 9.

OBVEZE JAVNE SLUŽBE

1. Ako su uvedene obveze javne službe na ruti u skladu s člankom 4. Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92, država članica može rezervirati na jednoj koordiniranoj zračnoj luci slotove koji su potrebni za obavljanje nekog leta predviđenog na toj ruti. Ako rezervirani slotovi na dotičnoj zračnoj luci nisu korišteni, moraju biti na raspolaganju ostalim zračnim prijevoznicima zainteresiranim za prometovanje na toj ruti u skladu s obvezama javne službe, a koje podliježu uvjetima iz stavka 2. Ako niti jedan drugi zračni prijevoznik nije zainteresiran za prometovanje tom rutom te dotična država članica ne objavi poziv za dostavu ponuda temeljem članka 4. stavka 1. točke d Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92, tada će se slotovi rezervirati za drugu rutu koja podliježe obvezama javne službe ili će se vratiti u bazu slotova.

2. Postupak objave poziva za dostavu ponuda iz članka 4. stavka 1. od točke (d) do točke (g) i članka 4. stavka 1. točke (i) Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92 primjenjuje se za korištenje slotova iz gornjeg stavka 1., ako postoji više zračnih prijevoznika Zajednice zainteresiranih za pružanje usluge na toj ruti, a nisu bili u mogućnosti dobiti slotove u roku od sat vremena prije ili nakon vremena zatraženog od koordinatora.

6. Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

BAZA SLOTOVA

1. Koordinator je dužan uspostaviti bazu slotova koja će sadržavati sve slotove koji nisu dodijeljeni na temelju članka 8. stavka 2. i članka 8. stavka 4. Svi novi kapaciteti slotova određeni temeljem članka 3. stavka 3. stavljaju se u bazu slotova.

2. Serija slotova, koja je dodijeljena nekom zračnom prijevozniku za obavljanje nekog leta uključenog u red letenja ili nekog programiranog neredovitog leta, tom zračnom prijevozniku ne daje pravo na istu seriju slotova u sljedećem odgovarajućem razdoblju reda letenja, ako dotični zračni prijevoznik ne može dokazati, na način koji zadovoljava koordinatora, da je te slotove, koje mu je koordinator slotova odobrio, koristio najmanje 80% vremena tijekom razdoblja reda letenja, za koje su mu isti bili dodijeljeni.

3. Slotovi dodijeljeni nekom zračnom prijevozniku prije 31. siječnja za sljedeću ljetnu sezonu ili prije 31. kolovoza za sljedeću zimsku sezonu, a koji budu prije tih datuma vraćeni koordinatoru radi preraspodjele, ne uzimaju se u obzir u svrhu izračuna iskorištenja.

4. Ako se ne može dokazati 80% iskorištenja serije slotova, svi slotovi iz dotične serije moraju se vratiti u bazu slotova, osim ako se činjenica da nisu iskorišteni može opravdati na temelju bilo kojeg od sljedećih razloga:

a) nepredvidive i neizbježne okolnosti izvan utjecaja tog zračnog prijevoznika, a koje su dovele do:

– zabrane korištenja tipa zrakoplova koji se općenito koristi za dotične letove,

– zatvaranja neke zračne luke ili zračnog prostora,

– ozbiljnog poremećaja u prometovanju u dotičnim zračnim lukama, uključujući one serije slotova s drugih zračnih luka Zajednice koji su vezani za rute kod kojih su tijekom značajnog dijela relevantnog razdoblja reda letenja uslijedili takvi poremećaji;

b) prekid zračnog prometa zbog aktivnosti koje negativno utječu na određene letove i koje praktički i/ili tehnički onemogućavaju tom zračnom prijevozniku obavljanje prometnih operacija na način kako je to planirao;

c) značajna financijska šteta nanesena zračnom prijevozniku Zajednice, koja ima za posljedicu izdavanje privremene operativne dozvole od strane nadležnog tijela za izdavanje dozvole koja vrijedi do financijskog preustroja tog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EEZ-a) br. 2407/92;

d) sudski postupak vezan za primjenu članka 9. za one rute gdje su obveze javne službe propisane sukladno članku 4. Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92, a koje imaju kao posljedicu privremeni prekid prometovanja na tim rutama;

5. Na zahtjev države članice ili na njezinu vlastitu inicijativu Komisija će provjeriti primjenu stavka 4. od strane koordinatora zračne luke koja je predmet ove Uredbe.

Donosi odluku u roku dva mjeseca od primitka zahtjeva u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.

6. Ne dovodeći u pitanje članak 8.#clanak8 stavak 2. ove Uredbe te članak 8. stavak 1. Uredbe (EEZ-a) br. 2408/92, slotovi uključeni u bazu slotova moraju se distribuirati među zračnim prijevoznicima koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu slotova. 50% tih slotova treba najprije dodijeliti novim sudionicima, osim ako zahtjevi od strane novih sudionika predstavljaju manje od 50%. Koordinator postupa pravično sa zahtjevima novih sudionika i ostalih zračnih prijevoznika, u skladu s koordinacijskim razdobljima svakog dana reda letenja.

Među zahtjevima koje podnesu novi sudionici, prednost treba dati zračnim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa novog sudionika prema članku 2. stavku b. točkama (i) i (ii) ili članku 2. stavku (b) točkama (i) i (iii).

7. Novi sudionik, kojem je ponuđena serija slotova unutar razdoblja od jedan sat prije ili sat poslije vremena koje je on tražio, i koji nije prihvatio tu ponudu, za dotično razdoblje reda letenja ne može zadržati status novog sudionika.

8. U slučaju letova koje obavlja neka grupa zračnih prijevoznika, samo jedan zračni prijevoznik iz te grupe može podnijeti zahtjev za dodjelu potrebnih slotova. Zračni prijevoznik koji obavlja takve letove, preuzima odgovornost za ispunjavanje operativnih kriterija, koji su potrebni da bi zadržao prije stečenu prednost opisanu u članku 8. stavku 2.

Slotove dodijeljene jednom zračnom prijevozniku može koristiti neki drugi zračni prijevoznik/zračni prijevoznici iz iste grupe, pod uvjetom da se za dotični let u svrhu koordinacije i praćenja zadrži identifikacijski kôd zračnog prijevoznika kojem su slotovi dodijeljeni. Nakon prestanka takvih operacija, tako korišteni slotovi ostaju zračnom prijevozniku kojem su na početku bili dodijeljeni. Zračni prijevoznici uključeni u zajedničke operacije dužni su koordinatora slotova detaljno obavijestiti o tim operacijama prije početka takvih operacija.

9. Ako i dalje postoje ozbiljni problemi za nove sudionike, država članica će se pobrinuti za održavanje sastanka koordinacijskog odbora te zračne luke. Svrha sastanka bit će analiza mogućnosti za popravak nastale situacije. Na sastanak se poziva Komisiju.«

7. Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Tužbe i pravo na žalbu

1. Ne dovodeći u pitanje pravo podnošenja prigovora sukladno nacionalnom zakonodavstvu, tužbe vezane za primjenu članka 7. stavka 2., članaka 8., 8a, 10. i 14. stavaka 1. do 4. i 6. dostavljaju se koordinacijskom odboru. Povjerenstvo razmatra predmet unutar razdoblja od mjesec dana nakon podnošenja tužbe i ako moguće daje prijedloge koordinatoru u cilju rješavanja problema. Ako se tužba ne može riješiti, odgovorna država članica može, tijekom narednog razdoblja od dva mjeseca, organizirati posredovanje od strane predstavničke organizacije zračnih prijevoznika ili zračnih luka ili od strane treće osobe.

2. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, u skladu s nacionalnim zakonom, za zaštitu koordinatora što se tiče odštetnih zahtjeva vezanih za njihovu funkciju iz ove Uredbe, osim u slučajevima svjesnog nehaja ili zlonamjernog ponašanja.«

8. U članku 12. naslov iz stavka 1. mijenja se i glasi:

»Odnosi s trećim zemljama

1. Ako ima saznanja da, u pogledu dodjele i korištenja slotova u svojim zračnim lukama, treća zemlja:

a) ne pruža zračnim prijevoznicima Zajednice odgovarajući tretman prema ovoj Uredbi u odnosu na zračne prijevoznike te zemlje,

b) ne pruža de facto isti tretman zračnim prijevoznicima Zajednice,

c) pruža zračnim prijevoznicima iz trećih zemalja povlašteniji tretman u odnosu na zračne prijevoznike Zajednice,

Komisija može u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2. odlučiti da država članica ili države članice moraju poduzeti mjere uključujući mogućnost potpune ili djelomične obustave primjene ove Uredbe prema određenom zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima dotične treće zemlje kako bi se ispravilo diskriminacijsko ponašanje te zemlje.«

9. Članci 13. i 14. mijenjaju se i glase:

»Članak 13.

Postupak odbora

1. Odbor pomaže Komisiji.

2. Kod pozivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. koja utvrđuje postupak za izvršavanje provedbenih ovlasti[21]* povjerenih Komisiji, uzimajući u obzir odredbe članka 8.#clanak8 ove Uredbe.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

3. Komisija može savjetovati odbor o bilo kojem drugom pitanju vezano za primjenu ove Uredbe.

4. Odbor donosi svoj Poslovnik.

Članak 14.

PROVEDBA

1. Nadležna kontrola zračne plovidbe može odbiti plan letenja zračnog prijevoznika ako taj zračni prijevoznik namjerava sletjeti ili uzletjeti u nekoj koordiniranoj zračnoj luci tijekom razdoblja u kojima je ta zračna luka koordinirana, a da mu koordinator slotova nije dodijelio slot.

2. Koordinator slotova dužan je povući seriju slotova koja je bila privremeno dodijeljena nekom zračnom prijevozniku koji je bio u postupku osnivanja, i vratiti ih u bazu slotova 31. siječnja za sljedeću ljetnu sezonu odnosno 31. kolovoza za sljedeću zimsku sezonu, ako taj zračni prijevoznik na taj dan ne posjeduje operativnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokument ili ako mjerodavno nadležno tijelo za izdavanje dozvola ne izjavi da će operativna dozvola ili drugi odgovarajući dokument biti izdani prije početka odgovarajućeg razdoblja reda letenja.

3. Koordinator slotova dužan je povući i vratiti u bazu seriju slotova nekog zračnog prijevoznika koju je isti dobio na temelju razmjene u skladu s člankom 8a. stavkom 1. točkom (c), ako se ti slotovi ne koriste na predviđeni način.

4. Zračni prijevoznici koji višekratno i namjerno obavljaju promet u vrijeme koje se značajno razlikuje od dodijeljenog slota kao dijela serije slotova, ili slotove koriste na način koji se značajno razlikuje od načina na koji im je ukazano prilikom dodjele istih i time nanose štetu zračnoj luci ili zračnom prometu, gube svoj status iz članka 8. stavka 2. Koordinator može donijeti odluku da tom zračnom prijevozniku oduzme dotičnu seriju slotova za preostali dio razdoblja reda letenja i da te slotove vrati u bazu, nakon što sasluša obrazloženje tog zračnog prijevoznika i nakon izdavanja jednokratne opomene.

5. Države članice moraju osigurati učinkovite, razmjerne sankcije koje odvraćaju, ili odgovarajuće mjere za suzbijanje učestalog i namjernog obavljanja prometa u vrijeme koje se značajno razlikuje od dodijeljenog slota ili korištenja slotova na način koji se značajno razlikuje od načina na koji je ukazano prilikom dodjele istih i time nanose štetu toj zračnoj luci ili zračnom prometu.

6. (a) Ne dovodeći time u pitanje članak 10. stavak 4., ako neki zračni prijevoznik ne može ostvariti stupanj od 80% iskorištenja iz članka 8. stavka 2., koordinator može odlučiti da tom zračnom prijevozniku oduzme dotičnu seriju slotova za preostali dio razdoblja reda letenja i da ih vrati u bazu nakon što sasluša obrazloženje dotičnog zračnog prijevoznika;

(b) Ne dovodeći time u pitanje članak 10. stavak 4., ako nakon nekog dodijeljenog vremena, koje predstavlja 20% razdoblja važenja neke serije slotova ne budu korišteni nikakvi slotovi iz te serije, koordinator slotova tu seriju slotova mora vratiti u bazu za preostali dio razdoblja reda letenja, nakon što sasluša obrazloženje tog zračnog prijevoznika.

10. Dodaje se sljedeći članak:

»Članak 14a.

Izvješćivanje i suradnja

1. Komisija dostavlja izvješće Europskome parlamentu i Vijeću o funkcioniranju ove Uredbe najkasnije tri godine nakon njezinog stupanja na snagu. Izvješće mora tretirati posebno djelovanje članaka 8., 8a. i 10.

2. Države članice i Komisija surađuju u primjeni ove Uredbe, posebno vezano za prikupljanje informacija za izvješće iz stavka 1.«

Članak 2.

1. Ova Uredba stupa na snagu tri mjeseca nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2. Članak 11. stavak 2. i članak 14. stavak 5. Uredbe (EEZ-a) br. 95/93 primjenjuju se od 30. srpnja 2005.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 21. travnja 2004.

Za Europski parlament
predsjednik
P. COX
Za Vijeće
predsjednik
D. ROCHE

[1] SL C 43, 19.2.1991., str. 3.

[2] SL C 13, 20.1.1992., str. 446.

[3] SL C 339, 31.12.1991., str. 41.

[4] SL L 240, 24.8.1992., str. 8.

[5]1 SL L 240, 24.8.1992., str. 1.

[6]1 SL C 103 E, 30.4.2002., str. 350.

[7]2 Mišljenje dostavljeno 20. ožujka 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu).

[8]3 Mišljenje Europskoga parlamenta od 6. veljače 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 25. ožujka 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Europskoga parlamenta od 15. svibnja 2002.

[9]4 SL L 14, 22.1.1993., str. 1.

[10]1 SL C 270, 25.9.2001., str.131. E.

[11]2 SL C 125, 27.5.2002., str. 8.

[12]3 Mišljenje Europskoga parlamenta od 19. lipnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 15. srpnja 2003.

[13]4 Sl L 14, 22.1.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 894/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 142, 31.5.2002., str.3.)

[14]1 SL C 270 E, 25.9.2001., str. 131.

[15]2 SL C 125, 27.5.2002., str. 8.

[16]3 Mišljenje Europskoga parlamenta od 11. lipnja 2002. (SL C 261 E, 30.10.2003., str. 116), Zajedničko stajalište Vijeća od 19. veljače 2004. (još uvijek nije objavljeno u Službenom listu) i Stajalište Europskoga parlamenta od 1. travnja 2004. (još uvijek nije objavljeno u Službenom listu).

[17]4 SL L 14, 22.1.1993., str. 1. Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1554/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 221, 4.9.2003., str.1).

[18]1 SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

[19]1 SL L 395, 30.12.1989., str. 1, Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1310/97 (SL L 180, 9.7.1997., str.1).

[20]* SL L 395, 30. 12. 1989., str. 1. Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1310/97 (SL L 180, 9.7.1997., str.1.)

[21]* SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

zatvori
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !