Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja ("Narodne novine", br. XX/06, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 14.7.2006 Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA

1873

Na temelju članka 101. stavak 1. t. 6. i 9.; članka 103.L304946 stavak 1. t. 6. i 7., članka 118.L304947 stavak 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/2005.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine:

PRAVILNIK

O VRSTAMA I OBILJEŽJIMA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA, PRAVILA ZA DISPERZIJU I OGRANIČENJE ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA, NJIHOVO VREDNOVANJE, USKLAĐENOST, PRAVILA ZA UPOTREBU IZVEDENIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA TE NAČIN I ROK IZVJEŠTAVANJA

I. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se određuju vrste i obilježja dopuštenih ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje i usklađenost ulaganja sa odredbama Zakona o osiguranju (u daljnjem tekstu Zakon), te rokovi i način i rokove izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija).

(2) Imovina za pokriće tehničkih pričuva je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću budućih obveza iz osiguranja te eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja društvo za osiguranje i s obzirom na koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati tehničke pričuve osiguranja.

(3) Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na društva za reosiguranje kao i na pool osiguranja i reosiguranja.

II. OBLIKOVANJE TEHNIČKIH PRIČUVA OSIGURANJA

Članak 2.

(1) Društvo oblikuje odgovarajuće tehničke pričuve u vezi sa poslovima osiguranja koja obavlja.

(2) Društvo za osiguranje dužno je oblikovati sljedeće pričuve osiguranja:

1. pričuve za prijenosne premije (čl. 108. Zakona),

2. pričuve za bonuse i popuste (čl. 109. Zakona),

3. pričuve šteta (čl. 110. Zakona),

4. druge tehničke pričuve osiguranja (čl. 113. Zakona).

(3) Društvo za osiguranje može oblikovati i tehničke pričuve za kolebanje šteta.

Iznimno od ove odredbe, društvo za osiguranje dužno je oblikovati tehničke pričuve za kolebanje šteta ako obavlja poslove osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 14. Zakona o osiguranju (osiguranje kredita).

(4) Matematičke pričuve osiguranja dužno je oblikovati društvo za osiguranje koje obavlja životna osiguranja, odnosno osiguranja osoba kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja, kao što su osiguranja od nezgoda ili zdravstvena osiguranja, s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja.

(5) Društvo za osiguranje koje obavlja osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicijski rizik mora u vezi s ovim osiguranjima oblikovati i posebne pričuve.

(6) Mjerila i način obračuna tehničkih pričuva propisat će se posebnim pravilnikom, sukladno odredbama članka 107. stavka 7. Zakona o osiguranju.

III. ULAGANJA, USKLAĐENOST IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE I UPOTREBA IZVEDENIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Članak 3.

(1) Pri odabiru vrsti i obilježja imovine za pokriće tehničke pričuve društvo za osiguranje mora uzimati u obzir vrste poslova osiguranja koje obavlja, tako da je zajamčena sigurnost, isplativost i tržišnost ulaganja, odgovarajuća ročnost u odnosu na dospijeće obveza iz ugovora o osiguranju te raznovrsnost i disperzija ulaganja.

(2) Društvo za osiguranje dužno je ulaganja imovine za pokriće zbog kojih je izloženo rizicima eventualnih gubitaka zbog promjene kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, odnosno drugih tržišnih rizika, na odgovarajući način uskladiti sa svojim obvezama na temelju ugovora o osiguranju čija je visina ovisna o jednakim promjenama.

(3) Kod ulaganja imovine za pokriće društvo za osiguranje može upotrebljavati i izvedene financijske instrumente ako oni omogućuju smanjenje rizika iz stavka 2. ovog članka.

(4) Izvedeni financijski instrumenti (derivati) u smislu Zakona o deviznom poslovanju i ovog Pravilnika jesu vrijednosni papiri ili ugovori čija se vrijednost mijenja prema promjenama vrijednosti financijskog instrumenta ili drugog pravnog posla iz kojeg su izvedeni (promjenama utvrđene kamatne stope, cijene robe, cijene vrijednosnog papira, tečaja valute) ili drugi financijski instrumenti čija se vrijednost mijenja prema odnosnoj varijabli te koji se podmiruju na neki budući datum.

(5) Društvo za osiguranje je dužno o vrsti i obilježjima odabranih izvedenih financijskih instrumenata obavijestiti nadzorno tijelo u roku od osam dana od njihove upotrebe.

III. 1. Imovina za pokriće matematičke pričuve

Članak 4.

(1) Imovina za pokriće matematičke pričuve namijenjena je pokriću obveza društva za osiguranje iz onih vrsta osiguranja za koje je potrebno oblikovati matematičke pričuve.

(2) Imovina za pokriće matematičke pričuve smije se upotrijebiti samo za isplatu obveza iz ugovora o osiguranju u vezi s kojima je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve.

(3) Društvo za osiguranje dužno je imovinom za pokriće matematičke pričuve upravljati odvojeno od druge imovine i kod banke ovlaštene za obavljanje platnog prometa otvoriti račun preko kojeg će primati uplate i obavljati isplate iz poslova u svezi s imovinom za pokriće za životna osiguranja.

(4) Društvo za osiguranje koje vodi vrijednosne papire na skrbničkom računu u banci skrbniku ili kod Središnje depozitarne agencije, mora odvojiti račune vrijednosnih papira koji se odnose na imovinu za pokriće matematičke pričuve od ostalih vrijednosnih papira.

(5) U svezi s ulaganjem imovine za pokriće matematičke pričuve u depozite kod banaka, odnosno u zajmove, društvo je obvezno sklopiti ugovor s bankom odnosno zajmoprimcem iz kojeg mora biti vidljivo da se navedeni ugovor odnosi na imovinu za pokriće matematičke pričuve.

(6) Kada je zajam iz stavka 5. ovoga članka osiguran garancijom banke, odnosno vrijednosnim papirima, društvo za osiguranje dužno je osigurati uknjižbu predmeta osiguranja u korist drustva.

III. 2. Ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 5.

(1) Vrijednost imovine za pokriće matematičke pričuve mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini traženog pokrića.

(2) Društvo za osiguranje mora krajem svakog tromjesečja za račun imovine za pokriće matematičke pričuve steći dodatnu imovinu ako je to nužno radi usklađivanja vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve s visinom traženog pokrića.

(3) Prema odredbama članka 120. Zakona o osiguranju, kod životnih osiguranja i zdravstvenih osiguranja kod kojih je nužno oblikovati matematičku pričuvu sukladno članku 107. stavku 5. Zakona, traženo pokriće obuhvaća pored matematičkih pričuva i pričuve za prijenosne premije, pričuve šteta te pričuve za bonuse i popuste.

(4) Kod životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja, obračunava se matematička pričuva za pokriće rizika smrti, troškova obavljanja djelatnosti ili drugih rizika poput garantiranih isplata o dospijeću ili garantiranih otkupnih vrijednosti, na način propisan Mjerilima i načinom obračuna tehničkih pričuva iz članka 107. stavka 7. Zakona o osiguranju. Imovinu koja se odnosi na pokriće ove matematičke pričuve društvo ne smije ulagati u uzajamne, odnosno investicijske fondove s čijim društvima za upravljanje čini povezanu osobu.

(5) Traženo pokriće izračunava se odvojeno za svaku vrstu osiguranja iz članka 121. stavka 1., odnosno članka 107. stavka 5. Zakona o osiguranju.

Članak 6.

(1) Imovinu za pokriće matematičke pričuve društvo za osiguranje može ulagati sukladno odredbama članka 122., 123. i članka 124. stavka 1. Zakona o osiguranju.

(2) Podatke o uloženoj imovini društvo za osiguranje dostavlja tromjesečno sa stanjem na zadnji dan kalendarskog tromjesečja.

(3) Podaci o uloženoj imovini dostavljaju se na obrascu »Pregled ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve (traženo pokriće) na dan __________« – Obrazac PU – 1.

(4) Obrazac PU – 1 sastavni je dio ovog Pravilnika i društvo za osiguranje obvezno ga je dostaviti nadzornom tijelu u roku od mjesec dana od isteka tromjesečja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, podaci o stanju na posljednji dan kalendarske godine dostavljaju se u roku propisanom za dostavu godišnjeg financijskog izvješća iz članka 142. Zakona o osiguranju koji za društva za osiguranje iznosi tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno za društva koja obavljaju poslove reosiguranja četiri mjeseca od isteka kalendarske godine.

(6) Iznimno od odredbi stavka 4. i 5. ovog članka, u slučaju zahtjeva sukladno članku 158. stavku 4. Zakona, društvo za osiguranje dužno je dostaviti propisano izvješće u roku kojega odredi nadzorno tijelo.

III. 3. Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve (osim matematičke pričuve)

Članak 7.

(1) Imovinu za pokriće tehničkih pričuva oblikovanih sukladno odredbama članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, osim matematičke pričuve, društvo za osiguranje može ulagati sukladno odredbama članka 115. i 116. Zakona o osiguranju.

(2) Podatke o uloženoj imovini društvo za osiguranje dostavlja tromjesečno sa stanjem na zadnji dan kalendarskog tromjesečja.

(3) Podaci o uloženoj imovini dostavljaju se na obrascu »Pregled ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve na dan __________« – Obrazac PU – 2.

(4) Obrazac PU – 2 sastavni je dio ovog Pravilnika i društvo za osiguranje obvezno ga je dostaviti nadzornom tijelu u roku od mjesec dana od isteka tromjesečja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, podaci o stanju na posljednji dan kalendarske godine dostavljaju se u roku propisanom za dostavu godišnjeg financijskog izvješća iz članka 142. Zakona o osiguranju koji za društva za osiguranje iznosi tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno za društva koja obavljaju poslove reosiguranja četiri mjeseca od isteka kalendarske godine.

(6) Iznimno od odredbi stavka 4. i 5. ovog članka, u slučaju zahtjeva sukladno članku 158. stavku 4. Zakona, društvo za osiguranje dužno je dostaviti propisano izvješće u roku kojega odredi nadzorno tijelo.

IV. ANALITIČKI PODACI O ULAGANJU IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA

Članak 8.

(1) U prilogu propisanih obrazaca iz članka 6.#clanak6 i 7.#clanak7 ovog Pravilnika, društva za osiguranje dužna su dostavljati i analitičke podatke o ulaganju imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(2) Analitičke podatke potrebno je dostaviti prema rednim brojevima tabela PU – 1 i PU – 2 na sljedeći način:

– za ulaganja u zajmove treba navesti podatke o korisnicima, datumu odobrenja, iznosu odobrenog zajma, roku povrata, kamatnu stopu i stanje iznosa zajma na dan obračuna,

– za ulaganja u dionice i udjele treba navesti podatke o visini udjela u pojedinoj pravnoj osobi kao i postotnom učešću u kapitalu i glasačkim pravima ako je jednako ili veće od 20%,

– za ulaganja u dužničke vrijednosne papire podatke o izdavatelju uz naznaku uvjeta pod kojima su sredstva uložena (datum ulaganja, dospijeće, kamatna stopa),

– za ulaganja u depozite kod banaka, podatke o nazivu banke, datumu i visini odobrenja, kamatnu stopu i rok povrata depozita,

– za predujmove i zajmove u iznosu otkupne vrijednosti police životnog osiguranja nije potrebno pojedinačno navoditi korisnike već broj sklopljenih ugovora,

– za ulaganja u nekretnine treba navesti podatke o sadašnjoj knjigovodstvenoj vrijednosti svake pojedinačne nekretnine, datum uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama ili datum podnošenja zahtjeva za uknjižbu ako je postupak u tijeku te naznaku da li nekretnina ostvaruje ili se od nje tek očekuje prinos.

(3) U prilogu obrazaca potrebno je navesti i podatak o razlici policirane i dospjele premije osiguranja na dan obračuna.

V. VREDNOVANJE ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA

Članak 9.

Na vrednovanja ulaganja iz ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja obvezujuće za velike obveznike prema Zakonu o računovodstvu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/25

Urbroj: 326-01/06-1

Zagreb, 6. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r

Obrazac PU-1

Naziv društva: ______________________

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE (TRAŽENO POKRIĆE)na dan ________________

u kunama

Redni broj

Namjena ulaganja

Dozvoljeni %

Ostvareni iznos

Ostvareni
%

IMOVINA ZA POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE

100%

I

Ulaganja predviđena člankom 122. stavak 1.

100%

1.

vrijednosni papiri (1.1 do 1.3)

100%

1.1

izdavatelj RH

1.2

izdavatelj HNB

1.3

izdavatelj HBOR

2.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo

100%

Točke 1. i 2. najmanje

50%

3.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH

4.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH izdala jamstvo

5.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH

Točke 3., 4. i 5. zajedno najviše

35%

6.

Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH

25%

7.

Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u RH

40%

8.

Predujmovi i zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju

30%

9.

Zajmovi bankama sa sjedištem u RH

10.

Depoziti u bankama sa sjedištem u RH

Točke 9. i 10. zajedno najviše 30% (za istu banku ili više povezanih do 10%)

30%

11.

Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u RH

12.

Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4.

Točke 11. i 12. zajedno najviše 20% (jednom zajmoprimcu najviše 2%)

20%

13.

Nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja i pravo služnosti); (ulaganja u jednu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu najviše 10%)

30%

14.

Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje

3%

II

Ulaganja predviđena člankom 122. stavak 2.

15%

1.

Dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a

2.

Dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a

3.

Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a

4.

Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

III

Ulaganja predviđena člankom 122. stavak 3. (ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela)

IV

Ostala ulaganja koja nisu predviđena Zakonom

Obrazac PU-1

TRAŽENO POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE na dan ________________________

u kunama

Redni broj

Stavka

Iznos

1.

Matematička pričuva

2.

Pričuva za prijenosne premije kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

3.

Pričuva za štete kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

4.

Pričuva za bonuse i popuste kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

Ukupno traženo pokriće matematičke pričuve (1+2+3+4)

u kunama

Redni broj

Stavka

Iznos

1.

Ukupno uložena sredstva

2.

Ukupno traženo pokriće matematičke pričuve

Razlika (2-1)

Mjesto i datum: ________________________ Podatke prikupio:___________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Odgovorna osoba: _______________________

Obrazac PU-2

Naziv društva: ________________________

PREGLED STANJA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE na dan _______________

u kunama

Redni broj

Namjena ulaganja

Dozvoljeni %

Ostvareni iznos

Ostvareni %

IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE

100%

I

Ulaganja predviđena člankom 115. stavak 1.

100%

1.

vrijednosni papiri (1.1 do 1.3)

100%

1.1

izdavatelj RH

1.2

izdavatelj HNB

1.3

izdavatelj HBOR

2.

Obveznice i drugi dužničko vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo

100%

3.

Obveznice i drugi dužničko vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH

4.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH izdala jamstvo

5.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH

Točke 3., 4. i 5. zajedno najviše

35%

6.

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u RH (isti izdavatelj najviše 1%)

5%

7.

Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH

25%

8.

Dionice kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u RH

9.

Udjeli trgovačkih društava sa sjedištem u RH

Točke 8. i 9. isti izdavatelj ne više od 1%, a zajedno najviše

5%

10.

Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u RH

40%

11.

Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini odnosno prijenosom prava vlasništva, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u RH ili državi članici, te ako vrijednost zajma nije veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog procijenitelja. U slučaju da je na nekretnini već upisano jedno ili više založnih prava, vrijednost zajma ne smije biti veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine umanjene za vrijednost već upisanih založnih prava (jednom zajmoprimcu najviše 2%)

20%

12.

Zajmovi bankama i depoziti u bankama sa sjedištem u RH (ista banka ili više povezanih banaka najviše 10%) (točke 12. i 16. Zakona)

30%

13.

Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u RH

14.

Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. ovoga stavka

Točke 13. i 14. jednom zajmoprimcu ne više od 2%, a zajedno najviše

20%

15.

Nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti); (ulaganja u jednu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu najviše 10%)

30%

16.

Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje (točka 17. Zakona)

3%

II

Ulaganja predviđena člankom 115. stavak 2.

15%

1.

Dugoročne obveznice i dugoročne dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a

2.

Dugoročne obveznice i dugoročne dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a

3.

Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a

4.

Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

III

Ulaganja predviđena člankom 115. stavak 3. (ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela)

IV

Ostala ulaganja koja nisu predviđena Zakonom

NAPOMENA: Ulaganja sukladno ovoj tabeli od točke 5. do točke 10. istog izdavatelja i od točke 11. do točke 14. izuzev depozita kod točke 12. (koji se odnose na točku 16. stavka 1. članka 115. Zakona) jednom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 5% ukupne imovine za pokriće tehničke pričuve.

TEHNIČKE PRIČUVE na dan _________________

Redni broj

Stavka

Iznos

1

Pričuve za prijenosne premije

2

Pričuve za bonuse i popuste

3

Pričuve šteta

4

Druge tehničke pričuve osiguranja

Ukupno tehničke pričuve (1+2+3+4)

Redni broj

Stavka

Iznos

1.

Ukupno uložena imovina

2.

Ukupno tehničke pričuve

Razlika (2-1)

Mjesto i datum: ________________________ Podatke prikupio:___________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Odgovorna osoba: _______________________

zatvori
Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !