Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 01.10.2009 Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2954

Na temelju članka 101.L471041 stavka 1. točaka 6. i 9. u vezi s člankom 103. stavkom 1. točkama 6. i 7. te na temelju članka 118. stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08 i 82/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine

PRAVILNIK

O VRSTAMA I OBILJEŽJIMA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA, PRAVILIMA ZA DISPERZIJU I OGRANIČENJE ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA, NJIHOVOM VREDNOVANJU, USKLAĐENOSTI, PRAVILIMA ZA UPOTREBU IZVEDENIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA TE NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠĆIVANJA

Glava I.
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se podrobnije propisuju ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve društva za osiguranje te društva za reosiguranje u skladu sa člancima 114. do 128. Zakona o osiguranjuL471043 (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08 i 82/09, dalje u tekstu: Zakon), a osobito:

– vrste i obilježja dopuštenih ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve,

– pravila za disperziju i ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve,

– vrednovanje imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve i usklađenost imovine s obvezama koje proizlaze iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju,

– pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te–

– način i rokovi izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).–

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga;

2. Društvo za osiguranje pravna je osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova osiguranja;

3. Društvo za reosiguranje pravna je osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova reosiguranja;

4. Investicijsko društvo pravna je osoba koja je definirana Zakonom o tržištu kapitala;

5. Kreditna institucija je pravna osoba koja je definirano Zakonom o kreditnim institucijama;

6. Povezane osobe su samostalne osobe koje su međusobne povezane u skladu sa člankom 10. Zakona;

7. Financijski instrumenti su u skladu s člankom 115. stavkom 1. točkama 1. do 11. te stavkom 2. Zakona i člankom 122. stavkom 1. točkama 1. do 7. te stavkom 3. Zakona:

– vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj,

– obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo,

– obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj,

– obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj izdala jamstvo,

– obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,

– obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– dionice kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,

– dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– udjeli trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj,

– dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a,

– dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a,

– dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo a kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a,

– udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a.

8. Financijska imovina su financijski instrumenti opisani prethodnom točkom ovoga stavka te u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkama 11. do 14, 16. i 17. Zakona te člankom 122. stavkom 1. točkama 9. do 11, 13. i 14. Zakona:

– zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, odnosno prijenosom prava vlasništva, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj ili državi članici te ako vrijednost zajma nije veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog procjenitelja,

– zajmovi bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz alineja 1. do 4. točke 7. ovoga članka,

– depoziti u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

9. Uređeno tržište je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala.

10. Dionice u slobodnoj prodaji (free float) su one dionice koje se nalaze u slobodnoj prodaji na uređenom tržištu i dostupne su svim sudionicima na tržištu kapitala koji su spremni po tržišnoj vrijednosti, na određeni datum, postati imatelji određene dionice.

Načela ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve

Članak 3.

(1) Imovina za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve ulaže se u skladu s pravilima struke te načelima opreznog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Kod izbora vrste ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje uzima u obzir vrstu poslova osiguranja koje obavlja s time da je zajamčena sigurnost, isplativost i tržišnost ulaganja te odgovarajuća raznovrsnost i disperzija ulaganja.

(3) Ako Agencija ocjeni da ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve ne odgovaraju načelima iz stavka 2. ovoga članka, može od društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje zahtijevati usklađenje u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Sigurnost ulaganja

Članak 4.

(1) Ulaganje imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve je sigurno ako zadovoljava ekonomski i pravni aspekt sigurnosti.

(2) Ekonomski aspekt sigurnosti podrazumijeva održavanje vrijednosti kapitala, odnosno imovine gdje se za ocjenu sigurnosti uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

– mala odstupanja vrijednosti uložene imovine,

– pouzdana i oprezna metoda vrednovanja imovine,–

– trgovanje na uređenom tržištu ili druga mogućnost trgovanja,

– kvaliteta imovine i utvrđeni kreditni rejting izdavatelja financijskih instrumenata, odnosno zajmoprimca zajma izdanog od strane društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

(3) Pravni aspekt sigurnosti podrazumijeva neograničeno raspolaganje imovinom kao i neograničenu mogućnost trgovanja imovinom i transakcija sredstava.

Isplativost ulaganja

Članak 5.

Ulaganje imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve isplativo je ako je istome cilj ostvarivanje prinosa u skladu s tržišnim kretanjima.

Tržišnost ulaganja

Članak 6.

(1) Imovina za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve tržišna je ako se može zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent.

(2) Tržišnost ulaganja ovisi o vremenskom razdoblju raspoloživosti imovine, odnosno o mogućnosti trgovanja na tržištu. Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje mora izabrati ulaganje koje se, u slučaju potrebe, može u kratkom roku zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent.

Raznovrsnost i disperzija ulaganja

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, prilikom ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve rukovodi se načelima raznovrsnosti i disperzije ulaganja imovine kojima je cilj očuvanje vrijednosti imovine te ograničenje rizika gubitaka od ulaganja tako da, u okviru zakonskih ograničenja, bilo koja vrsta imovine, tržišta ili druga ulaganja nemaju prevladavajući utjecaj u cjelokupnoj strukturi imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

(2) Kriteriji kojima se društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje rukovodi prilikom izbora vrste imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve mogu biti sljedeći:

– različiti izdavatelji financijskih instrumenata, različiti zajmoprimci zajmova odobreni od strane društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, različita zemljopisna područja u kojima izdavatelji/zajmoprimci imaju svoja sjedišta i/ili različite djelatnosti i područja poslovanja u kojima izdavatelji/zajmoprimci posluju,

– specifične vrste rizika i profil izdavatelja/zajmoprimca, odnosno rizik gubitka i umanjenja vrijednosti pojedine vrste imovine,

– očekivani prinos,

– vremenski horizont ulaganja te

– međuodnos između različitih vrsta ulaganja.

Interni akti ulaganja

Članak 8.

(1) U okviru politika i procedura za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika poslovanja, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje donosi interne akte ulaganja kojima određuje strategiju i taktiku ulaganja, načela ulaganja, organizaciju, postupak ulaganja, praćenje i izvješćivanje o ulaganjima.

(2) Interni akti o ulaganjima iz stavka 1. ovoga članka osobito sadržavaju:

– načela i ciljeve ulaganja,

– metode praćenja načela, smjernice za ulaganja, kao i način provedbe zakonskih i podzakonskih odredbi,

– metode vrednovanja,

– upute, ograničenja, dozvoljene vrijednosti koje se utvrđuju na temelju individualne procjene rizika,

– opis procedure ulaganja,

– organizacijska struktura: definicija zadataka, nadležnosti, odgovornosti pojedinih organizacijskih jedinica,

– opis zadataka osoba nadležnih za ulaganje,–

– stručna znanja i kvalifikacije osoba nadležnih za ulaganja,

– interno izvješćivanje između organizacijskih jedinica i vremensko razdoblje izvješćivanja,

– nadzor i provjera procedure ulaganja, odnosno uspostava odgovarajućih internih kontrolnih mehanizama radi osiguranja prepoznavanja potencijalnog rizika i utvrđivanja rizika kao i mjere za sprječavanje određenih vrsta rizika, te kumulacija rizika od većeg značaja,

– pravila vezana uz organizaciju, čuvanje i dostupnost računovodstvene i druge dokumentacije vezane s ulaganjima imovine, posebno sa zajmovima i nekretninama.–

(3) Provedbu svoje politike ulaganja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje osigurava i odgovarajućim organizacijskim ustrojem.

(4) Interni akti ulaganja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje moraju biti u skladu sa svim važećim propisima, odnosno zakonima kojima se isti reguliraju.

Glava II.
VRSTE I OBILJEŽJA, DISPERZIJA I OGRANIČENJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKE, ODNOSNO MATEMATIČKE PRIČUVE

Članak 9.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je ulagati imovinu za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve isključivo u imovinu čije su vrste i obilježja propisani Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Pri ulaganju imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je poštovati zakonska ograničenja te ograničenja ulaganja propisana ovim Pravilnikom.

Financijski instrumenti

Članak 10.

U financijske instrumente iz članka 115. stavka 1. točaka 1. do 10. Zakona i članka 122. stavka 1. točaka 1. do 7. Zakona, jednog ili više izdavatelja koji su međusobno povezane osobe, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može uložiti najviše 10% imovine za pokriće tehničke pričuve, odnosno najviše 10% imovine za pokriće matematičke pričuve, osim ako su izdavatelji Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, kao i država članica Europske unije, država članica OECD-a.

Članak 11.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može steći najviše 10% pojedinog financijskog instrumenta istog izdavatelja i s njime povezanih osoba za pokriće tehničke pričuve.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može steći najviše 10% pojedinog financijskog instrumenta istog izdavatelja i s njime povezanih osoba za pokriće matematičke pričuve.

(3) Ograničenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na financijske instrumente koji je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka i Hrvatska banka za obnovu i razvoj ili za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo.

Članak 12.

(1) Ulaganja u financijske instrumente u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkama 6. i 8. Zakona kojima se ne trguje na uređenom tržištu, dopuštena su samo ako se mogu realizirati u kratkom roku ili ako je njihov izdavatelj kreditna institucija, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ili drugo investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Odluku o ulaganju imovine za pokriće tehničke pričuve u financijske instrumente iz stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje donosi na temelju prethodno obavljene ocjene poslovanja društva čije financijske instrumente namjerava steći.

Članak 13.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, u financijske instrumente iz članka 115. stavka 2. Zakona, čiji je izdavatelj država članica Europske unije ili OECD-a ili čiji je izdavatelj nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a, dopuštena su samo ako njihov izdavatelj ima ocjenu dugoročnog kreditnog rejtinga za dug izdan u stranoj valuti koji mora biti najmanje jednak rejtingu Republike Hrvatske prema agencijama Standard & Poor’s ili Moody’s.

(2) Ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve u financijske instrumente iz članka 122. stavka 2. Zakona, čiji je izdavatelj država članica Europske unije ili OECD-a ili čiji je izdavatelj nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a, dopuštena su samo ako njihov izdavatelj ima ocjenu dugoročnog kreditnog rejtinga za dug izdan u stranoj valuti koji mora biti najmanje A prema agenciji Standard & Poor’s ili A2 prema agenciji Moody’s.

Dionice

Članak 14.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, u dionice dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkama 7. i 8. Zakona i člankom 115. stavkom 2. alinejom 3. Zakona te člankom 116. stavkom 2. točkama 3, 4. i 11. i stavkom 3. Zakona, a za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 1. točkom 6. Zakona te člankom 123. stavkom 2. točkom 3. Zakona.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može ulagati imovinu za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve samo u dionice koje u slobodnoj prodaji imaju više od 10% izdanja.

(3) Osim stavka 2. ovoga članka, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može ulagati imovinu za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve u dionice koje u slobodnoj prodaji imaju manje od 10% izdanja ako je tržišna kapitalizacija veća od 100 milijuna kuna.

Članak 15.

(1) Imovinu za pokriće matematičke pričuve može se ulagati u dionice izdane od strane izdavatelja koji je inozemno dioničko društvo a kojima se trguje na uređenim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a u skladu sa člankom 122. stavkom 2. alinejom 3. Zakona te člankom 123. stavkom 3. Zakona.

(2) Dionice iz stavka 1. ovoga članka moraju imati sljedeće karakteristike:

– tržišna kapitalizacija dionica iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti manja od 300 milijuna eura,

– jedan rod dionica mora biti izdan u javnoj ponudi i–

– godinu dana prije stjecanja dionica jednog roda, dionice su bile uvrštene na uređenom tržištu.–

(3) Ako se dionice iz stavka 1. ovoga članka stječu inicijalnom javnom ponudom i/ili sekundarnim javnim ponudama barem jedan agent/pokrovitelj izdanja novoizdanih dionica mora biti financijska institucija s rejtingom najmanje A prema agenciji Standard & Poor's ili A2 prema agenciji Moody's.

Udjeli u trgovačkim društvima

Članak 16.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, u udjele trgovačkih društava dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkom 9. i člankom 116. stavkom 2. točkama 4. i 11. Zakona, ako se radi o udjelima u društvu s ograničenom odgovornošću s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) U društva s ograničenom odgovornošću iz stavka 1. ovog članka može se ulagati jedino ako takva društva nisu u povezane osobe s društvom za osiguranje ili društvom za reosiguranje.

(3) Odluku o ulaganju imovine za pokriće tehničke pričuve u udjele određenog društva s ograničenom odgovornošću, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje donosi na temelju prethodno obavljene ocjene poslovanja društva čije udjele namjerava steći te u skladu sa svojim internim aktima ulaganja.

(4) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje najmanje jednom godišnje ocjenjuje poslovanje društva s ograničenom odgovornošću te vodi evidenciju o istome.

Udjeli i dionice investicijskih fondova

Članak 17.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, u udjele i dionice investicijskih fondova dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkom 10. i člankom 116. stavkom 2. točkama 5. i 11. Zakona, a za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 1. točkom 7. i člankom 123. stavkom 2. točkom 4. Zakona, ako se radi o udjelima i dionicama investicijskih fondova koji su osnovani u skladu sa zakonom koji uređuje investicijske fondove, uz uvjet da su dobili odobrenje od Agencije te ako su su upisani u registru fondova u Republici Hrvatskoj.

(2) U udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima upravlja isto društvo za upravljanje, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može uložiti najviše 10% ukupne imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

(3) U dionice zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i dionice zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može uložiti najviše 5% imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve s time da neto imovina pojedinog investicijskog fonda ne smije biti manja od 100 milijuna kuna uz uvjet da udjel društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ne smije prelaziti 10% ukupne imovine pojedinog fonda.

(4) U udjele otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom, kao i u udjele otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može uložiti najviše 5% imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve uz uvjet da udjel društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ne smije prelaziti 10% ukupne imovine pojedinog fonda.

Članak 18.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, u udjele investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a, dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 2. alinejom 4. i člankom 116. stavkom 3. Zakona, a za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 2. alinejom 4. i člankom 123. stavkom 3. Zakona.

(2) Na ulaganja u udjele investicijskih fondova iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se članak 17.#clanak17 stavci 2. do 4. ovoga Pravilnika ako su ispunjeni i sljedeći uvjeti:

– neto imovina investicijskog fonda ne smije biti manja od 100 milijuna eura,

– predviđena investicijska politika fonda dozvoljava sklapanje opcijskih i terminskih poslova isključivo radi zaštite imovine i obveza investicijskog fonda,

– investicijski fondovi ne smiju biti registrirani u izvanteritorijalnim jedinicama (engl. off-shore zone).–

Zajmovi

Članak 19.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, u zajmove dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkama 11, 12, 13. i 14. i člankom 116. stavkom 2. točkama 6, 7. i 11. Zakona, a za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 1. točkama 9, 10. i 11. i člankom 123. stavkom 2. točkama 6. i 7. Zakona, pod uvjetom da je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje donijelo pismenu odluku o odobrenju zajma na temelju prethodne provjere potencijalnog zajmoprimca.

(2) U zajmove odobrene jednom zajmoprimcu i drugim zajmoprimcima koji su međusobno povezane osobe, društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje, po svim vrstama zajmova iz stavka 1. ovoga članka, može odobriti najviše 10% ukupne imovine za pokriće tehničke odnosno matematičke pričuve.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje donosi odluku o odobrenju zajma na temelju internih akata kojima je reguliran način, postupak ocjene kreditne sposobnosti, kao i ocjene kvalitete instrumenata osiguranja povrata zajma i dr.

(4) Ocjena kreditne sposobnosti potencijalnog zajmoprimca posebno obuhvaća provjeru boniteta za posljednje tri godine. Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje provjerava bonitet godišnje do potpunog povrata zajma, o čemu vodi evidenciju.

(5) Ocjena kvalitete instrumenta osiguranja u obliku založnog prava na nekretnini zahtijeva utvrđivanje zakonitosti instrumenata osiguranja koji moraju odgovarati članku 115. stavku 1. točki 11. Zakona i članku 22.#clanak22 ovoga Pravilnika.

(6) Ocjena kvalitete instrumenta osiguranja u obliku garancije banke zahtijeva ocjenu garancije, odnosno izdavatelja garancije u skladu s internim aktima društva.

(7) Ocjena kvalitete instrumenta osiguranja povrata zajma u obliku vrijednosnog papira zahtijeva ocjenu kvalitete vrijednosnog papira, odnosno izdavatelja vrijednosnog papira u skladu s internim aktima društva.

(8) Ako je zajmoprimac s povratom kamata zakasnio više od 6 mjeseci od dana dospijeća tražbine društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, tada društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ulaganje u zajam osiguran založnim pravom ne može prikazati kao imovinu za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve. Ako je s povratom glavnice zakasnio više od 12 mjeseci od dana dospijeća tražbine društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, tada društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ulaganje u zajam osiguran založnim pravom ne može prikazati kao imovinu za pokriće tehničke pričuve, odnosno matematičke pričuve.

Članak 20.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje može odobravati zajmove samo na temelju pismenog i pravno valjanog ugovora o zajmu.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je pribaviti izjavu zajmoprimca u pismenom obliku u kojem se zajmoprimac odriče svih prava kompenzacije, prava zadržanja te ostalih prava na teret društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, osim kod ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 1. točkom 8. Zakona.

Članak 21.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi evidenciju za svakog pojedinog zajmoprimca koja sadrži:(2)

– odluku o odobrenju zajma,

– ugovor o zajmu,

– ocjenu kreditne sposobnosti zajmoprimca s cjelokupnom pratećom dokumentacijom,

– sredstva osiguranja povrata zajma – garanciju banke, odnosno vrijednosne papire,

– ostalu dokumentaciju, u skladu s internim aktima društva.

(2) Ako je povrat zajma osiguran založnim pravom na nekretnini, tada je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno dodati evidenciji iz stavka 1. ovoga članka sljedeće:

– zemljišnoknjižni izvadak na temelju kojeg je sklopljen ugovor o zajmu,

– izvadak iz katastra na temelju kojeg je sklopljen ugovora o zajmu,

– ugovor o zajmu,

– dokaz o osiguranju nekretnine,–

– procjenu stalnog sudskog vještaka,

– slike nekretnine, opis nekretnine koji osobito sadržava godinu izgradnje, podatke o adaptaciji, broj stanova i prostorija, ako nije obuhvaćeno procjenom stalnog sudskog vještaka.

(3) Evidenciju iz ovoga članka potrebno je redovito ažurirati.

Ulaganje u nekretnine

Članak 22.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve u nekretnine, dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkom 15. i člankom 116. stavkom 2. točkom 8. Zakona, a za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 1. točkom 12. i člankom 123. stavkom 2. točkom 8. Zakona, ako se radi o stvarnim pravima na nekretnini s kojom trgovanje nije otežano ili čija je realizacija izvjesna.

(2) Ulaganja u nekretnine i stvarna prava na nekretnini kao što su prava vlasništva, građenja i služnosti, mogu se iskazati kao ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve samo ako su stvarna prava upisana u zemljišnoj knjizi na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o upisu stvarnog prava.

(3) Nekretnina iz stavka 1. ovoga članka mora biti oslobođena svih tereta na način da u trenutku ulaganja nema upisanih stvarnih prava u teretovnici zemljišnoknjižnog uloška nekretnine.

Članak 23.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi evidenciju nekretnine za svaku pojedinu nekretninu koju je klasificiralo kao imovinu za pokriće tehničke pričuve, a koja treba sadržavati:

– zemljišnoknjižni izvadak,

– izvadak iz katastra,

– dokaz o osiguranju nekretnine,

– presliku ugovora o kupoprodaji,

– izračun i osnove izračuna vrednovanja,

– procjenu vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka,

– slike nekretnine, opis nekretnine koji osobito sadržava godinu izgradnje, podatke o adaptaciji, račun građevinskih radova za novo izgrađene nekretnine, broj stanova i prostorija, ako nije obuhvaćeno procjenom stalnog sudskog vještaka.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovog članka potrebno je redovito ažurirati.

Depoziti u bankama

Članak 24.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve u depozite, dopuštena su u skladu sa člankom 115. stavkom 1. točkom 16. i člankom 116. stavkom 2. točkom 9. Zakona, a za pokriće matematičke pričuve u skladu sa člankom 122. stavkom 1. točkom 13. i člankom 123. stavkom 2. točkama 6. i 10. Zakona, ako se oročavaju u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Ukupni iznos depozita iz stavka 1. ovoga članka, kod jedne banke ne smiju prelaziti više od 50% jamstvenog kapitala banke u kojoj je uložen navedeni depozit.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je kod ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve u pismenom obliku osigurati izjavu banke kojom se banka odriče svih prava kompenzacije, prava zadržanja te ostalih prava na teret društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

Terminski ugovori, opcije i ostali izvedeni financijski instrumenti

Članak 25.

(1) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve u izvedene financijske instrumente, dopuštena su u skladu sa člankom 118. Zakona uz obavijest Agenciji.

(2) Prije početka korištenja izvedenih financijskih instrumenata društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje mora izraditi interne akte za upotrebu terminskih ugovora, opcija i ostalih financijskih izvedenica te propisati načine mjerenja i upravljanja rizicima kojima je izložena imovina za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve.

Članak 26.

(1) U slučaju odstupanja od ograničenja propisanih u Glavi II. ovoga Pravilnika, iz razloga:

– promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,

– promjene tečaja,

– prelaska u nižu kotaciju na burzi ili izlaska iz organiziranog tržišta,

– promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je uložena imovina društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,

– bilo kojih drugih okolnosti izvan neposredne kontrole društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,

– društvo ima obvezu poduzeti mjere da se ulaganja imovine usklade s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Usklađivanje ulaganja sa zakonskim odredbama mora se provesti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana povrede odredbe ili od dana kada se procjenom imovine društva utvrdi postojanje povrede, ovisno o tome što se pojavi ranije.

(3) Na zahtjev društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje podnesenog najkasnije trideset dana od dana povrede ili potvrde postojanja povrede, Agencija može produljiti rok iz stavka 2. ovoga članka, ako je to potrebno radi zaštite interesa društva.

Glava III.
VREDNOVANJE IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKE, ODNOSNO MATEMATIČKE PRIČUVE

Članak 27.

Imovina za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve koja je uložena u skladu sa člankom 115. stavcima 1. i 2. Zakona, te imovina za pokriće matematičke pričuve uložena u skladu sa člankom 122. stavcima 1. i 2. Zakona, vrednuje se po načelima Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI).

Početno priznavanje, naknadno mjerenje i prestanak priznavanje financijske imovine

Članak 28.

(1) Sva ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve početno se priznaju po fer vrijednosti transakcija, odnosno po trošku stjecanja koji u cijenu pojedine imovine uključuje i transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem imovine, osim u slučaju ulaganja financijske imovine klasificirane po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka kod kojih početno priznavanje nije uvećano za transakcijske troškove.

(2) Financijska imovina koja je stečena u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem na datum transakcije. Ako valuta u kojoj je imovina stečena nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, tada se za preračun primjenjuju srednji tečajevi nacionalnih središnjih banaka za euro, a vrijednosti izražene u eurima preračunavaju se u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za isti datum.

Članak 29.

(1) Naknadno mjerenje financijske imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve provodi se ovisno o vrsti imovine i klasifikaciji provedenoj prema odluci društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje kojom se imovina razvrstava u jednu od četiri kategorije kako je definirano točkom 9 Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 (dalje u tekstu: MRS 39).

(2) Naknadno mjerenje financijske imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve denominirane u stranoj valuti obavlja se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan vrednovanja.

Članak 30.

(1) Kupnja i prodaja financijskog instrumenta kao imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve računovodstveno se priznaje na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupnje priznaje se u imovini društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje prema vrsti imovine uz istodobno evidentiranje obveze za namiru. Na dan zaključenja transakcije prodaje, u imovini društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ta imovina prestaje se iskazivati.

(2) Financijski instrumenti za koje je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje prihvatilo uvjete iz javne ponude za kupnju vrijednosnog papira, vrednuju se od datuma odluke društva o prihvaćanju ponude po cijeni iz javne ponude.

Financijska imovina koja se vrednuje po fer vrijednosti

Članak 31.

(1) Za dionice i obveznice, kao i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje u Republici Hrvatskoj, fer vrijednost na dan vrednovanja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnog papira protrgovanog na uređenom tržištu.

(2) Za dionice i obveznice, kao i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima država članica Europske unije i država članica OECD-a, fer vrijednost se definira na temelju cijene zadnje ponude na kupnju ostvarene tog dana na matičnoj burzi izdavatelja ili burzi koja je definirana kao primarni izvor cijene, odnosne dionice, a cijena je službeno uvrštena na financijsko-informacijskom servisu.

(3) Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj klasificirani kao financijska imovina po fer vrijednosti, vrednuju se primjenom efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije, iste serije ali različitog prinosa do dospijeća.

Članak 32.

(1) Dionice čija cijena ne kotira na aktivnom tržištu, početno se priznaju po trošku stjecanja, a naknadno mjerenje vrši se primjenom metode procjene koje su definirane odredbama MRS 39.

(2) Dugoročne obveznice i drugi dugoročni dužnički vrijednosni papiri za koje 30 dana nisu ostvareni uvjeti za vrednovanje na način iz članka 30.#clanak30 ovoga Pravilnika, vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, s time da je početna vrijednost zadnja fer vrijednost tog financijskog instrumenta utvrđena na način iz članka 30.#clanak30 ovoga Pravilnika

(3) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta za vrednovanje iz članka 30.#clanak30 ovoga Pravilnika, vrijednosni papiri iz prethodnog stavka ovoga članka početi će se vrednovati prema načelima važećim prema uvjetima njihova kotiranja na aktivnom tržištu.

(4) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je donijeti interne akte u kojima će biti definirane tehnike procjene fer-vrijednosti za dionice, obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čija cijena ne kotira na aktivnom tržištu.

(5) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje obvezno je, na zahtjev Agencije, za svaku vrstu vrijednosnog papira pojedinačno dostaviti procijenjene fer vrijednosti iz kojih će biti razvidne primijenjene tehnike procjene. Agencija može od društva za osiguranje, odnosno od društva za reosiguranje tražiti objašnjenja za iskazanu fer vrijednost pojedinog financijskog instrumenta, te ispravak iste ako utvrdi da se ista razlikuje od iskazane fer vrijednosti pojedinog financijskog instrumenta koji su iskazani u imovini drugih subjekata koje nadzire Agencija i koje Agenciji dostavljaju izvješća.

(6) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je za svaku poslovnu godinu uz revidirana financijska izvješća dostaviti i posebno mišljenje revizorskog društva iz članka 151. stavka 3. Zakona o primjeni tehnike procijene fer-vrijednosti svake pojedine vrste imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

Članak 33.

(1) Depoziti i drugi financijski instrumenti čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj a koja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje klasificira kao ulaganje koje se drži do dospijeća, vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ulaganja.

(2) U slučaju prodaje dijela financijske imovine koja se drži do dospijeća ili zbog promjene namjere društva ili promjene sposobnosti držanja do dospijeća, cjelokupnu financijsku imovinu iste vrste koja se drži do dospijeća treba ponovno mjeriti po fer vrijednosti. Od datuma nastanka slučaja djelomične prodaje ili reklasifikacije tijekom naredne dvije financijske godine niti jedan preostali financijski instrument ne smije se vrednovati primjereno financijskoj imovini koja se drži do dospijeća. Izuzetak od navedenog su slučajevi prodaje i reklasifikacije s obilježjima koja opisuje MRS 39.9.

(3) Financijski instrument koji se drži do dospijeća u skladu s MRS-om 39, podliježe provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilance.

(4) Financijski instrumenti klasificirani kao zajmovi i potraživanja vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.

Udjeli u fondovima

Članak 34.

(1) Udjeli u investicijskim fondovima vrednuju se po vrijednosti neto imovine po udjelu ili po dionici pripadnog fonda a koja je objavljena od strane fonda ili koja je objavljenja na financijsko-informacijskom servisu, odnosno koja je važeća na dan vrednovanja.

(2) U slučaju da na dan vrednovanja nije bilo objave ili vrijednost neto imovine po udjelu ili po dionici nije bila dostupna, fer vrijednost stečenog udjela investicijskog fonda je cijena udjela od prethodnih dana vrednovanja koja je službeno kotirana na financijsko-informacijskom servisu, odnosno cijena koja je objavljena za određeni fond od strane društva za upravljanje koje upravlja pripadnim fondom.

Terminski ugovori, opcije i ostali izvedeni financijski instrumenti

Članak 35.

(1) Terminski ugovori – forward vrednuju se po fer vrijednosti na način da se cijene zadnje ponude na kupnju koje službeno kotiraju na financijsko-informacijskom servisu primjenjuju za terminske prodaje, dok se službeno kotirane cijene zadnje ponude za prodaju primjenjuju za terminske kupnje.

(2) Devizne terminske transakcije vrednuju se po fer vrijednosti primjenom jedinstvene međubankarske referentne ponudbene kamatne stope za određenu valutu (Zibor, Euribor, Libor i sl.) koja službeno kotira na financijsko-informacijskom servisu

(3) Fer vrijednost spot transakcije na dan vrednovanja utvrđuje se izračunom razlike između ugovorenog tečaja i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan vrednovanja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

(4) Za terminske i opcijske transakcije te ostale izvedenice za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje obvezno je Agenciji dostaviti na provjeru interne procedure za vrednovanje terminskih ugovora i ostalih izvedenica koje su prethodno kontrolirane i potvrđene od revizorskog društva prema stavku 151. stavku 3. Zakona.

Početno priznavanje, naknadno mjerenje i prestanak priznavanja nekretnine

Članak 36.

(1) Metodologija vrednovanja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve koja je uložena u nekretnine vrednuje se po načelima Međunarodnog računovodstvenog standarda 40 (dalje u tekstu: MRS 40) vodeći računa o ujednačavanju postupanja i fer prezentiranja ukupne vrijednosti imovine, kao i dosljednost provedbe.

(2) Nekretnina se početno mjeri po trošku nabave koji uključuje transakcijske troškove, odnosno po kupovnoj cijeni uvećanoj za sve povezane direktne troškove stjecanja nekretnine.

Članak 37.

(1) Kupnja i prodaja nekretnine računovodstveno se evidentira na datum zaključenja ugovora o kupoprodaji. Vrijednost transakcije prema tržišnim uvjetima je ona vrijednost koja je ostvarena transakcijom između stranaka koje nemaju određen ili poseban odnos, odnosno nisu povezane osobe, a cijena transakcije ne odstupa od karakterističnih na aktivnom tržištu, odnosno koja bitno ne odstupa od procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

(2) Nekretnina koja je stečena u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost na način kako je opisano u članku 27.#clanak27 stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 38.

(1) Nakon početnog priznavanja, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izabire jedan od dva modela mjerenja:

– model fer vrijednosti prema kojem se ulaganje u nekretnine, nakon početnog priznavanja, mjeri po fer vrijednosti, a promjene fer vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka,–

– model troška nabave koji zahtjeva mjerenje ulaganja u nekretnine nakon početnog priznavanja po amortiziranom trošku.

(2) Fer vrijednost nekretnine je iznos za koji se neka imovina može razmijeniti između informiranih i spremnih stranaka u transakciji koja se odvija po tržišnim uvjetima, odnosno to je sadašnja cijena na aktivnom tržištu za sličnu vrstu nekretnina na istoj lokaciji i u istom stanju koje podliježu sličnim ugovorima, pri čemu se vodi računa o vrsti, lokaciji ili stanju nekretnine ili uvjetima ugovora o najmu i ostalih ugovora koji se odnose na tu nekretninu.

(3) Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnine, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje provodi najmanje jednom godišnje, a najmanje jedanput u pet godina mora uskladiti knjigovodstvenu vrijednost nekretnine s fer vrijednosti utvrđenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

(4) Ako društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje za godišnju procjenu fer vrijednosti angažira ovlaštenog procjenitelja, isti ovlašteni procjenitelj ne može procijeniti vrijednost grupe nekretnina četiri puta uzastopno kod istog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, odnosno s njima povezanih osoba.

(5) Ovlašteni procjenitelj kojeg društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje angažira za godišnju procjenu fer vrijednosti nekretnine, ne smije biti povezana osoba s društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje.

(6) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje mora donijeti interne akte za procjenu fer vrijednosti nekretnina koja će sadržavati način, učestalost i opis metode procjene vrijednosti nekretnine.

(7) U slučaju nedostatka tržišne cijene na aktivnom tržištu društvo će kao izvor za fer cijenu nekretnine koristiti trenutnu cijenu na aktivnom tržištu nekretnina druge vrste, stanja ili lokacije, zadnju cijenu suštinskih sličnih nekretnina na manje aktivnim tržištima ili druge tehnike procjene korištenjem metode prihoda ili metode diskontiranih novčanih tokova.

(8) Naknadno mjerenje nekretnine denominirane u stranoj valuti obavlja se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan vrednovanja.

(9) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je za svaku poslovnu godinu uz revidirana financijska izvješća dostaviti i posebno mišljenje revizorskog društva iz članka 151. stavku 3. Zakona o procijeni fer vrijednosti svake pojedine vrste imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

Glava IV.
USKLAĐENOST IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE, ODNOSNO MATEMATIČKE PRIČUVE

Članak 39.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je uskladiti ulaganja u skladu sa člankom 117. Zakona prema rizicima eventualnih gubitaka zbog promjene kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, odnosno drugih tržišnih rizika na odgovarajući način sa svojim obvezama iz ugovora o osiguranju. Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje mora pratiti i redovito izraditi analizu usklađenosti imovine za pokriće tehničke pričuve. Postupak praćenja i analize usklađenosti, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je utvrditi internim aktima.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje obvezno je, u skladu sa člankom 39.#clanak39 stavkom 3. ovoga Pravilnika, izvještavati Agenciju o usklađenosti ulaganja iz imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve s tehničkim, odnosno matematičkim pričuvama.

Glava V.
NAČIN I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA

Članak 40.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je izvijestiti Agenciju o stanju imovine za pokriće matematičke pričuve na obrascu Pregled ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve na dan __________ – Obrazac PU-1 (dalje u tekstu: obrazac PU-1) koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je izvijestiti Agenciju o stanju imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, na obrascu Pregled ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve na dan _________ – Obrazac PU-2 (dalje u tekstu: obrazac PU-2) koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je obrasce iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka sastaviti sa stanjem na posljednji dan svakog tromjesečja, i to na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca te dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od proteka tromjesečja za koje se izvješće sastavilo, odnosno najkasnije do 30. travnja, 31. srpnja, 31. listopada i 31. siječnja.

(4) Obrasce iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka sa stanjem na dan 31. prosinca u sklopu godišnjeg financijskog izvješća, društvo za osiguranje, dostavlja najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno najkasnije do 31. ožujka. Društvo za reosiguranje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca dostavlja najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka kalendarske godine. odnosno najkasnije do 30. travnja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti propisano izvješće na zahtjev Agencije u roku kojeg ista odredi.

Članak 41.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je izvijestiti o analitičkim podacima pojedine vrste imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve.

(2) O analitičkim podacima pojedine vrste imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izvješćuje na sljedećim obrascima, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 3):

– obrazac A1: Vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj,

– obrazac A2: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo,

– obrazac A3: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A4: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj izdala jamstvo,

– obrazac A5: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A6: Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A7: Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A8: Dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira,

– obrazac A9: Udjeli trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A10: Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A11: Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini, odnosno prijenosom prava vlasništva,

– Obrazac A12: Predujmovi i zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju,

– obrazac A13: Zajmovi bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A14: Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A15: Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima,

– obrazac A16: Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti),

obrazac A17: Depoziti u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– obrazac A18: Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,

obrazac A19: Dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a,

obrazac A20: Dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a,

obrazac A21: Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo a kojima se trguje na uređenim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a,

obrazac A22: Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

obrazac A23: Ulaganje u druge oblike imovine uz suglasnost nadzornog tijela.

(3) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje mora ispuniti samo one obrasce iz stavka 2. ovoga članka koji prema vrsti imovine odgovaraju vrstama imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve iskazane u obrascu PU-1, odnosno obrascu PU-2.

(4) Obrasce iz stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji zajedno s obrascem PU-1, odnosno obrascem PU-2 u rokovima navedenim u članku 39.#clanak39 stavku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 42.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je izvijestiti o ročnoj usklađenosti imovine za pokriće tehničke i matematičke pričuve te obveza iz tehničke, odnosno matematičke pričuve na obrascu Ročna usklađenost imovine za pokriće matematičkih pričuva s obvezama iz matematičkih pričuva – Obrazac RU1 odnosno na obrascu Ročna usklađenost imovine za pokriće tehničkih pričuva s obvezama iz tehničkih pričuva – Obrazac RU2 koji čine Prilog 4. ovoga Pravilnika

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastaviti sa stanjem na dan 31. prosinca i dostaviti ga najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno najkasnije do 31. ožujka, a društvo za reosiguranje u roku od četiri mjeseca od isteka kalendarske godine, odnosno najkasnije do 30. travnja.

Članak 43.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je obavijestiti Agenciju o neusklađenosti imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 8 dana od dana saznanja o istome.

Glava VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) U slučaju da imovina za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve ne ispunjava kriterije iz ovoga Pravilnika, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je stupanjem na snagu ovoga Pravilnik bez odgode započeti s usklađenjem ulaganja.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je primijenivati odredbe Glave III ovoga Pravilnika o vrednovanju imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve od 1. siječnja 2010. godine.

(3) Sva ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve realizirana u razdoblju nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju biti u skladu s odredbama istog.

Članak 45.

(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je uskladiti ulaganja imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 31. ožujka 2010. godine.

(2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je do 31. listopada 2009. godine, do 31. prosinca 2009. te 30. travnja 2010. godine dostaviti Agenciji izvješća o usklađenosti.

(3) Ako se društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ne može uskladiti u roku iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može u opravdanim slučajevima, na zahtjev društva, odobriti produljenje roka.

Članak 46.

(1) Do 31. ožujka 2010. na odgovarajući se način primjenjuju propisi doneseni na temelju Pravilnika o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanjaL471044 (»Narodne novine« br. 78/06).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanjaL471045 (»Narodne novine« br. 78/06).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/64

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 17. rujna 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG 1.

Društvo za osiguranje/reosiguranje: ______________________________ Obrazac PU-1

Adresa: ____________________________

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE
na dan _______________

u kunama

Redni broj

Namjena ulaganja

Dozvoljeni %

Ostvareni iznos

Ostvareni %

 

IMOVINA ZA POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE

100%

  

I

Ulaganja predviđena člankom 122. stavkom 1. Zakona o osiguranju

100%

  

1

vrijednosni papiri (1.1 do 1.3)

100%

  

1.1

izdavatelj RH

   

1.2

izdavatelj HNB

   

1.3

izdavatelj HBOR

   

2

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo

100%

  
 

Redni broj 1 i 2 najmanje

50%

  

3

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH

   

4

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH izdala jamstvo

   

5

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u RH

   
 

Redni broj 3, 4 i 5 zajedno najviše

35%

  

6

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u RH

25%

  

7

Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u RH

40%

  

8

Predujmovi i zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju

30%

  

9

Zajmovi bankama sa sjedištem u RH

   

10

Depoziti u bankama sa sjedištem u RH

   
 

Redni broj 9 i 10 u istu banku ili više povezanih banaka najviše 5%, a zajedno najviše

30%

  

11

Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u RH

   

12

Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. stavka 1. članka 122. Zakona o osiguranju

   
 

Redni broj 11 i 12 jednom zajmoprimcu najviše 2%, a zajedno najviše

20%

  

13

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti) ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u RH u korist društva za osiguranje, ako se od njih ostvaruje prinos, ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenog sudskog vještaka, te ako su oslobođene svih tereta (jedna odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu najviše 10%)

30%

  

14

Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje

3%

  

II

Ulaganja predviđena člankom 122. stavkom 2. Zakona o osiguranju

15%

  

1

Dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a

   

2

Dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a

   

3

Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na uređenim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a

   

4

Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

   

III

Ulaganja predviđena člankom 122. stavkom 3. Zakona o osiguranju (ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela)

   

NAPOMENA: Ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. Zakona o osiguranju istom izdavatelju odnosno istom zajmoprimcu (ulaganja navedena u ovoj tablici od rednog broja I.5 do I.11) zajedno ne smiju prelaziti 5% traženog pokrića matematičke pričuve. Iznimno, ako ulaganja navedena u ovoj tablici od rednog broja I.5 do I.11 ukupno iznose manje od 40% traženog pokrića matematičke pričuve, tada ulaganja istom izdavatelju odnosno istom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 10% traženog pokrića matematičke pričuve.

TRAŽENO POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE na dan ___________

u kunama

Redni broj

Opis

Iznos

1

Matematička pričuva

 

2

Pričuve za prijenosne premije kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

 

3

Pričuve za štete kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

 

4

Pričuve za bonuse i popuste kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

 

5

Traženo pokriće matematičke pričuve (1+2+3+4)

 
    

6

Imovina za pokriće matematičke pričuve

 

7

Traženo pokriće matematičke pričuve

 

8

Razlika (7 - 6)

 

Mjesto i datum: ______________________________

Sastavio:____________________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Odgovorna osoba: ____________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

PRILOG 2.

Društvo za osiguranje/reosiguranje: ______________________________ Obrazac PU-2

Adresa: ____________________________

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE
OSIM MATEMATIČKE PRIČUVE na dan _______________

Redni broj

Namjena ulaganja

Dozvoljeni %

Ostvareni iznos

Ostvareni %

 

IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE OSIM MATEMATIČKE PRIČUVE

   

I

Ulaganja predviđena člankom 115. stavkom 1. Zakona o osiguranju

100%

  

1

vrijednosni papiri (1.1 do 1.3)

100%

  

1.1

izdavatelj RH

   

1.2

izdavatelj HNB

   

1.3

izdavatelj HBOR

   

2

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo

100%

  

3

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH

   

4

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH izdala jamstvo

   

5

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u RH

   
 

Redni broj 3, 4 i 5 zajedno najviše

35%

  

6

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u RH (isti izdavatelj najviše 1%)

5%

  

7

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u RH

25%

  

8

Dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u RH

   

9

Udjeli trgovačkih društava sa sjedištem u RH

   
 

Redni broj 8 i 9 isti izdavatelj najviše 1%, a zajedno najviše

5%

  

10

Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u RH

40%

  

11

Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini odnosno prijenosom prava vlasništva, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u RH ili državi članici, te ako vrijednost zajma nije veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog procjenitelja. U slučaju da je na nekretnini već upisano jedno ili više založnih prava, vrijednost zajma ne smije biti veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine umanjene za vrijednost već upisanih založnih prava
(jednom zajmoprimcu najviše 2%)

20%

  

12

Zajmovi bankama sa sjedištem u RH

   

13

Depoziti u bankama sa sjedištem u RH

   
 

Redni broj 12 i 13 u istu banku ili više povezanih banaka najviše 5%, a zajedno najviše

30%

  

14

Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u RH

   

15

Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. stavka 1. članka 115. Zakona o osiguranju

   
 

Redni broj 14 i 15 jednom zajmoprimcu najviše 2%, a zajedno najviše

20%

  

16

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti) ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u RH u korist društva za osiguranje, ako se od njih ostvaruje prinos, ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenog sudskog vještaka te ako su oslobođene svih tereta
(jedna odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da predstavljaju jednu cjelinu najviše 10%)

30%

  

17

Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje

3%

  

II

Ulaganja predviđena člankom 115. stavkom 2. Zakona o osiguranju

15%

  

1

Dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a

   

2

Dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a

   

3

Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na uređenim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a

   

4

Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

   

III

Ulaganja predviđena člankom 115. stavkom 3. Zakona o osiguranju (ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela)

   

NAPOMENA: Ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 5. do 10. Zakona o osiguranju istog izdavatelja (ulaganja navedena u ovoj tablici od rednog broja I.5 do I.10) i ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 11. do 14. Zakona o osiguranju jednom zajmoprimcu (ulaganja navedena u ovoj tablici od rednog broja I.11 do I.14, osim depozita uključenih u redni broj I.12) zajedno ne smiju prelaziti 5% traženog pokrića tehničke pričuve. Iznimno, ako ulaganja navedena u ovoj tablici od rednog broja I.5 do I.14 (osim ulaganja pod rednim brojem I.12 i I.13) ukupno iznose manje od 40% traženog pokrića tehničke pričuve, tada ulaganja jednom izdavatelju odnosno jednom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 10% traženog pokrića tehničke pričuve.

TRAŽENO POKRIĆE TEHNIČKE PRIČUVE OSIM MATEMATIČKE PRIČUVE
na dan _____________

u kunama

Redni broj

Opis

Iznos

1

Pričuve za prijenosne premije

 

2

Pričuve za bonuse i popuste

 

3

Pričuve šteta

 

4

Pričuve za kolebanje šteta

  

5

Druge tehničke pričuve osiguranja

 

6

Traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve (1+2+3+4+5)

 
    

7

Imovina za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve

 

8

Traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve

 

9

Razlika (8 - 7)

 

Mjesto i datum: ______________________________

Sastavio:____________________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Odgovorna osoba: ____________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

Analitički podaci o ulaganju imovine za pokriće tehničkih pričuva na dan ______________________

obrazac A1 Vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj

obrazac A2 Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo

obrazac A3 Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj

obrazac A4 Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj izdala jamstvo

obrazac A5 Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj

obrazac A6 Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

obrazac A7 Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj

obrazac A8 Dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

obrazac A9 Udjeli trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

obrazac A10 Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj

obrazac A11 Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini odnosno prijenosom prava vlasništva

obrazac A12 Predujmovi i zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju

obrazac A13 Zajmovi bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

obrazac A14 Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

obrazac A15 Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. stavka 1. članka 115. odnosno 122. Zakona o osiguranju

obrazac A16 Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)

obrazac A17 Depoziti u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

obrazac A18 Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje

obrazac A19 Dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a

obrazac A20 Dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a

obrazac A21 Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na uređenim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a

obrazac A22 Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

obrazac A23 Ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela

PRILOG 3

obrazac A1

Vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Datum dospijeća

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Klasifikacija prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan d.d.mm.gg. /zadnji dan izvještajnog razdoblja/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A2

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Datum dospijeća

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Klasifikacija prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan d.d..mm.gg. /zadnji dan izvještajnog razdoblja/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A3

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Datum dospjeća

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Klasifikacija prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan d.d.mm.gg. /zadnji dan izvještajnog razdoblja/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A4

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj izdala jamstvo

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Datum dospijeća

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Klasifikacija prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan d.d..mm.gg. /zadnji dan izvještajnog razdoblja/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A5

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Datum dospijeća

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Klasifikacija prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan d.d..mm.gg. /zadnji dan izvještajnog razdoblja/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A6

Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-2

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Datum dospijeća

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Klasifikacija prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan d.d..mm.gg. /zadnji dan izvještajnog razdoblja/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A7

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Učešće u kapitalu
(u %)

Učešće u glasačkim pravima (u %)

Portfelj
prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan dd.mm.gg.

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UKUPNO PU-1

         

1

         

2

         

3

         

4 (…)

         

UKUPNO PU-2

         

1

         

2

         

3

         

4 (…)

         

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A8

Dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-2

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Komada

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Učešće u kapitalu
(u %)

Učešće u glasačkim pravima (u %)

Portfelj
prema MRS-u 39

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Nerealizirana dobit/gubitak na dan dd.mm.gg.

Iskazano u PU-1 ili PU-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UKUPNO

          

1

          

2

          

3

          

4 (…)

          

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A9

Udjeli trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-2

u kunama

Redni broj

Naziv pravne osobe

Broj udjela

Jedinična vrijednost udjela na dan vrednovanja

Učešće u kapitalu
(u %)

Učešće u glasačkim pravima (u %)

Nerealizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UKUPNO

        

1

        

2

        

3

        

4 (…)

        

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A10

Udjeli i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Naziv investicijskog fonda

Oznaka investicijskog fonda

Vrsta fonda

Naziv društva koje upravlja investicijskim fondom

Valuta

Broj udjela

Jedinična vrijednost na dan vrednovanja

Broj udjela na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Tržišna vrijednost pojedinačnog udjela na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

Iskazano u PU-1 ili PU-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A11

Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnini odnosno prijenosom prava vlasništva

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-2

u kunama

Redni broj

Korisnik zajma

Broj ugovora

Datum sklapanja ugovora

Iznos odobrenog zajma

Aneksi ugovora /datum

Datum povrata

Ugovorena godišnja kamatna stopa

Nekretnina na kojoj je upisano založno pravo

Otplata zajma

Ispravak vrijednosti

Ukupno dospjela kamata na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

opis nekretnine

adresa, mjesto

naziv suda,
broj ZK uloška,
broj katastarske čestice,
naziv katastarske općine

tržišna vrijednost procijenjena od ovlaštenog sudskog procjenitelja

Podaci o ovlaštenom sudskom procjenitelju
(naziv, adresa)

datum procjene

datum upisa založnog prava

Dospjelo plaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Dospjelo neplaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

UKUPNO

                    

1

                    

2

                    

3

                    

4 (…)

                    

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A12

Predujmovi i zajmovi u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1

u kunama

Redni broj

Broj sklopljenih ugovora

Iznos odobrenog zajma

Godišnja kamatna stopa

Otplata zajma

Ispravak vrijednosti

Ukupno dospjela kamata na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

Dospjelo plaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Dospjelo neplaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

1

1

2

3

5

6

7

8

9

10

UKUPNO

         

1

         

2

         

3

         

4 (…)

         

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A13

Zajmovi bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Naziv banke
– korisnik zajma

Broj ugovora

Iznos odobrenog zajma

Datum odobrenja
dd.mm.gg

Datum povrata
dd.mm.gg

Ugovorena godišnja kamatna stopa

Aneksi ugovora – datum

Otplata zajma

Ispravak vrijednosti

Ukupno dospjela kamata na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

Dospjelo plaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Dospjelo neplaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

UKUPNO PU-1

             

1

             

2

             

3

             

4 (…)

             

UKUPNO PU-2

             

1

             

2

             

3

             

4 (…)

             

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A14

Zajmovi osigurani garancijom banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Korisnik zajma

Broj ugovora

Aneksi ugovoru/datum

Iznos odobrenog zajma

Datum odobrenja

Rok povrata

Ugovorena godišnja kamatna stopa

Garancija banke

Otplata zajma

Ispravak vrijednosti

Ukupno dospjela kamata na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

naziv banke koja je izdala garanciju

datum izdavanja garancije

Iznos

razdoblje na koje se garancija odnosi

Dospjelo plaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Dospjelo neplaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

UKUPNO PU-1

                 

1

                 

2

                 

3

                 

4 (…)

                 

UKUPNO PU-2

                 

1

                 

2

                 

3

                 

4 (…)

                 

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A15

Zajmovi osigurani vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. stavka 1. članka 115. odnosno 122. Zakona o osiguranju

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Korisnik zajma

Broj ugovora

Datum odobrenja

Iznos odobrenog zajma

Rok povrata

Aneksi

Ugovorena godišnja kamatna stopa

Vrijednosni papir

Otplata zajma

Ispravak vrijednosti

Ukupno dospjela kamata na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

izdavatelj

ISIN

datum dospijeća

nominalna vrijednost

knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Dospjelo plaćeno na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Dospjelo neplaćeno na dan dd.mm.gg. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UKUPNO PU-1

                  

1

                  

2

                  

3

                  

4 (…)

                  

UKUPNO PU-2

                  

1

                  

2

                  

3

                  

4 (…)

                  

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A16

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Opis nekretnine

Adresa, mjesto

Naziv suda, broj ZK uloška, broj katastarske čestice, naziv katastarske općine

Datum upisa vlasništva ili drugog stvarnog prava na nekretnini u zemljišne knjige

Datum predaje u zemljišne knjige/knjiga položenih ugovora

Procjenu izvršio (naziv/imeiprezime)

Procjena izvršena dana

Datum stjecanja

Trošak stjecanja

Ispravak vrijednosti

Obračunati prinos u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Metoda vrednovanja sukladno MRS-u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

UKUPNO PU-1

             

1

             

2

             

3

             

4 (…)

             

UKUPNO PU-2

             

1

             

2

             

3

             

4 (…)

             

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A17

Depoziti u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Naziv banke

Broj ugovora

Aneksi

Iznos depozita

Datum ugovora

Rok povrata

Ugovorena godišnja kamatna stopa

Jamstveni kapital banke na dan dd.mm.gg.*

Ukupno dospjela kamata na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UKUPNO PU-1

           

1

           

2

           

3

           

4 (…)

           

UKUPNO PU-2

           

1

           

2

           

3

           

4 (…)

           

* upisuje se jamstveni kapital banke zadnjeg izvještajnog razdoblja za banke (izvor: HNB/supervizija/pokazatelji poslovanja)

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A18

Sredstva na poslovnom računu društva za osiguranje

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Broj računa

Naziv banke

Iznos na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

1

2

3

4

Sredstva na računu za pokriće matematičke pričuve

  

1

   

2 (…)

   

Sredstva na poslovnom računu

  

1

   

2 (…)

   

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A19

Dugoročne obveznice i dugoročni dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj država članica ili država članica OECD-a

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Država izdavatelja vrijednosnog papira

Kreditni rejting

Tržišna kapitalizacija

Broj vrijednosnih papira

Datum dospijeća

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. – dd.mm.gg.

Realizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Nerealizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

UKUPNO PU-1

                

1

                

2

                

3

                

4 (…)

                

UKUPNO PU-2

                

1

                

2

                

3

                

4 (…)

                

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A20

Dugoročne obveznice ili drugi dugoročni vrijednosni papiri čiji je izdavatelj inozemni nedržavni subjekt države članice ili države članice OECD-a

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Država izdavatelja vrijednosnog papira

Kreditni rejting

Tržišna kapitalizacija

Broj vrijednosnih papira

Datum dospijeća

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Valuta

Nominalna vrijednost

Godišnja kamatna stopa

Obračunata kamata u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Realizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Nerealizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

UKUPNO PU-1

                

1

                

2

                

3

                

4 (…)

                

UKUPNO PU-2

                

1

                

2

                

3

                

4 (…)

                

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A21

Dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na uređenim tržištima kapitala država članica ili država članica OECD-a

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Izdavatelj

ISIN

Država izdavatelja vrijednosnog papira

Kreditni rejting

Tržišna kapitalizacija

Broj vrijednosnih papira

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Valuta

Realizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Nerealizirana dobit/gubitak u izvještajnom razdoblju
01.01. - dd.mm.gg.

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UKUPNO PU-1

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

UKUPNO PU-2

            

1

            

2

            

3

            

4 (…)

            

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A22

Udjeli investicijskih fondova koji se prodaju u državi članici ili državi članici OECD-a

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Naziv investicijskog fonda

Oznaka investicijskog fonda

Država

Valuta

Broj udjela

Jedinična cijena na dan vrednovanja

Broj udjela na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Tržišna vrijednost pojedinačnog udjela na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj
prema MRS-u 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UKUPNO PU-1

          

1

          

2

          

3

          

4 (…)

          

UKUPNO PU-2

          

1

          

2

          

3

          

4 (…)

          

Datum: _______________________

Sastavio: ____________________________ Odgovorna osoba: _______________________

(čitko ime i prezime, potpis) (čitko ime i prezime, potpis)

obrazac A23

Ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela

Društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje: _________________________________________

Datum: ____________________

PU-1/PU-2

u kunama

Redni broj

Naziv pravne osobe

Datum izdavanja suglasnosti

Kratki opis suglasnosti s obzirom na oblik imovine u koji se ulaže

Vrijednost na datum izdavanja suglasnosti

Knjigovodstvena vrijednost na dan dd.mm.gg.
(zadnji dan izvještajnog razdoblja)

Portfelj

1

2

3

4

5

6

7

UKUPNO PU-1

      

1

      

2 (…)

      

UKUPNO PU-2

      

1

      

2 (…)

      

Ovisno o vrsti ulaganja potrebno je za detaljniji analitički pregled na odgovarajući način primijeniti tablicu za ulaganje u oblike imovine navedene u Zakonu

PRILOG 4

Društvo za osiguranje/reosiguranje: ___________________________________

Adresa: ____________________

Obrazac RU 1

Ročna usklađenost imovine za pokriće matematičke pričuve s obvezama iz matematičke pričuve

Imovina - na osnovi preostalog ugovornog dospijeća/Obveze - Preostala ročnost osigurateljnih obveza

  

Do 1 godine

1 – 3 godina

3 – 5 godina

5 – 10 godina

10 – 15 godina

15 – 20 godina

20 i više godina1)

Ukupno

A

Imovina za pokriće matematičke pričuve (1+2+3+4+5+6+7)

        

1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

        

1.1

Obveznice

        

1.2

Ostali vrijednosni papiri

        

1.3

Ostala ulaganja

        

2

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

        

2.1

Obveznice

        

2.2

Dionice

        

2.3

Udjeli u fondovima

        

2.4

Udjeli u trgovačkim društvima

        

2.5

Ostala ulaganja

        

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG

        

3.1

Obveznice

        

3.2

Dionice

        

3.3

Udjeli u fondovima

        

3.4

Udjeli u trgovačkim društvima

        

3.5

Ostala ulaganja

        

4

Zajmovi i depoziti

        

4.1

Zajmovi bankama

        

4.2

Depoziti u bankama

        

4.3

Zajmovi osiguranicima

        

4.4

Ostali zajmovi

        

5

Nekretnine

        

6

Novac i novčani ekvivalenti

        

7

Ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela

        

B

Traženo pokriće matematičke pričuve, neto od reosiguranja (8+9+10+11)

        

8

Matematička pričuva

        

9

Pričuve za prijenosne premije kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

        

10

Pričuve za štete kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

        

11

Pričuve za bonuse i popuste kod vrsta rizika za koje je nužno oblikovati matematičku pričuvu

        
 

Razlika B-A

        

Napomena: 1) u kolonu »20 i više godina« uključuju se i ulaganja u nekretnine

Mjesto i datum: ______________________________

Sastavio:____________________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Odgovorna osoba: ____________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Društvo za osiguranje/reosiguranje: ___________________________________

Adresa: ____________________

Obrazac RU 2

Ročna usklađenost imovine za pokriće tehničke pričuve s obvezama iz tehničke pričuve

Imovina – na osnovi preostalog ugovornog dospijeća / Obveze - Preostala ročnost osigurateljnih obveza

  

Do 1 godine

1 – 3 godina

3 – 5 godina

5 – 10 godina

10 – 15 godina

15 – 20 godina

20 i više godina1)

Ukupno

A

Imovina za pokriće tehničke pričuve (1+2+3+4+5+6+7)

        

1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

        

1.1

Obveznice

        

1.2

Ostali vrijednosni papiri

        

2

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

        

2.1

Obveznice

        

2.2

Dionice

        

2.3

Udjeli u fondovima

        

2.4

Udjeli u trgovačkim društvima

        

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG

        

3.1

Obveznice

        

3.2

Dionice

        

3.3

Udjeli u fondovima

        

3.4

Udjeli u trgovačkim društvima

        

4

Zajmovi i depoziti

        

4.1

Zajmovi bankama

        

4.2

Depoziti u bankama

        

4.3

Ostali zajmovi

        

5

Nekretnine

        

6

Novac i novčani ekvivalenti

        

7

Ulaganja uz suglasnost nadzornog tijela

        

B

Traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve, neto od reosiguranja (8+9+10+11+12)

        

8

Pričuve za prijenosne premije

       

9

Pričuve za bonuse i popuste

        

10

Pričuve šteta

        

11

Pričuve za kolebanje šteta

        

12

Druge tehničke pričuve osiguranja

        
 

Razlika B-A

        
 

Napomena: 1) u kolonu »20 i više godina« uključuju se i ulaganja u nekretnine

Mjesto i datum: ______________________________

Sastavio:____________________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

Odgovorna osoba: ____________________________

(čitko ime i prezime, potpis)

zatvori
Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !