Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

731

Na temelju odredbi članka 11.L382545 stavak 6. i članka 14.L382546 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine

PRAVILNIK

O VRSTAMA I PODVRSTAMA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM I PRIVATNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju:
– javna i privatna ponuda,
– vrste i podvrste investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom,
– kvalificirani ulagatelji i
– najniži dopušteni iznosi upisa u slučaju fondova s privatnom ponudom.

Javna i privatna ponuda

Članak 2.

(1) Javna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u investicijskom fondu upućen neodređenom broju osoba.
(2) Ponuda je javna osim u slučajevima:
1. ako je usmjerena isključivo prema ograničenoj skupini kvalificiranih ulagatelja i
2. ako se zahtjevi za upis mogu prihvatiti samo od osoba koje odgovaraju pojmu kvalificiranih ulagatelja.
(3) Privatna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u fondu upućen određenom broju osoba.
(4) U slučaju privatne ponude, kvalificirani ulagatelji svoj status dokazuju pisanom izjavom.
(5) Društvo za upravljanje ne odgovara za potpunost i istinitost izjave iz prethodnog stavka ovoga članka niti za naknadno promijenjene okolnosti koje se odnose na ispunjavanje uvjeta za stjecanje statusa kvalificiranog ulagatelja.

Vrste fondova s javnom i privatnom ponudom

Članak 3.

(1) Kao fondove s javnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može odobriti sljedeće vrste:
1. zatvoreni investicijski fond, uključujući i:
a.) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u uvrštene vrijednosne papire,
b.) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire i
c.) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
2. otvoreni investicijski fond.

Članak 4.

Kao fondove s privatnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će odobriti sljedeće vrste:
1. otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i
2. otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

Podvrste fondova s javnom i privatnom ponudom

Članak 5.

(1) U skladu s investicijskim ciljevima i investicijskom politikom otvorene investicijske fondove dijelimo na:
1. dioničke kod kojih se najveći dio imovine ulaže u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
2. obvezničke kod kojih se najveći dio imovine ulaže se u dužničke vrijednosne papire domaćih i stranih izdavatelja, kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
3. mješovite kod kojih se imovina ulaže u vlasničke i dužničke vrijednosne papire domaćih i stranih izdavatelja, kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Ulaganja u navedene vrijednosne papire moraju biti ujednačena;
4. novčane kod kojih se najveći dio imovine ulaže u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija.
(2) Vrsta fonda, investicijski ciljevi i investicijska politika iz stavka 1. ovog članka moraju biti jasno definirani u statutu i prospektu fonda.

Članak 6.

S obzirom na vrstu ulaganja, zatvorene investicijske fondove dijelimo na:
1. fondove koji ulažu u uvrštene vrijednosne papire,
2. fondove koji ulažu u neuvrštene vrijednosne papire i
3. nekretninske fondove.

Kvalificirani ulagatelji

Članak 7.

(1) Kvalificirani ulagatelji su ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto-vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 1.500.000,00 kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 750.000,00 kuna.
(2) Kvalificirani ulagatelji u fondove rizičnog kapitala su ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto-vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 20.000.000,00 kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 10.000.000,00 kn.

Najniži dopušteni iznosi upisa u slučaju fondova s privatnom ponudom

Članak 8.

(1) Najniži dopušteni iznosi upisa pojedinog ulagatelja u slučaju fondova s privatnom ponudom moraju biti 750.000,00 kuna. Ukupna vrijednost imovine fonda ne smije biti manja od 5.000.000,00 kuna.
(2) Najniži dopušteni iznosi upisa pojedinog ulagatelja u slučaju fondova s privatnom ponudom rizičnog kapitala moraju biti 10.000.000,00 kn. Ukupna vrijednost imovine fonda ne smije biti manja od 75.000.000,00 kn.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/5
Urbroj: 326-01/08-1
Zagreb, 14. veljače 2008.

Član Uprave
Ivica Letinić, v. r.

zatvori
Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !