Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrstama i visini naknade za korištenje usluga Registra godišnjih financijskih izvještaja – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 16.7.2003 Pravilnik o vrstama i visini naknade za korištenje usluga Registra godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

1537

Na temelju stavka 1. članka 8.L96885 Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine« 47/03), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE USLUGA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste, visina, način i rokovi plaćanja naknade te evidentiranje obračunane i naplaćene naknade.

Članak 2.

Javne podatke iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar) može, uz naknadu, dobiti svatko (u daljnjem tekstu: tražitelj).

II. NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 3.

Tražitelj može na temelju pisanoga zahtjeva, uz naknadu, dobiti javne podatke iz Registra u obliku izvatka, ispisa i preslike koji su propisani člankom 15. Pravilnika o Registru godišnjih financijskih izvještaja.

Javni su podaci u Registru oni koje sadržava standardna i nestandardna dokumentacija.

Javne podatke u standardnoj dokumentaciji čine podaci iz godišnjega financijskog izvještaja (bilanca i izvještaj o dobiti ili gubitku) na obrascima GFI-POD, GFI-BAN-GFI-OS-RE.

Standardna se dokumentacija može dobiti u obliku preslika ili ispisa.

Podaci koje sadržava nestandardna dokumentacija su javni, a nestandardnu dokumentaciju čine sljedeći dokumenti:

– odluka glavne skupštine o usvajanju godišnjega financijskog izvještaja s potpisom njezina predsjednika i javnog bilježnika, odluka skupštine s potpisom njezina predsjednika za društva kapitala te isprava o usvajanju, ako je to određeno društvenim ugovorom, za društva osoba;

– revizorovo mišljenje ako je to propisano posebnim zakonom;

– ovjereni preslik izjave podnesene Poreznoj upravi kojom obveznik dokazuje da nije poslovno aktivan.

Nestandardna se dokumentacija može dobiti u obliku preslika.

Članak 4.

Izvadak, ispis i preslik javnih podataka iz Registra tražitelj može dobiti na šalteru Financijske agencije, telefaksom, poštom, elektroničkom poštom ili putem Interneta.

Članak 5.

Naknada je utvrđena prema načinu preuzimanja i vrsti preuzete dokumentacije te se obračunava prema sljedećem Cjeniku za korištenje usluga Registra godišnjih financijskih izvještaja (koji je dio Cjenika usluga Financijske agencije):

 

Red.                 Opis usluge Osnovica Cijena u

 br. za obračun kunama

1. Ispis/preslik dokumentacije na šalteru Registra

1.1. Izvadak iz Registra izvadak 19,50

1.2. Ispis standardne dokumentacije dokumentacija 65,00

1.3. Preslik standardne dokumentacije dokumentacija 98,00

1.4. Preslik nestandardne dokumentacije dokumentacija 37,00

2. Ispis/preslik dokumentacije i slanje telefaksom

2.1. Izvadak iz Registra izvadak 21,00

2.2. Ispis standardne dokumentacije dokumentacija 72,00

2.3. Preslik standardne dokumentacije dokumentacija 98,00

2.4. Preslik nestandardne dokumentacije dokumentacija 37,00

3. Ispis/preslik dokumentacije i slanje poštom

3.1. Izvadak iz Registra izvadak 32,00

3.2. Ispis standardne dokumentacije dokumentacija 82,00

3.3. Preslik standardne dokumentacije dokumentacija 112,00

3.4. Preslik nestandardne dokumentacije dokumentacija 48,00

4. Dokumentacija poslana elektroničkom poštom

4.1. Izvadak iz Registra izvadak 14,50

4.2. Standardna dokumentacija dokumentacija 55,00

5. Uvid i preuzimanje dokumentacije putem Interneta

5.1. Izvadak iz Registra izvadak 9,50

5.2. Standardna dokumentacija dokumentacija 50,00

6. Preuzimanje baze standardne dokumentacije

6.1. Baza do 200 dokumenata dokument 45,00

6.2. Baza od 201 do 1000 dokumenata dokument 42,50

6.3. Baza od 1001 do 5000 dokumenata dokument 40,00

6.4. Baza od 5001 do 10.000 dokumenata dokument 35,00

6.5. Baza od 10.001 do 25.000 dokumenata dokument 30,00

6.6. Baza od 25.001 do 40.000 dokumenata dokument 25,00

6.7. Kompletna baza baza 1.200.000,00

U navedene cijene uključen je porez na dodanu vrijednost.

 

III. NAČIN PLAĆANJA I EVIDENTIRANJE OBRAČUNANE NAKNADE

Članak 6.

Naknada za podatake iz Registra uplaćuje se na račun Financijske agencije br. 2390001-1100017042.

Naknada za usluge navedene pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 6. naplaćuje se unaprijed, a korisnik plaća naknadu na temelju obavijesti o ukupnom iznosu naknade te poziva na broj odobrenja pomoću kojeg će izvršiti uplatu. Korisnik dostavlja dokaz o izvršenoj uplati, te mu se nakon preuzimanja dokumentacije, dostavlja račun.

Dokumentaciju iz Registra korisnik može sam preuzeti putem Interneta, za što mu je potrebna potpisana pristupnica, a naknadu određenu rednim brojem 5. plaća mjesečno, na temelju ispostavljenog računa.

Svaki izdani račun evidentira se prema vrsti usluge i mjestu pružanja usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/62
Urbroj: 513-05/03-5
Zagreb, 8. srpnja 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

zatvori
Pravilnik o vrstama i visini naknade za korištenje usluga Registra godišnjih financijskih izvještaja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !