Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 21.07.1995 Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovol

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043.L35344 stavak 1. točka 32. Pomorskog zakonlka ("Narodne novine", br.17/94 i 74/94) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA MORSKIH PLA?A I UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste morskih pla?a i uvjeti koje moraju zadovoljavati.

Članak 2.

Prema vrsti se morske pla?e dijele na 1. uređene pla?e 2. prirodne pla?e.

Članak 3.

Uredena pla?a je s morem neposredno povezani uređeni kopneni prostor sa sanitarnim uređajima, tu?evima i kabinama, ograđen s morske strane, koji je pristupačan svima pod jednakim uvjetima.

Prirodna pla?a je neuređeni i s morem neposredno povezani kopneni prostor koji je pristupačan svima.

Nadle?no tijelo ?upanije određuje koje uvjete korisnik pla?e mora zadovoljiti glede kopnenog dijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Korisnik uređene i prirodne pla?e, ako obavlja gospodarsko kori?tenje i/ili posebnu upotrebu pla?e, du?an je pod uvjetima Pomor?kog zakonika zatra?iti koncesiju.

Iznimno, na uređenoj i prirodnoj pla?i mogu se druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe i/ili gospodarskog kori?tenja.

Korisnik pla?a iz stavka 1. ovoga članka.du?an je:

- propisati i osigurati provođenje reda na pla?i,

- osigurati opremu za pru?anje prve pomoći,

- vidljivo ograditi pla?u s morske strane,

- osigurati sredstva za spa?avanje kupača i potreban broj spasioca.

Uvjete iz stavka 3. ovoga članka određuje teritorijalno nadle?na lučka kapetanija ili ispostava.

Članak 5.

Obavljanje gospodarskog kori?tenja i/ili posebne upotrebe pla?e ne smije se obavljati na mjestu koje bi zbog svog polo?aja u odnosu na plovni put mogao dovesti u opasnost ljudske ?ivote ili sigurnost plovidbe.

Članak 6.

Brodovi i brodice kojima se obavlja gospodarska djelatnost koja je navedena u odluci o koncesiji mogu ploviti u akvatoriju pla?e samo na način i pod uvjetima koje odredi teritorijalno nadle?na lučka kapetanija.

Članak 7.

Za pomorski prekr?aj kaznit će se pravna osoba u iznosu od 7.000 kuna do 15.000 kuna:

1. ako ne propi?e red na pla?i sukladno članku 4.#clanak4 ovoga pravilnika;

2. ako ne osigura provođenje reda na pla?i (članak 4.);

3. ako ne osigura opremu za pru?anje prve pomoći (članak 4.);

4. ako ne ogradi akvatorij pla?e na način kako je to odredila lučka kapetanija ili ispostava (članak 4.);

5. ako ne osigura potreban broj sredstava za spa?avanje i spasioca (članak 4.);

6. ako obavlja gospodarsko kori?tenje ili posebnu upotrebu pla?e na mjestu koje zbog svog polo?aja u odnosu na plovni put ugro?ava ljudske ?ivote ili sigurnost plovidbe (članak 5.).

Odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba kaznit će se u iznosu od 2.000 kuna do 5.000 kuna za prekr?aje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01 f95-02/58

Ur. broj: 530-01-95-7 np

Zagreb, 11. srpnja 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !