Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 2.10.2002 Pravilnik o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1854

Temeljem članka 10.L82165 stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 26. rujna 2002. donijela je

PRAVILNIK

O VRSTI I VISINI ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I NAKNADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i visina administrativnih pristojbi i naknada koje naplaćuje Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) temeljem:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL82167 (»Narodne novine« br. 84/02 u daljnjem tekstu: ZTVP),

– Zakona o investicijskim fondovimaL82168 (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01 u daljnjem tekstu: ZIF),

– Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovimaL82169 (»Narodne novine« br. 109/97 i 114/01 u daljnjem tekstu: ZPIF),

– Zakona o preuzimanju dioničkih društavaL82170 (»Narodne novine« br. 84/02 i 87/02 ispr. u daljnjem tekstu: ZPDD)

– i drugim zakonima.

Članak 2.

Administativne pristojbe i naknade za zahtjeve koji se podnose Komisiji iznose:

 

ZAHTJEV

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1. za odobrenje prospekta javnom

ako je vrijednost cjelokupne emisije:

ako je vrijednost cjelokupne emisije:

ponudom (članak 22. i 30. ZTVP)

  
 

manja od 5.000.000,00 kn

manja od 5.000.000,00 kn

 

2.000,00 kn

0,15% nominalne vrijednosti izdanih

  

vrijednosnih papira,

 

od 5.000.000,00 – 20.000.000,00 kuna

od 5.000.000,00 – 20.000.000,00 kuna

 

4.000,00 kuna

0,10 % nominalne vrijednosti izdanih

  

vrijednosnih papira,

 

veća od 20.000.000,00 kn

veća od 20.000.000,00 kn

 

5.000,00 kuna

0,05 % nominalne vrijednosti izdanih

  

vrijednosnih papira do najviše 50.000,00 kn

2. za odobrenje prospekta privatnom

ako je vrijednost cjelokupne emisije:

ako je vrijednost cjelokupne emisije:

ponudom (članak 26. ZTVP)

  
 

manja od 5.000.000,00 kn

manje od 5.000.000,00 kn

 

2.000,00 kn,

0,20% nominalne vrijednosti izdanih

  

vrijednosnih papira

 

od 5.000.000,00 – 20.000.000,00 kn

od 5.000.000,00 – 20.000.000,00 kn

 

4.000,00 kuna

0,15 % nominalne vrijednosti izdanih

  

vrijednosnih papira

 

veća od 20.000.000,00 kn

veća od 20.000.000,00 kn

 

5.000,00 kuna

0,10 % nominalne vrijednosti izdanih

  

vrijednosnih papira do najviše 50.000,00 kn

3. za odobrenje dopune prospekta

200,00 kn

2.000,00 kn

(članak 25. ZTVP)

  

4. za izdavanje dozvole brokerskom društvu

500,00 kn

5.000,00 kn

(članak 34. točka 1. i 7. ZTVP)

  

5. za izdavanje dozvole brokerskom društvu

750,00 kn

7.500,00 kn

(članak 34. točka 2., 3. i 4. ZTVP)

  

6. za izdavanje dozvole brokerskom društvu

1.500,00 kn

15.000,00 kn

(članak 34. točka 5. i 6. ZTVP)

  

7. za izdavanje dozvole banci

2.500,00 kn

25.000,00 kn

(članak 34. točka 8. ZTVP)

  

8. za polaganje ispita za brokera

100,00 kn

1.000,00 kn

(članak 53. stavak 3. ZTVP )

  

9. za polaganje ispita za investicijskog

200,00 kn

2.000,00 kn

savjetnika (članak 54. stavak 3. ZTVP)

  

10. za izdavanje dozvole fizičkoj osobi za obavljanje poslova brokera (čl. 55. ZTVP)

50,00 kn

500,00 kn

  

11. za izdavanje dozvole fizičkoj osobi

100,00 kn

1.000,00 kn

za obavljanje poslova investicijskog

  

savjetnika (čl. 55. ZTVP)

  

12. za izdavanje dozvole burzi ili uređenom javnom tržištu za obavljanje

5.000,00 kn

50.000,00 kn

poslova (čl. 77. ZTVP)

  

13. za odobrenje statuta i akata burze ili uređenog javnog tržišta te izmjene i

500,00 kn

5.000,00 kn

dopune tih akata (čl.82. ZTVP)

  

14. za odobrenje objavljivanja podataka pri uvrštenju vrijednosnih papira u prvu kotaciju (članak 96. stavak 1. i 4. ZTVP)

500,00 kn

5.000,00 kn

  
  

15. za odobrenje objavljivanja podataka pri uvrštenju vrijednosnih papira u kotaciju javnih dioničkih društava (članak 96. stavak 2. i 4. ZTVP)

300,00 kn

3.000,00 kn

  
  
  

16. za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja (članak 102. ZTVP)

500,00 kn

5.000,00 kn

  

17. za izdavanje dozvole središnjoj

5.000,00 kn

50.000,00 kn

depozitarnoj agenciji za obavljanje

  

poslova (čl.136. ZTVP)

  

18. za odobrenje statuta i akata središnje depozitarne agencije te izmjene i dopune tih akata (čl.137. ZTVP)

500,00 kn

5.000,00 kn

  
  

19. za izdavanje odobrenja za poslovanje društva za upravljanje fondovima

(članak 18. ZIF)

500,00 kn

5.000,00 kn

  
  

20. za izdavanje odobrenja za osnivanje investicijskog fonda (članak 3. ZIF)

500,00 kn

5.000,00 kn

  

21. za odobrenje promjene statuta

300,00 kn

3.000,00 kn

(članak 3. stavka 2. ZIF)

  

22. za odobrenje promjene prospekta

300,00 kn

3.000,00 kn

(članak 4. stavak 3. ZIF)

  

23. za izdavanje odobrenja za izbor i

500,00 kn

5.000,00 kn

svaku promjenu depozitne banke

  

(članak 50. ZIF)

  

24. za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje (članak 13. stavak 1. ZPDD)

500,00 kn

5.000,00 kn

  

25. za odobrenje objavljivanja izmjene

ponude za preuzimanje (članak 13. stavak 4. ZPDD)

200,00 kn

2.000,00 kn

  
  

26. za izdavanje mišljenja

100,00 kn

500,00 kn

27. za izdavanje preslika rješenja, dozvola i mišljenja koje izdaje Komisija

100,00 kn

400,00 kn

  
 

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva mora uplatiti administrativnu pristojbu i naknadu posebno za svaki akt.

Članak 4.

Administrativne pristojbe uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknade su vlastiti prihod Komisije i uplaćuju se na njen račun.

Tehničke upute oko uplate administrativnih pristojbi i naknada Komisija objavljuje na svojim web stranicama.

Članak 5.

Administrativne pristojbe i naknade moraju biti uplaćene u cijelosti prije podnošenja zahtjeva Komisiji.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o visini administrativnih pristojbiL82171 (»Narodne novine« br. 62/97 i 107/98).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/2-01/05

Urbroj: 567-09/02-1

Zamjenik
predsjednika Komisije
Ivo Šulenta, v. r.

   
zatvori
Pravilnik o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !