Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrsti sjemena koje se tretira prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 3.5.1999 Pravilnik o vrsti sjemena koje se tretira prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ?UMARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 12. i članka 16. stavka 3. Zakona o za?titi bilja (»Narodne novine«, br. 10/94 i 19/94), ministar poljoprivrede i ?umarstva donosi

PRAVILNIK

O VRSTI SJEMENA KOJE SE TRETIRA PRIJE STAVLJANJA U PROMET ILI PRIJE UPOTREBE ZA VLASTITU PROIZVODNJU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju vrste sjemena koje se tretiraju odgovarajućim sredstvima za za?titu bilja prije stavljanja u promet ili prije sjetve za vlastitu proizvodnju.

Članak 2.

Sjeme p?enice, ječma, zobi, ra?i, tritikale, kukuruza, ?ećerne repe, suncokreta, uljane repice, stočne repe, graha i gra?ka, iz domaće proizvodnje i iz uvoza mora biti tretirano sredstvima za za?titu bilja.

Sjeme iz stavka 1. ovoga članka, koje se uvozi za potrebe oplemenjivanja bilja, vođenja postupaka priznavanja i za?tite sorti poljoprivrednog bilja, sjeme koje uvoze znanstvene institucije u svrhu istra?ivanja, ne mora biti tretirano sredstvima za za?titu bilja.

Nedorađeno sjeme koje se uvozi u skladu sa člankom 30. stavkom 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97) ne mora biti tretirano sredstvima za za?titu bilja.

Uvoznik sjemena za potrebe vođenja postupaka priznavanja, du?an je takvo sjeme dostaviti Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo, koji će sjeme tretirati sredstvima za za?titu bilja u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Sjeme se tretira sredstvima za za?titu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Iznimno, sjeme iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovog Pravilnika koje se uvozi, mo?e biti tretirano i sredstvom za za?titu bilja one djelatne tvari, koja ima dozvolu za tu namjenu u zemljama Europske unije ili OECED-a.

Za sjeme iz stavka 1. ovog članka, uvoznik mora podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede i ?umarstva, radi dozvole uvoza. Uvoznik je du?an u zahtjevu prilo?iti dokaz da je sredstvo za za?titu bilja kojim je tretirano sjeme registrirano za tu namjenu u zemlji izvoznici sukladno stavku 1. ovog članka i stručno mi?ljenje o opravdanosti primjene toga sredstva od Zavoda za za?titu bilja u poljoprivredi i ?umarstvu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Za sjeme iz uvoza koje ne mora biti podvrgnuto tretiranju sredstvom za za?titu bilja, prema ovom Pravilniku, ali je tretirano sredstvom za za?titu bilja koje nema dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, primjenjivat će se odredbe članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o vrsti sjemena koje mora biti podvrgnuto tretiranju prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju (»Narodne novine«, broj 96/98).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-2/99-1/52
Urbroj: 525-02-99-1
Zagreb, 27. travnja 1999.

Ministar
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.
zatvori
Pravilnik o vrsti sjemena koje se tretira prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !