Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 26.6.2007 Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2045

Na temelju članka 50.L344616 stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05. i 82/06.) ministar poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste šumarskih radova, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za izvođenje radova u šumarstvu, te radovi koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno.

Članak 2.

U ovome Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
(1) izvoditelj šumarskih radova (u daljnjem tekstu: izvoditelj) jest fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje;
(2) Komora jest Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;
(3) licenciranje izvoditelja šumarskih radova (u daljnjem tekstu: licenciranje) jest postupak u kojem od države ovlaštena institucija (Komora) u posebnomu postupku potvrđuje da pristupnik ispunjava propisane strukovne kriterije koji ga čine stručno kvalificiranim i poslovno sposobnim za izvođenje radova u šumarstvu, a za što mu se izdaje strukovna licencija;
(4) međususjedska pomoć u šumarstvu je oblik udruživanja više osoba u svrhu obavljanja pojedinih šumarskih radova u šumama šumoposjednika;
(5) ovlašteni inženjeri šumarstva jesu inženjeri šumarstva koji obavljaju stručne poslove šumarstva i lovstva, radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba;
(6) šumoposjednik jest pravna ili fizička osoba – vlasnik i/ili posjednik šume, osim Republike Hrvatske i Trgovačkog društva koje gospodari šumama u vlasništvu Republike Hrvatske;
(7) šume šumoposjednika jesu šume koje su u vlasništvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba, a nisu u vlasništvu Republike Hrvatske.

II. VRSTE ŠUMARSKIH RADOVA

Članak 3.

Vrste šumarskih radova jesu:
1. izrada šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova
2. uzgajanje šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
3. zaštita šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda
4. pridobivanje drva iz šume
5. izgradnja i održavanje šumske infrastrukture
6. urbano šumarstvo
7. šumarska ekologija i očuvanje bioraznolikosti šuma
8. doznaka stabala
9. vođenje privatnog šumskog posjeda.

Članak 4.

(1) Šumarski radovi iz članka 3. točke 2. do 6. i točke 8. izvode se u tri faze – priprema rada, izvođenje rada i nadzor rada.
(2) U fazu pripreme rada pripadaju:
– projektiranja, planiranja, izrade elaborata i studija,
– vrednovanja, analiza, procjena, motrenja i praćenja stanja,
– odabira postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada,
– edukacije i savjetovanja.
(3) U fazu izvođenja rada spada neposredna provedba.
(4) U fazu nadzora radova spadaju:
– kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija,
– kontrole kvalitete i prometa šumskih proizvoda,
– izrade revizija i izvješća
– izdavanja certifikata, svjedodžbi i ostalih potvrda o sukladnosti s propisanim standardima i propisima.

III. MINIMALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE ŠUMARSKIH RADOVA

Članak 5.

(1) Šumarske radove iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika mogu obavljati izvoditelji koji ispunjavaju minimalne uvjete za izvođenje šumarskih radova i koji su prošli postupak licenciranja izvoditelja šumarskih radova.
(2) Minimalni uvjeti iz stavka 1. ovoga Pravilnika prikazani su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

IV. RADOVI KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

Članak 6.

(1) Šumoposjednik u svojoj šumi može samostalno izvoditi radove koji se izvode jednostavnim ručnim alatima kao što su: radovi pripreme staništa; radovi pošumljavanja; radovi njege; radovi pridobivanja drva; te ostale radove za koje je osposobljen.
(2) Smatra se da šumoposjednik izvodi radove samostalno ako mu u njima pomažu i članovi obiteljskog domaćinstava i/ili druge fizičke osobe u obliku međususjedske pomoći.

Članak 7.

U šumama šumoposjednika samostalno ili u obliku međususjedske pomoći mogu se izvoditi radovi iz članka 6. stavka 1., dok sve radove mogu izvoditi licencirani izvođači.

Članak 8.

(1) Međususjedska pomoć izvodi se bez novčane naknade, a dokazuje se ugovorom o međususjedskoj pomoći.
(2) Ugovor o međususjedskoj pomoći smatra se valjanim ako je potpisan od svih zainteresiranih strana.
(3) Ugovor o međususjedskoj pomoći kod izvođenja šumarskih radova u šumama šumoposjednika potrebno je dostaviti Šumarskoj savjetodavnoj službi najkasnije osam dana prije izvođenja radova.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2007. godine.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.
 

VRSTA RADA

FAZA PRIPREME RADOVA

FAZA IZVOĐENJA RADOVA

FAZA NADZORA RADOVA

1.1. Izrada šumskogospodarskih planova

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih započetih 3.000 ha radne površine u kontinentalnim šumama ili 5.000 ha na kršu)

1 dipl. inženjer šumarstva

– specifična radna sredstva i oprema (mjerni uređaji, alati i oprema za obavljanje poslova na uređivanju šuma)

1.2. Izrada lovnogospodarskih planova

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 20 lovnogospodarskih planova godišnje)

– specifična radna sredstva i oprema (mjerni uređaji, alati i oprema za izradu lovnogospodarskih osnova, programa uzgajanja divljači i programa zaštite divljači)

2.1. Uzgajanje šuma

1 ovlašteni inženjer šumarstva  

1 šumarski tehničar (na svakih 15 radnika)

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva

2.2. Šumsko sjemenarstvo

1 ovlašteni inženjer šumarstva

– specifična radna sredstva i oprema

1 ovlašteni inženjer šumarstva

2.3. Šumsko rasadničarstvo

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 ovlašteni inženjer šumarstva (za razinu proizvodnje veću od 2 mil. sadnica)

1 dipl. inženjer šumarstva

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva

3.1. Zaštita šuma od štetnih organizama

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje opasnim tvarima

1 ovlašteni inženjer šumarstva

3.2. Zaštita šuma od požara i elementarnih nepogoda

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

1 ovlašteni inženjer šumarstva

4. Pridobivanje drva iz šume

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 10.000 m3 bruto mase)

1 dipl. inženjer šumarstva (na razinu proizvodnje od 5.000 m3 neto mase godišnje)

1 šumarski tehničar na 3 radne grupe

– minimalno 2 radnika po radnoj grupi

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 20.000 m3 bruto mase)

5. Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 24 km/god. kod izgradnje) (na svakih 96 km/god. kod održavanja)

1 dipl. inženjer šumarstva (na svakih 48 km/god. kod izgradnje) (na svakih 96 km/god. kod održavanja)

1 šumarski tehničar (po radilištu)

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 100 km/god. kod izgradnje) (na svakih 300 km/god. kod održavanja)

6. Urbano šumarstvo

1 ovlašteni inženjer šumarstva

1 dipl. inženjer šumarstva

1 šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

– dokazi o osposobljenosti radnika za siguran rad u šumi (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

1 ovlašteni inženjer šumarstva

7.1. Šumarska ekologija

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 60.000 ha šumske površine)

7.2. Očuvanje bioraznolikosti šuma

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 100.000 ha šumske površine)

8. Doznaka stabala

1 dipl. inženjer šumarstva

1 dipl. inženjer šumarstva (na svakih započetih 10.000 m3 bruto mase)

1 ovlašteni inženjer šumarstva (na svakih 20.000 m3 doznačene mase)

9. Vođenje privatnog šumoposjeda

1 ovlašteni inženjer šumarstva za svaki privatni šumoposjed veći od 1.000 ha (1 ovlaštni inženjer šumarstva na svakih 2.000 ha)
 
zatvori
Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !