Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 13.03.2009 Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

711

Na temelju članka 5.L439050 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/03 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PRIGUŠNICA ZA FLUORESCENTNU RASVJETU

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na prigušnice s napajanjem iz električnih vodova za fluorescentne izvore rasvjete prema definiciji iz norme HRN EN 50294 : 2008., točka 3.4. (u daljnjem tekstu: prigušnice).

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na sljedeće vrste prigušnica:

– prigušnice ugrađene u svjetiljke,

– prigušnice namijenjene posebno za rasvjetna tijela koja se montiraju u namještaj i koja tvore nezamjenjivi dio rasvjetnog tijela koji se ne može ispitati zasebno od rasvjetnog tijela i

– prigušnice koje se izvoze, bilo kao zaseban dio ili ugrađene u rasvjetna tijela.

(3) Prigušnice se razvrstavaju u skladu s Dodatkom I. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Prigušnice iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište, bilo kao zaseban dio ili ugrađene u rasvjetna tijela, samo ako je potrošnja energije prigušnice manja ili jednaka najvećoj ulaznoj snazi strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom kako je definirano u Dodacima I, II, III i IV ovoga Pravilnika za svaku kategoriju prigušnica.

(2) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj ili osoba odgovorna za stavljanje prigušnica na tržište, odgovorni su da svaka prigušnica stavljena na tržište, bilo kao zasebni dio ili ugrađena u rasvjetna tijela, udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište prigušnica, bilo kao zasebnog dijela ili ugrađenih u rasvjetna tijela, koje nose oznaku sukladnosti kojom se potvrđuje njihova sukladnost s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Pretpostavlja se da su prigušnice, bilo kao zasebni dio ili ugrađene u rasvjetna tijela, koje nose oznaku sukladnosti, propisanu u članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Prije stavljanja na tržište prigušnica mora se u skladu s člankom 5.#clanak5 i člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, staviti oznaka sukladnosti kojom se potvrđuje njihova sukladnost s odredbama ovoga Pravilnika uključujući i postupak ocjene sukladnosti (Modul A) propisan u Dodatku VI ovoga Pravillnika.

(2) Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju koju on ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj mora držati tako da bude na raspolaganju nadležnom inspekcijskom tijelu za inspekcijski nadzor u razdoblju od najmanje tri godine od datuma proizvodnje posljednje prigušnice.

Ako proizvođač niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, tada obvezu iz stavka 1. ovoga članka preuzima osoba koja stavlja prigušnice na tržište.

(3) a) Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti prigušnice sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Ona mora, u mjeri koja je potrebna za takvu ocjenu, obuhvatiti tehnički projekt, proizvodnju i rad prigušnice i sadržavati:

(i) naziv i adresu proizvođača;

(ii) općeniti opis modela dostatan za nedvojbenu identifikaciju;

(iii) podatke, uključujući i potrebne crteže, o glavnim projektnim karakteristikama modela, a posebice o dijelovima koji značajno utječu na potrošnju električne energije;

(iv) upute za uporabu,

(v) rezultate mjerenja potrošnje energije provedenih prema zahtjevima iz podstavka c;

(vi) podatke o sukladnosti tih mjerenja u odnosu na zahtjeve koji se odnose na potrošnju energije navedenima u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

b) Tehnička dokumentacija koja je izrađena radi ispunjenja zahtjeva prema drugim propisima može se koristiti ukoliko zadovoljava navedene zahtjeve.

c) Proizvođači prigušnica odgovorni su za utvrđivanje potrošnje električne energije svake prigušnice u skladu s postupcima utvrđenima u normi HRN EN 50294 : 2008, kao i za sukladnost sa zahtjevima iz članaka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Kada se prigušnice stavljaju na tržište, bilo kao zasebni dio ili ugrađene u rasvjetna tijela, one moraju nositi oznaku sukladnosti, koja mora biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 9.#clanak9 stavak 3. i 4. ovoga Pravilnika. Oznaka sukladnosti mora biti postavljena na prigušnice i njihovo pakiranje, te mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Kod stavljanja na tržište prigušnica ugrađenih u rasvjetna tijela, oznaka sukladnosti stavlja se na rasvjetna tijela i njihovo pakiranje.

Članak 6.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj dužni su uskladiti prigušnice s zahtjevima ovoga Pravilnika. Ako proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, osoba koja stavlja prigušnice na tržište, bilo kao zasebnog dijela ili ugrađenih u rasvjetna tijela, preuzima odgovornosti koje ima proizvođač.

(2) Ako proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja stavlja prigušnice na tržište ne postupi na način kako je to propisano u stavku 1. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će sve potrebne mjere da se spriječi stavljanje na tržište takvih prigušnica i mora osigurati da se takve prigušnice povuku s tržišta u skladu s postupcima propisanim u članku 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište ili kojom se zahtijeva povlačenje s tržišta prigušnica, bilo kao zasebnog dijela ili ugrađenih u rasvjetna tijela, u skladu s ovim Pravilnikom, mora biti detaljno obrazložena. Zainteresirane strane obavještavaju se o toj odluci kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

(2) Inspekcijsko tijelo će odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo o donesenoj odluci iz prethodnog stavka, uz navođenje razloga za svoju odluku.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje Europsku komisiju o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka, uz navođenje razloga za njihovo donošenje.

Članak 8.

(1) Prigušnice čija je potrošnja energije manja ili jednaka najvećoj ulaznoj snazi strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom, kako je definirano u Dodatku III ovoga Pravilnika, mogu se stavljati na tržište, bilo kao zaseban dio ili ugrađene u rasvjetna tijela, do 31. 12. 2009. godine.

(2) Nakon 31. 12. 2009. godine na tržište se mogu stavljati samo prigušnice, bilo kao zaseban dio ili ugrađene u rasvjetna tijela, čija je potrošnja energije manja ili jednaka najvećoj ulaznoj snazi strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom kako je definirano u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili do stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se članak 7.#clanak7 stavak 4. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom u Pravilniku i njegovim Dodacima umjesto naziva »Republika Hrvatska« upotrebljava se naziv »Zajednica«, koji podrazumijeva Europske Zajednice.

(3) Označivanje sukladnosti prema odredbama ovoga Pravilnika od stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se sukladno Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevimaL439052 (»Narodne novine« br. 46/08).

(4) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno stupanja na snagu međunarodnog ugovora o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti prema obliku danom u Dodatku V ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/28

Urbroj: 526-03/1-09-1

Zagreb, 9. ožujka 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

KATEGORIJE PRIGUŠNICA

Za izračun najveće ulaze snage strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom s obzirom na određenu prigušnicu, prigušnica se najprije mora svrstati u odgovarajuću kategoriju prma sljedećem popoisu:

Kategorija

Opis

1

Prigušnica za vrstu linearne svjetiljke

2

Prigušnica za vrstu kompaktne svjetiljke s 2 cijevi

3

Prigušnica za vrstu kompaktne ravne svjetiljke s 4 cijevi

4

Prigušnica za vrstu kompaktne svjetiljke s 4 cijevi

5

Prigušnica za vrstu kompaktne svjetiljke sa 6 cijevi

6

Prigušnica za vrstu kompaktne 2 D svjetiljke

DODATAK II.

METODE IZRAČUNA NAJVEĆE ULAZNE SNAGE STRUJNOG KRUGA SVJETILJKE S PRIGUŠNICOM ZA ODREĐENU VRSTU PRIGUŠNICE

Energetska učinkovitost strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom utvrđuje se pomoću najveće ulazne snage u strujnom krugom. To je funkcija snage svjetiljke i vrste prigušnice; iz tog razloga, najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom s obzirom na određenu prigušnicu definira se kao najveća snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom, s različitim razinama za svaku snagu svjetiljke i vrstu prigušnice.

Pojmovi korišteni u ovom Dodatku odgovaraju definicijama iz norme HRN EN 50294 : 2008.

DODATAK III.

PRVA FAZA

Najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom iskazana u W određuje se prema sljedećoj tablici:

Kategorija prigušnice

Snaga svjetiljke

Najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom

50 Hz

HF

1

15 W

13,5 W

25 W

18 W

16 W

28 W

30 W

24 W

40 W

36 W

32 W

45 W

38 W

32 W

47 W

58 W

50 W

70 W

70 W

60 W

83 W

2

18 W

16 W

28 W

24 W

22 W

34 W

36 W

32 W

45 W

3

18 W

16 W

28 W

24 W

22 W

34 W

36 W

32 W

45 W

4

10 W

9,5 W

18 W

13 W

12,5 W

21 W

18 W

16,5 W

28 W

26 W

24 W

36 W

5

18 W

16 W

28 W

26 W

24 W

36 W

6

10 W

9 W

18 W

16 W

14 W

25 W

21 W

19 W

31 W

28 W

25 W

38 W

38 W

34 W

47 W

Kad god je prigušnica namijenjena za svjetiljku koja spada između dvije vrijednosti navedene u gornjoj tablici, najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom izračunava se linearnom interpolacijom između dvije vrijednosti najveće ulazne snage za dvije najbliže snage svjetiljke navedene u tablici.

Na primjer, ako je prigušnica u svjetiljci iz kategorije 1. procijenjena za svjetiljku od 48 W pri 50 Hz, najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom izračunava se na sljedeći način:

47 + (48 – 38) * (70 – 47) / (58 – 38) = 58,5 W

DODATAK IV.

DRUGA FAZA

Najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom iskazana u W određuje se prema sljedećoj tablici:

Kategorija prigušnice

Snaga svjetiljke

Najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom

50 Hz

HF

1

15 W

13,5 W

23 W

18 W

16 W

26 W

30 W

24 W

38 W

36 W

32 W

43 W

38 W

32 W

45 W

58 W

50 W

67 W

70 W

60 W

80 W

2

18 W

16 W

26 W

24 W

22 W

32 W

36 W

32 W

43 W

3

18 W

16 W

26 W

24 W

22 W

32 W

36 W

32 W

43 W

4

10 W

9,5 W

16 W

13 W

12,5 W

19 W

18 W

16,5 W

26 W

26 W

24 W

34 W

5

18 W

16 W

26 W

26 W

24 W

34 W

6

10 W

9 W

16 W

16 W

14 W

23 W

21 W

19 W

29 W

28 W

25 W

36 W

38 W

34 W

45 W

Kad god je prigušnica namijenjena za svjetiljku koja spada između dvije vrijednosti navedene u gornjoj tablici, najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom izračunava se linearnom interpolacijom između dvije vrijednosti najveće ulazne snage za dvije najbliže snage svjetiljke navedene u tablici.

Na primjer, ako je prigušnica u svjetiljci iz kategorije 1. procijenjena za svjetiljku od 48 W pri 50 Hz, najveća ulazna snaga strujnog kruga svjetiljke s prigušnicom izračunava se na sljedeći način:

45 + (48 – 38) * (67 – 45) / (58 – 38) = 56 W

DODATAK V.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI

CE oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova »CE« koja imaju sljedeći oblik:

Ako se CE oznaka smanjuje ili povećava, moraju se poštivati razmjeri dani u gornjem crtežu izrađenom na mreži. Različiti dijelovi CE oznake moraju imati jednaku visinu, koja ne smije biti manja od 5 mm.

DODATAK VI.

POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI (MODUL A)

1. Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj, koji izvršava obveze određene u točki 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da prigušnice, bilo kao zaseban dio ili ugrađene u rasvjetna tijela zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Proizvođač mora staviti oznaku sukladnosti na svaku prigušnicu i sastaviti pisanu Izjavu o sukladnosti.

2. Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3. ovoga Dodatka, koju on ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, mora držati tako da bude na raspolaganju za uvid nadležnom inspekcijskom tijelu za inspekcijske svrhe u razdoblju od najmanje tri godine od datuma proizvodnje posljednje prigušnice.

Ako ni proizvođač niti njegov ovlašteni predstavnik nije registriran u Republici Hrvatskoj, tada je za obvezu držanja tehničke dokumentacije dostupnom odgovorna osoba koja stavlja prigušnice na tržište.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti prigušnice sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Ona mora, u mjeri u kojoj je potrebno za takvu ocjenu, obuhvatiti tehnički projekt, proizvodnju i rad prigušnice.

4. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja stavlja prigušnice na tržište mora uz tehničku dokumentaciju čuvati i primjerak Izjave o sukladnosti.

5. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere u svrhu da proizvodni proces osigurava da su proizvedene prigušnice sukladne s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. ovoga Dodatka i s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

zatvori
Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !