Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom ("Narodne novine", br. XX/09, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 28.08.2009 Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2660

Na temelju članka 142.L469602 točka 2. i u skladu s člankom 149.L469603 stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZAJEDNIČKIH ZRAKOPLOVNIH VLASTI I UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOMERCIJALNI ZRAČNI PRIJEVOZ HELIKOPTEROM


Područje primjene


Članak 1.


(1) Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravni postupci u području sigurnosti civilnoga zrakoplovstva koji se odnose na komercijalni zračni prijevoz helikopterom, izvođenje operacija, te na osobe i organizacije koje su uključene u obavljanje pojedinih zadataka s tim u vezi.
(2) Zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravni postupci, koji se primjenjuju u vezi s komercijalnim zračnim prijevozom helikopterom iz stavka 1. ovoga članka propisani su u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Pojmovi


Članak 2.


Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Svjedodžba zračnog prijevoznika (Air Operator’s Certificate – AOC) (u daljnjem tekstu: AOC): dokument koji izdaje nadležno tijelo a kojim potvrđuje da zračni prijevoznik udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog zračnog prijevoza navedenih u Svjedodžbi.
2. komercijalne operacije (commercial operations): operacije zrakoplovima koje se izvode za novčanu naknadu ili neku drugu protuvrijednost, koje su na raspolaganju javnosti, ili ako nisu onda se izvode u skladu s ugovorom između zračnog prijevoznika i korisnika usluge, pri čemu korisnik usluge nema nikakvu kontrolu nad zračnim prijevoznikom.
3. nadležno tijelo (Authority): je tijelo koje izdaje AOC u skladu s odredbama iz Dodatka ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za civilno zrakoplovstvo.
4. Zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Jonit Aviation Requirements – JAR’s): propisi koje donose Zajedničke zrakoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities).

Priznavanje odobrenja


Članak 3.


Svjedodžbe, odobrenja i certifikate država Europskog zajedničkog zračnog prostora koji su izdani u skladu sa zajedničkim tehničkim uvjetima i upravnim postupcima propisanih Zahtjevima zajedničkih (europskih) zrakoplovnih vlasti JAR-OPS 3 – Javni zračni prijevoz (helikopteri) – izmjena i dopuna broj 5, od 01.07.2007., Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) priznavati će bez dodatnih tehničkih uvjeta ili procjena.

Pozivanje na druge propise


Članak 4.


Pozivanje na Pododjeljak M, Dodatka I. ovoga Pravilnika, ili neku od njegovih odredaba, odnosi se propis kojim se uređuje kontinuirana plovidbenost helikoptera odnosno na Part M Uredbe Komisije (EZ-a) br. 2042/2003 od 20. studenoga 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, te na njene izmjene i dopune.

Dodaci


Članak 5.


(1) Dodatak I. tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Dodatak I. iz stavka 1. ovoga članka izrađen je u skladu sa Zahtjevima zajedničkih (europskih) zrakoplovnih vlasti JAR-OPS 3 Javni zračni prijevoz (helikopteri) (JAR-OPS 3 Commercial Air Transportation (Helicopters)) – izmjena i dopuna broj 5, od 01.07.2007.

Primjenjivi Zajednički zrakoplovni zahtjevi


Članak 6.


(1) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti koji su povezani s njihovim operacijama i to:
1. JAR-1:- Definitions and Abbreviations; Definicije i kratice koje se koriste u JAA sistemu;
2. JAR-26: – Additional Airworthiness Requirements for Operations; Dodatni plovidbeni zahtjevi za operacije;
3. JAR-STD-1H: – Helicopter Flight Simulators; Simulatori letenja helikopterom;
4. JAR-STD-2H: – Helicopter Flight Training Devices; Uređaji za osposobljavanje za letenje helikopterom;
5. JAR-STD-3H: – Helicopter Flight & Navigation Procedures Trainers; Helikopterski uređaji za vježbanje letačkih i navigacijskih procedura;
6. JAR-FSTD-H – Helicopter Flight Simulation Training Devices
7. JAR-MMEL/MEL: – Master Minimum Equipment List/Minimum Equipment List; Glavna lista minimalne opreme/Lista minimalne opreme.
(2) Do donošenja odgovarajućeg naputka zračni prijevoznici se upućuju na korištenje Section 2. AMC & IEM OPS 3 Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explonatory Material; Sekcije 2. Prihvatljivi načini udovoljavanja zahtjevima / Materijali s pojašnjenjima/tumačenjima.

Tumačenje


Članak 7.


U slučaju nejasnoća u tumačenju odredaba ovoga Pravilnika koristit će se tekst izvornog dokumenta iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika na engleskom jeziku.

Prijelazne i završne odredbe


Članak 8.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja Svjedodžbe o sposobnostiL469605 (»Narodne novine«, broj 65/06).

Stupanje na snagu


Članak 9.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/93
Urbroj: 530-09-09-2
Zagreb, 29. lipnja 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.


DODATAK I

zatvori
Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !