Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zaštiti šuma od požara – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 20.2.2003 Pravilnik o zaštiti šuma od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

382

Na temelju članka 53.L90301 stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke, preventivno-uzgojne i druge mjere zaštite šuma od požara koje su dužni provoditi vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima, pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, u cilju smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog požara te pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara.

Članak 2.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Čišćenje Uklanjanje biljnog materijala u sloju prizemnog rašća u cilju smanjenja požarnog opterećenja.

Hodogram Detaljno razrađen raspored kretanja ophodara po imenima u smjeni te satnici i trasama obilaska.

Motrionica Čvrsta ili montažna građevina postavljena na najpogodniji visinski položaj na zemljištu s koje se na statičan način motri okolina

radi brzog uočavanja požara.

Motriteljsko-do- Protupožarna preventivna služba koja ima

javna služba zadaću trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora, a obuhvaća motrenje s motrionice ili motriteljskog mjesta te

ophodarenje.

Motriteljsko Prirodno povišeno mjesto s kojega se na sta-

mjesto tičan način motri okolina radi brzog uočavanja požara.

Ophodarenje Dio motriteljsko-dojavne službe kojim se na dinamičan način (obilaskom terena) motri okolina radi brzog uočavanja požara.

Požarno Veličina koja je iskazana odnosom kalorične

opterećenje vrijednosti i količine zapaljivog i gorivog materijala s površinom na kojoj se materijal nalazi.

Protupožarna Prosječeni prostor u šumi u obliku pruge,

prosjeka očišćen od drveća i niskog raslinja, širine 4–15 m bez elemenata šumske ceste, koji ponekad prolazi okomito na slojnicu terena.

Protupožarnom prosjekom se u ovom Pravilniku ne smatra prosječeni prostor ispod trasa elektroenergetskih vodova.

Protupožarna Prosječeni prostor u šumi u obliku pruge,

prosjeka s očišćen od drveća i niskog raslinja, širine 4–

elementima 15 m s elementima šumske ceste koji ima na-

šumske ceste mjenu prolaska vatrogasnih vozila do poža-

rišta. Protupožarnom prosjekom s elementima šumske ceste se u ovom Pravilniku ne smatra prosječeni prostor ispod trasa

elektroenergetskih vodova.

Protupožarni put Šumska staza koja je preuska za prolaz vozila te služi za prolazak vatrogasaca i priručne vatrogasne tehnike do požarišta.

Članak 3.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Popis obuhvaća pregledne zemljovide površina šuma svrstanih u stupnjeve opasnosti od šumskog požara.

Članak 4.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužni su:

a) Prilikom prijama u službu ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, upoznati djelatnike s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i osposobiti ih za provođenje mjera zaštite od požara, rukovanje sredstvima za dojavu i gašenje požara te za vođenje o tome potrebne evidencije;

b) Provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva i turista, a posebice školske djece za što bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprečavanju nastanka šumskih požara.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su:

a) Ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu;

b) Ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi;

c) Ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izgradnje protupožarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba dužne su provoditi mjere unutarnjeg nadzora radi otklanjanja nedostataka u organizaciji zaštite šuma od požara te o obavljenom izvješćivati nadležna inspekcijska tijela (MUP-a i Državnog inspektorata) na njihov zahtjev.

II. TEHNIČKE MJERE

Članak 5.

Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara (u daljnjem tekstu: Mjerila) koja su tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, a nalaze se u Prilogu br. 1.

Sve šume, temeljem zbroja bodova koji je dobiven uporabom Mjerila, mogu se svrstati u četiri stupnja opasnosti od šumskog požara i to:

 

Stupanj opasnosti

Broj bodova

I.

vrlo velika

> 480

II.

velika

381–480

III.

umjerena

281–380

IV.

mala

< 280

   

Članak 6.

Pregledni zemljovidi u kojima su ucrtane šume po stupnjevima opasnosti od požara moraju biti u mjerilu 1:25 000 ili krupnijem.

U pregledne zemljovide moraju se ucrtati i odgovarajućom bojom označiti:

1. Šumske površine po stupnjevima opasnosti od požara i to:

I. stupanj – crvenom bojom

II. stupanj – narančastom bojom

III. stupanj – svijetložutom bojom

IV. stupanj – svijetlozelenom bojom

2. Protupožarne prosjeke (tanka smeđa crta debljine oko 0,3 mm) i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste (smeđa crta debljine oko 0,6 mm);

3. Prometnice i šumske ceste prohodne za vatrogasna vozila i tehniku te gasitelje (smeđa crta debljine oko 0,8 mm);

4. Željezničke pruge (dvije paralelne crne crte razmaka 1 mm i debljine oko 0,3 mm);

5. Prirodne prepreke koje mogu zapriječiti širenje šumskih požara (plavo-vodena površina, sivo-kamena golet);

6. Mjesta motriteljsko-dojavnih postaja sa zonama motrenja i odgovornosti (crni krug s ucrtanim trokutom – položaj motrionice ili motriteljskog mjesta, crvena isprekidana crta debljine oko 0,3 mm – zona motrenja);

7. Crpilišta za vatrogasna vozila i crpke (crni krug);

8. Mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara (crni kvadrat);

9. Trase elektroenergetskih vodova (crna isprekidana crta debljine oko 0,4 mm);

10. Tumač znakova.

II. A MOTRITELJSKO–DOJAVNA SLUŽBA

Članak 7.

Motriteljsko dojavnu službu dužne su ustrojiti osobe navedene u članku 4. stavak (2.).

Osim osoba navedenih u članku 4. stavku (2.), temeljem naloga ovlaštenih inspekcijskih tijela MUP-a, u obavljanje motriteljsko-dojavne službe uključuju se i pravne osobe za upravljanje i održavanje javnih cesta, željeznice, elektroprivrede, pravne osobe za pružanje poštanskih i telekomunikacijskih usluga te druge osobe koje obavljaju javne djelatnosti u šumskom području ili uz njega.

Članak 8.

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionice ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice i prijevoznim sredstvima (vozilo – motorkotač, osobni automobil, furgon, kombi ili terensko vozilo, brod i dr.).

Motriteljsko-dojavna služba uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Skraćivanje navedenog roka uslijed promjena klimatskih i drugih okolnosti koje umanjuju opasnost od požara na određenom lokalitetu, može odobriti Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem, na osnovu podnesenog pisanog zahtjeva osoba iz čl. 4. st. (2) ovog Pravilnika, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Motriteljsko-dojavna služba može se na isti način uspostaviti i izvan navedenog roka ovisno o klimatskim i drugim okolnostima koje povećavaju opasnost od šumskog požara, a prema prosudbi tijela Ministarstva unutarnjih poslova ili Državnog inspektorata uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Raspored obavljanja službe propisuje se općim aktom pravne osobe.

U vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, motriteljsko--dojavna služba radi danonoćno (od 0–24 sata).

Motriteljsko-dojavnu službu obavljaju za taj posao osposobljene punoljetne osobe koje su pisano ovlastile pravne osobe koje su dužne službu i ustrojiti.

Zaposlenici u motriteljsko-dojavnoj službi moraju biti odjeveni u prepoznatljivu odjeću na kojoj se ističu oznake djelatnosti pravne osobe te imati odgovarajuće službene iskaznice koje je izdala pravna osoba za koju rade.

Članak 9.

Osposobljavanje pripadnika motriteljsko-dojavne službe sastoji se od:

a) upoznavanja djelatnika s kartografijom, topografijom, orijentacijom u prostoru i rukovanjem sredstvima dojave, a provodi se u skladu s općim aktom pravne osobe;

b) osposobljavanja u području zaštite od požara koje se provodi sukladno propisima o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine u opasnosti od požara.

Članak 10.

Položaj motrionice ili motriteljskog mjesta mora biti izabran tako da osigurava širok i slobodan pregled okoline, a određivanje njihovog broja ovisi o obliku terena.

Udaljenost između motrionica i motriteljskih mjesta u pravilu ne smije biti veća od 15 km u slučaju da nije organizirana ophodarska služba, a smjer motrenja u pravilu ne smije ići preko morske površine.

Motrionica i motriteljsko mjesto moraju biti opskrbljeni dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara i popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) te ukoliko se motrionica ili motriteljsko mjesto nalazi unutar šume i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).

Dojava požara s motrionice ili motriteljskog mjesta obavlja se radiovezom koja radi na vatrogasnim kanalima, te mobitelom ili telefonom.

Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja odnosno ophodarenja koji su označeni kao Obrasci 3.a., 3.b., 4.a. i 4.b., tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 2).

Za potrebe unutarnjeg nadzora motriteljsko-dojavne službe koriste se obrasci koji su označeni kao Obrasci 3c i 4c , tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 2).

Članak 11.

Motritelj za vrijeme obavljanja motriteljsko-dojavne službe ne smije napuštati motrionicu ili motriteljsko mjesto.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju da se požar pojavio neposredno uz motrionicu ili motriteljsko mjesto, a nakon što je pojavu požara dojavio vatrogasnoj službi, motritelj može napustiti motrionicu ili motriteljsko mjesto u sljedećim slučajevima:

a) radi gašenja početnog požara za koji je procijenio da ga raspoloživim priručnim alatom može sam ugasiti, s tim da je prethodno obavijestio vatrogasnu službu o pojavi požara, ali se po ugašenju mora vratiti na obavljanje motriteljsko-dojavne službe;

b) ako su motrionica ili motriteljsko mjesto neposredno ugroženi pojavom većeg požara;

c) po nalogu neposrednog voditelja, službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova ili voditelja gašenja.

U slučaju da je zamijetio požar za koji je procijenio da ga ne može sam ugasiti i da ga požar neće neposredno ugroziti, motritelj ne smije napuštati motrionicu ili motriteljsko mjesto već ostaje u obvezi motrenja i daje ovlaštenim službama i gasiteljima jasne i bitne podatke o razvoju požara i događajima na požarištu.

U slučaju izvanrednih prilika ili poteškoća u radu (iznenadna bolest ili sl.), motritelj je dužan na vrijeme zatražiti od ovlaštene osobe zamjenu, putem odgovarajućeg sustava dojave. Zamjena se mora obaviti tako da na motrionici ili motriteljskom mjestu u svakom trenutku bude osoba koja će obavljati motriteljsko-dojavnu službu.

Članak 12.

Ophodarenje (pješačko, vozilo – motorkotač, osobni automobil, furgon, kombi ili terensko vozilo, brod) upotpunjuje službu motrenja s motrionica i motriteljskih mjesta.

Ophodarsko prijevozno sredstvo (izuzev motorkotača), uz uređaje za dojavu požara iz članka 10.#clanak10, stavka 3. ovog Pravilnika, mora biti opremljeno priručnim alatom i aparatom za početno gašenje požara.

Osnovni priručni alat za početno gašenje požara sastoji se od:

– najmanje 1 motorne pile;

– najmanje 1 naprtnjače V-25 s vodom;

– najmanje 1 metlanice;

– najmanje 1 kosira i 1 sjekire;

– najmanje 1 lopate;

– spremnika s vodom zapremnine min. 50 litara.

Ophodarenje plovilima zahtijeva da plovilo, uz opremu za gašenje kojom je opremljeno i ophodarsko vozilo, mora imati prijenosnu ili plivajuću motornu crpku te leđni ili drugačiji nosač s minimalno 120 m vatrogasnih cijevi i mlaznicom promjera ř25.

Članak 13.

Smjer i raspored (hodogram) kretanja te broj ophodara i opetovanost ophodarenja prilagođava se površini i obliku zemljišta, a određuje se općim aktom pravne osobe (Planom zaštite šuma od požara) s posebnim nadzorom površina koje nisu u pregledu ili nisu dostupne vidokrugu s motrionica ili motriteljskih mjesta.

Osim motriteljsko-dojavne zadaće, ophodari su dužni započeti gasiti požar nakon dojave i sudjelovati u gašenju požara.

II. B INTERVENTNE SKUPINE

Članak 14.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju imati osposobljene interventne skupine radnika opskrbljene vozilom i/ili brodom, odgovarajućim alatom i opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izrade izvanrednih protupožarnih prosjeka radi zaustavljanja daljnjeg širenja požara.

Pripadnici interventnih skupina moraju biti osposobljeni u području zaštite od požara po programu osposobljavanja te osposobljeni za rad s motornim šumskim alatom.

III. PREVENTIVNO-UZGOJNE MJERE

Članak 15.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima, u svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, moraju u šumama planirati i provoditi preventivno-uzgojne radove i druge mjere zaštite od požara.

Članak 16.

Pod preventivno-uzgojnim radovima smatraju se:

– njega sastojina;

– pravodobna proreda sastojina;

– kresanje i uklanjanje suhog granja;

– izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i puteva;

– izrada i održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste;

– čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge;

– čišćenje i uspostava sigurnosnih visina i udaljenosti na trasama elektroenergetskih vodova;

– održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama i ostali preventivno-uzgojni radovi planirani godišnjim planovima i programima gospodarenja ili drugim općim aktima pravne osobe.

U šumama razvrstanim u I. i II. stupanj opasnosti od požara, šumske radove kresanja i uklanjanja suhog granja iz šume i uspostavu šumskog reda treba provesti prema načelima šumarske znanosti i prakse i obvezatno dovršiti do početka ljetne požarne sezone.

Članak 17.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, u svim šumama, bez obzira na stupanj opasnosti od požara, moraju uređivati i održavati čistim postojeće pristupačne vodene resurse za potrebe gašenja šumskog požara.

Ako se u šumi ili na šumskom zemljištu nalazi vanjska hidrantska mreža, vlasnici hidrantske mreže imaju obvezu redovito održavati i osiguravati njenu uporabnu funkciju.

Članak 18.

U šumskim predjelima koji su ispresijecani prometnicama i elektroenergetskim vodovima, projektiranje i izradu protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumske ceste treba prilagoditi tim objektima, a u brdskim područjima i obliku zemljišta.

Protupožarne prosjeke, ukoliko se ne moraju prilagođavati već postojećim objektima, treba izvesti tako da se ne postavljaju okomito na slojnicu.

Tijekom planiranja i projektiranja protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a obvezatno prije izvedbe protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, treba pribaviti mišljenje županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Širina protupožarnih prosjeka i protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste treba iznositi od 4–15 m, ovisno o vrsti drveća (bjelogorice i crnogorice), starosti sastojina, obliku i sastavu zemljišta te jačini stalnih i povremenih vjetrova.

Protupožarne prosjeke, prosjeke s elementima šumske ceste i protupožarne puteve treba redovito čistiti od drvenastog korova i održavati ih prohodnim za vatrogasna vozila i gasitelje.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba imaju obvezu, kao sastavni dio općeg akta, voditi evidenciju o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i puteva, kao i provoznosti prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila i tehniku tijekom godine, ažurirati je do početka požarne sezone i o uočenim nedostacima i promjenama na trasama tijekom požarne sezone izvješćivati nadležnu vatrogasnu postrojbu.

Osobe iz stavka (6.) ovoga članka imaju obvezu unutarnjeg nadzora stanja protupožarnih prosjeka i to najmanje jednom prije početka ljetne požarne sezone te periodički tijekom sezone, prema rasporedu navedenom u općem aktu pravne osobe.

Za potrebe unutarnjeg nadzora stanja protupožarnih prosjeka koristi se obrazac koji je označen kao Obrazac 5, a tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2). Osobe iz stavka (6.) ovoga članka dužne su navedeni obrazac dati na uvid nadležnim inspekcijskim tijelima (MUP-a i Državnog inspektorata) na njihov zahtjev.

Članak 19.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba moraju u šumama visokog uzgojnog oblika, razvrstanih u I. stupanj opasnosti od požara te onima od posebnog gospodarskog, ekološkog, zaštitnog ili drugog posebnog značaja na rubnom dijelu koji graniči sa zapuštenim poljoprivrednim površinama, livadama i pašnjacima, tijekom cijele požarne sezone održavati šumski red u cilju sprečavanja prijenosa požara s tih površina na šumu.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju sastaviti evidenciju šuma visokog uzgojnog oblika, razvrstanih u I. stupanj opasnosti od požara, onih od posebnog gospodarskog, ekološkog, zaštitnog ili drugog posebnog značaja i onih za koje smatraju da su posebno u opasnosti od šumskog požara koji bi mogao prijeći sa zapuštenih poljoprivrednih površina, livada, pašnjaka i sl. i obavijesti o opasnosti dati na uvid jedinicama lokalne samouprave i uprave te nadležnim inspekcijskim tijelima zaštite od požara MUP-a.

Vlasnici poljoprivrednih zemljišta koja graniče sa šumama visokog uzgojnog oblika, razvrstanih u I. stupanj opasnosti od požara, kao i onima od posebnog gospodarskog, ekološkog, zaštitnog ili drugog posebnog značaja, dužni su tijekom cijele požarne sezone čistiti rubne dijelove svojih parcela uz šumu, a u cilju sprečavanja prijenosa požara s tih površina na šumu.

Članak 20.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa imaju obvezu održavanja javnih prometnica dužne su na bankinama i razdjelnom pojasu cesta uz šume svrstane u I. i II. stupanj opasnosti od šumskog požara pokositi travu do početka lipnja, na području unutrašnjosti i u mjesecu rujnu, a cestovni pojas očistiti od lakozapaljivih tvari, suhe trave i korova, suhog šiblja, granja i drveća, papira, otpadaka i drugih tvari koje bi mogle izazvati požar ili preko kojih bi se on mogao širiti.

Članak 21.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa imaju obvezu održavanja željezničkih pruga, dužne su uz željezničke pruge u primorskom području, a koje prolaze kroz šumska područja I. i II. stupnja opasnosti od požara poduzimati mjere zaštite od požara tako da pružni pojas bude potpuno očišćen od lakozapaljivih tvari, suhe trave i korova, suhog šiblja, granja i drveća, papira, otpadaka i drugih tvari koje bi mogle izazvati požar ili preko kojih bi se on mogao širiti.

Članak 22.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa imaju obvezu održavanja elektroenergetskih objekata, dužne su u šumama svrstanim u I. i II. stupanj opasnosti od šumskog požara, prilikom uspostave sigurnosnih visina i udaljenosti na trasama elektroenergetskih vodova, posječenu gorivu masu i ukloniti s trase ili poslagati (uhrpiti) unutar postojeće širine trase tako da se maksimalno smanji požarno opterećenje.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa imaju obvezu održavanja elektroenergetskih objekata, dužne su ukloniti sav posječeni i očišćeni biljni materijal ispod trasa elektroenergetskih vodova koje prolaze neposredno uz javne ceste i željezničku prugu ili se s njima križaju, a postupak uklanjanja biljnog materijala podrazumijeva:

a) spaljivanje na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

b) ukoliko vlasnik namjerava iskoristiti posječeni biljni materijal za osobne potrebe, spaljivanje nije nužno, već se u tom slučaju vlasnik obvezuje ukloniti posječeni biljni materijal s trase dalekovoda na zemljište čiji je vlasnik, ali na udaljenost najmanje 10 m od svih cesta i željezničke pruge.

Čišćenje vegetacije ispod trasa elektroenergetskih vodova i izrada protupožarnih prosjeka u neposrednoj blizini trasa elektroenergetskih vodova mora biti sukladno propisima o zaštiti na radu pri korištenju električne energije.

Čišćenje i uspostava sigurnosnih visina i udaljenosti na trasama elektroenergetskih vodova provodi se sukladno propisima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Članak 23.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba u predjelima i površinama vrlo velike i velike opasnosti od šumskih požara (eumediteran, submediteran), prilikom izrade Gospodarskih osnova odnosno Programa gospodarenja za Gospodarske jedinice na kršu, trebaju, vodeći se načelima šumarske znanosti, preferirati prvenstveno vrste autohtone provenijencije.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju podržavati i uzgojnim postupcima ubrzavati izmjenu kultura četinjača prema autohtonim ili staništu prihvatljivim fitocenozama, naročito na terenima uz prometnice i rubne pojaseve uz naselja.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju u optimalnom roku nakon požara sanirati teren i obnoviti biljni pokrov, ovisno o uvjetima staništa (preferirati autohtone pionirske vrste listača, gdje je moguće).

IV. OSTALE ODREDBE

Članak 24.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su postaviti i uredno održavati i po potrebi obnavljati znakove upozorenja i zabrane (zabrana loženja vatre, pušenja, kampiranja, zabrana ulaza vozila i osoba u šume, opasnosti od požara) na rubovima šuma uz prometnice koje prolaze šumom ili uz šumu, a osobito u onima svrstanim u I. i II. stupanj opasnosti od požara.

Znakovi iz stavka (1.) ovog članka postavljaju se uz javne prometnice sukladno odredbama Zakona o javnim cestama i drugim propisima koji utvrđuju način i uvjete postavljanja prometnih znakova.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, dužne su na putevima koji nisu od javnog značaja postaviti i uredno održavati prepreke (rampe) koje sprječavaju ulaz vozila u šumu.

Rampe moraju biti zatvorene i zaključane, a primjerak ključeva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.

Članak 25.

Zabranjeno je paljenje vatre u šumi, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume te u trasama dalekovoda.

Mogućnost i potreba iznimnog paljenja vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugog materijala na udaljenosti većoj od 200 m od ruba šume može biti u vrijeme i na način kako to određuje Odluka o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županija.

Članak 26.

Mjesto u šumi na kome se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad, u cilju provedbe uzgojno-zaštitnih radova mora biti dovoljno udaljeno od krošanja stojećih stabala, kao i od vodiča i stupova dalekovoda, da ih plamen ne može zahvatiti.

Tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala.

Spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uza se trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara.

Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, smije napustiti to mjesto.

Članak 27.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima dužni su redovito pratiti obavijesti o opasnosti za nastanak šumskih požara na pojedinim područjima i sukladno tome poduzimati odgovarajuće mjere i radnje propisane ovim Pravilnikom i Zakonom o šumama.

Članak 28.

Svaka osoba koja se nalazi u šumi ili u blizini šume, a primijeti neposrednu opasnost od nastanka šumskog požara ili šumski požar, dužna je tu opasnost ukloniti odnosno ugasiti požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako ta osoba to ne može učiniti, dužna je obavijestiti najbližu policijsku postaju, vatrogasnu postrojbu, centar za motrenje i obavješćivanje, šumariju ili drugo tijelo lokalne uprave i samouprave.

Članak 29.

U šumama gdje postoje organizirani kampovi provode se mjere zaštite od požara prema propisima o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

Članak 30.

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebice tijekom mjeseca svibnja, Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska vatrogasna zajednica i jedinice lokalne samouprave i uprave, u suradnji s vlasnicima ili korisnicima šuma i šumskog zemljišta i pravnim osobama koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, dužni su kao dio općeg akta donijeti programe izvođenja kratkih instrukcija o šumskim požarima s prezentacijom filmova, javnih oglasa, plakata, znakova upozorenja i opasnosti od šumskih požara u školama, vatrogasnim domovima, na javnim tribinama i slično.

U aktivnosti iz stavka (1.) ovoga članka mogu se uključiti i pravne osobe za upravljanje i održavanje javnih cesta, željeznice, elektroprivrede, pravne osobe za pružanje poštanskih i telekomunikacijskih usluga te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju javne djelatnosti u šumskom području ili uz njega.

Članak 31.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba dužne su provoditi mjere unutarnjeg nadzora zaštite od požara, voditi službene obrasce koji se nalaze u Prilogu br. 2 ovog Pravilnika i o izvršenom sastaviti zapisnik koji se daje na uvid pri nadzoru inspekcijskih tijela Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog inspektorata.

Obveze iz stavka (1.) ovoga članka odnose se i na pravne osobe za upravljanje i održavanje javnih cesta, željeznice, elektroprivrede, pravne osobe za pružanje poštanskih i telekomunikacijskih usluga te druge osobe koje obavljaju javne djelatnosti u šumskom području ili uz njega, ukoliko su temeljem naloga nadležnih inspekcijskih tijela MUP-a uključene u obavljanje motriteljsko-dojavne službe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Pravne osobe iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika dužne su uskladiti svoje opće akte (Pravilnike i Planove zaštite od požara) s ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu šuma od požaraL90303 (»Narodne novine« broj 24/71.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-108339/1-02
Zagreb, 16. siječnja 2003.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

PRILOG 1.

MJERILA ZA PROCJENU OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA

Parametri za procjenu opasnosti od šumskog požara

U Mjerila za procjenu opasnosti od nastanka šumskog požara ugrađeni su sljedeći parametri:

1. vegetacijski pokrov,

2. antropogeni čimbenici,

3. klima,

4. stanište (matični supstrat i vrsta tla),

5. orografija i

6. šumski red.

Svi ovi čimbenici mogu se naći u šumsko-gospodarskim osnovama gospodarskih jedinica, područja i u programima gospodarenja šumama pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištima.

1. S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska vegetacija na sastojine crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šibljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjetljivosti na šumski požar.

Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnik, u okviru daljnje podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.

Slijedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mješovitih sastojina, provedena je prema njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.

2. Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar određen podjelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.

3. Klimatski čimbenik sudjeluje s tri parametra: srednja godišnja temperatura zraka, količina oborina i relativna zračna vlaga.

4. Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupanj opasnosti od šumskog požara. Stupanj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno matičnom supstratu.

5. Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i trajanje insolacije utječe na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor srednje godišnje temperature zraka.

6. Održavanje šumskog reda također utječe na stupanj opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog opterećenja.

Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najmanje 115, a najviše 580 bodova.

Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hrvatske, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stupnja:

 

STUPANJ

OPASNOST

BROJ BODOVA

I

VRLO VELIKA

više od 480

II

VELIKA

381–480

III

UMJERENA

281–380

IV

MALA

do 280

 

Za Mjerila donosimo tekstualni prikaz i opis ugrađenih čimbenika razvrstanih prema intenzitetu utjecaja na opasnost od šumskog požara i ocijenjenih odgovarajućim brojem bodova.

Sastavni dio Mjerila je Obrazac br. 1a i b koji omogućava određivanje ukupnog broja bodova na temelju čimbenika, a time i stupanj opasnosti od požara te Obrazac br. 2 u kome se iskazuju konačni podaci.

GLAVNI PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA

1. VEGETACIJSKI POKROV

 

Vegetacija (vrsta sastojine)

Šifra, dobni i

Broj

  

uređajni razred

bodova

1.1.

Crnogorične sastojine

H, I, J

200

1.1.1.

Kulture crnogorica

  

1.1.2.

Heliofilne šume crnogorica

(bor, ariš, čempres)

 

1.1.2.1.

do 30 god. starosti

D3 i 6

200

1.1.2.2.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

D4

180

1.1.2.3.

preko 60 god. starosti

D1 i 2

160

1.1.3.

Skiofilne šume crnogorica

(jela, smreka, tisa)

1.1.3.1.

do 30 god. starosti

C3 i 6

160

1.1.3.2.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

D4

140

1.1.3.3.

preko 60 god. starosti

C1 i 2

120

1.2.

Mješovite sastojine

(crnogorica i bjelogorica)

 

1.2.1.

Mješovite kulture

B

180

1.2.2.

Heliofilne mješovite sastojine

(bor, ariš, hrast, meke listače)

 

1.2.2.1.

do 30 god. starosti

B3 i 6

180

1.2.2.2.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

B4

160

1.2.3.

Skiofilne mješovite sastojine

(jela, smreka, bukva)

 

1.2.3.1.

do 30 god. starosti

B3 i 6

120

1.2.3.2.

31 – 60 god. starosti

B4

100

1.2.3.3.

preko 60 god. starosti

B1 i 2

80

1.3.

Sastojine bjelogorica

1.3.1.

Kulture i plantaže listača

G, K

120

1.3.2.

Heliofilne sastojine listača

F5 i 7; E5 i 7,

 
 

(hrast, meke listače)

M2 i 3

120

1.3.2.1.

Degradirane sastojine

1.3.2.2.

31 – 60 god. starosti

E4, F4, M1

100

1.3.2.3.

preko 60 god. starosti

E1 i 2; F1 i 2

80

1.3.3.

Skiofilne sastojine bjelogorica (bukva)

1.3.3.1.

Degradirane sastojine

A5 i 7; L2 i 3

80

1.3.3.2.

do 30 god. starosti

A3 i 6

80

1.3.3.3.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

A4 i L1

60

1.4.

Makija i garig

N, O

200

1.5.

Šikara i šibljak

P, R

160

1.6.

Neobraslo šumsko zemljište

S

80

 

Vrste sastojina, dobni i uređajni razredi

1. Jednodobne sastojine:

A – bukve

B – mješovite

C – smreke

D – bora

E – hrasta

F – mekih listača

A – F: 3 i 6 – mlade sastojine (do 30 god. starosti)

4 – srednjodobne sastojine (31 – 60 god. starosti)

1 i 2 – zrele sastojine (preko 60 god. starosti)

5 i 7 – degradirane sastojine

2. Kulture

G – bagrema

H – bora

I – smreke

J – ostalih četinjača

K – ostalih listača

3. Panjače

L – bukve

M – hrasta

L i M: 1 – očuvane

2 – degradirane

3 – zaštitne

4. Degradirane sastojine

N – makija

O – garig

P – šikara

R – šibljak

S – neobraslo šumsko zemljište

Kulture i plantaže su umjetno podignute šume i bez obzira na starost, približno su jednako u opasnosti od šumskog požara.

Sastojinama crnogorica smatramo one u kojima učešće četinjača iznosi najmanje 90%.

U heliofilne sastojine crnogorica ubrajamo one u kojima prevladavaju bor, čempres, ariš i druge svjetloljubive vrste.

U skiofilne sastojine crnogorica ubrajamo one u kojima prevladavaju jela, smreka, tisa i druge vrste koje podnose zasjenu.

Mješovite sastojine su one u kojima su crnogorica i bjelogorica zastupljene s više od 10%.

Skiofilne mješovite sastojine su one u kojima su pretežito zastupljene vrste crnogorica ili bjelogorica koje podnose zasjenu.

Šume bjelogorica su one u kojima je bjelogorica zastupljena s najmanje 90%.

2. ANTROPOGENI ČIMBENICI

2.1. Kategorija 1. – turističke i rekreacijske šume, nacionalni parkovi i rezervati, šume koje se nalaze neposredno uz odlagališta smeća (deponije) i poljoprivredno zemljište.

Brod bodova 60

2.2. Kategorija II. – šume kroz koje prolaze javne prometnice ili dalekovodi ili se u njima obavlja ispaša.

Broj bodova 40

2.3. Kategorija III. – šume u kojima se skupljaju sporedni šumski proizvodi, postoji lov i ribolov te melioracijski i uzgojni radovi.

Broj bodova 20

Ukoliko se neka sastojina, prema riziku od čovjeka može svrstati u više kategorija, opasnost od požara dobiva se zbrajanjem bodova tih kategorija.

3. KLIMA

 

Klimatski

Broj

 

parametri

bodova

3.1. Srednja godišnja temperatura zraka

 

3.1.1.

iznad 12°C

30

3.1.2.

9,1 – 12°C

20

3.1.3.

do 9,0°C

10

3.2. Srednja godišnja količina oborina

 

3.2.1.

do 800 mm

30

3.2.2.

801 – 1200 mm

20

3.2.3.

iznad 1200 mm

10

3.3. Srednja godišnja relativna zračna vlaga

 

3.3.1.

do 70%

30

3.3.2.

71 – 80%

20

3.3.3.

iznad 80%

10

  

4. STANIŠTE (matični supstrat i vrsta tla)

4.1.Kategorija I. broj bodova 80

4.1.1. Pokretni pijesci

Regosol

Rendzina (pararendzina na karbonatnom pijesku)

Ranker na kvarcnom i silikatnom pijesku

4.1.2. Dolomit

4.2. Kategorija II. broj bodova 60

4.2.1. Dolomit i jedri vapnenac

Smeđe tlo, plitko i srednje duboko

Terra fusca i terra rosa (crvenica) na vapnencu

4.2.2. Kisele eruptivne stijene (granit, sijenit, trahit, riolit
i dr.)

Ranker distrični (kiselo humusno silikatno tlo)

4.2.3. Bazične eruptivne stijene (gabro, bazalt, periodit,
serpentinit i dr.)

Smeđa tla

4.2.4. Les (prapor) i jezerski sedimenti

Gajnjače (eutrična smeđa tla – pliće varijante)

4.2.5. Jezerski sedimenti i neki baziti

Smolnica (vertrična automorfna tla)

4.3. Kategorija III. broj bodova 40

4.3.1. Dolomit i vapnenac

Smeđe tlo, duboko

Smeđe lesivirano i lesivirano tlo

4.3.2. Kisele eruptivne stijene

Kiselo smeđe tlo, duboko

Lesivirano kiselo smeđe i lesivirano kiselo tlo,
srednje duboko

Smeđe podzolasto tlo

4.3.3. Bazične eruptivne stijene

Lesivirano smeđe tlo, duboko i vrlo duboko

4.3.4. Les i jezerski sedimenti

Gajnjača, duboka i vrlo duboka

4.4. Kategorija IV. broj bodova 20

4.4.1. Kisele silikatne stijene (gnajs, filiti, škriljci i dr.)

Kiselo smeđe tlo, vrlo duboko

Humusno kiselo smeđe tlo

Lesivirano tlo, duboko i vrlo duboko

Smeđe podzolasto tlo, vrlo duboko

Podzol

4.4.2. Ilovače i gline (pleistocen i pliocen)

Pseudoglej

Lesivirano tlo

Semiglej

Euglej

4.4.3. Fluvijalni i fluviglacijalni materijali, djelomično
eolski materijal (močvarni les)

Pseudoglej

Semiglej

Euglej

Ritska crnica (homoglej)

Aluvij (fluvisol)

Tresetišta.

5. OROGRAFIJA

 
 

Orografski

Broj

 

parametri

bodova

5.1. Izloženost (ekspozicija)

 

5.1.1.

Južna i ravničarska

20

5.1.2.

Istočna i zapadna

10

5.1.3.

Sjeverna

5

5.2. Nadmorska visina

 

5.2.1.

do 500 m

15

5.2.2.

501 – 800 m

10

5.2.3.

iznad 800 m

5

5.3. Nagnutost (inklinacija)

 

5.3.1.

veći od 45°

15

5.3.2.

31° – 45°

10

5.3.3.

15° – 30°

5

  

6. ŠUMSKI RED

 
 

Vrste

Broj

 

sastojina

bodova

6.1.

Neuređene

40

6.2.

Djelomično uređene

20

6.3.

Uređene

10

  

Uređenim sastojinama mogu se smatrati one koje imaju izgrađene i održavane protupožarne ceste, puteve i prosjeke, sastojine u kojima se redovito obavlja čišćenje i prorjeđivanje, kresanje grana na rubnim dijelovima sastojine i reducira sitni gorivi materijal.

Djelomično uređenim sastojinama mogu se smatrati one u kojima se neke od gore opisanih radnji djelomično obavljaju.

Neuređene sastojine su one u kojima se ne obavlja niti jedna od gore navedenih radnji.

  

 

PREDNJA STRANA PRILOG 2 – Obrazac 3a

 

Obrazac za motriteljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

MOTRITELJI

za mjesec ––––––––– godine –––––––––

 

1. Naziv pravne osobe (Uprava šuma – šumarija,
nacionalni park, park-šuma i sl.):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (1)

(upiši)

2. Naziv motrionice ili motriteljskog mjesta: –––––––––––––––– (2)

(podcrtaj)

3. Status motrionice ili motriteljskog mjesta:
a) stalna/o b) povremena/o (3)

(zaokruži)

4. Predjel: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (4)

5. Gospodarska jedinica, k.o.: –––––––––––––––––––––––––– (5)

6. Odjel, odsjek, k.č.: –––––––––––––––––––––––––––––––– (6)

7. Nadmorska visina: ––––––––– m/nm
Ekspozicija: sjever jug istok zapad (7)

(podcrtaj)

8. Površina koju pokriva: –––––––– ha/ –––––––– (%) (8)

(upiši površinu) (upiši postotak)

9. Područje koje pokriva: ––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (9)

(opiši zemljopisno područje)

10. Značajniji vegetacijski lokaliteti: –––––––––––––––––––––– (10)

(nabroji i opiši)

11. Oprema za obavljanje službe: (zaokruži) (11)

• dalekozor

• zemljovid područja

• sredstvo dojave:

a) radioveza b) mobitel kom.: ––––––––– c) telefon

broj: ––––––––––– broj: ––––––––

• popis dojave nadležnim službama

• ostalo: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(nabroji)

12. Potpis i JMBG motritelja: 1.–––––––––––––– (12)

2.––––––––––––––

3.––––––––––––––

4.––––––––––––––

5.––––––––––––––

6. ––––––––––––––

 

POLEĐINA

Obrazac za motriteljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

MOTRITELJIObrazac 3a

Ispunjava ga jednom za tekući mjesec u tri primjerka osoba ovlaštena za zaštitu od požara koju je ovlastila pravna osoba. Jedan primjerak se nalazi stalno na motrionici/motriteljskom mjestu, jedan primjerak se nalazi kod ophodara koji je u smjeni, a jedan primjerak u pismohrani. Po potrebi se ažurira.

(1) Upisuje se naziv pravne osobe koja gospodari šumama ili šumskim zemljištima;

(2) Upisuje se točan naziv motrionice (čvrstog namjenskog objekta) ili motriteljskog mjesta (improvizirani visinski motriteljski položaj).

(3) Upisuje se status motrionice ili motriteljskog mjesta (ako je u funkciji kroz cijelu požarnu sezonu – stalna motrionica ili stalno motriteljsko mjesto, ako se motri povremeno po potrebi, u vrijeme povećane opasnosti od požara – povremena motrionica ili povremeno motriteljsko mjesto);

(4) Upisuje se zemljopisni predjel na kojem se nalazi motrionica ili motriteljsko mjesto (npr. Grebaštica, Zaton i sl.);

(5) Odnosi se na šumsko područje kojim gospodare Hrvatske šume ili one pravne osobe koje su gospodarenje šumama uredile na sličan način;

(6) Odnosi se na šumsko područje kojim gospodare Hrvatske šume ili one pravne osobe koje su gospodarenje šumama uredile na sličan način;

(7) Upisuje se točna nadmorska visina, te podcrtava okrenutost strani svijeta motrionice ili motriteljskog mjesta;

(8) Upisuje se točna izračunana površina (u ha) koju pokriva motrionica ili motriteljsko mjesto te postotak pokrivenosti područja pod upravom pravne osobe;

(9) Navodi se opis zemljopisnog područja koje pokriva motrionica ili motriteljsko mjesto (npr. prema sjeveru po hrptu brda Presika, preko Sović Laza na zapadu, do Glavice na jugu i Poljane na istoku);

(10) Nabrojati i opisati sve značajne vegetacijske lokalitete (npr. gusta borova šuma, pošumljeni lokalitet, gusta park-šuma uz hotelsko naselje, borik u kampu, erozivno područje sa zaštitnom šumom i sl.);

(11) Zaokružiti i nabrojati onu opremu za obavljanje motriteljsko-dojavne službe koja se stalno nalazi na motrionici ili motriteljskom mjestu;

(12) Navesti poimence sve motritelje koji će obavljati motriteljsko-dojavnu službu na toj motrionici ili motriteljskom mjestu za taj mjesec, te njihove JMBG brojeve.

   

PREDNJA STRANA PRILOG 2 – Obrazac 3b

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom
motriteljsko-dojavne sluŽbe

MOTRITELJI

 

1. ––––––––––––––––––––––––––– (13)

(dan) (mjesec) (godina)

2. Index opasnosti:
a) mala b) umjerena c) velika d) vrlo velika (14)

(zaokruži)

 

Sat

Opis uočenih događaja (15)

Poduzete mjere (16)

00:01

02:00

  

02:01

04:00

    

04:01

06:00

  

06:01

08:00

  

08:01

10:00

  

10:01

12:00

  

12:01

14:00

  

14:01

16:00

  

16:01

18:00

  

18:01

20:00

  

20:01

22:00

  

22:01

24:00

 
  
 

Smjena: I. (17)

 

Dužnost predao u –––––––––––– sati: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis motritelja koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u –––––––––– sati: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

Smjena: II.

Dužnost predao u ––––––––––– sati: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis motritelja koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u –––––––––– sati: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

Smjena: III.

Dužnost predao u –––––––––––– sati: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis motritelja koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u –––––––––– sati: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

POLEĐINA 1

  

POLEĐINA 2

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom
motriteljsko-dojavne sluŽbe

MOTRITELJI – Obrazac 3b

Niz obrazaca za svaki dan u mjesecu, duže motritelji koji su toga dana na dužnosti, a pohranjuju se na suhom i sigurnom mjestu na motrionici/motriteljskom mjestu. Ispunjava ih svakodnevno motritelj, te se na koncu mjeseca uvezuju i na kraju sezone čine zbirni dnevnik motrenja.

(13) Upisuje se dan, mjesec i godina motrenja;

(14) Zaokružuje se index opasnosti za taj dan dobiven od ovlaštene službe;

(15), (16) Upisuje se kratki i sažeti opis uočenih događanja za vrijeme službe te kakve su mjere poduzete, npr.:

 

04:01

U 05:13 uočena vatra na brdu

U 05:14 dojav-

Sv. Ilija, niska makija, vjetar

ljeno na telefone

06:00

južni – mogućnost prelaska vatre

93, 92 te tel.

 

na susjedne voćnjake.

broj šumarije.

 

(17) Upisuje se vrijeme predaje i preuzimanja službe, čitko ime i prezime te potpis motritelja koji je službu predao, odnosno prihvatio.

  

PREDNJA STRANA PRILOG 2 – Obrazac 3c

Obrazac o unutarnjem nadzoru
motriteljsko-dojavne sluŽbe
MOTRITELJI

1. Dan, vrijeme i smjena: –––––––––––––––––––––––––––– (18)

2. Naziv motrionice ili motriteljskog mjesta: ––––––––––––––– (19)

(podcrtaj)

3. Ime, prezime i JMBG motritelja: ––––––––––––––––––––– (20)

4. Nadzor je obuhvatio sljedeće aktivnosti: –––––––––––––––– (21)

a)Motritelj se ne/nalazi na
motrionici/motriteljskom mjestu. (22)

b)Na motrionici se nalazi druga osoba: (23)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(koja i zašto)    

c) Motritelj ni/je u dobrom psihofizičkom stanju
za obavljanje službe: (24)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ako nije – obrazloži)   

d)Motritelj ni/je prošao obuku za obavljanje
službe te ima/nema pismeno zaduženje. (25)

e)Motritelj ne/upisuje uočene aktivnosti u
propisane obrasce. (26)

f) Na motrionici/motriteljskom mjestu ne/nalazi
se propisana oprema za obavljanje službe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (27)

(obrazloži)   

g)Sredstva dojave ni/su u funkciji. (28)

h) Na motrionici/motriteljskom mjestu ne/nalazi
se propisana oprema za početno gašenje
šumskog požara. (29)

5. Ostale primjedbe:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (30)

(obrazloži)   

Završetak nadzora: –––––––––––––––––––––––––––––––– (31)

(upiši vrijeme)

  

M. P.

  

Potpis motritelja: Potpis ovlaštenog službenika

za unutarnji nadzor:

–––––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––––––––––––––

    

POLEĐINA

Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne sluŽbe

MOTRITELJI – Obrazac 3c

Nalazi se u pismohrani pravne osobe, a ispunjava ga osoba ovlaštena za unutarnji nadzor zaštite od požara koju je ovlastila pravna osoba te daje na uvid nadležnim inspekcijskim službama zaštite od požara (MUP-a i Državnog inspektorata) na njihov zahtjev:

(18) Upisuje se dan i vrijeme dolaska na motrionicu ili motriteljsko mjesto, s ciljem izvršenja unutarnjeg nadzora te smjena koju zatiče;

(19) Podcrtava se vrsta motriteljskog objekta i upisuje se njegov točan naziv;

(20) Upisuje se ime i prezime motritelja koji je za taj dan raspoređen prema Planu zaštite od požara pravne osobe;

(21) Popis aktivnosti ovlaštene osobe za unutarnji nadzor zaštite od požara;

(22) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara;

(23) Ukoliko se na motrionici/motriteljskom mjestu nalazi druga osoba, upisati identitet zatečene osobe i razloge njenog prisustva;

(24) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara uz obrazloženje (npr. alkoholizirano ili narkotično stanje motritelja, bolest, psihoze i sl.);

(25) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara. Osposobljenost motritelja se provjerava na mjestu događaja (npr. čitanje iz karte, provjera poznavanja područja koje motri, rukovanje sredstvima veze i sl.);

(26) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara;

(27) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, te se upisuje koja oprema nedostaje i zašto;

(28) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se provjerom sredstava veze;

(29) Podcrtava se zatečeno stanje na motrionici/motriteljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se pregledom opreme za početno gašenje požara;

(30) Upisuju se eventualne ostale primjedbe uz obrazloženja (npr. oštećenja ili otuđenja s motrionice, stanje pristupnih puteva do motrionice/motriteljskog mjesta i sl.);

(31) Upisuje se sat završetka izvršenja unutarnjeg nadzora, Obrazac 4a.

  

PREDNJA STRANA PRILOG 2 – Obrazac 4a

 

Obrazac za motriteljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

OPHODARI

za mjesec_______ godine_______

 

1. Naziv pravne osobe (Uprava šuma – šumarija, nacionalni park, park šuma i sl.): (1)

______________________________________________________________________

(upiši)

2. Popis ophodara: 1. _______ 5. _______ (2)

2. _______ 6. _______

3. _______ 7. _______

4. _______ 8. _______

3. Područje koje pokrivaju ophodarske smjene:

I. ____________________________________________________________________ (3)

II. ___________________________________________________________________

III____________________________________________________________________

(opiši zemljopisno područje – predjel, gosp. jed., odjel, odsjek i sl.)

 

4. Vrsta ophodarenja: (zaokruži) (4)

a) pješačka/bicikl

b) ophodnja motornim vozilom:

• motorkotač

• osobni automobil

• furgon, kombi ili terensko vozilo

• brod

• ostalo_________________________

5. Vrsta i registarske tablice motornih vozila: _____,_____,_____, (5)

6. Oprema za obavljanje službe: (zaokruži) (6)

• dalekozor komada: _____

• zemljovid područja

• sredstvo dojave:

a) radioveza b) mobitel kom.: _____

broj: _____ _____ _____

• hodogram

• popis dojave ovlaštenim službama

• ostalo: _______________________________________________________

(nabroji)

7. Oprema za početno gašenje šumskih požara u motornom vozilu: (zaokruži i upiši) (7)

• motorna pila komada: _____

• brentača komada: _____

• naprtnjača komada: _____

• metlanica komada: _____

• kosir, sjekira komada: _____

• lopata komada: _____

• ostalo: a) torbica prve pomoći komada: _____

b) baterijska lampa komada: _____

c) spremnici za vodu litara: _______

d) spremnici za gorivo i ulje litara: _______

e) ostalo__________________________________________

8. Značajniji vegetacijski lokaliteti: (8)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(nabroji i opiši)

  

POLEĐINA

Obrazac za motriteljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

OPHODARI – Obrazac 4a

Ispunjava ga jednom za tekući mjesec osoba ovlaštena za zaštitu od požara koju je ovlastila pravna osoba. Nalazi se stalno uz ophodara, bez obzira na vrstu ophodarenja, a po potrebi se ažurira.

(1) Upisuje se naziv pravne osobe koja gospodari šumama ili šumskim zemljištima;

(2) Upisuju se imena i prezimena ophodara po smjenama;

(3) Upisuju se zemljopisni predjeli koji su obuhvaćeni ophodarsko-dojavnom službom, a koji nisu pokriveni s motrionice/motriteljskog mjesta (npr. prema sjeveru, po hrptu brda Presika, preko Sović Laza na zapadu, do Glavice na jugu i Poljane na istok). Za Hrvatske šume predviđena je podjela i po gospodarskim jedinicama, odjelima i odsjecima te katastarskim odjelima i katastarskim česticama za privatne šume;

(4) Zaokružiti sve one vrste ophodarenja koje su predviđene na razini pravne osobe (npr. pješačka, osobni automobil i brod).

(5) Upisati vrstu i registarske tablice ophodarskog/ophodarskih vozila;

(6) Zaokružiti i nabrojati ukupnu opremu za ophodarsko-dojavnu službu koja se stalno nalazi uz ophodara u smjeni;

(7) Zaokružiti i upisati svu opremu koja se koristi za početno gašenje šumskih požara, a nalazi se u ophodarskom vozilu u smjeni;

(8) Nabrojati i opisati sve značajne vegetacijske lokalitete (npr. mlada borova šuma, pošumljeni lokalitet, gusta park šuma uz hotelsko naselje, borik u kampu, erozijsko područje sa zaštitnom šumom i sl.) koji se pokrivaju ophodarenjem;

  

PREDNJA STRANA PRILOG 2 – Obrazac 4b

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI

1._______ _______ _______ (9)

(dan) (mjesec) (godina)

2. Vrsta ophodarenja: _____________________ (upiši) (10)

3. Index opasnosti: a) mala b) umjerena c) velika d) vrlo velika (11)

(zaokruži)

Sat

Opis uočenih događanja (12)

Poduzete mjere (13)

00:01

02:00

  

02:01

04:00

  

04:01

06:00

  

06:01

08:00

  

08:01

10.00

  

10:01

12:00

  

12:01

14:00

  

14:01

16:00

  

16:01

18:00

  

18:01

20:00

  

20:01

22:00

  

22:01

24:00

  
   

Smjena:    I. (14)

Dužnost predao u____________sati: ___________________________________

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u___________sati: ___________________________________

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

 

Smjena:    II.

Dužnost predao u___________sati: ___________________________________

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u__________sati: ___________________________________

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

 

Smjena:    III.

Dužnost predao u___________sati: ___________________________________

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u__________sati: ___________________________________

(upiši vrijeme) (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

 

POLEĐINA 1

    

POLEĐINA 2

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI – Obrazac 4b

 

Ispunjavaju ga svakodnevno ophodari u smjenama.

 

(9) Upisuje se dan, mjesec i godina ophodarenja;

(10) Upisuje se vrsta ophodarenja (npr. osobni automobil, motocikl i sl.);

(11) Zaokružuje se index opasnosti za taj dan dobiven od Državnog hidrometeorološkog zavoda;

(12), (13) Upisuje se kratki i sažeti opis uočenih događanja za vrijeme službe te kakve su mjere poduzete, npr.:

 

10:01

12:00

U 11:13 uočena vatra na brdu Sv. Ilija, niska makija, vjetar južni –

mogućnost prelaska vatre na susjedne voćnjake.

U 11:14 dojavljeno na telefone

93,92 te tel. broj šumarije.

 

ili

 

14:01

16:00

U 15:13 stigao na motrionicu Rudine. Motritelj uredno obavlja svoju dužnost.

  

ili

 

10:01

12:00

Prošao predjelom Kuna, promet slab, nema posebnih naznaka opasnosti.

  

(14) Upisuje se vrijeme predaje i prihvaćanja službe, čitko ime i prezime i potpis ophodara koji je službu predao,
odnosno prihvatio;

   

PREDNJA STRANA

PRILOG 2 – Obrazac 4c

Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI

 

1. Dan i vrijeme: _______________________________________________________ (15)

2. Smjena ophodarenja: I.         II.         III. (16)

(zaokruži)

3. Vrsta ophodarenja: ___________________________________________________ (17)

(upiši)

4. Ime i prezime ophodara: _______________________________________________ (18)

___________________________________________________________________

5. Nadzor je obuhvatio sljedeće aktivnosti: (19)

a) Ophodar/i se ne/nalazi/e na ophodarskom mjestu prema hodogramu. (20)

______________________________________________________________

(obrazloži)

b) Na ophodarskom mjestu se nalazi druga osoba; (21)

______________________________________________________________

(koja i zašto)

c) Ophodar/i ni/je/su u dobrom psihofizičkom stanju za obavljanje službe. (22)

______________________________________________________________

(ako nije/su – obrazloži)

d) Opohodar/i ni/je/su prošao/li obuku za obavljanje službe te ima/ju/nema/ju pismeno zaduženje. (23)

e) Ophodar/i ne/upisuje/u uočene aktivnosti u propisane obrasce. (24)

f) U opohodarskom vozilu ne/nalazi se propisana oprema za obavljanje službe.

______________________________________________________________ (25)

(obrazloži)

g) Sredstva dojave ni/su u funkciji. (26)

h) U ophodarskom vozilu ne/nalazi se propisana oprema za početno gašenje šumskog požara. (27)

i) Ophodar/i ne/obilazi/e motrionice/motriteljska mjesta. (28)

j) Ostale primjedbe. (29)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

(obrazloži)

 

Završetak nadzora: ____________________ (30)

(upiši vrijeme)

M.P.

Potpis ophodara:

____________________ Potpis ovlaštenog službenika

za unutarnji nadzor:

_______________________________

   

POLEĐINA

Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI – Obrazac 4c

Ispunjava ga osoba ovlaštena za unutarnji nadzor zaštite od požara koju je ovlastila pravna osoba i daje ga na uvid nadležnim inspekcijskim službama zaštite od požara (MUP-a i Državnog inspektorata) na njihov zahtjev.

(15) Upisuje se dan i vrijeme obilaska ophodara s ciljem izvršenja unutarnjeg nadzora;

(16) Zaokružuje se smjena u kojoj se obavlja unutarnja kontrola;

(17) Upisuje se vrsta ophodarenja koja se očekuje na terenu;

(18) Upisuje se čitko ime i prezime ophodara koji je za taj dan raspoređen u smjenu prema Planu zaštite od požara pravne osobe;

(19) Popis kontrolnih aktivnosti osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara;

(20) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara uz obrazloženje;

(21) Ukoliko se u ophodarskoj smjeni nalazi druga osoba, upisati identitet zatečene osobe i razloge njenog prisustva;

(22) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, uz obrazloženje (npr. akoholizirano ili narkotično stanje motritelja, bolest, psihoze i sl.);

(23) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara. Osposobljenost ophodara se provjerava na mjestu događaja (npr. čitanje i snalaženje na zemljovidu, provjera poznavanja područja koje motri, rukovanje sredstvima veze i sl.);

(24) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara;

(25) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara te se upisuje koja oprema nedostaje i zašto;

(26) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se provjerom sredstava dojave;

(27) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se pregledom opreme za početno gašenje požara;

(28) Podcrtava se zatečeno stanje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutarnji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se pregledom Obrasca 4b;

(29) Upisuju se eventualne ostale primjedbe, uz obrazloženja;

(30) Upisuje se sat završetka unutarnjeg nadzora.

 

 

POLEĐINA

Obrazac o unutarnjem nadzoru stanja prohodnosti/provoznosti protupoŽarnih prosjeka i prosjeka s elementima Šumske ceste

Obrazac 5

Ispunjava ga osoba ovlaštena za unutarnji nadzor zaštite od požara koju je ovlastila pravna osoba i daje ga na uvid nadležnim inspekcijskim službama zaštite od požara (MUP-a i Državnog inspektorata) na njihov zahtjev. O nedostacima i promjenama na trasi mora biti upoznata nadležna vatrogasna postrojba. Pregled se mora obaviti po čitavoj dužini trase sa sažetim obrazloženjem stanja trase, razloga neprohodnosti/neprovoznosti ili otežane prohodnosti/provoznosti za vatrogasnu tehniku i ljudstvo na pojedinim stacionažama.

(1) Upisuje se redni broj trase.

(2) Upisuje se točan naziv trase, npr. Kamensko-Razvala;

(3) Upisuje se vrsta objekta;

a) šumska protupožarna prosjeka (za prolaz gasitelja i vatrogasne opreme) i

b) šumska protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste (za ljudstvo, tehniku te vatrogasna i druga vozila);

(4) Upisuje se ukupna dužina trase u kilometrima;

(5) Upisuje se ukupna širina gornjeg stroja u metrima;

(6) Upisuje se prohodnost trase u metrima ili kilometrima;

(7) Upisuje se dužina trase na kojoj je otežana prohodnost (metara ili kilometara);

(8) Upisuje se razlog otežane prohodnosti (npr. odron, bujica, ležeće granje ili drveće, kamenje, smeće i slične prepreke);

(9) Upisuje se procjena obraslosti trase vegetacijom koja u sušnom razdoblju može otežavati pristup gasiteljima i vozilima ili pak pospješiti širenje požara;

(10) Upisuje se čitko ime i prezime ovlaštene osobe koja je obavila nadzor i njezin potpis;

(11) Upisuje se datum i vrijeme unutarnjeg nadzora;

(12) Upisuju se eventualne ostale uočene napomene, primjedbe, zapažanja i zaključci.

   

Red.

broj

Trasa

Vrsta

objekta

Dužina

trase

(km)

Širina

trase

(m)

Prohodnost (m, km) (6)

Razlog

otežane

prohodnosti

Obraslost

vegeta-

cijom

Potpis

Datum i

vrijeme

Napo-

mena

Pro-

Djelomič.

Nepro-

hodno

prohodno

hodno

1.

Kamensko –

Razvala

PPP s

28,5

4

16

8

4,5

Bujični

Trasa je

 

2.6

Trasa je

 

el. ceste

     

odron,

obrasla

 

2001. g.

prohodna

        

pojava

travom

 

16:20

za vatro-

        

oštrog

visine

  

gasce ali

        

kamenja

30 cm

  

ne i za

            

vatr.

            

vozila

2.

itd.

           
    
zatvori
Pravilnik o zaštiti šuma od požara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !