Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 20.11.2006 Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti

  MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2780

Na temelju članka 122.L315789 stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENOJ KNJIŽICI OD ROĐENJA DO PUNOLJETNOSTI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način vođenja, korištenja, ispunjavanja i čuvanja zdravstvene knjižice od rođenja do punoljetnosti (u daljnjem tekstu: zdravstvena knjižica djeteta).

Članak 2.

Zdravstvena knjižica djeteta je temeljni medicinski dokument koji sadrži podatke za praćenje rasta i razvoja te zdravstvenog stanja kao i preventivne zdravstvene skrbi o djetetu.
Obrazac zdravstvene knjižice djeteta tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.
Svaki primjerak zdravstvene knjižice djeteta ima svoj jedinstveni broj.

Članak 3.

Podaci o imunizaciji djeteta upisuju se u »Iskaznicu imunizacije« sukladno posebnom propisu.

Članak 4.

Zdravstvena knjižica djeteta obvezno se izdaje za svako dijete osigurano obveznim zdravstvenim osiguranjem u Republici Hrvatskoj.
Zdravstvena knjižica djeteta uručuje se roditelju ili skrbniku u rodilištu.
Izdavanje zdravstvene knjižice djeteta obveza je odgovorne osobe sukladno općem aktu o unutarnjem ustroju zdravstvene ustanove.
Povreda obveze iz stavka 3. ovoga članka teža je povreda obveze iz radnog odnosa.

Članak 5.

Dijete, njegov roditelj, posvojitelj, skrbnik, odnosno osoba kojoj je dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na odgoj i čuvanje obvezna je kod svakog sistematskog pregleda, odnosno pregleda bolesnog djeteta dati na uvid zdravstvenu knjižicu djeteta izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite, odnosno doktoru medicine u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Članak 6.

Zdravstveni radnik iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika obvezan je popunjavati zdravstvenu knjižicu djeteta sukladno obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika.
Povreda obveze iz stavka 1. ovoga članka teža je povreda obveze iz radnog odnosa.
Kopija svake stranice zdravstvene knjižice djeteta dostavlja se županijskom koordinatoru kojeg imenuje ministar nadležan za zdravstvo.
Županijski koordinator iz stavka 3. ovoga članka nadležan je za prikupljanje, upis i kontrolu podataka u zdravstvenoj knjižici djeteta.
Županijski koordinator izrađuje zbirna analitička izvješća o upisanim dostavljenim podacima koja mjesečno podnosi Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i referentnim centrima za praćenje rasta i razvoja djece.

Članak 7.

Podaci u zdravstvenoj knjižici djeteta tajni su i zaštićeni, a javno se mogu prikazivati samo zbirni podaci.
Kopija iz stavka 3. članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika ne smije sadržavati podatke o identifikaciji djeteta.

Članak 8.

U slučaju gubitka ili uništenja zdravstvene knjižice djeteta, roditelj, posvojitelj, skrbnik djeteta, odnosno osoba kojoj je dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na odgoj i čuvanje obvezna je kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite zatražiti novu zdravstvenu knjižicu djeteta bez broja u koju se upisuje broj izgubljene ili uništene zdravstvene knjižice djeteta na svim za to predviđenim mjestima.
Ako je došlo do neopravdanog gubitka ili uništenja zdravstvene knjižice djeteta osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je nadoknaditi trošak izdavanja nove zdravstvene knjižice djeteta.

Članak 9.

Edukaciju zdravstvenih radnika koji sukladno ovome Pravilniku upisuju podatke u zdravstvenu knjižicu djeteta provode referentni centri za praćenje rasta i razvoja djece.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/27
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 24. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.
zatvori
Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !