Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/08 - prestao važiti Pravilnikom o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja u dijelu koji se odnosi na zaštitu bilja, XX/08 - čl. 11. Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2004 Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

658

Na temelju članka 12.L83449 stavka 2., članka 28.L83450 stavka 2. i 5., članka 29.L83451 stavka 2., članka 30.L83452 stavka 5., članka 30.aL83453 stavka 5., članka 35. stavka 3. i članka 36. stavka 4. Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94, 19/94 i 117/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENOJ KONTROLI BILJA I KONTROLI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U PROMETU PREKO DRŽAVNE GRANICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju: način obavljanja obveznoga zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja (u daljnjem tekstu: fitosanitarni pregled) pri uvozu i provozu; pošiljke bilja za koje je obvezan fitosanitarni pregled pri uvozu ili provozu; slučajevi i uvjeti pod kojima se fitosanitarni pregled pošiljke bilja može obaviti na službeno određenim mjestima u unutrašnjosti Republike Hrvatske; uvjeti za sigurno i kvalitetno obavljanje fitosanitarnog pregleda; vrste sadnog materijala višegodišnjih biljaka koji podliježe praćenju zdravstvenog stanja (karantenskom nadzoru), uvjeti, vrijeme i mjesto toga praćenja, te način pregleda i izvješćivanja; vrste, kategorije i količine bilja koje se smiju uvoziti bez fitosanitarnog pregleda ili fitocertifikata; postupci koje nalaže fitosanitarna inspekcija ukoliko nije ispunjen bilo koji od uvjeta koji se utvrđuju fitosanitarnim pregledom, situacije u kojima se ti postupci primjenjuju te način njihova provođenja; način na koji fitosanitarna inspekcija ovjerava da je uvoz pošiljke dopušten ili zabranjen; posebni uvjeti za uvoz pojedinih vrsta bilja; način obavljanja zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja što se izvoze ili reeksportiraju iz Republike Hrvatske, obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljaka bilja što se izvoze ili reeksportiraju i način obavljanja kontrole sredstava za zaštitu bilja pri uvozu.

Članak 2.

(1) Pošiljkama bilja i biljnih proizvoda (u daljnjem tekstu: pošiljke bilja), u smislu ovog Pravilnika, smatraju se:

1. živo bilje i biljni dijelovi, namijenjeni razmnožavanju ili sadnji,

2. sjeme u botaničkom smislu, namijenjeno sjetvi,

3. živo bilje i biljni dijelovi, koji nisu namijenjeni razmnožavanju, sjetvi ili sadnji,

4. drvo, koje je u cijelosti ili dijelom zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, s korom ili bez kore, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, izolirana kora, drvna strugotina, okrajci, iverje, piljevina, drvni otpad i ostaci te drvena ambalaža,

5. tlo i drugi supstrati za rast bilja koji se dijelom sastoje od tla ili krutih organskih tvari te njihovi ostaci na bilju i biljnim proizvodima.

(2) Ako je kemijskim, toplinskim, mehaničkim ili nekim drugim postupkom prerade otklonjena mogućnost prenošenja štetočinja bilja, pošiljke bilja iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se pošiljkama bilja u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Jednom pošiljkom bilja, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se određena količina bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta nadzora koja se prevozi iz jedne države u drugu i namijenjena je jednom primatelju.

(2) Jedna se pošiljka bilja može sastojati od jedne ili više partija (lotova).

Članak 4.

Pošiljke bilja za koje je obvezan fitosanitarni pregled pri uvozu i koje pritom mora pratiti svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja (u daljnjem tekstu: fitocertifikat) jesu:

1. sadni materijal: reznice, plemke, podloge, mladice, izdanci, pupovi, sjemenjaci, voćne sadnice, cijepovi vinove loze, sadnice šumskog i ukrasnog bilja, prijesadnice, ukorijenjene vriježe, korijenje, gomolji, lukovice, podanci, kulture biljnih tkiva, pelud i drugi biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji,

2. sjeme, namijenjeno sjetvi,

3. živo bilje i biljni dijelovi, koji nisu namijenjeni razmnožavanju, sjetvi ili sadnji:

a) lončanice, uključujući drvenasto bilje,

b) rezano cvijeće, osim suhog,

c) rezana stabla i grane, s lišćem,

d) mahunarke (mahune i zrnje), osim kikirikija,

e) gomolji krumpira,

f) ostalo svježe povrće,

g) žitarice (klipovi, klasovi, zrnje), osim riže,

h) repa namijenjena industrijskoj preradi ili ishrani životinja,

i) voće:

– plodovi limuna, limete, naranče, grejpfruta, šedoka (pomela), mandarine, klementine i drugih biljaka iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. te njihovih križanaca; marelice, breskve, nektarine, trešnje, višnje, šljive, japanske šljive i mirobalane (Prunus L.); kakija (Diospyros kaki) i manga (Mangifera L.),

– plodovi jabuke (Malus Mill.), kruške, nashija (Pyrus L.), dunje (Cydonia Mill.), borovnice, brusnice (Vaccinium L.), crvenog ribiza, crnog ribiza i ogrozda (Ribes L.), biljaka iz rodova Annona L., Passiflora L., Psidium L. i Syzygium Gaertn., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

4. drvo:

a) četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

b) roda Castanea, podrijetlom iz Sjeverne Amerike,

c) roda Quercus, podrijetlom iz Sjeverne Amerike,

d) roda Platanus, podrijetlom iz svih zemalja,

e) roda Populus, podrijetlom iz Sjeverne, Srednje i Južne Amerike,

f) drvena ambalaža,

g) drvna strugotina, okrajci, iverje, piljevina, drvni otpad i ostaci,

5. kora:

a) četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

b) roda Castanea, podrijetlom iz Sjeverne Amerike,

c) roda Quercus, podrijetlom iz Sjeverne Amerike, osim hrasta plutnjaka (Quercus suber),

d) roda Platanus, podrijetlom iz svih zemalja,

e) roda Populus, podrijetlom iz Sjeverne, Srednje i Južne Amerike,

6. tlo i drugi supstrati za rast bilja, osim treseta u izvornom pakiranju, te njihovi ostaci na biljnim dijelovima.

Članak 5.

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja obuhvaća:

1. pregled isprava koje prate pošiljku bilja,

2. pregled prijevoznog sredstva, osim prijevoznog sredstva za zrakoplovne, poštanske, kontejnerske i komadne pošiljke bilja,

3. pregled ambalaže,

4. pregled bilja,

5. evidenciju o pregledu pošiljke bilja i nalazu.

Članak 6.

(1) Obrazac fitocertifikata mora biti tiskan u skladu s predloškom koji je određen Međunarodnom konvencijom za zaštitu bilja i ispunjen na engleskom, francuskom, njemačkom ili ruskom jeziku.

(2) Kad je fitocertifikat iz stavka 1. ovoga članka izdan u zemlji izvoznici koja nije ratificirala Međunarodnu konvenciju za zaštitu bilja, uvažit će se fitocertifikat izdan po propisima te zemlje ako osnovnim sadržajem odgovara zahtjevima predviđenim ovim Pravilnikom.

(3) Nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda fitocertifikat se zadržava i čuva u pismohrani fitosanitarne inspekcije, za sjeme i sadni materijal tri godine, a za ostalo bilje dvije godine.

(4) Pošiljke bilja koje se uvoze iz zemlje ili provoze kroz zemlju koja nije zemlja podrijetla toga bilja, mora pratiti fitocertifikat za reeksport prema obrascu za pošiljke bilja u reeksportu, uz koji je priložen izvorni fitocertifikat zemlje podrijetla ili njegova ovjerena kopija.

(5) Kad se iz susjednih zemalja, iz jednog mjesta, uvozi veća količina bilja za industrijsku preradu i kad je u zemlji proizvodnje fitosanitarna inspekcija Republike Hrvatske obavila pregled u polju ili skladištu, sve pošiljke koje se uvoze u jednom danu može iznimno pratiti jedan fitocertifikat, ako fitosanitarna inspekcija bilja procijeni da nema opasnosti od unošenja karantenskih štetočinja bilja.

(6) Fitocertifikat iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka važi najviše 14 dana od dana izdavanja do prelaska granice zemlje u kojoj je izdan.

Članak 7.

Klauzula koju fitosanitarna inspekcija stavlja na isprave koje prate pošiljku bilja ili pošiljku sredstava za zaštitu bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu mora, osim teksta propisanog za pojedine slučajeve, sadržavati i podatak o mjestu i nadnevku fitosanitarnog pregleda odnosno kontrole, potpis inspektora i ovjeru pečatom fitosanitarne inspekcije.

Članak 8.

(1) Uvoznici, prijevoznici, otpremnici i carinski službenici dužni su o prispjeću pošiljke bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu i pošiljke sredstva za zaštitu bilja koja se uvozi izvijestiti fitosanitarnu inspekciju u skladu s odredbama članka 2526.#clanak2526 ovoga Pravilnika.

(2) Očevidnik prijavljenih i pregledanih pošiljaka bilja pri uvozu, izvozu i provozu bilja što ga fizičke i pravne osobe unose ili iznose preko granice vodi se u vidu Knjige uvoza, izvoza i provoza bilja, a očevidnik kontroliranih pošiljaka sredstava za zaštitu bilja koja se uvoze u vidu Knjige uvoza sredstava za zaštitu bilja.

(3) U dokumentaciji fitosanitarne inspekcije čuvaju se, u posebnim zbirkama, nalazi štetočinja bilja za svaku nađenu vrstu i pošiljku i obrazac nalaznog listića u koji se upisuju podaci o pošiljci, sadržaju nalaza i identifikaciji i verifikaciji taksona.

II. FITOSANITARNI PREGLED POŠILJAKA BILJA I KONTROLA POŠILJAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRI UVOZU

Članak 9.

Radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku štetočinja bilja i njihova širenja, zabranjen je uvoz živih karantenskih štetočinja bilja navedenih u Listama karantenskih štetočinja bilja.

Članak 10.

(1) Fitosanitarni pregled pošiljke bilja pri uvozu započinje pregledom isprava koje prate pošiljku i to:

1. fitocertifikata, ili rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kad se pošiljka uvozi prema odredbi članka 35. Zakona o zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Zakon),

2. odobrenja Ministarstva, prema posebnim uvjetima određenim ovim Pravilnikom,

3. teretnog lista, brodske teretnice, popratnice, računa i drugih isprava koje prate pošiljku bilja.

(2) Isprave iz stavka 1. ovoga članka pregledavaju se radi:

1. identifikacije pošiljke bilja,

2. utvrđivanja udovoljava li pošiljka uvjetima propisanim Zakonom,

3. procjene opasnosti od unošenja karantenskih štetočinja bilja.

Članak 11.

(1) Pošiljka bilja identificira se provjerom podataka u fitocertifikatu i usporedbom podataka iz neke od pratećih isprava s oznakama na ambalaži, pakiranju i utvrđenim sadržajem pošiljke bilja.

(2) Na najmanje jednoj ispravi, uz trgovački naziv, mora biti naveden botanički naziv roda ili vrste, a za sjeme i sadni materijal i naziv kultivara (sorte ili hibrida).

Članak 12.

(1) Pošiljke bilja iz članka 34.#clanak34 ovoga Pravilnika, koje se uvoze u skladu s člankom 35. stavkom 1. i 2. Zakona, podliježu fitosanitarnom pregledu pri uvozu, ali ih pri tom ne mora pratiti fitocertifikat.

(2) Pošiljke bilja iz članka 34.#clanak34 ovoga Pravilnika, koje iznimno ne podliježu fitosanitarnom pregledu pri uvozu i za koje fitocertifikat nije obvezan, jesu:

1. Pošiljke podrijetlom iz europskih zemalja, koje fizičke osobe unose u Republiku Hrvatsku ili primaju iz tih zemalja, i to:

– sitne pošiljke sjemena povrća i cvijeća, ukupne mase do 100 grama, u izvornom pakiranju, pripremljenom za tržište u zemlji podrijetla,

– gomolji (osim sjemenskog krumpira) i lukovice povrća i cvijeća ukupne mase do 3 kg, u izvornom pakiranju, pripremljenom za tržište u zemlji podrijetla,

– buketi rezanog cvijeća i vijenci: jedan komad,

– božićna drvca bez korijena: jedan komad,

– sobno bilje i lončanice, osim bonsaija: najviše tri biljke i

– voće i povrće (osim krumpira): do 5 kg po vrsti.

2. Pošiljke žitarica i mahunarki u izvornom pakiranju proizvođača, pripremljenom za maloprodaju, pojedinačne mase do 5 kg.

3. Pošiljke hrvatskog podrijetla, koje se u roku 14 dana nakon izlaska iz zemlje vraćaju u Republiku Hrvatsku.

4. Pošiljke za koje je to predviđeno međudržavnim ugovorima o pograničnom prometu.

Članak 13.

(1) Fitocertifikat za pošiljku voćnog ili loznog sadnog materijala mora sadržavati i dopunsku izjavu: »Matične biljke su ispitane laboratorijskom metodom i nisu nađeni uzročnici karantenskih viroza i mikoplazme.«

(2) Dopunska izjava za reeksportne pošiljke bilja koje se uvoze mora se nalaziti na izvorniku ili kopiji fitocertifikata zemlje podrijetla bilja.

Članak 14.

Fitocertifikat za pošiljku živog bilja i biljnih dijelova namijenjenih razmnožavanju ili sadnji (osim plodova i sjemena) iz rodova Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. i Stranvaesia Lindl. mora sadržavati dopunsku izjavu: »Bilje potječe od biljaka koje su uzgojene na polju koje je u posljednje dvije godine kontroliralo nadležno tijelo za zaštitu bilja zemlje podrijetla, te na tom polju i krugu od 5 km oko tog polja nije bilo pojave Erwinia amylovora.«

Članak 15.

Fitocertifikat za pošiljku krumpira mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu: »Pošiljka potječe sa zemljišta na kojem nikada nije nađen Synchytrium endobioticum. Tlo je pregledano i nisu utvrđene Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chittwoodi i Meloidogyne fallax. Pošiljka nije zaražena s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Potato spindle tuber viroidom i izvaneuropskim virusima krumpira.«

Članak 16.

(1) Fitocertifikat za pošiljku:

– rezanog cvijeća iz rodova Chrysanthemum, Dianthus i Gypsophila,

– lončanica iz rodova Capsicum, Chrysanthemum, Dianthus, Gerbera, Senecio ´ hybridus (Cineraria) ili

– povrća s lišćem iz rodova Beta, Brassica, Lactuca, Spinacia, te vrste Apium graveolens,

podrijetlom iz Austrije, Belgije, Francuske, Malte, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Velike Britanije, mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu: »Pošiljka je pregledana od inspektora nadležne službe za zaštitu bilja zemlje izvoznice i nije nađena Liriomyza huidobrensis.«

(2) Za pošiljku bilja iz stavka 1. ovoga članka, ako ono potječe iz zemalja Južne, Srednje i Sjeverne Amerike, dopunska izjava mora glasiti: »Pošiljka je pregledana od inspektora nadležne službe za zaštitu bilja zemlje izvoznice i nisu nađene Liriomyza huidobrensis, Amauromyza maculosa i Liriomyza sativa

(3) Fitocertifikat za pošiljku živog bilja ili biljnih dijelova, namijenjenih razmnožavanju ili sadnji (osim sjemena), iz rodova odnosno vrsta navedenih u stavku 1. ovoga članka, podrijetlom iz Austrije, Belgije, Francuske, Malte, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Velike Britanije, mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu: »Bilje potječe od zdravih biljaka. Na mjestu proizvodnje nije bilo pojave Liriomyza huidobrensis. Tijekom tri mjeseca prije otpreme pošiljke, najmanje svaki mjesec, nadležno tijelo zemlje izvoznice pregledalo je uzgajane biljke tijekom vegetacije«.

(4) Za pošiljku bilja iz stavka 3. ovoga članka, ako ono potječe iz zemalja Južne, Srednje i Sjeverne Amerike, dopunska izjava mora glasiti: »Bilje potječe od zdravih biljaka. Na mjestu proizvodnje nije bilo pojave Liriomyza huidobrensis, Amauromyza maculosa i Liriomyza sativa. Tijekom tri mjeseca prije otpreme pošiljke, najmanje svaki mjesec, nadležno tijelo zemlje izvoznice pregledalo je uzgajane biljke tijekom vegetacije.«

Članak 17.

(1) Pošiljka mora biti očišćena od tla.

(2) Ako u pošiljci ima ostataka tla, fitocertifikat mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu: »Tlo je pregledano i nisu utvrđene Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chittwoodi, Meloidogyne fallax i Synchytrium endobioticum.«

Članak 18.

(1) Pošiljka sjemena žitarica iz rodova Triticum, Secale i ´ Triticosecale podrijetlom iz Afganistana, Indije, Iraka, Južnoafričke Republike, Meksika, Nepala, Pakistana ili SAD-a, mora potjecati iz područja u kojem nije bilo pojave Tilletia indica Mitra. U rubrici br. 5. fitocertifikata za takvu pošiljku (»mjesto podrijetla«) mora biti naveden naziv područja iz kojeg sjeme potječe.

(2) Pošiljka zrnja žitarica iz rodova Triticum, Secale i ´ Triticosecale, podrijetlom iz neke od zemalja navedenih u stavku 1. ovoga članka, mora udovoljavati jednom od sljedećih uvjeta:

1. ako je podrijetlom iz područja u kojem nije bilo pojave Tilletia indica, u rubrici br. 5. fitocertifikata za takvu pošiljku (»mjesto podrijetla«) mora biti naveden naziv tog područja; ili

2. ako je podrijetlom iz područja u kojem je bilo pojave Tilletia indica, tada mora potjecati s mjesta proizvodnje na kojem tijekom čitavog posljednjeg vegetacijskog ciklusa nisu opaženi znakovi zaraze tom karantenskom štetočinjom bilja. Za vrijeme žetve i prilikom utovara moraju se uzeti reprezentativni uzorci zrnja čijim se testiranjem mora utvrditi da nisu zaraženi s Tilletia indica. Fitocertifikat za takvu pošiljku mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu: »Zrnje je testirano i pritom je utvrđeno da nije zaraženo s Tilletia indica Mitra.«

Članak 19.

Kad fitocertifikat ima nedostatke (nedovoljni ili netočni podaci o pošiljci, neovjereni ispravci, nedostatak propisane dopunske izjave na fitocertifikatu, botaničkih naziva za sjeme i sadni materijal i podataka o podrijetlu sjemena i sadnog materijala i sl.) fitosanitarna će inspekcija donijeti rješenje o zabrani uvoza pošiljke bilja.

Članak 20.

Sjeme i sadni materijal koji se uvoze moraju biti pakirani u ambalažu koja nije prethodno upotrebljavana.

Članak 21.

(1) Kad pošiljka bilja stigne na ulazni granični prijelaz ili službeno određeno mjesto u unutrašnjosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: granični prijelaz) bez fitocertifikata, fitosanitarna će inspekcija, osim u slučaju iz stavka 12. stavka 1. ovog Pravilnika, bez pregleda pošiljke donijeti rješenje o zabrani uvoza pošiljke, a na teretni list, carinsku deklaraciju ili drugu ispravu koja prati pošiljku stavit će klauzulu: »Zabranjuje se uvoz. Pošiljka je prispjela bez fitocertifikata«.

(2) Fitosanitarna inspekcija naložit će rješenjem da se pošiljka iz stavka 1. ovoga članka vrati pošiljatelju, a kad se radi o poštanskoj pošiljci, da se vrati pošiljatelju ili uništi.

(3) Kad fitosanitarna inspekcija utvrdi da pošiljka sredstva za zaštitu bilja koja se uvozi ne udovoljava odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, donijet će rješenje o zabrani uvoza pošiljke, a na prateću ispravu stavit će klauzulu: »Zabranjuje se uvoz«.

(4) Kad pošiljka bilja ili pošiljka sredstva za zaštitu bilja pri uvozu ili provozu s pretovarom prijeđe granični prijelaz bez prijave i bez potvrde fitosanitarne inspekcije i stigne u mjesto izvan njena sjedišta, fitosanitarna će inspekcija, kada sazna za takvu pošiljku, izvijestiti o tome Ministarstvo. Takva se pošiljka ne smije pregledati bez odobrenja Ministarstva.

Članak 22.

Kad pošiljku bilja prati fitocertifikat, ili u slučaju iz članka 12.#clanak12 stavka 1. ovoga Pravilnika – rješenje Ministarstva, fitosanitarna inspekcija obavit će fitosanitarni pregled bilja.

Članak 23.

Kada pri pregledu prijevoznog sredstva utvrdi da su bilje ili biljni proizvodi koji se u njemu nalaze zaraženi karantenskom štetočinjom bilja ili je uvoz odnosno provoz toga bilja ili biljnog proizvoda zabranjen ili ograničen, fitosanitarna će inspekcija rješenjem naložiti prijevozniku postupke što ih mora poduzeti dok se prijevozno sredstvo nalazi na području Republike Hrvatske.

Članak 24.

(1) Uvjeti za sigurno i kvalitetno obavljanje zdravstvenog pregleda pošiljke bilja ili pošiljke sredstva za zaštitu bilja jesu:

1. pošiljka bilja i pošiljka sredstva za zaštitu bilja moraju se nalaziti na području graničnog prijelaza ili pod carinskim nadzorom sukladno carinskim propisima,

2. prijevozno sredstvo mora biti otvoreno, tako da se može nesmetano prići svakom dijelu pošiljke,

3. na graničnom prijelazu mora postojati uređaj ili jama za spaljivanje i kemijsko uništavanje pošiljke bilja.

(2) Na željezničkom graničnom prijelazu pošiljka mora biti postavljena na posebni kolosijek ili usporedne kolosijeke za pregled, ili na rampu uz carinsko skladište. Kolosijeci moraju biti osigurani od manevriranja postavljanjem zaključanih iskliznica, a visokonaponska mreža mora biti isključena.

(3) Na cestovnom graničnom prijelazu pošiljka mora biti na označenom prostoru za parkiranje, s odgovarajućom nadstrešnicom, rampom i prostorom za pregled bilja.

(4) Pri pregledu brodske pošiljke brod mora biti vezan u luci, a pošiljka mora biti na brodu ili, po odobrenju fitosanitarne inspekcije, u carinskom skladištu u kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta (500 luksa).

(5) Na riječnom graničnom prijelazu pošiljka se pregledava u prijevoznom sredstvu, kad je do prijevoznog sredstva omogućen siguran pristup odnosno prijevoz ili, po odobrenju fitosanitarne inspekcije, u lučkom carinskom skladištu u kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta (500 luksa).

(6) Zrakoplovna, komadna i poštanska pošiljka pregledavaju se u carinskom skladištu, na za to određenom prostoru u kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta (500 luksa).

(7) Bilje koje unose fizičke osobe pregledava se na graničnom prijelazu ili u carinskom skladištu, na za to određenom prostoru u kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta (500 luksa).

(8) Pregled kontejnerskih pošiljaka započinje na ulaznom graničnom prijelazu (pregled isprava), a završava na određenom kontejnerskom terminalu gdje je osigurano otvaranje kontejnera i gdje djeluje fitosanitarna inspekcija.

(9) Uvoznici, provoznici ili prijevoznici i njihovi zastupnici dužni su fitosanitarnoj inspekciji omogućiti pregled prijevoznog sredstva i pošiljke, osigurati otvaranje prijevoznog sredstva i pošiljke bilja, osigurati potrebnu opremu za kvalitetan pregled (dopunska rasvjeta na mjestu rada i dr.), uzimanje i prenošenje uzoraka i otpremu uzorka na analizu.

(10) Za pregled osjetljivog bilja u zimskom ili ljetnom razdoblju i za pregled osjetljivog sadnog materijala, uvoznik ili njegov zastupnik dužni su osigurati uvjete za očuvanje ispravnosti bilja i stručnu pomoćnu radnu snagu i odgovorni su za otvaranje, pregled i zatvaranje pakiranja sadnog materijala.

Članak 25.

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja obavlja se pri dnevnoj svjetlosti, u radno vrijeme fitosanitarne inspekcije, a iznimno noću, na graničnim prijelazima za koje je to određeno posebnim odobrenjem Ministarstva.

Članak 26.

(1) Pošiljka bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu ili pošiljka sredstva za zaštitu bilja koja se uvozi, prijavljuje se odmah, a najkasnije u roku 24 sata od prispjeća, u radno vrijeme fitosanitarne inspekcije. Prijava se podnosi u pisanom obliku ili prema procjeni inspektora, usmeno, uz predočenje svih isprava koje prate pošiljku. Obrazac prijave pošiljke bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu nalazi se u Prilogu V., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Na zajedničkom graničnom prijelazu postupak prijave pošiljke obavlja se sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka i tehnologijom pregleda pošiljaka utvrđenom propisom donijetim na temelju međudržavnog sporazuma o zajedničkom graničnom prijelazu.

Članak 27.

(1) Fitosanitarna inspekcija procjenjuje stupanj opasnosti od unošenja karantenskih štetočinja bilja radi utvrđivanja programa i opsega pregleda (određivanja broja pakiranja iz kojega će se uzeti uzorci, broja i veličine uzoraka, upućivanja na laboratorijski pregled, preventivnih postupaka i dr.).

(2) Za procjenu stupnja opasnosti služe raspoloživi znanstveni i tehnički podaci, podaci o ranijim nalazima, podaci o prethodnom pregledu u zemlji podrijetla, ako je takav pregled obavljen, podaci o karantenskim štetočinjama bilja na određenim biljnim vrstama domaćinima, o podrijetlu bilja, o podrijetlu i prisutnosti tih karantenskih štetočinja bilja u zemlji podrijetla, o pouzdanosti fitocertifikata i dr.

(3) Stupanj opasnosti povećan je uvijek kada se uvozi bilje koje je domaćin određene karantenske štetočinje bilja iz zemlje u kojoj je ista prisutna.

(4) Opasnost je manja kada se uvozi ili provozi bilje koje potječe iz zemlje u kojoj nije utvrđena prisutnost određene karantenske štetočinje ili ako je u zemlji podrijetla fitosanitarna inspekcija, u suradnji s nadležnim tijelom za zaštitu bilja te zemlje, obavila pregled u vrijeme vegetacije ili u skladištu.

Članak 28.

(1) Fitosanitarna inspekcija uzima uzorke iz pošiljke bilja radi utvrđivanja zdravstvenog stanja bilja i to bez nadoknade vrijednosti uzetih uzoraka.

(2) O uzetim uzorcima bilja fitosanitarna inspekcija izdaje potvrdu prijevozniku bilja.

Članak 29.

(1) Kada fitosanitarna inspekcija, u skladu s člankom 33. stavkom 1. Zakona, povjeri pregled bilja Zavodu za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod) i procijeni da bi taj pregled mogao potrajati dulje vrijeme, a na graničnom prijelazu nema prikladnog skladišnog prostora, može rješenjem dopustiti da se pošiljka bilja pod carinskim nadzorom i uz poduzimanje potrebnih preventivnih postupaka preveze u drugo mjesto carinjenja, u kojem postoji fitosanitarna inspekcija i odgovarajući skladišni prostor, u kojem će biti smještena dok ne budu poznati rezultati pregleda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, fitosanitarna inspekcija na prateću ispravu stavlja klauzulu: »Odobrava se prijevoz pod carinskim nadzorom do skladišta u ... Odmah nakon prispjeća izvijestiti fitosanitarnu inspekciju u ... Pregled nije obavljen.«

Članak 30.

(1) Kada pri fitosanitarnom pregledu pošiljke bilja utvrdi da je bilje ili ambalaža zaražena karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dopuštenog postotka, koja se na mjestu uvoza ne može potpuno suzbiti dezinfekcijom ili dezinsekcijom, fitosanitarna inspekcija neće dopustiti uvoz takve pošiljke već će rješenjem naložiti da se pošiljka vrati pošiljatelju ili uništi. Istodobno će naložiti poduzimanje preventivnih postupaka radi sprječavanja širenja zaraze.

(2) Kad naloži da se pošiljka bilja vrati pošiljatelju ili uništi, fitosanitarna će inspekcija staviti na popratnu ispravu ili na potvrdu carinarnice o zadržavanju robe klauzulu sljedećeg sadržaja: »Zabranjuje se uvoz. Pošiljka je zaražena s...«, uz naznaku karantenske ili određene gospodarski važne štetočinje bilja.

(3) Prisutnost Quadraspidiotus perniciosus (Comst.) na plodovima voća koje se uvozi ili provozi ne smatra se zarazom u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Kad fitosanitarna inspekcija procijeni da se utvrđena zaraza karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dozvoljenog postotka može uspješno suzbiti, dopustit će da se takva pošiljka preveze do najbližeg mjesta na kojem se ti postupci mogu obaviti, uz uvjet:

1. da nije riječ o karantenskoj štetočinji bilja koja je navedena u Listi karantenskih štetočinja bilja koje nisu utvrđene na teritoriju Republike Hrvatske (A1),

2. da je uvoznik odabrao pravnu ili fizičku osobu prema članku 19. Zakona koja će obaviti dezinfekciju ili dezinsekciju i poduzeti naložene preventivne postupke,

3. da fitosanitarna inspekcija rješenjem naloži preventivne postupke pri prijevozu pošiljke (dezinsekcija ili dezinfekcija prijevoznih sredstava, prijevoz pod uvjetima hlađenja i dr.).

Članak 32.

(1) Kada fitosanitarnim pregledom pošiljke bilja utvrdi da pošiljka nije zaražena karantenskom štetočinjom bilja niti gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dopuštenog postotka, fitosanitarna će inspekcija potvrditi da je obavljen fitosanitarni pregled pošiljke bilja stavljanjem na carinsku deklaraciju ili prateću ispravu klauzule: »Pošiljka je pregledana. Uvoz dopušten.«

(2) Kad se uvozi pošiljka bilja sukladno članku 35. stavka 1. Zakona, fitosanitarna inspekcija postupit će u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i o uvozu takve pošiljke izvijestiti Ministarstvo.

(3) Kada utvrdi da pošiljka sredstava za zaštitu bilja koja se uvozi udovoljava odredbama Zakona, fitosanitarna će inspekcija potvrditi da je obavljena kontrola sredstva za zaštitu bilja stavljanjem na carinsku deklaraciju ili prateću ispravu klauzule: »Uvoz dopušten.«

Članak 33.

(1) Praćenju zdravstvenog stanja, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona, podliježe sadni materijal višegodišnjih biljaka iz uvoza naveden u Prilogu III. ovom Pravilniku i drugo bilje iz uvoza za koje je to propisano ovim Pravilnikom.

(2) Zdravstveno stanje bilja iz stavka 1. ovoga članka prati Zavod.

(3) Praćenje zdravstvenog stanja bilja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se:

– nakon uvoza, kod krajnjeg korisnika (u daljnjem tekstu: karantenski nadzor) ili

– prije uvoza, kod inozemnog proizvođača.

(4) Na zahtjev krajnjeg korisnika ili uvoznika, Zavod izdaje potvrdu o posjedovanju karantenskog objekta na kojem će pratiti zdravstveno stanje uvezenog bilja, odnosno potvrdu o obavljenom praćenju zdravstvenog stanja bilja kod inozemnog proizvođača.

(5) Potvrda iz stavka 4. ovog članka izdaje se i vrijedi za jednokratan uvoz.

Članak 34.

(1) Pri uvozu pošiljke bilja iz članka 33.#clanak33 stavka 1. ovoga Pravilnika, uvoznik je fitosanitarnoj inspekciji na ulaznom graničnom prijelazu, uz ostale isprave, dužan predočiti izvornik potvrde Zavoda iz članka 33.#clanak33 stavka 4. ovog Pravilnika.

(2) Ako se radi o pošiljci bilja koja podliježe karantenskom nadzoru, fitosanitarna će inspekcija nakon obavljenog fitosanitarnog pregleda sastaviti zapisnik s podacima o vrsti, sorti, količini, proizvođaču, pošiljatelju, zemlji podrijetla, zemlji izvoznici, uvozniku i krajnjem korisniku toga bilja i po jedan primjerak zapisnika dostaviti krajnjem korisniku, Ministarstvu i Zavodu, a prateće isprave potvrditi stavljanjem klauzule propisane člankom 32.#clanak32 stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Karantenski nadzor obavlja se na sljedeći način:

1. uzgojem bilja na karantenskom objektu u trajanju od dva uzastopna vegetacijska razdoblja,

2. provjerom vrste i količine bilja koja se uzgaja,

3. provjerom zdravstvenog stanja bilja za vrijeme vegetacije, najmanje dva puta tijekom vegetacijskog razdobIja, a prema potrebi i laboratorijskim metodama,

4. provjerom zdravstvenog stanja ostalih biljaka domaćina karantenskih štetočinja bilja u krugu od 100 m, a za domaćine bakterijske paleži (Erwinia amylovora) 500 m oko parcele na kojoj se nalazi bilje pod karantenskim nadzorom,

5. zabranom razmnožavanja, umnažanja i iznošenja bilja i njegovih dijelova s karantenskog objekta ili premještanja na drugu parcelu tijekom karantenskog nadzora, bez odobrenja Ministarstva.

(2) O tijeku i završetku karantenskog nadzora Zavod izvješćuje Ministarstvo i krajnjeg korisnika.

(3) Prvo izvješće o obavljenom zdravstvenom pregledu kod krajnjeg korisnika Zavod je dužan dostaviti Ministarstvu u roku 15 dana nakon primitka zapisnika fitosanitarne inspekcije, a iduća izvješća odmah nakon obavljenih provjera tijekom vegetacije.

(4) Posjednik bilja snosi sve troškove karantenskog nadzora kao i eventualne troškove uništavanja bilja, ako se pri karantenskom nadzoru otkrije pojava karantenske štetočinje bilja.

Članak 36.

Radi sprječavanja unošenja određenih karantenskih štetočinja bilja u Republiku Hrvatsku, zabranjuje se ili ograničava uvoz određenog bilja i biljnih proizvoda prema Prilogu IV., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 37.

(1) Radi sprječavanja unošenja bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. u Republiku Hrvatsku, određuje se sljedeće:

1. Zabranjuje se uvoz, provoz i provoz s pretovarom, živog bilja i biljnih dijelova, namijenjenih razmnožavanju ili sadnji, uključujući pelud za oprašivanje, a isključujući plodove i sjeme, rodova biljaka domaćina bakterijske paleži navedenih u stavku 2. ovoga članka, podrijetlom iz: Albanije, Armenije, Austrije, Belgije, Bermuda, Bugarske, Cipra, Češke, Danske, Egipta, Francuske, Grčke, Indije, Irana, Irske, Italije, Izraela, Jordana, Kanade, Libanona, Luksemburga, Mađarske, Meksika, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske, Turske, Ukrajine i Velike Britanije, u razdoblju od 16. travnja do 31. listopada, ako su biljke podrijetlom iz zemalja sjeverne polutke, odnosno od 16. listopada do 30. travnja, ako su biljke podrijetlom iz zemalja južne polutke.

2. Iznimno se dopušta provoz bez pretovara živog bilja i biljnih dijelova, namijenjenih razmnožavanju ili sadnji, iz rodova biljaka domaćina bakterijske paleži navedenih u stavku 2. ovoga članka, u razdobljima navedenim u točki 1. ovoga stavka i podrijetlom iz zemalja navedenih u točki 1. ovoga stavka, pod uvjetom da se provoz obavlja u zatvorenim prijevoznim sredstvima (kontejnerima, kamionima-hladnjačama, vagonima-hladnjačama) ili poštanskim paketima.

(2) Biljke domaćini bakterijske paleži, prema ovom Pravilniku, jesu vrste iz rodova merale (Amelanchier spp.), japanske dunje (Chaenomeles spp.), dunjarice (Cotoneaster spp.), gloga (Crataegus spp.), dunje (Cydonia spp.), japanske mušmule (Eriobotrya spp.), jabuke (Malus spp.), mušmule (Mespilus spp.), glogovice (Pyracantha spp.), kruške (Pyrus spp.), oskoruše (Sorbus spp.) i Stranvaesia spp.

(3) Dopušta se uvoz, radi uzgoja, živog bilja iz stavka 2. ovoga članka, i njegovih dijelova, iz nezaraženih područja zemalja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, uz praćenje zdravstvenog stanja bilja, u razdoblju od 1. studenoga do 15. travnja kad bilje potječe iz zemalja sjeverne polutke, odnosno od 1. svibnja do 15. listopada kad bilje potječe iz zemalja južne polutke.

Članak 38.

(1) Kad na granični prijelaz stigne pošiljka bilja protivno odredbama članka 34.#clanak34 stavka 1., članka 36.#clanak36 ili članka 37.#clanak37 ovoga Pravilnika, fitosanitarna će inspekcija bez pregleda bilja donijeti rješenje o vraćanju pošiljke bilja pošiljatelju, a na popratnu ispravu staviti klauzulu: »Zabranjuje se uvoz.«

(2) Kada tijekom fitosanitarnog pregleda utvrdi da pošiljka sadrži bilje čiji je uvoz zabranjen ili ograničen, fitosanitarna će inspekcija postupiti prema odredbi stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

(1) Kad se pošiljka bilja uvozi kontejnerom preko ulaznog graničnog prijelaza na kojem se ne obavlja pregled kontejnerskih pošiljaka, fitosanitarna inspekcija pregledava samo prateće isprave i pritom provjerava:

1. ne sadrži li kontejnerska pošiljka bilje ili biljne proizvode čiji je uvoz zabranjen ili ograničen odredbama Zakona ili na temelju njega donijetih propisa,

2. prati li pošiljku propisani fitocertifikat, odnosno radi li se o pošiljci za koju je određeno da fitocertifikat nije obvezan sukladno članku 1112.#clanak1112 stavku 1. ovog Pravilnika i

3. udovoljava li pošiljka ostalim uvjetima propisanim Zakonom i na temelju njega donijetim propisima.

(2) Kad fitosanitarna inspekcija na ulaznom graničnom prijelazu utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke 1. do 3. ovog članka, odobrit će prijevoz kontejnera pod carinskim nadzorom do službeno određenog kontejnerskog terminala, gdje će se obaviti pregled bilja, a na prateću će ispravu staviti sljedeću klauzulu: »Odobrava se prijevoz pod carinskim nadzorom do kontejnerskog terminala u... Odmah nakon prispjeća izvijestiti fitosanitarnu inspekciju u... Pregled nije obavljen.«

(3) Ako fitosanitarna inspekcija na ulaznom graničnom prijelazu utvrdi da pošiljka bilja iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava neki od uvjeta iz stavka 1. točke 1. do 3. ovog članka, naložit će rješenjem da se pošiljka vrati pošiljatelju, a na prateću ispravu staviti klauzulu propisanu člankom 2021.#clanak2021 stavkom 1. ili člankom 38.#clanak38 stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Kontejnerima se, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju kontejneri zatvorena tipa, teretnog obujma većeg od 3 mł, namijenjeni prijevozu bilja, koji odgovaraju međunarodnim normama za prijevoz robe pod carinskim nadzorom.

Članak 40.

Kad pri fitosanitarnom pregledu bilja pri uvozu i provozu fitosanitarna inspekcija posumnja da je nađena opasna vrsta štetočinje bilja koje nema u Europi, a nije navedena u Listama karantenskih štetočinja bilja, prije završetka pregleda o tome izvješćuje Ministarstvo.

III. ZDRAVSTVENI PREGLED BILJA PRI IZVOZU

Članak 41.

(1) Ako zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka bilja provozi zahtijeva da pošiljku bilja prati fitocertifikat, pošiljatelj bilja je dužan, u smislu članka 36. stavka 1. Zakona, Zavodu ili fitosanitarnoj inspekciji, ako ona postoji u mjestu utovara, 24 sata prije utovara podnijeti pisani zahtjev za pregled pošiljke bilja i izdavanje fitocertifikata, na obrascu iz Priloga VI., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka može se zamijeniti zahtjevom izvoznika ukoliko taj zahtjev sadrži iste podatke kao i propisani obrazac.

(3) Uz zahtjev za pregled pošiljke sjemena ili sadnog materijala pošiljatelj bilja je dužan priložiti svjedodžbu o zdravstvenom stanju usjeva i objekata za proizvodnju sjemenskog i sadnog materijala. Te se pošiljke obvezno pregledavaju na mjestu utovara.

(4) Kada zbog opravdanih razloga zdravstveni pregled pošiljke bilja koja se izvozi, osim pošiljke sjemena i sadnog materijala, nije obavljen u mjestu utovara, izvoznik je u zahtjevu što ga podnosi fitosanitarnoj inspekciji na graničnom prijelazu dužan obrazložiti zašto pregled nije obavljen u mjestu utovara i osigurati sve uvjete za sigurno i kvalitetno obavljanje zdravstvenog pregleda (pristup do svih dijelova pošiljke, uzimanje uzoraka i dr.).

Članak 42.

Nakon primitka zahtjeva za pregled pošiljke bilja i izdavanje fitocertifikata, sukladno članku 41.#clanak41 ovoga Pravilnika, Zavod ili fitosanitarna inspekcija obavit će pravodobno zdravstveni pregled pošiljke bilja.

Članak 43.

(1) Zdravstveni pregled pošiljke bilja pri izvozu obuhvaća pregled bilja, ambalaže i prijevoznog sredstva, a pri reeksportu i isprava koje prate pošiljku bilja.

(2) Kad se pri zdravstvenom pregledu pošiljke bilja utvrdi da ona nije zaražena štetočinjom bilja zbog koje je zabranjeno da se unese u zemlju uvoznicu ili u zemlju kroz koju se provozi, Zavod ili fitosanitarna inspekcija izdat će fitocertifikat.

(3) Fitocertifikat mora biti izdan na dan pregleda, a vrijedi najviše 14 dana od dana izdavanja do prelaska granice Republike Hrvatske.

(4) Kad se pri zdravstvenom pregledu pošiljke bilja utvrdi da je pošiljka bilja zaražena štetočinjom bilja zbog koje je zabranjeno da se unese u zemlju uvoznicu ili u zemlju kroz koju se provozi ili da prijevozno sredstvo i ambalaža ne udovoljavaju uvjetima za izvoz, Zavod ili fitosanitarna inspekcija neće izdati fitocertifikat za izvoz takve pošiljke ili će u dogovoru s pošiljateljem naložiti da se prije izdavanja fitocertifikata provedu potrebni dodatni postupci.

Članak 44.

(1) Obrazac fitocertifikata za pošiljke bilja koje se izvoze tiska se prema predlošku iz Priloga I., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a za pošiljke bilja koje se reeksportiraju, prema predlošku iz Priloga II. ovom Pravilniku.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskaju se na engleskom jeziku, a na poleđini se tiska odgovarajući tekst na francuskom, njemačkom i ruskom jeziku.

(3) Fitocertifikat se ispunjava na engleskom, francuskom, njemačkom ili ruskom jeziku, istim pisaćim strojem ili kompjuterskim pisačem, ili rukom, čitljivo, tiskanim slovima. Na fitocertifikatu, pored otiska pečata fitosanitarne inspekcije i potpisa inspektora, mora biti čitljivo napisano njegovo ime i prezime.

IV. FITOSANITARNI PREGLED BILJA I KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRI PROVOZU

Članak 45.

(1) Pošiljke bilja koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske i pretovaruju u druga prijevozna sredstva, osim zrakoplovnih i kontejnerskih pošiljaka, podliježu fitosanitarnom pregledu samo na mjestima koja su određena za promet bilja preko državne granice.

(2) Iznimno, pošiljke bilja koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske i pretovaruju u druga prijevozna sredstva, mogu se pregledati i na drugome mjestu, na temelju odobrenja Ministarstva.

(3) Pošiljke sredstava za zaštitu bilja koje se pretovaruju u provozu, smiju se pretovarivati samo uz pisano odobrenje fitosanitarne inspekcije kojim se određuju mjesto, vrijeme i uvjeti pretovara, čime se osigurava bezopasan postupak pretovara i sprječava da dio pošiljke ostane nepretovaren.

(4) Pretovar pošiljke bilja ili pošiljke sredstava za zaštitu bilja u provozu ne smije započeti bez nazočnosti fitosanitarne inspekcije.

Članak 46.

(1) Kad pošiljka bilja koja se provozi i u provozu pretovaruje na području Republike Hrvatske ulazi u Republiku Hrvatsku preko ulaznog graničnog prijelaza na kojem se ne obavlja pretovar, fitosanitarna inspekcija pregledava samo prateće isprave i pritom provjerava:

1. ne sadrži li pošiljka bilje ili biljne proizvode čiji je provoz zabranjen ili ograničen odredbama Zakona ili na temelju Zakona donijetih propisa,

2. prati li pošiljku propisani fitocertifikat, odnosno radi li se o pošiljci za koju je određeno da fitocertifikat nije obvezan sukladno članku 1112.#clanak1112 stavku 1. ovoga Pravilnika i

3. udovoljava li pošiljka ostalim uvjetima propisanim Zakonom i na temelju njega donijetim propisima.

(2) Kad fitosanitarna inspekcija na ulaznom graničnom prijelazu utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke 1. do 3. ovog članka, odobrit će prijevoz takve pošiljke pod carinskim nadzorom do službeno određenog mjesta u unutrašnjosti Republike Hrvatske, gdje će se obaviti pretovar i pregled bilja, a na prateću će ispravu staviti sljedeću klauzulu: »Odobrava se prijevoz pod carinskim nadzorom do mjesta pretovara. Pošiljka nije pregledana. Odmah nakon prispjeća izvijestiti fitosanitarnu inspekciju u…«

(3) Ako fitosanitarna inspekcija na ulaznom graničnom prijelazu utvrdi da pošiljka bilja iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava neki od uvjeta iz stavka 1. točke 1. do 3. ovoga članka, naložit će rješenjem da se pošiljka vrati pošiljatelju ili uništi o trošku prijevoznika, a na prateću će ispravu staviti klauzulu: »Zabranjuje se provoz.« te ukratko navesti razlog zabrane.

Članak 47.

(1) Kada fitosanitarnim pregledom pošiljke bilja iz članka 45.#clanak45 stavka 1. ovoga Pravilnika utvrdi prisutnost karantenske štetočinje bilja ili prisutnost određene gospodarski važne štetočinje bilja u postotku većem od dopuštenog, fitosanitarna će inspekcija rješenjem zabraniti provoz pošiljke bilja i naložiti da se ona vrati pošiljatelju, ako međunarodnim ugovorom o zaštiti bilja nije drugačije određeno, te na prateću ispravu staviti klauzulu: »Zabranjuje se provoz. Pošiljka je zaražena s ...«, uz naznaku naziva štetočinje bilja.

(2) Pošiljka bilja koja se iz broda pretovaruje u više željezničkih ili cestovnih prijevoznih sredstava i obrnuto, i postupno otprema, mora se pretovariti u roku utvrđenom rješenjem fitosanitarne inspekcije, a podliježe fitosanitarnom pregledu na početku i tijekom pretovara.

(3) Kada fitosanitarnim pregledom utvrdi da pošiljka nije zaražena karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad određenoga postotka, fitosanitarna će inspekcija na popratnu ispravu staviti klauzulu: »Pošiljka je pregledana. Provoz dopušten.« Klauzula se stavlja na carinsku ispravu nakon obavljenog pregleda.

(4) Ako je za vrijeme provoza kroz Republiku Hrvatsku pošiljka bilja oštećena i ako je potrebno obaviti pretovar, prijevoznik će o tome izvijestiti najbližu fitosanitarnu inspekciju, koja će postupiti po odredbama ovoga Pravilnika. Troškove koji nastanu u svezi s tim snosi prijevoznik.

Članak 48.

Kad pri pretovaru pošiljke bilja koja se provozi, u mjestu pretovara preostane neki njen dio, taj se dio mora vratiti u zemlju izvoznicu ili prodati putem dražbe, ako ne prijeti opasnost širenja karantenske štetočinje bilja, ili uništiti. Uništavanje obavlja prijevoznik u nazočnosti fitosanitarne inspekcije.

Članak 49.

S pošiljkom bilja koja se provozi kroz Republiku Hrvatsku i pritom ne pretovaruje na njenu području, a koja podliježe fitosanitarnom pregledu jer se provozi na način kojim nije isključena opasnost od širenja štetočinja bilja, postupa se u skladu s člankom 47.#clanak47 stavkom 1., 3. i 4. i člankom 48.#clanak48 ovog Pravilnika.

V. DOPUŠTENA ZASTUPLJENOST ODREĐENIH ŠTETOČINJA BILJA U POŠILJKAMA BILJA

Članak 50.

U pošiljkama sjemena i sadnog materijala koje se uvoze, prisutnost gospodarski važnih štetočinja bilja ne smije biti veća od one koja je određena propisima za iste vrste sjemena i sadnog materijala u unutarnjem prometu.

Članak 51.

(1) Radi zaštite bilja i biljnih proizvoda i skladišta u kojima se oni čuvaju, određuje se najmanji broj živih kukaca ili grinja u pošiljkama bilja koje se uvoze pri kojem se pošiljka smatra zaraženom u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Pošiljke bilja koje se uvozi za daljnju preradu smatraju se zaraženima ako je u uzorku uzetom iz pošiljke broj živih kukaca ili grinja u svim razvojnim oblicima jednak ili veći od broja određenog u Prilogu VII., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Pošiljke bilja koje se uvozi za ljudsku prehranu, a koje se prije stavljanja u promet više ne prerađuje pa zbog toga osim dezinsekcije nema drugih mogućnosti za otklanjanje zaraze kukcima ili grinjama, smatraju se zaraženima ako se u uzetom uzorku nađu živi kukci ili grinje određeni u Prilogu VII., bez obzira na vrstu i brojnost.

(4) Ako se na graničnom prijelazu ne može sa sigurnošću odrediti vrsta ili brojnost kukaca ili grinja ili procijeniti opasnost od njihova širenja, fitosanitarna inspekcija može privremeno zaustaviti uvoz pošiljke i pregled, o trošku uvoznika, povjeriti Zavodu.

(5) Ako se fitosanitarnim pregledom utvrdi da je pošiljka zaražena sukladno stavku 2. ovoga članka, fitosanitarna će inspekcija rješenjem naložiti uvozniku da u određenom roku obavi dezinsekciju pošiljke.

VI. OSTALI POSTUPCI U ZAŠTITI BILJA PRI UVOZU, IZVOZU I PROVOZU

Članak 52.

Uvoznici, prijevoznici, carina, granične inspekcije i fitosanitarna inspekcija dužni su, radi sprječavanja širenja i suzbijanja karantenskih štetočinja bilja, za vrijeme zdravstvenog pregleda pošiljke bilja provesti preventivne postupke i to:

1. sumnjati na prisutnost karantenske štetočinje bilja u svakoj pošiljci bilja koja se uvozi ili provozi i iz nje uzetom uzorku, sve do završetka zdravstvenog pregleda,

2. spriječiti otvaranje, pregledavanje i uzimanje uzoraka iz pošiljke bilja bez suglasnosti fitosanitarne inspekcije, osim poštanske pošiljke, čiji sadržaj utvrđuje carinska služba,

3. pregledavati uzorke bilja u radnoj prostoriji s priručnom opremom, koja se nalazi na graničnom prijelazu i koja je opremljena za tu svrhu, gdje su osigurani uvjeti za kvalitetan rad i provođenje preventivnih postupaka radi sprječavanja širenja karantenskih štetočinja bilja,

4. spriječiti iznošenje ili slanje nepregledanih uzoraka bilja ako nisu pakirani na takav način koji onemogućuje širenje štetočinja bilja,

5. dostavljati uzorke bilja Zavodu sukladno članku 33. stavku 1. Zakona, uz poduzimanje sigurnosnih postupaka, kao hitne i vrijednosne pošiljke,

6. upoznati s preventivnim postupcima pravne i fizičke osobe koje neposredno sudjeluju u zdravstvenom pregledu bilja.

Članak 53.

(1) Radi sprječavanja širenja i radi suzbijanja karantenskih i određenih gospodarski važnih štetočinja bilja pri uvozu, izvozu i provozu, fitosanitarna inspekcija može rješenjem naložiti dezinfekciju ili dezinsekciju, koju provodi pravna ili fizička osoba u skladu s odredbama članka 19. Zakona.

(2) Provedbu postupaka iz stavka 1. ovoga članka nadzire fitosanitarna inspekcija prema mjestu u kojem se ti postupci provode.

Članak 54.

Kad fitosanitarna inspekcija rješenjem naredi da se pošiljka bilja uništi, pošiljku će uništiti uvoznik ili prijevoznik odnosno njegov zakonski zastupnik u nazočnosti fitosanitarnog inspektora i carinskog djelatnika, o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 55.

Granični prijelazi preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja moraju imati uređaje ili jame za uništavanje bilja. Troškove uništavanja bilja, za koje je određena takva mjera, snose za uvozne pošiljke uvoznici, a za provozne pošiljke prijevoznici.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne graniceL83455 (»Narodne novine« br. 12/95, 96/95, 46/99 i 58/03).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-17/04-01/1

Urbroj: 525-01-04-1

Zagreb, 16. veljače 2004.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.

  

Prilog I.

1. Naziv i adresa izvoznika

2. SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOM STANJU BILJA

(fitocertifikat)

Broj

Izvornik

 

3. Prijavljeni naziv i adresa primatelja

4. Služba za zaštitu bilja Republike Hrvatske

Službi za zaštitu bilja

 

5. Mjesto podrijetla

 

6. Prijavljeno sredstvo prijevoza

 

7. Prijavljeno mjesto uvoza

 

 

8. Karakteristične oznake: broj i opis pakiranja, naziv proizvoda i botanički naziv bilja

9. Prijavljena količina

 

 

10. Ovim se potvrđuje da su navedeno bilje ili biljni proizvodi podvrgnuti odgovarajućem postupku, da je utvrđeno da nisu zaraženi karantenskim štetočinjama i da praktično nisu zaraženi drugim opasnim štetočinjama te da odgovaraju zahtjevima zemlje uvoznice

 

 

11. Dopunska izjava

 

 

POSTUPAK DEZINFESTACIJE

18. Mjesto izdavanja

Nadnevak

Ime i potpis M.P.

ovlaštene osobe

 

 

12. Postupak

 

13. Sredstvo (aktivna tvar)

14. Trajanje i temperatura

 

15. Koncentracija

16. Nadnevak

 

17. Dopunska informacija

 

Nikakvu financijsku odgovornost u vezi s ovim certifikatom neće snositi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske, niti njegov službenik odnosno predstavnik.

Prilog II.

1. Naziv i adresa izvoznika

2. SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOM STANJU BILJA

(fitocertifikat) ZA REEKSPORT

Broj

Izvornik

 

3. Prijavljeni naziv i adresa primatelja

4. Služba za zaštitu bilja Republike Hrvatske

Službi za zaštitu bilja

 

5. Mjesto podrijetla

 

6. Prijavljeno sredstvo prijevoza

 

7. Prijavljeno mjesto uvoza

 

 

8. Karakteristične oznake: broj i opis pakiranja, naziv proizvoda i botanički naziv bilja

9. Prijavljena količina

 

 

10. Ovime se potvrđuje:

– da su navedeno bilje ili biljni proizvodi uvezeni u HRVATSKU (zemlju reeksporta)

iz (zemlje podrijetla), pri čemu ih je pratio fitocertifikat br. , čiji je:

* ¨ izvornik ¨ ovjerena preslika priložena ovoj svjedodžbi,

– da su

* ¨ pakirani u ¨ prepakirani u ¨ izvornoj ambalaži ¨ novu ambalažu,

– da se na temelju

* ¨ izvornog fitocertifikata i ¨ dodatnog pregleda smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim zahtjevima zemlje uvoznice i

– da tijekom skladištenja u HRVATSKOJ (zemlji reeksporta) pošiljka nije bila izložena opasnosti od zaraze ili infekcije.

* Upisati križić u odgovarajući kvadratić.

 

 

11. Dopunska izjava

 

 

POSTUPAK DEZINFESTACIJE

18. Mjesto izdavanja

Nadnevak

Ime i potpis M.P.

ovlaštene osobe

 

 

12. Postupak

 

13. Sredstvo (aktivna tvar)

14. Trajanje i temperatura

 

15. Koncentracija

16. Nadnevak

 

17. Dopunska informacija

 

Nikakvu financijsku odgovornost u vezi s ovim certifikatom neće snositi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske, niti njegov službenik odnosno predstavnik.


 

Prilog III.

VRSTE SADNOG MATERIJALA VIŠEGODIŠNJIH BILJAKA IZ UVOZA KOJE

PODLIJEŽU PRAĆENJU ZDRAVSTVENOG STANJA

OPIS

ZEMLJA PODRIJETLA

Rosaceae

1. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Chaenomeles

Indija, Japan, Južnoafrička Republika, Zimbabve, Sjeverna, Srednja i Južna Amerika, Australija i Novi Zeland

2. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, rodova Crataegus, Cydonia i Pyrus

Indija, Južnoafrička Republika, Zimbabve, Azija, Sjeverna, Srednja i Južna Amerika, Australija i Novi Zeland

3. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Malus

sve zemlje

4. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Photinia

Azija i Sjeverna Amerika

5. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Prunus

sve zemlje

6. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Rubus

sve zemlje

Rutaceae

7. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Citrus i njegovih križanaca

Španjolska, Italija i izvaneuropske zemlje

Vitaceae

8. živo bilje, neovisno o namjeni, te biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, roda Vitis

sve zemlje


Prilog IV.

BILJE I BILJNI PROIZVODI ČIJI JE UVOZ ZABRANJEN ILI OGRANIČEN

OPIS

ZEMLJA PODRIJETLA

1. živo bilje, neovisno o namjeni, i biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim plodova i sjemena, rodova Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga i Tsuga. Dopušta se uvoz, uz provođenje karantenskog nadzora, uzoraka plemki i peluda podrijetlom iz nezaraženih područja, sukladno članku 35. stavku 1. Zakona.

Belgija, Francuska, Portugal i izvaneuropske zemlje

2. živo bilje, neovisno o namjeni, i biljni dijelovi, s lišćem, namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim sjemena, roda Castanea

Sjeverna Amerika

3. živo bilje, neovisno o namjeni, i biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim sjemena, roda Ulmus

Kanada i SAD

4. živo bilje, neovisno o namjeni, i biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim sjemena, roda Quercus. Dopušta se uvoz uzoraka sjemena iz nezaraženih područja, uz provođenje karantenskog nadzora, sukladno članku 35. stavku 1. Zakona

Sjeverna Amerika

5. živo bilje, neovisno o namjeni, i biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim sjemena, roda Populus. Dopušta se uvoz uzoraka bilja podrijetlom iz nezaraženih područja, uz provođenje karantenskog nadzora, sukladno članku 35. stavku 1. Zakona.

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Rusija, Slovačka, Švicarska, Velika Britanija i izvaneuropske zemlje

6. živo bilje, neovisno o namjeni, i biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju, osim sjemena, roda Platanus. Dopušta se uvoz uzoraka bilja podrijetlom iz nezaraženih područja, uz provođenje karantenskog nadzora, sukladno članku 35. stavku 1. Zakona.

Francuska, Italija, Slovačka, Švicarska, Armenija i SAD

7. drvo četinjača (Coniferales), uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu.

Zabrana se ne odnosi na drvo:

a) s kojeg je skinuta kora i na kojem nema rupa od ličinki izvaneuropskih vrsta roda Monochamus, promjera većeg od 3 mm, ili

b) koje je prilikom prerade osušeno u sušari do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, što se dokazuje oznakom »K.D.« ili »kiln-dried« na drvu ili njegovoj ambalaži, ili

c) koje je bilo podvrgnuto toplinskoj obradi kojom se postiže minimalna temperatura jezgre drveta od 56 ºC u trajanju od 30 minuta, što se dokazuje odgovarajućom oznakom na drvu.

izvaneuropske zemlje

 

OPIS

ZEMLJA PODRIJETLA

8. drvo roda Castanea i Quercus:

a) s kojeg nije skinuta kora i

b) s kojeg je skinuta kora, ali je u cijelosti ili dijelom zadržalo svoju prirodnu oblu površinu.

Zabrana se ne odnosi na drvo iz točke b):

– koje je dezinficirano primjenom vrućeg zraka ili vruće vode, što mora biti navedeno u fitocertifikatu, ili

– koje je prilikom prerade osušeno u sušari na manje od 20% vlage, izražene u postotku suhe tvari, što se dokazuje oznakom »K.D.« ili »kiln-dried« na drvu ili njegovoj ambalaži

Sjeverna Amerika

9. drvo roda Populus, s kojeg nije skinuta kora

Sjeverna, Srednja i Južna Amerika

10. drvo roda Platanus, uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

Francuska, Italija, Slovačka, Švicarska, Armenija i SAD

11. izolirana kora drveta četinjača (Coniferales)

izvaneuropske zemlje

12. izolirana kora drveta roda Castanea

Sjeverna Amerika

13. izolirana kora drveta roda Quercus, osim Quercus suber

Sjeverna Amerika

14. izolirana kora drveta roda Populus

Sjeverna, Srednja i Južna Amerika

15. krumpir (Solanum tuberosum i Solanum spp.), uključujući divlje i polukulturne klonove.

Zabrana se odnosi na krumpir za sjeme i potrošnju, na živo bilje i biljne dijelove, namijenjene sadnji i razmnožavanju, gomolje, biljke s korijenom i njihove dijelove, osim pravog sjemena i kulture tkiva te uzoraka sjemenskog krumpira koji potječu iz nezaraženih područja, a uvoze se u skladu s člankom 35. Zakona, uz provođenje karantenskog nadzora.

Sjeverna, Srednja i Južna Amerika, osim Kanade i SAD

16. tlo i drugi supstrati za rast bilja koji se dijelom sastoje od tla ili krutih organskih tvari, sa ili bez bilja, te njihovi ostaci na bilju. Dopušta se uvoz tla i supstrata nad kojima je obavljena dezinfekcija i dezinsekcija.

izvaneuropske zemlje

17. živo bilje i biljni dijelovi, neovisno o namjeni, osim sjemena, roda Juniperus

Azija, Sjeverna Amerika i Gvatemala

18. živo bilje i biljni dijelovi, namijenjeni razmnožavanju ili sadnji, osim sjemena, rodova Chaenomeles, Cydonia, Crataegus, Malus, Photinia, Prunus, Pyrus i Rosa. Dopušta se uvoz bilja u stadiju mirovanja, bez lišća, cvjetova i plodova, uz provođenje karantenskog nadzora.

izvaneuropske zemlje


Prilog V.

_____________________________ Fitosanitarnoj inspekciji

_____________________________ ___________________

(Naziv i adresa podnositelja prijave)

PRIJAVA

POŠILJKE BILJA KOJA PODLIJEŽE FITOSANITARNOM PREGLEDU
PRI UVOZU – PROVOZU

 

1. Sadržaj pošiljke (vrsta bilja i namjena): ____________________________________________

2. Količina (kg ili m³): ____________________________________________________________

3. Način i broj pakiranja: __________________________________________________________

4. Vrsta pošiljke i oznaka prijevoznog sredstva: ________________________________________

5. Uvoznik – provoznik: ___________________________________________________________

6. Pošiljatelj: ____________________________________________________________________

7. Primatelj ili korisnik: ___________________________________________________________

8. Svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja broj: ________________________________________

9. Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva:

klasa: __________________________ urbroj: ______________________ , od ________________

Dokumentacija o pošiljci potrebna za pregled i ovjeru priložena je uz ovu prijavu.

Za pregled pošiljke osigurani su propisani uvjeti dana: ___________________u ___________ sati.

___________________________

(Žig i potpis podnositelja prijave)

 

Redni broj u Knjizi uvoza, izvoza i provoza bilja: _________________

Pregled obavljen dana _____________________ u ____________ sati.

Naknada za fitosanitarni pregled pošiljke bilja zaračunata je u iznosu od _________________ kuna.

Primjedba: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Fitosanitarni inspektor:

____________________


Prilog VI.

_________________________________

_________________________________

(Naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

Fitosanitarnoj inspekciji

_________________________________

Zavodu za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske

ZAHTJEV

ZA ZDRAVSTVENI PREGLED POŠILJKE BILJA PRI IZVOZU – REEKSPORTU

 

Molimo da obavite zdravstveni pregled pošiljke bilja namijenjene izvozu – reeksportu i izdate svjedodžbu o zdravstvenom stanju (fitocertifikat).

1. Sadržaj pošiljke (vrsta bilja i namjena): _____________________________________________

2. Količina (kg ili m³): ____________________________________________________________

3. Način i broj pakiranja: __________________________________________________________

4. Vrsta pošiljke i oznaka prijevoznog sredstva: ________________________________________

5. Pošiljatelj (naziv i adresa): _______________________________________________________

6. Primatelj (naziv i adresa): ________________________________________________________

7. Podaci o obavljenoj dezinsekciji ili dezinfekciji pošiljke (naziv sredstva, koncentracija ili doza

primjene, nadnevak) ____________________________________________________________

8. Uvjeti koje postavlja zemlja uvoznica (štetočinje kojima pošiljka ne smije biti zaražena,

dopunske izjave i dr.): __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

SAMO ZA REEKSPORTNE POŠILJKE

9. Mjesto i način uskladištenja pošiljke bilja do reeksporta: _______________________________

10. Promjene tijekom skladištenja (prepakirano, dorađeno): ________________________________

___________________________

(Žig i potpis podnositelja prijave)

 

Redni broj upisnika: _________________

Izdana svjedodžba: izvornik br. ____________ ( ); duplikat (kom.): ________

________________________________________

(Mjesto i nadnevak izdavanja)

Fitosanitarni inspektor:

_____________________


Prilog VII.

MJERILA ZA ODREĐIVANJE ZARAZE POŠILJKE BILJA
KUKCIMA I GRINJAMA

STUPANJ OPAS-
NOSTI

MJERILO ZARAZE

VRSTA

I.

Svaki nalaz živog kukca

Callosobruchus spp.

Caulophilus latinasus (Gyll.)

Dinoderus spp.

Prostephanus truncatus (Horn)

Araecerus fasciculatus (De Geer)

Pyroderces rileyi Walsingham

II.

3 živa kukca u kg

Sitophilus spp.

Rhizopertha dominica F.

Acanthoscelides obtectus (Say)

Sitotroga cerealella (Oliv.)

Ephestia spp.

Plodia interpunctella (Hbn.)

Corcyra cephalonica (Stainton)

III.

7 živih kukaca u kg

Tribolium spp.

Palorus spp.

Gnathocerus spp.

Latheticus oryzae Waterh.

Tenebrioides mauritanicus L.

Tenebrio spp.

Stegobium paniceum (L.)

Lassioderma serricorne F.

Alphitobius spp.

Nemapogon granella (L.)

IV.

15 živih kukaca ili grinja u kg

Oryzaephilus surinamensis L.

Cryptolestes spp.

Acarina

Napomena: Kad se u istom uzorku bilja utvrdi više vrsta živih kukaca ili grinja razvrstanih u isti stupanj opasnosti, njihovi se nalazi zbrajaju i pošiljka se smatra zaraženom ako je ukupan broj živih kukaca ili grinja istog stupnja opasnosti jednak ili veći od propisanog za taj stupanj.

 
zatvori
Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !