Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2892 Dana 3

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2892

Dana 3. studenoga 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis Ministarstva financija Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo), u čijem je privitku dostavljen Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, s konačnim prijedlogom zakona (dalje: prijedlog Zakona).
Navedenim dopisom, Ministarstvo je od Agencije zatražilo davanje prethodnog obvezujućeg mišljenja na prijedlog Zakona, sukladno odredbi članka 10.L317939 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05)
S obzirom na navedeno, Agencija temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), sa 72. sjednice, održane 23. studenog 2006., daje sljedeće

PRETHODNO OBVEZUJUĆE MIŠLJENJE

Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak sadrži niz programa koji prema svojim značajkama u većini predstavljaju programe državnih potpora, a koje potanje uređuje članak 10. nacrta prijedloga Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Spomenutim se člankom, kao djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak utvrđuju financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva, financiranje infrastrukture, poticanje izvoza, potpore malom i srednjem poduzetništvu, poticanje zaštite okoliša te osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika, a kao instrumenti tih potpora navode se krediti, jamstva i sl.
Stoga, radi transparentnosti, kao i izbjegavanja mogućih nejasnoća u primjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak od strane adresata tog zakona, Agencija smatra da je potrebno u tekst nacrta prijedloga Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, u članku 10. iza postojećeg stavka 4. dodati novi stavak 5. kojim će se propisati da se sve djelatnosti i aktivnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak obavljaju u skladu s propisima o državnim potporama.

Obrazloženje

Nacrtom prijedloga Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (dalje: nacrt prijedloga Zakona o HBOR) uređen je položaj HBOR kao državne investicijske banke, poslovi, vlasništvo, iznos temeljnog kapitala, ovlaštenja i ustroj HBOR kao posebne financijske institucije. Njime je HBOR-u dan niz zadataka od temeljnog značaja za obnovu i razvitak Republike Hrvatske.
Agencija je nacrt prijedloga Zakona o HBOR-u promatrala isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno Zakona o državnim potporamaL317941 (»Narodne novine«, broj 140/05), koji u članku 4. stavku 1. propisuje opću zabranu davanja državnih potpora koje narušavaju, ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica. Stoga se ovo prethodno obvezujuće mišljenje odnosi samo na odredbe nacrta prijedloga Zakona o HBOR-u koje mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i Europske Unije.
Člankom 10. nacrta prijedloga Zakona o HBOR-u propisan je predmet poslovanja HBOR-a, djelatnosti HBOR-a, te aktivnosti koje HBOR obavlja u cilju obavljanja utvrđenih djelatnosti. Budući da te djelatnosti najvećim dijelom predstavljaju programe državnih potpora, svoju djelatnost HBOR, kako je to u obrazloenju nacrta prijedloga Zakona o HBOR-u i navedeno, obavlja sukladno pravilima o državnim potporama odnosno Zakonu o državnim potporama,. Agencija je mišljenja da je nužno u tekst nacrta prijedloga Zakona o HBOR-u dodati stavak kojim će se izravno povezati djelatnost HBOR-a s poštivanjem pravila o dodjeli državnih potpora, radi izbjegavanja možebitnih nejasnoća i nesporazuma, kako od adresata zakona, tako i u svezi s provedbom međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske, osobito Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.
Nadalje, Agencija napominje da, ukoliko HBOR uz tzv. poticajne aktivnosti od šireg društvenog interesa (npr. poticanje malog i srednjeg gospodarstva, ulaganja u infrastrukturu, zaštita okoliša, socijalna stanogradnja i sl.), bude obavljao i tzv. komercijalne djelatnosti, sukladno praksi Europske Unije koja se odnosi na institucije slične HBOR-u, to će u budućnosti zahtijevati barem minimalno knjigovodstveno razdvajanje i odvojeno praćenje tih dviju vrsta poslovanja.
Sukladno odredbi članka 10. stavka 2. Zakona o državnim potporama, ovo prethodno obvezujuće mišljenje dostavit će se Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru, te će se isto, sukladno odredbi članka 18. Zakona o državnim potporama objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 430-01/2006-01/31
Urbroj: 580-05-06-45-02
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !