Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 16.7.2008. Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama, klasa: 430-01/2008-02/16, urbroj: 580-03-07-08-17 od 17. lipnja 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2685

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 12. lipnja 2008., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo) Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (dalje: Konačni Prijedlog zakona).
Konačni Prijedlog zakona dostavljen je Agenciji na prethodno obvezujuće mišljenje, sukladno članku 10.L406443 stavku 1. Zakona o državnim potporama („Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), jer članci 4. i 5. Konačnog Prijedloga zakona sadrže elemente državne potpore.
II. Slijedom navedenog, Agencija sukladno članku 10. stavku 1. ZDP-a, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 108. sjednice, održane 17. lipnja 2008., donosi sljedeće

PRETHODNO OBVEZUJUĆE MIŠLJENJE

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama sukladan je sa Zakonom o državnim potporama.
Obrazloženje
Agencija je Konačni Prijedlog Zakona promatrala isključivo s aspekta njegove usklađenosti s odredbama Zakona o državnim potporama.
Uvidom u članak 4.L406445 Konačnog Prijedloga Zakona utvrđeno je da isti sadrži elemente regionalnih državnih potpora čija dodjela mora biti usklađena sa Zakonom o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 138/06), koji je usklađen sa ZDP-om i na koji je Agencija izdala prethodno obvezujuće mišljenje od 27. srpnja 2006., klasa: 430-01/2006-02/20, urbroj: 580-03-05-43-02.
Navedeni članak propisuje i način izračuna maksimalnog intenziteta potpore kako bi se prilikom dodjele državne potpore izbjegla nedozvoljena kumulacija državnih potpora, odnosno dodjela državnih potpora od strane davatelja preko gornje granice dopuštenog intenziteta utvrđenog kartom regionalnih državnih potpora.
Također, ovim člankom propisano je i donošenje Pravilnika o izračunu vrijednosti izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje, a sve u cilju vršenja nadzora dodijeljenih državnih potpora.
Člankom 5. Konačnog Prijedloga Zakona propisano je da će se obračun poreza na dobit za korisnike zona koji su gospodarsku djelatnost u zoni obavljali do dana stupanja na snagu predloženih izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama, vršiti sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednostiL406447 (»Narodne novine«, broj 45/07), dok će sam način ostvarivanja porezne olakšice biti određen Pravilnikom kojeg će donijeti ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra financija.
Iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit iz članka 5. ne može biti veći od iznosa utvrđenog Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.
U odnosu na iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit iz članka 5., Vijeće drži potrebnim ukazati predlagatelju Zakona da spomenuta odredba nije dovoljno jasna. Upitno je da li će se u primjeni spomenutog Zakona primjenjivati samo iznos, odnosno gornja granica iznosa iz Odluke o objavljivanju potpora male vrijednosti ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla dodijeliti državna potpora male vrijednosti sukladno navedenoj Odluci.
Naime, pored iznosa potpora male vrijednosti koji ne smije prijeći iznos od 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke) za poduzetnike u sektoru cestovnog prometa, dok za ostale poduzetnike taj iznos ne smije prijeći 200.000,00 eura, Odluka o potporama male vrijednosti sadrži i druge odredbe, odnosno uvjete i kriterije koji se moraju poštivati prilikom dodjele potpora male vrijednosti.
Polazeći od navedenog, radi transparentnosti i jasnoće, u podzakonskim aktima koji se donose temeljem ovog Zakona, osim podataka o tome koliki je iznos potpore male vrijednosti moguće dodijeliti, potrebno je navesti pod kojim se uvjetima ova potpora može dodijeliti, odnosno u kojim se slučajevima ne može dodijeliti, a sukladno članku 1. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti. Naime, u konkretnom slučaju riječ je o potporama za izvoz prema trećim zemljama ili državama članicama EU, za djelatnosti u sektoru ugljena, poduzetnicima u teškoćama, te za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuje poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta, za najamninu ili naknadu. Dakle, potonji poduzetnici bili bi isključeni od primjene porezne povlastice predviđene ovim Zakonom, sukladno pravilima o potporama male vrijednosti.
Ukoliko je namjera zakonodavca da se porezno oslobođenje utvrdi u iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpore male vrijednosti, a koji je određen Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti, bez primjene ostalih uvjeta koji moraju biti ispunjeni da bi se odobrila državna potpora male vrijednosti prema rečenoj Odluci, u tom slučaju potrebno je primijeniti pravila o regionalnim potporama sukladno Odluci o objavljivanju pravila o regionalnim potporamaL406448 (»Narodne novine«, broj 58/08).
Također, s obzirom da se pojedinom korisniku državne potpore male vrijednosti ne smiju dodijeliti u iznosu većem od 200.000,00 eura odnosno od 100.000,00 eura u razdoblju od tri fiskalne godine kako je to prethodno navedeno, Zakonom ili Pravilnikom naročito je potrebno predvidjeti sustav nadzora i način vođenja evidencije o dodijeljenim potporama male vrijednosti, odnosno način sprečavanja kumulacije dodijeljenih državnih potpora male vrijednosti preko navedenih iznosa, neovisno je li riječ o potporama male vrijednosti dodijeljenim na državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini odnosno dodijeljenim temeljem različitih programa ili dodijeljenim kao pojedinačne potpore.
U tom smislu Pravilnikom je potrebno odrediti koje će državno tijelo nadzirati dodjelu, odnosno moguću kumulaciju svih potpora dodijeljenih korisnicima državnih potpora male vrijednosti, a koji djeluju na području slobodnih zona. Također, sukladno točki IV. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti, u Pravilniku je potrebno odrediti i sljedeće: da će nadležno ministarstvo kao davatelj potpore morati izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti; od korisnika državne potpore male vrijednosti prije njene dodjele potrebno je zatražiti očitovanje o svim dodijeljenim državnim potporama u tekućoj godini i protekle dvije godine (u tom smislu potrebno je predvidjeti Obrazac u Pravilniku) u što se ubrajaju i državne potpore dodijeljene od strane ostalih davatelja, neovisno o njihovoj razini; izvijestiti Agenciju o svakoj takvoj dodijeljenoj potpori u roku od 15 dana od dana dodjele pojedinom korisniku; te voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
Sukladno odredbi članka 10. stavka 2. ZDP-a, ovo prethodno obvezujuće mišljenje dostavit će se Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske, te će se isto, sukladno članku 18. ZDP-a objaviti u »Narodnim novinama«.
Klasa: 430-01/2008-02/16
Urbroj: 580-03-07-08-17
Zagreb 17. lipnja 2008.

Predsjednica
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

 

zatvori
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !