Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, s konačnim prijedlogom Zakona ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 16.7.2008. Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, s konačnim prijedlogom Zakona, klasa: 430-01/2008-81/18, urbroj: 580-03-08-17-02 od 17. lipnja 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2687

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. lipnja 2008., od Ministarstva regionalnog razvoja i šumarstva i vodnog gospodarstva (dalje: Ministarstvo) Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, s konačnim prijedlogom Zakona (dalje: Nacrt prijedloga Zakona).
Nacrt prijedloga Zakona dostavljen je Agenciji na prethodno obvezujuće mišljenje, sukladno članku 10.L406436 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), jer članci 8. i 9. sadrže element državne potpore.
Člankom 8.L406438 propisano je plaćanje poreza na dobit za poduzetnike koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području Grada Vukovara. Međutim, predmet Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) nisu državne potpore poljoprivredi i ribarstvu, stoga je prilikom donošenja ovog prethodnog obvezujućeg mišljenja u obzir uzet samo članak 9. Nacrta prijedloga Zakona u kojem je propisana visina plaćanja poreza na dobit za sve one obveznike poreza na dobit koji ne obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području Grada Vukovara.
II. Slijedom navedenog, Agencija sukladno članku 10. stavku 1. ZDP-a, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 108. sjednice, održane 17. lipnja 2008., donosi sljedeće

PRETHODNO OBVEZUJUĆE MIŠLJENJE

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, s konačnim prijedlogom Zakona sukladan je sa Zakonom o državnim potporama.
Obrazloženje
Agencija je Nacrt prijedloga Zakona ocjenjivala isključivo s aspekta njegove usklađenosti s odredbama Zakona o državnim potporama.
Člankom 9. Nacrta prijedloga Zakona propisano je da će obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara, brdsko-planinskom području ili području posebne državna skrbi, plaćati porez na dobit u visini od 25 posto propisane stope poreza u razdoblju 2011. – 1013., te 75 posto od propisane stope u razdoblju od 2014. – 2016. Za razdoblje 2008.-2010. porez na dobit neće se plaćati.
Iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit za vremenska razdoblja iz članka 9. ne može biti veći od iznosa utvrđenog Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti. Način ostvarivanja navedene porezne olakšice bit će razrađen Pravilnikom o načinu ostvarivanja porezne olakšice kojeg donosi ministar nadležan za regionalni razvoj uz suglasnost ministra financija.
U odnosu na iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit iz članka 9., Vijeće drži potrebnim ukazati predlagatelju Zakona da spomenuta odredba nije dovoljno jasna. Upitno je da li će se u primjeni spomenutog Zakona primjenjivati samo iznos, odnosno gornja granica iznosa iz Odluke o objavljivanju potpora male vrijednosti ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla dodijeliti državna potpora male vrijednosti sukladno spomenutoj Odluci.
Naime, pored iznosa potpora male vrijednosti koji ne smije prijeći iznos od 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke) za poduzetnike u sektoru cestovnog prometa, dok za ostale poduzetnike taj iznos ne smije prijeći 200.000,00 eura, Odluka o potporama male vrijednosti sadrži i druge odredbe, odnosno uvjete i kriterije koji se moraju poštivati prilikom dodjele potpora male vrijednosti.
Polazeći od navedenog, radi transparentnosti i jasnoće, u podzakonskim aktima koji će se donijeti temeljem ovog Zakona, osim podataka o tome koliki je iznos potpore male vrijednosti moguće dodijeliti, potrebno će biti navesti pod kojim se uvjetima ova potpora može dodijeliti, odnosno u kojim se slučajevima ne može dodijeliti, a sukladno članku 1. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti. Naime, u konkretnom slučaju riječ je o potporama za izvoz prema trećim zemljama ili državama članicama EU, za djelatnosti u sektoru ugljena, poduzetnicima u teškoćama, te za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuje poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta, za najamninu ili naknadu. Dakle, potonji poduzetnici bili bi isključeni od primjene porezne povlastice predviđene ovim Zakonom, sukladno pravilima o potporama male vrijednosti.
Ukoliko je namjera zakonodavca da se porezno oslobođenje utvrdi u iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpore male vrijednosti, a koji je određen Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti, bez primjene ostalih uvjeta koji moraju biti ispunjeni da bi se odobrila državna potpora male vrijednosti prema rečenoj Odluci, u tom slučaju potrebno je primijeniti pravila o regionalnim potporama sukladno Odluci o objavljivanju pravila o regionalnim potporamaL406440 (»Narodne novine«, broj 58/08).
Također, s obzirom da se pojedinom korisniku državne potpore male vrijednosti ne smiju dodijeliti u iznosu većem od 200.000,00 eura odnosno od 100.000,00 eura u razdoblju od tri fiskalne godine kako je to prethodno navedeno, Zakonom ili Pravilnikom naročito je potrebno odrediti sustav nadzora i način vođenja evidencije o dodijeljenim potporama male vrijednosti, odnosno način sprečavanja kumulacije dodijeljenih državnih potpora male vrijednosti preko navedenih iznosa, neovisno je li riječ o potporama male vrijednosti dodijeljenim na državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini odnosno dodijeljenim temeljem različitih programa ili dodijeljenim kao pojedinačne potpore.
U tom smislu Pravilnikom je potrebno odrediti koje će državno tijelo nadzirati dodjelu, odnosno moguću kumulaciju svih potpora dodijeljenih korisnicima državnih potpora male vrijednosti, a koji djeluju na području Grada Vukovara. Također, sukladno točki IV. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti, u Pravilniku je potrebno odrediti i sljedeće: da će nadležno ministarstvo kao davatelj potpore morati izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti; od korisnika državne potpore male vrijednosti prije njene dodjele potrebno je zatražiti očitovanje o svim dodijeljenim državnim potporama u tekućoj godini i protekle dvije godine (u tom smislu isto je potrebno predvidjeti Obrazac u Pravilniku) u što se ubrajaju i državne potpore dodijeljene od strane ostalih davatelja, neovisno o njihovoj razini; izvijestiti Agenciju o svakoj takvoj dodijeljenoj potpori u roku od 15 dana od dana dodjele pojedinom korisniku; te voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
Sukladno odredbi članka 10. stavka 2. ZDP-a, ovo prethodno obvezujuće mišljenje dostavit će se Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske, te će se isto, sukladno članku 18. ZDP-a objaviti u »Narodnim novinama«.
Klasa: 430-01/2008-81/18
Urbroj: 580-03-08-17-02
Zagreb 17. lipnja 2008.

Predsjednica
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

 

zatvori
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, s konačnim prijedlogom Zakona
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !