Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

137

Na temelju članka 88.L114994 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3836/2
Zagreb, 7. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 1.

Potvrđuje se Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, potpisan u Luksemburgu 29. listopada 2001., u izvorniku na hrvatskom, španjolskom, danskom, njemačkom, grčkom, engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, portugalskom, finskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Privremenog sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:

PRIVREMENI SPORAZUM O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKE ZAJEDNICE, S DRUGE STRANE

ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y ASUNTOS COMERCIALES ENTRE LA REPÚBLICA DE CROACIA, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA, POR OTRA

INTERIMSAFTALE MELLEM REPUBLIKKEN KROATIEN PĹ DEN ENE SIDE OG DET EUROPĆISKE FĆLLESKAB PĹ DEN ANDEN SIDE OM HANDEL OG HANDELSANLIGGENDER

INTERIMSABKOMMEN ÜBER HANDEL UND HANDELSFRAGEN ZWISCHEN DER REPUBLIK KROATIEN EINERSEITS UND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ANDERERSEITS

ENDIAMESH SYMFWNIA GIA TO EMPOPIO KAI TA EMPOPIKA QEMATA METAEY THS DHMOKPATIAS THS KPOATIAS, AFENOS, KAI THS EYPWPAĎKHS KOINOTHTAS, AFETEPOY

INTERIM AGREEMENT ON TRADE AND TRADE-RELATED MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE OTHER PART

ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE ET LES MESURES Dž ACCOMPAGNEMENT ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, DžUNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DžAUTRE PART

ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITŔ EUROPEA, DALLž ALTRA

INTERIMOVEREENKOMST BETREFFENDE DE HANDEL EN AANVERWANTE ZAKEN TUSSEN DE REPUBLIEK KROATIË, ENERZIJDS, EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, ANDERZIJDS

ACORDO PROVIS”RIO SOBRE O COMÉRCIO E MATÉRIAS CONEXAS ENTRE A REPÚBLICA DA CROÁCIA, POR UM LADO, E A CUMUNIDADE EUROPEIA, POR OUTRO

KROATIAN TASAVALLAN JA EUROOPAN YHTEISÖN VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

KAUPASTA JA KAUPAN LIITÄNNÄISTOIMENPITEISTÄ

INTERIMSAVTAL MELLAN REPUBLIKEN KROATIEN, Ĺ ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA GEMENSKAPEN, Ĺ ANDRA SIDAN, OM HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRĹGOR

 

PRIVREMENI SPORAZUM O
TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM
PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I
EUROPSKE ZAJEDNICE, S DRUGE STRANE

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu »Hrvatska«,

s jedne strane, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu »Zajednica«, s druge strane,

Budući:

(1) da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, te Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, potpisan u Luksemburgu, dana 29. listopada 2001. godine.

(2) da se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju namjerava uspostaviti bliski i trajni odnos temeljen na uzajamnosti i obostranom interesu koji bi Hrvatskoj trebao omogućiti formaliziranje i jačanje postojećega odnosa s Europskom unijom.

(3) da je potrebno osigurati razvoj trgovinskih veza uspostavom ugovornoga odnosa.

(4) da je u tu svrhu potrebno što brže provesti, pomoću Privremenoga sporazuma, odredbe o trgovini i trgovinskim pitanjima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

(5) da su neke od odredaba obuhvaćene Protokolom 6. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o kopnenom prometu, a koje se odnose na cestovni tranzitni promet, izravno povezane sa slobodnim kretanjem roba i slijedom toga trebaju biti uključene u ovaj Privremeni sporazum.

(6) da je potrebno osigurati, do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i uspostave Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, a u odsutnosti neke druge ugovorne institucionalne strukture, stvaranje posebnoga okvira koji će pomoći u provedbi Privremenoga sporazuma,

ODLUČILE SU sklopiti ovaj Sporazum i za to su odredile svoje opunomoćenike:

HRVATSKA:

– Tonino PICULA

ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske,

EUROPSKA ZAJEDNICA:

– Louis MICHEL

zamjenik predsjednika Vlade i ministar vanjskih poslova Kraljevine Belgije predsjedavajući Vijeća Europske unije

– Christopher PATTEN

član Komisije Europskih zajednica,

KOJI su se, razmijenivši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su pravovaljene,

SPORAZUMJELI O SLJEDEĆEMU:

GLAVA I.

OPĆA NAČELA

Članak 1. (Članak 2. iz SSP-a)

Poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i definiranih u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji za novu Europu, poštovanje načela međunarodnoga prava i vladavine prava te načela tržišnoga gospodarstva, sukladno Dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji, čine temelj unutarnje i vanjske politike stranaka te tvore ključne elemente ovoga Sporazuma.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBA

Članak 2. (Članak 15. iz SSP-a)

1. Zajednica i Hrvatska će tijekom razdoblja od najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, postupno uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i odredbama Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994. i Svjetske trgovinske organizacije. One će pritom uzimati u obzir posebne uvjete navedene u daljnjem tekstu.

2. U razvrstavanju roba u trgovini između stranaka primjenjivat će se Kombinirana nomenklatura roba.

3. Za svaki će proizvod osnovna carina na koju će se primjenjivati uzastopna sniženja navedena u ovom Sporazumu biti ona carina koja se stvarno primjenjuje erga omnes na dan koji prethodi danu potpisivanja ovoga Sporazuma, ili obvezujuća carina u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za 2002. godinu, ovisno o tome koja je niža.

4. Ako nakon potpisivanja ovoga Sporazuma bude, na osnovi erga omnes, primijenjeno neko sniženje carine, posebice sniženje koje proizlazi iz pregovora o carinama u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 3. od datuma od kojega se primjenjuju navedena sniženja.

5. Zajednica i Hrvatska priopćavat će jedna drugoj svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

ČLANAK 3. (Članak 16. iz SSP-a)

1. Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske navedene u poglavljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, izuzev na proizvode navedene u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o poljoprivredi (Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994).

2. Odredbe članaka 4. i 5. neće se primjenjivati na tekstilne proizvode ni na proizvode od čelika iz poglavlja 72. Kombinirane nomenklature, kao što je utvrđeno člancima 9. i 10.

3. Trgovina proizvodima koji su obuhvaćeni Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju odvijat će se između stranaka u skladu s odredbama toga Ugovora.

ČLANAK 4. (Članak 17. iz SSP-a)

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Zajednicu i mjere s jednakim učinkom za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.

ČLANAK 5. (Članak 18. iz SSP-a)

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, osim robe koja je navedena u Dodacima I. i II.

2. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku I., postupno će se snižavati u skladu s ovim rasporedom:

– stupanjem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 60 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 30 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

3. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku II., postupno će se snižavati i ukidati u skladu s ovim rasporedom:

– stupanjem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 70 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 50 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 30 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 15 % osnovne carine,

– od 1. siječnja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

4. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se količinska ograničenja te mjere s jednakim učinkom na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice.

ČLANAK 6. (Članak 19. iz SSP-a)

Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će u međusobnoj trgovini ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama.

ČLANAK 7. (Članak 20. iz SSP-a)

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

2. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će međusobno ukinuti sva količinska ograničenja na izvoz, te mjere s jednakim učinkom.

ČLANAK 8. (Članak 21. iz SSP-a)

Hrvatska iskazuje spremnost sniziti svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže no što je predviđeno člankom 5., ako to dopusti njezino opće gospodarsko stanje i stanje predmetnoga gospodarskoga sektora.

Privremeni odbor će u tom smislu davati preporuke.

ČLANAK 9. (Članak 22. iz SSP-a)

Protokol 1. utvrđuje dogovore koji su primjenjivi na tekstilne proizvode koji su u njemu navedeni.

ČLANAK 10. (Članak 23. iz SSP-a)

Protokol 2. utvrđuje dogovore koji su primjenjivi na proizvode od čelika iz poglavlja 72. Kombinirane nomenklature koji su u njemu navedeni.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

ČLANAK 11. (Članak 24. iz SSP-a)

Definicija

1. Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na trgovinu poljoprivrednim i ribljim proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili iz Hrvatske.

2. Izraz »poljoprivredni i riblji proizvodi« odnosi se na proizvode koji su navedeni u poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature, te na proizvode koji su navedeni u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o poljoprivredi (Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994).

3. Ta definicija uključuje ribe i riblje proizvode koji su navedeni u poglavlju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 i tarifne oznake 0511 91, 2301 20 te ex 1902 20 (»punjena tjestenina koja sadrži više od 20 % po masi ribe, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka«).

ČLANAK 12. (Članak 25. iz SSP-a)

Protokol 3. utvrđuje dogovore o trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji su u njemu navedeni.

ČLANAK 13. (Članak 26. iz SSP-a)

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih i ribljih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će ukinuti sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih i ribljih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

ČLANAK 14. (Članak 27. iz SSP-a)

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzev na proizvode obuhvaćene tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202 i 2204 Kombinirane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene poglavljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina, ukinuće se primjenjuje samo na ad valorem dio pristojbe.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će utvrditi carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od mlade govedine (baby-beef), definiranih u Dodatku III., podrijetlom iz Hrvatske na razini 20 % ad volarem carinskih stopa i 20 % posebne pristojbe utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Europskih zajednica, u okviru godišnje carinske kvote od 9400 tona iskazanih u neto težini trupova i polovica.

3. (a) Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:

(i) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (a);

(ii) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (b), u okviru carinskih kvota navedenih za svaki proizvod u tom Dodatku. Carinske će se kvote svake godine povećavati za količinu koja je naznačena za svaki proizvod u tom Dodatku.

(b) Počevši od prve godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, Hrvatska će:

(i) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (c).

(c) Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:

(i) postupno ukidati carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (d), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(ii) postupno snižavati carine do razine od 50 % od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u dodatku IV. (e), i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(iii) postupno snižavati carine do razine od 50 % od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (f), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku.

4. Trgovinski dogovori koji će se primjenjivati na vino i jaka alkoholna pića definirat će se dodatnim protokolom o vinu i jakim alkoholnim pićima.

ČLANAK 15. (Članak 28. iz SSP-a)

RIBE I RIBLJI PROIZVODI

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će u cijelosti ukinuti carine na ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Hrvatske, osim na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (a). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (a) podliježu odredbama koje su u njemu sadržane.

2. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska će ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim carinama te u cijelosti ukinuti carine na ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Europske zajednice, izuzev na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (b). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (b) podliježu odredbama koje su u njemu sadržane.

ČLANAK 16. (Članak 29. iz SSP-a)

Uzimajući u obzir opseg trgovine poljoprivrednim proizvodima, ribama i ribljim proizvodima između stranaka, osobitu osjetljivost tih proizvoda, pravila zajedničkih politika Zajednice te hrvatske poljoprivredne politike i politike ribarstva, ulogu poljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Hrvatske i posljedice višestranih pregovora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Zajednica i Hrvatska će unutar Privremenog odbora najkasnije do 1. srpnja 2006. godne za svaki pojedinačni proizvod i na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti istražiti mogućnosti za odobravanje daljnjih uzajamnih koncesija radi postizanja veće liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima, ribama i ribljim proizvodima.

ČLANAK 17. (Članak 30. iz SSP-a)

Odredbe ovoga poglavlja neće ni na koji način utjecati na primjenu, na jednostranoj osnovi, povlaštenijih mjera jedne ili druge stranke.

ČLANAK 18. (Članak 31. iz SSP-a)

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, osobito članka 25., te s obzirom na osobitu osjetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda, riba i ribljih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka za koje vrijede koncesije odobrene temeljem članaka 12., 14 .i 15., prouzroči drugoj stranci ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja prikladnoga rješenja. U očekivanju takva rješenja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

ČLANAK 19. (Članak 32. iz SSP-a)

Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim u slučajevima gdje je ovdje ili Protokolima 1., 2. i 3. drukčije određeno.

ČLANAK 20. (Članak 33. iz SSP-a)

MIROVANJE

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedene nove uvozne ili izvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, niti će se one koje se već primjenjuju povisivati.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedena nova količinska ograničenja uvoza ili izvoza ni mjere s jednakim učinkom, niti će se one koje već postoje učiniti restriktivnijima.

3. Ne dovodeći u pitanje koncesije predviđene člankom 13., odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka neće ni na koji način ograničiti provedbu poljoprivredne politike Hrvatske odnosno Zajednice, kao ni poduzimanje bilo kojih mjera u okviru tih politika, ako to ne utječe na uvozni režim iz Dodataka III., IV. (a), (b), (c), (d), (e), (f) i V. (a) i (b).

ČLANAK 21. (Članak 34. iz SSP-a)

ZABRANA FISKALNE DISKRIMINACIJE

1. Stranke će se suzdržati od uvođenja i ukinut će, ako postoji, svaku unutarnju mjeru ili praksu porezne prirode kojom se proizvodi jedne stranke diskriminiraju, bilo izravno ili neizravno, u odnosu na slične proizvode podrijetlom s teritorija druge stranke.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaćega neizravnoga poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnoga poreza kojemu oni podliježu.

ČLANAK 22. (Članak 35. iz SSP-a)

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primjenjivat će se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

ČLANAK 23. (Članak 36. iz SSP-a)

Carinske unije, podruČja slobodne trgovine i prekograniČni dogovori

1. Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2. Tijekom prijelaznih razdoblja, koja su određena člankom 5., ovaj Sporazum neće utjecati na provedbu posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kretanje roba i koji su ili utvrđeni pograničnim sporazumima prethodno sklopljenim između jedne ili više država članica i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su, temeljem sukcesije, preneseni na Hrvatsku, ili proizlaze iz dvostranih sporazuma koje je Hrvatska zaključila radi promicanja regionalne trgovine.

3. U okviru Privremenog odbora održavat će se konzultacije stranaka u svezi sa sporazumima koji su opisani u stavku 1. i 2. ovoga članka i, kad to bude zatraženo, u svezi s drugim bitnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim zemljama. Posebice u slučaju pristupanja neke treće zemlje Zajednici takve će se konzultacije održavati kako bi se zajamčilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Hrvatske koji su navedeni u ovom Sporazumu.

ČLANAK 24. (Članak 37. iz SSP-a)

DAMPING

1. Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994., ona protiv takva postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994. te sa svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje.

2. U vezi sa stavkom 1. ovoga članka Privremeni odbor bit će obaviješten o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping u smislu članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini ne okonča, odnosno ako se ne nađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja toga predmeta Privremenom odboru, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere.

ČLANAK 25. (Članak 38. iz SSP-a)

OPĆA ZAŠTITNA KLAUZULA

1. Kad se neki proizvod jedne stranke uvozi na teritorij druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

– ozbiljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke uvoznice; ili

– ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili teškoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogoršanje gospodarskoga stanja u nekoj regiji stranke uvoznice,

stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim ovim člankom.

2. Zajednica i Hrvatska primijenit će zaštitne mjere u međusobnim odnosima isključivo u skladu s odredbama ovoga Sporazuma. Takve mjere ne smiju prelaziti ono što je nužno za otklanjanje nastalih teškoća, a obično bi se trebale sastojati od obustavljanja daljnjega sniženja bilo koje primijenjene carine predviđene ovim Sporazumom za određeni proizvod, ili povećavanja carine za taj proizvod. Takve mjere moraju sadržavati jasne elemente koji postupno vode prema njihovu ukidanju, najkasnije do kraja utvrđenoga razdoblja. Mjere se ne mogu provoditi duže od godinu dana. U krajnje iznimnim okolnostima mjere se mogu provoditi ukupno najviše tri godine. Ni jedna se zaštitna mjera ne smije primjenjivati na uvoz proizvoda na koji se prethodno primjenjivala ista mjera najmanje tri godine od isteka te mjere.

3. U slučajevima koji su navedeni u ovom članku, prije nego što se poduzmu mjere određene u ovom članku, ili u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 4. (b) ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o tome o kome je riječ, što je prije moguće dostaviti Privremenom odboru sve relevantne podatke radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

4. Pri provedbi prethodnih stavaka primjenjuju se ove odredbe:

(a) Teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u ovome članku uputit će se na razmatranje Privremenom odboru, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teškoća.

Ako Privremeni odbor ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju teškoće, ili ako nije pronađeno drugo zadovoljavjuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Privremenom odboru, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi otklanjanja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

(b) Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, stranka može, u situacijama koje su naznačene u ovome članku, nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješavanje te situacije te je o tome dužna odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Zaštitne mjere moraju se odmah prijaviti Privremenom odboru i o njima će se provoditi periodične konzultacije u okviru toga tijela, poglavito radi utvrđivanja vremenskoga rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

6. Ako Zajednica ili Hrvatska podvrgnu uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teškoće na koje se odnosi ovaj članak, upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

ČLANAK 26. (Članak 39. iz SSP-a)

KLAUZULA O NESTAŠICI

1. Kad pridržavanje odredaba ove glave izazove:

(a) kritičnu nestašicu ili opasnost od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu; ili

(b) reeksport u treću zemlju proizvoda na koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom te kad navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati velike poteškoće za stranku izvoznicu,

ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima koji su utvrđeni ovim člankom.

2. Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora iz ovog Sporazuma. Te se mjere neće primjenjivati na način koji bi bio sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo prikrivenoga ograničavanja trgovine, te će se ukinuti kad okolnosti više ne opravdavaju njihovo daljnje postojanje.

3. Prije poduzimanja mjera predviđenih stavkom 1. ovoga članka, ili što je prije moguće u slučajevima na koje se odnosi stavak 4. ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o slučaju, dostaviti Privremenom odboru sve relevantne podatke radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke. Stranke se mogu u okviru Privremenog odbora usuglasiti o bilo kojim sredstvima potrebnim radi okončanja teškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Privremenom odboru ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz proizvoda koji su posrijedi primijeniti mjere iz ovoga članka.

4. Kad iznimne i kritične okolnosti koje nalažu neposredno djelovanje onemogućavaju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o tome o kome je riječ, mogu nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješavanje situacije te će o tome odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Sve mjere primijenjene u skladu s ovim člankom moraju se odmah priopćiti Privremenom odboru. O njima će se provoditi periodične konzultacije u tom tijelu, poglavito radi utvrđivanja vremenskoga rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

ČLANAK 27. (Članak 40. iz SSP-a)

DRŽAVNI MONOPOLI

Hrvatska će postupno prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi kako bi zajamčila da do isteka četvrte godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma više ne postoji diskriminacija između državljana država članica Europske unije i državljana Hrvatske s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba. Privremeni odbor bit će obaviješten o mjerama koje su usvojene radi ostvarivanja toga cilja.

ČLANAK 28. (Članak 41. iz SSP-a)

Protokolom 4. utvrđuju se pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica koje su predviđene ovim Sporazumom.

ČLANAK 29. (Članak 42. iz SSP-a)

DOPUŠTENA OGRANIČENJA

Ovim se Sporazumom ne onemogućuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza roba, opravdana iz razloga javnoga morala, javnoga interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnoga blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja neće biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenoga ograničavanja trgovine između stranaka.

ČLANAK 30. (Članak 43. iz SSP-a)

Obje stranke suglasne su da će surađivati na smanjivanju mogućnosti prijevara u primjeni trgovinskih odredaba ovoga Sporazuma.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, a posebice članaka 18., 25. i 37. te Protokola 4., kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao što je znatno povećanje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćivanje upravne suradnje koja je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućega rješenja. Do pronalaženja takva rješenja stranka u pitanju može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost će se dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

ČLANAK 31. (Članak 44. iz SSP-a)

Primjena ovoga Sporazuma ne utječe na primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

ČLANAK 32. (Članak 58. stavak (1) iz SSP-a)

Cestovni tranzitni promet

Cestovni tranzitni promet reguliran je odredbama Protokola 6.

POGLAVLJE III.

PLAĆANJA, TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

ČLANAK 33. (Članak 59. iz SSP-a)

Stranke se obvezuju odobravati sva plaćanja i transfere na tekući račun bilance plaćanja između Zajednice i Hrvatske u slobodnoj konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama članka VIII. Statuta Međunarodnoga monetarnoga fonda.

ČLANAK 34. (Članak 66. iz SSP-a)

1. Stranke će nastojati, gdje je god to moguće, izbjeći nametanje restriktivnih mjera, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, radi bilance plaćanja. Stranka koja usvoji takve mjere dostavit će, što je prije moguće, drugoj stranci raspored njihova ukidanja.

2. Kada se jedna ili više država članica Europske unije ili Hrvatska nalaze u ozbiljnim teškoćama vezanim uz bilancu plaćanja ili im takve teškoće prijete, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, mogu u skladu s uvjetima utvrđenim u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije usvojiti restriktivne mjere, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenoga trajanja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaćanja. Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, o tome će smjesta obavijestiti drugu stranku.

3. Restriktivne se mjere neće primjenjivati na transfere koji se odnose na ulaganja, posebice ne na povrat uloženoga ili ponovno uloženoga iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz njih proizlaze.

ČLANAK 35. (Članak 70. iz SSP-a)

TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

1. Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Hrvatske:

(i) svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađene prakse između poduzetnika, čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnoga natjecanja;

(ii) zlouporaba vladajućega položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju Zajednice ili Hrvatske u cjelini, ili u njihovim značajnim dijelovima;

(iii) svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnoga natjecanja davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima.

2. Svako postupanje suprotno ovomu članku ocjenjivat će se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice.

3. Stranke će osigurati da operativno neovisnomu javnomu tijelu budu povjerene ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (i) i (ii) ovoga članka glede privatnih i javnih poduzetnika i poduzetnika kojima su dodijeljena posebna prava.

4. Hrvatska će osnovati operativno neovisno tijelo kojemu će povjeriti ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (iii) ovoga članka u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma. To će tijelo, inter alia, biti ovlašteno odobravati programe državne potpore i pojedinačne potpore u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i naređivati povrat državne potpore koja je nezakonito dodijeljena.

5. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državnih potpora, tako što će, inter alia, drugoj stranci dostavljati redoviti godišnji izvještaj ili drugi odgovarajući dokument, slijedeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pregledu državnih potpora Zajednice. Na zahtjev jedne od stranaka druga će stranka osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne potpore.

6. Hrvatska će izraditi sveobuhvatan popis programa potpore koji su uspostavljeni prije osnivanja tijela iz stavka 4. i takve će programe pomoći uskladiti s kriterijima iz stavka 2. u razdoblju ne dužem od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

7. (a) Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) stranke prihvaćaju da će se prve četiri godine nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma svaka državna potpora koju dodjeljuje Hrvatska ocjenjivati, uzimajući u obzir činjenicu da se Hrvatska smatra područjem koje je istovjetno područjima Zajednice koja su opisana u članku 87. (3) (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

(b) Unutar tri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će Komisiji Europskih zajednica dostaviti svoje iznose BDP po glavi stanovnika koji su usklađeni na razini NUTS-a II. Tijelo iz stavka 4. i Komisija Europskih zajednica potom će zajedno ocijeniti podobnost hrvatskih regija i na temelju toga maksimalni iznos potpora kako bi se izradila karta regionalnih potpora na osnovi odgovarajućih smjernica Zajednice.

8. Glede proizvoda iz poglavlja II, glave II:

– stavak 1. (iii) neće se primjenjivati;

– svako postupanje suprotno stavku 1. (i) ocjenjivat će se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 36. i 37. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

9. Ako jedna od stranaka smatra da je određeno postupanje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Privremenog odbora ili trideset radnih dana nakon što se obratila za konzultacije.

Ništa iz ovoga članka nije u suprotnosti i ne može na bilo koji način utjecati na protudampinške ili kompenzacijske mjere koje bilo koja stranka poduzima u skladu s odgovarajućim člancima Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, ili s odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

ČLANAK 36. (Članak 71. iz SSP-a)

INTELEKTUALNO, INDUSTRIJSKO I TRGOVAČKO VLASNIŠTVO

1. Prema odredbama ovoga članka i Dodatka VI. stranke potvrđuju važnost koju pridaju osiguranju odgovarajuće i učinkovite zaštite i provedbe prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

2. Hrvatska će poduzeti nužne mjere kako bi najkasnije tri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma zajamčila razinu zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koja je slična zaštiti koja postoji u Zajednici, uključujući učinkovita sredstva za provedbu tih prava.

3. Privremeni odbor može odlučiti obvezati Hrvatsku na pristupanje određenim višestranim ugovorima u tom području.

4. Ako se pojave problemi u području intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, morat će se hitno priopćiti Privremenom odboru, na zahtjev bilo koje od stranaka, radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

ČLANAK 37. (Članak 89. iz SSP-a)

CARINE

Međusobna pomoć upravnih carinskih tijela stranaka odvijat će se u skladu s odredbama Protokola 5.

GLAVA IV.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 38.

Ovime se uspostavlja Privremeni odbor koji će nadzirati primjenu i provedbu ovoga Sporazuma. Odbor održava sastanke u redovitim razmacima i kada to okolnosti zahtijevaju.

ČLANAK 39.

1. Privremeni je odbor ovlašten donositi odluke u dosegu ovoga Sporazuma i u slučajevima koji su utvrđeni u ovom Sporazumu. Donesene odluke obvezuju stranke, koje su dužne poduzimati potrebne mjere za njihovu provedbu. Privremeni odbor može izraditi i preporuke koje smatra poželjnima radi postizanja zajedničkih ciljeva i nesmetanoga funkcioniranja ovoga Sporazuma. Odbor sastavlja odluke i preporuke na temelju dogovora stranaka.

2. Privremeni odbor usvaja vlastita pravila postupka.

ČLANAK 40.

1. Privremeni se odbor sastoji od predstavnika Zajednice s jedne strane i od predstavnika Hrvatske s druge strane. Članovi Privremenog odbora mogu biti zastupljeni na način koji je utvrđen u njegovim pravilima postupka.

2. Stranke će se izmjenjivati u predsjedanju Privremenim odborom u skladu s uvjetima koji su utvrđeni u pravilima postupka.

3. Privremeni odbor djeluje na temelju zajedničkoga dogovora stranaka.

ČLANAK 41.

Privremeni odbor može osnivati pododbore.

ČLANAK 42. (Članak 113. iz SSP-a)

Svaka stranka uputit će Privremenom odboru bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovoga Sporazuma. Privremeni odbor može riješiti spor obvezujućom odlukom.

ČLANAK 43. (Članak 117. iz SSP-a)

Svaka stranka obvezuje se unutar dosega ovoga Sporazuma osigurati da fizičke i pravne osobe druge stranke imaju pristup bez diskriminacije u odnosu na vlastite državljane nadležnim sudovima i upravnim tijelima stranaka radi zaštite svojih osobnih i imovinskih prava.

ČLANAK 44. (Članak 118. iz SSP-a)

Ni jedna odredba ovoga Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnima kako bi spriječila otkrivanje informacija suprotno njezinim bitnim sigurnosnim interesima;

(b) koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom, ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koja je prijeko potrebna za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c) koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju, ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna sigurnost.

ČLANAK 45. (Članak 119. iz SSP-a)

1. Na područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i bez utjecaja na posebne odredbe koje on sadrži:

– rješenja koje Hrvatska primijeni u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili trgovačkih društava;

– rješenja koje Zajednica primijeni u odnosu na Hrvatsku ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između hrvatskih državljana ili trgovačkih društava.

2. Odredbe stavka 1. ne dovode u pitanje pravo stranaka da primijene relevantne odredbe svoga poreznoga zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu svoga prebivališta.

ČLANAK 46. (Članak 120. iz SSP-a)

1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere koje su potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema ovomu Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

2. Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovoga Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u slučajevima od osobite žurnosti, dostavit će Privremenom odboru sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo strankama.

3. Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju provedbu ovoga Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavještava Privremeni odbor i one će biti predmetom konzultacija unutar Privremenog odbora, ako to druga stranka zatraži.

ČLANAK 47. (Članak 121. iz SSP-a)

Stranke su suglasne da će se odmah savjetovati preko odgovarajućih kanala na zahtjev bilo koje od stranaka radi raspravljanja bilo kojega pitanja koje koje se tiče tumačenja ili provedbe ovoga Sporazuma i drugih relevantnih oblika odnosa između stranaka.

Odredbe ovoga članka ni na koji način ne utječu i ne dovode u pitanje članke 18., 25., 26. i 30.

ČLANAK 48. (Članak 123. iz SSP-a)

Protokoli 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i Dodaci I. do VI. čine sastavni dio ovoga Sporazuma.

ČLANAK 49. (Članak 124. iz SSP-a)

Ovaj Sporazum će se primjenjivati do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanoga u Luksemburgu, dana 29. listopada 2001. godine.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje šest mjeseci od dana takve obavijesti.

ČLANAK 50. (Članak 126. iz SSP-a)

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na teritoriju Hrvatske, te na teritorijima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim u tom ugovoru, s druge strane.

ČLANAK 51. (Članak 127. iz SSP-a)

Glavni tajnik Vijeća Europske unije bit će depozitar ovoga Sporazuma.

ČLANAK 52. (članak 128. iz SSP-a)

Sporazum je sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

ČLANAK 53. (Članak 129. iz SSP-a)

1. Stranke će odobriti ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvom stavku. U slučaju da se postupak iz stavka 1. ne okonča na vrijeme kako bi Sporazum stupio na snagu 1. siječnja 2002. godine, ovaj će se ugovor od toga datuma primjenjivati privremeno.

 

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuće prve.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfćdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

¢Egine sto Louxembonrgo, stiV eikosi ennea Oktwbriou duo ciliadeV ena.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait - Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addiž ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

 

Za Republiku Hrvatsku

Tonino PICULA

Por la Comunidad Europea

For Det Europćiske Fćllesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Gia thv Eurwpaikh Koinothta

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunit- europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pĺ Europeiska gemenskapens vägnar

Louis MICHEL

Christopher PATTEN

 

POPIS DODATAKA

Dodatak I. Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku 5., stavak (2)

Dodatak II. Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku 5., stavak (3)

Dodatak III. Definicija proizvoda od mlade govedine (baby beef) navedenih u članku 14., stavak (2)

Dodatak IV. (a) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (i)

Dodatak IV. (b) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivedne proizvode (Nulta stopa carine unutar kvote od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (ii)

Dodatak IV. (c) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za neograničene količine nakon jedne godine od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (b) (i)

Dodatak IV. (d) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno ukidanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (i)

Dodatak IV. (e) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države za neograničene količine) na koje se odnosi članak 14., stavak (3) (c) (ii)

Dodatak IV. (f) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (iii)

Dodatak V. (a) Proizvodi navedeni u članku 15., stavak (1)

Dodatak V. (b) Proizvodi navedeni u članku 15., stavak (2)

Dodatak VI. Pravo intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva navedeno u članku 36.

 

DODATAK I.

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE
navedene u članku 5., stavak (2)

Carine će se sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne carine,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,

– 1. siječnja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

 

HS 6+ Opis

25.01 Sol (uključujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čist natrijev klorid, otopljen ili neotopljen u vodi ili s dodanim tvarima protiv grudanja ili tvarima za poboljšanje sipkosti; morska voda

2501.001 - - - sol za jelo i prehrambenu industriju

2501.002 - - - sol za ostalu industriju

2501.009 - - ostalo

25.15 Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine i drugo, prividne specifične mase 2,5 ili veće i alabaster, uključujući i grubo klesan ili piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.1 Mramor i travertin

2515.11 - - sirovi i grubo klesan

2515.12 - - piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.20 - ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine i dr.; alabaster

27.10 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda;

2710.001 - motorni benzin i ostala laka ulja

2710.0014 - - - - specijalni benzin (ekstrakcijski i dr.)

2710.0015 - - - - specijalni teški benzin (white spirit)

2710.0017 - - - - gorivo za mlazne motore benzinskog tipa

2710.002 - - - petrolej (kerozin) i ostala srednja ulja:

2710.0021 - - - - petrolej za motore (kerozin)

2710.0022 - - - - gorivo za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa

2710.0023 - - - - alfa i normalni olefini (mješavine), normalni parafini (C10–C13)

2710.003 - - - teška ulja, osim otpadnih i za daljnju preradu

2710.0033 - - - - niskosumporno lako, srednje, teško i ekstra teško loživo ulje

2710.0034 - - - - ostalo lako, srednje i ekstra teško loživo ulje

2710.0035 - - - - bazna ulja

2710.0039 - - - - ostala teška ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

27.11 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2711.1 - ukapljeni (tekući)

2711.12 - - propan

2711.13 - - butan

2711.19 - ostalo

2711.191 - - - mješavine propana i butana

2711.199 - - - ostalo

2711.29 - - ostalo

27.12 Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

2712.10 - vazelin

2712.20 - parafin koji po masi, sadrži manje od 0,75% ulja

27.13 Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja, od bitumenskih minerala

2713.20 - naftni bitumen

27.15 Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«)

2715.009 - - - ostalo

2803.00 Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni)

2803.001 - - - čađa

28.06 Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina

2806.10 - klorovodik (klorovodična kiselina)

2806.101 - - - pro analisi

2808.00 Dušična kiselina, sulfonitrične kiseline:

2808.002 - - - ostala dušična kiselina

28.14 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini:

28014.20 - amonijak u vodenoj otopini

2814.201 - - - pro analisi

28.15 Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijevi ili kalijevi peroksidi:

2815.11 Kruti:

2815.111 - - - u granulama ili zrncima pro analisi

2815.20 - kalijev hidroksid (kaustična potaša)

2815.201 - - - u granulama ili zrncima pro analisi

29.02 Ciklični ugljikovodici

2902.4 - ksileni

2902.41 -o-ksileni

2902.411 - - - pro analisi

2902.42 - m-ksilen

2902.421 - - - pro analisi

2902.43 - p-ksilen

2902.431 - - - pro analisi

2902.44 - izomeri kiselina u mješavini

2902.441 - - - pro analisi

29.05 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2905.1 - zasićeni jednohidroksilni alkoholi

2905.11 - metanol (metilakohol)

2905.111 - - - pro analisi

2905.12 propan-1-ol (propilakohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol)

2905.121 - - - pro analisi

29.14 Ketoni i kinoni, sa ili bez drugih kisikovih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2914.1 - aciklički ketoni bez drugih kisikovih funkcija

2914.11 - aceton

2914.111 - - - pro analisi

29.15 Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihove anhidridi, halidi, peroksidi i perkiseline, njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2915.3 - esteri octene kiseline

2915.311 - - - pro analisi

29.33 Heterociklički spojevi s jednim ili više dušikovih heteroatoma

2933.6 - spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani)

2933.691 - - - atrazin

30.02 Ljudska krv, životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktične ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizma (osim kvasca) i slični proizvodi

3002.30 - cjepiva za veterinarsku uporabu

30.03 Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05. ili 30.06.) koji se sastoji od dvaju ili više sastojaka i koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, ali nisu pripremljeni za odmjerene doze niti su u obliku ili pakiranju za maloprodaju

3003.90 - ostali

3003.909 - - - ostalo

30.04 Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, pripremljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakiranjima za malopodaju

3004.10 - koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i njihove derivate

3004.101 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.20 - koji sadrže ostale antibiotike

3004.201 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.3 - koji sadrže homogene ili duge proizvode iz tar. broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike

3004.31 - koji sadrže inzulin

3004.311 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.32 - koji sadrže adrenokortikalne hormone

3004.321 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.39 - - ostali

3004.391 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.40 - - koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar. broja 29.37 niti antibiotike

3004.401 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.50 - ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tar. broja 29.36

3004.501 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.90 - ostalo

3004.902 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.909 - - - ostalo

30.06 Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 uz ovo poglavlje

3006.50 - kutije i slogovi za prvu pomoć

32.07 Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremanje boje, staklasti emajli i glazure, presvlake, tekući keramički lakovi i slični preparati, koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajliranja i stakla, frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

3207.10 - pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati

3207.20 - staklasti emajli i glazure, presvlake i slični preparati

3207.30 - tekući keramički lakovi i slični preparati

3207.40 - frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

32.08 Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u nevodenom mediju; otopine definirane napomenom 4 uz ovo poglavlje

3208.10 - na osnovi poliestera

3208.20 - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

32.09 Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u vodi:

3209.10 - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

3209.90 - ostalo

32.14 Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i drugi kitovi; ličilačka punila; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutarnjih zidova, podova, stropova i slično;

3214.10 - staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje, drugi kitovi i ličilačka punila

3214.90 - ostalo

32.15 tiskarske boje, tuševi i crnila za pisanje ili crtanje i ostala crnila, uključujući nekoncentrirane ili u krutom stanju

3215.1 - tiskarske boje

3215.11 - - crna

3215.19 - - ostale

33.04 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući i preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju ili za tamnjenje kože, preparati za manikir i pedikir

3304.99 - ostalo

3304.999 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.07 Preparati za brijanje, uključujući i one koji se upotrebljavaju prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva

3307.90 - ostalo

3307.909 - - - pripremljeni za prodaju na malo

34.05 Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za čišćenje i slični preparati (uključujući i one u obliku papira, vate, pusta, netkanih tkanina, celularne plastike ili celularne gume, impregnirani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 34.04

3405.10 - politure, laštila i slični preparati za obuću i kožu

3405.20 - politure, laštila i slični preparati za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405.30 - politure i slični preparati za karoserije, osim politura za kovine

3405.40 - paste, praškovi i ostali preparati za čišćenje

3405.90 - ostalo

3406.00 Svijeće, svjećice i sl.

3605.00 Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 36.04

37.01 Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta

3701.10 - za rendgensko snimanje

3814.00 Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premaznih sredstava ili lakova

3820.00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

39.05 Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera, u primarnim oblicima; ostali polimeri vinila u primarnim oblicima:

3905.1 - poluvinilacetat

3905.12 - - u vodenoj disperziji

3905.19 - - ostali

39.19 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima

3919.90 - ostalo

39.20 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima

3920.10 - od polimera etilena

3920.101 - - - folija debljine do 12 mikrona u kolutima širine od 50 do 99 mm

39.23 Proizvodi za transport i pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa

3923.2 - vreće i vrećice (uključujući stožaste)

3923.21 - - od polimera etilena

3923.29 - - od ostalih plastičnih masa

3923.40 - kalemovi, kopsovi, cjevčice i slične podloge

3923.90 - ostalo

3923.901 - - - bačve i cisterne

3923.909 - - - ostalo

39.24 Stolno posuđe, kuhinjsko posuđe i ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, od plastičnih masa

3924.10 - stolno i kuhinjsko posuđe i pribor

3924.90 - ostalo

39.25 Građevinski proizvodi za ugradnju, od plastičnih masa, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu

3925.10 - spremnici, cisterne, kace i slične posude, obujma iznad 300 l

3925.20 - vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata

3925.30 - kapci, rolete (uključujući venecijanske rolete) i slični proizvodi i njihovi dijelovi

3925.90 - ostalo

40.09 Cijevi i crijeva od gume, od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume, s priborom ili bez pribora (npr. spojnice, koljena, prirubnice)

4009.10 - nepojačani i nekombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.20 - pojačani ili kombinirani samo s kovinom, bez pribora

4009.40 - pojačani ili kombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.50 - s priborom

4009.509 - - - ostali

42.02 Kovčezi, škrinje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, frutrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške i za pištolje te slični spremnici; putne torbe, toaletne torbe, rančevi, ženske torbice, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere, duhanske vrećice, torbe za alat, športske torbe, omotači za boce, kutije za draguljarske predmete, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, od folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanvlakna ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučenim tim materijalima ili papirom

4202.1 kovčezi, škrinje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe i slični spremnici

4202.11 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.12 - - s vanjskom površinom od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

4202.19 - - ostalo

4202.2 - ručne torbe, s remenom za rame ili bez remena za rame uključujući i one bez ručnih drški

4202.21 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.22 - - s vanjskom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih materijala

4202.29 - - ostalo

4202.3 - proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi

4202.31 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.32 - - s vanjskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202.39 - - ostali

4202.9 - ostalo

4202.91 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.92 - - s vanjskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202.99 - - ostalo

43.02 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke), nesastavljene ili sastavljene (s dodanim ili bez dodanog drugog materijala), osim onih koji se razvrstavaju u tar. broj 43.03

4302.1 - cijela krzna, sa ili bez glava, repova, šapa ili nožica, nesastavljen

4302.11 - - od nerca

4302.12 - - od pitomog ili divljeg zeca

4302.13 - - od ovih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske i tibetske janjadi, cijela, sa ili bez glava, repova ili nožica

4302.19 - - ostala

4302.20 - glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsječci, nesastavljeni

4302.30 - cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni

4304.00 Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

4304.009 - - - proizvodi od umjetnog krzna

44.06 Drveni željeznički i tramvajski pragovi

4406.10 - neimpregnirani

4406.101 - - - hrastovi

4406.102 - - - bukovi

4406.109 - - - ostali

4406.90 - ostali

4406.901 - - - hrastovi

4406.902 - - - bukovi

4406.909 - - - ostali

44.18 Građevinska stolarija i ostali drveni proizvodi za građevinarstvo, uključujući ploče sa saćem, sastavljene parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru

4418.10 - prozori, vrataprozori i okviri

4418.20 - vrata, dovratnici i pragovi

4418.30 - parketne ploče

48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije dalje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglavlje

4805.10 - polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)

48.11 Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prekriveni, površinski obojeni, urešeni ili tiskani, u kolutima ili listovima, osim proizvoda iz tar. br. 48.03, 48.09 ili 48.10

4811.2 - papir i karton premazani ljepilom

4811.29 - - ostalo

4811.299 - - - ostalo

48.14 Zidne tapete i slične papirne pozidnice; papirne vitrofanije za prozore

4814.10 - papir sa zrnatom površinom (»Ingrain«)

4814.20 - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase, koja ima zrnaste, reljefne, bojene, tiskane ili drukčije ukrašene površine

4814.30 - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem prekrivenim materijalom za pletarstvo, međusobno spojenim ili nespojenim u paralelne niti ili tkane

4814.90 - ostalo

48.17 Poštanske omotnice (koverte), pisma-omotnice (pisma koverte) dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona, slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

4817.10 - poštanske omotnice (koverte)

4817.20 - pisma-omotnice (pisma koverte), dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike)

4817.30 - slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i u sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

48.19 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate i listova ili trka od celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili kartona, registratori i slični proizvodi, koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama ili slično

4819.10 - kutije od valovitog papira ili kartona

4819.20 - složive kutije od nevalovitog papira ili kartona

4819.209 - - - ostale

4819.30 - vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm ili većom

4819.40 - ostale vreće i vrećice, uključujući tuljke

4819.50 - ostali spremnici za pakiranje, uključujući omote za gramofonske ploče

4819.501 - - - kutije valjkastog oblika izrađene od više vrsta materijala (»kombi doze«)

4819.60 - kartonažni proizvodi od papira ili kartona (registratori i slični proizvodi), koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama i slično

48.20 Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za narudžbe, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi, bilježnice, podmetači za pisanje kombinirani s upojnim papirom, korice za slobodne listove (osim običnih knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice i fascikli za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, slogovi s umetkom karbon-papira i slični papirni ili kartonski proizvodi za pisanje, albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od papira ili kartona

4820.10 - registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za narudžbe, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi

4820.20 - bilježnice

4820.30 - korice za slobodne listove (osim običnih knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice i fascikli za spise

4820.40 - poslovni obrasci u više primjeraka i slogovi s umetkom karbon-papira

4820.50 - albumi za uzorke ili kolekcije

4820.90 - ostalo

4820.901 - - - obrasci

4820.909 - - - ostalo

48.21 Etikete, papirne ili kartonske, svih vrsta, tiskane i netiskane

4821.10 - tiskane

4821.90 - ostale

48.23 Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike, drugi proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili listova ili vrpci od celuloznih vlakana

4823.1 - papir premazan ljepilom, u kolutima ili vrpcama

4823.11 - - samoljepivi

4823.19 - - ostali

4823.40 - role, listovi i diskovi, tiskani za registrirajuće aparate

4823.5 - ostali papiri i karton, za tiskanje, pisanje ili druge grafičke svrhe

4823.51 - - tiskani, reljefni ili bušeni

4823.59 - - ostalo

4823.60 - papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično

4823.70 - lijevani ili prešani proizvodi od papirne mase

4823.90 - ostalo

4823.909 - - - ostalo

64.02 Ostala obuća s potplatima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase

6402.1 - športska obuća

6402.19 - - ostalo

6402.20 - obuća s licem od traka ili remenja spojenih s potplatom ukivanjem čepova

6402.30 - ostala obuća s kapicom od kovine

6402.9 - ostala obuća

6402.91 - - koja pokriva gležanj

6402.99 - - ostalo

64.03 Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i licem (gornjištem) od kože

6403.1 - športska obuća

6403.19 - - ostalo

6403.20 - obuća s potplatima od kože i licem (gornjištem) od kožnih remenova koji idu preko rista i oko palca

6403.30 - obuća s drvenim potplatom, bez tabanice i bez kapice od kovine

6403.40 - ostala obuća s kapicom od kovine

6403.5 - ostala obuća s potplatima od kože

6403.51 - - koja pokriva gležanj

6403.59 - - ostala

6403.9 - ostala obuća

6403.91 - - koja pokriva gležanj

6403.99 - - ostala

64.05 Ostala obuća

6405.10 - s licem od kože ili umjetne kože

6405.20 - s licem od tekstilnih materijala

6504.00 Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci bilo od kojeg materijala, uključujući i podstavljene ili ukrašene

65.05 Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih metražnih materijala (osim vrpci), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene.

6505.10 - mreže za kosu

6505.90 - ostalo

65.06 Ostala pokrivala glave, uključujući podstavljena ili ukrašena

6506.10 - zaštitna pokrivala (kacige, šljemovi i slično)

6506.9 - ostala

6506.91 - - od kaučuka, gume ili plastične mase

6506.92 - - krznena

6506.99 - - od ostalih materijala

6507.00 Vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i podbradnici, za pokrivala glave

66.01 Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

6601.10 - vrtni i slični kišobrani-suncobrani

6601.9 - ostalo

6601.91 - - teleskopski

6601.99 - - ostalo

6602.00 Štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i slično

66.03 Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 66.01 i 66.02

6603.10 - drške

6603.20 - okviri za kišobrane, uključujući montirane okvire na šipkama (štapovima)

6603.90 - ostalo

68.02 Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 68.01; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući i od škriljevca), na podlozi ili bez podloge; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca)

6802.2 - ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od njega, jednostavno sječen ili rezan pilom, s ravnom glatkom površinom

6802.21 - - mramor, travertin i alabaster

6802.22 - - ostali vapnenački kamen

6802.29 - - ostali kamen

6802.9 - ostalo

6802.91 - - mramor, travertin i alabaster

6802.92 - - ostali vapnenački kamen

6802.99 -- ostali kamen

68.04 Mlinsko kamenje, brusovi, brusne ploče i slično bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje poliranje, izravnavanje ili sječenje, brusovi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi od prirodnog kamena, od aglomeriranoga prirodnog ili umjetnog abrazivnog materijala, ili od keramike s dijelovima ili bez dijelova od drugih materijala

6804.2 - ostalo

6804.22 - - od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili od keramike

6804.30 - brusovi za ručno oštrenje ili poliranje:

6804.309 - - - od umjetnih materijala

68.05 Abrazivni materijali, prirodni ili umjetni, u obliku praha ili zrna, naneseni na podlogu od tekstila, papira, kartona ili drugih materijala, uključujući isječene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene

6805.10 - na podlozi od tekstilnih tkanina

6805.20 - na podlozi od papira ili kartona

6805.30 - na podlozi od ostalih materijala

68.06 Vuna od troske (zgure), vuna od kamena i slične mineralne vune, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali, mješavine i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz tarifnih brojeva 68.11, 68.12 ili iz poglavlja 69

6806.10 - vuna od troske, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine), u rasutom stanju, listovima, pločama i smocima

68.07 Proizvodi do bitumena ili od sličnih materijala (npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena)

6807.10 - u smocima

6807.90 - ostalo

6807.909 - - - ostalo

6808.00 Ploče, pločice, blokovi i slično, od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, piljevine ili drugih otpadaka, od drveta, aglomerirani cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima

68.09 Proizvodi od sadre ili mješavine na osnovi sadre

6809.1 - daske, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, neukrašeni

6809.11 - - prevučeni ili pojačani papirom ili kartonom

6809.19 - - ostalo

6809.90 - ostali proizvodi

68.12 Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (npr. pređa, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća, brtve), pojačani ili nepojačani, osim proizvoda iz tar. broja 68.11 i 68.13

6812.10 - prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta s magnezijevim karbonatom

6812.20 - pređa

6812.30 - užad i konopi, pleteni ili nepleteni

6812.40 - tkani ili pleteni materijali

6812.50 - odjeća, pribor za odjeću, obuća i pokrivala za glavu

6812.60 - papir, karton i pust

6812.70 - brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili smotaka

6812.90 - ostalo

6812.909 - - - ostalo

68.13 Tarni materijal i proizvodi od tarnog materijala (npr. ploče, valjci, vrpce, segmenti, diskovi, podloške, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, uključujući i kombinirane s tekstilom ili drugim materijalima

6813.10 - obloge i ploče za kočnice

6813.109 - - - ostale

6813.90 - ostalo

6813.909 - - - ostalo

69.04 Keramičke i zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično

6904.10 - zidarske opeke:

6904.101 - - - pune, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.102 - - - giter, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.103 - - - blok, dimenzija 290 x 190 x 190

6904.104 - - - blok, dimenzija 250 x 190 x 190

6904.105 - - - blok, dimenzija 250 x 250 x 140

6904.109 - - - ostale

6904.90 - ostalo

6904.901 - - - stropne ispune dimenzija 250 x 380 x 140

6904.902 - - - stropne ispune dimenzija 390 x 100 x 160

6904.903 - - - pločice za gredice dimenzija 250 x 120 x 40

6904.909 - - - ostalo

69.05 Crijep, dijelovi dimnjaka, ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo

6905.10 - crijep

6905.101 - - - tlačni, dimenzija 350 x 200

6905.102 - - - tlačni, valoviti, dimenzija 340 x 200

6905.103 - - - biber, dimenzija 380 x 180

6905.104 - - - žljebnjaci dimenzija 375 x 200

6905.109 - - - ostali

6905.90 - ostalo

69.10 Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi, keramički

6910.10 - porculanski

6910.90 - ostalo

70.05 Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali dalje neobrađeno

7005.30 - armirano staklo

70.17 Stakleni proizvodi za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduirani ili negraduirani, kalibrirani ili nekalibrirani

7017.10 - od taljenog kremena, ili drugog taljenog silicijeva dioksida

7017.109 - - - ostali

7017.20 - od ostalog stakla, koje ima linearni koeficijent širenja ili dilatacije do 5 x 106-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0oC i 300oC

7017.90 - ostalo

73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika

7306.20 - zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7306.202 - - - proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg od 3 1/2"

7306.209 - - - ostale

7306.50 - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika

7306.509 - - - ostale

7306.90 - ostalo

73.08 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični, limovi, šipke, profili i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

7308.10 - mostovi i sekcije mostova

7308.20 - tornjevi i rešetkasti stupovi

7308.40 - oprema za skele, oplate, potpornje i potpornje za jamska okna

7308.409 - - - ostalo

7309.00 Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma većeg od 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7309.001 - - - kontejneri za prijevoz robe

7309.009 - - - ostalo

7311.00 Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, željezni ili čelični

7311.009 - - - ostali

73.12 Željezni ili čelični strukovi od žice, užad, kabeli, pletene vrpce, grljci i slično električno neizolirani

7312.10 - upredena žica, užad i kabeli

7312.109 - - - ostalo

7312.1099 - - - - ostalo

7312.90 - ostalo

7312.909 - - - ostalo

7313.00 Bodljikava žica od željeza ili čelika: usukana vrpca ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica koju se rabi za ograđivanje, željezna ili čelična

73.14 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični

7314.4 - ostale rešetke, mreže i ograde od žice

7314.41 - - prevučene cinkom

7314.42 - - prevučene plastičnom masom

7314.49 - - ostale

73.15 Lanci i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

7315.1 - zglobno-člankasti lanci i njihovi dijelovi

7315.11 - - valjkasti lanci

7315.12 - - ostali lanci

7315.19 - - dijelovi

7315.20 - lanci protiv klizanja

7315.8 - ostali lanci

7315.81 - - lanci od karika s prečkama

7315.82 - - ostali, zavareni člankasti

7315.89 - - ostali

7315.90 - ostali dijelovi

7316.00 Sidra (kotve), čaklje ili njihovi dijelovi, željezni ili čelični

73.17 Čavli, čavlići, pribodnice za ploče za crtanje, valoviti čavli, pojedinačne prošivne spojnice, zašiljeni čavli (osim onih iz tarifnog broja 83.05) i slični predmeti, željezni ili čelični, sa glavom ili bez glave od drugog materijala, isključujući takve proizvode s bakrenom glavom:

7317.001 - - - za željezničke kolosijeke

7317.002 - - - teks

73.18 Vijci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, željezni ili čelični

7318.1 - proizvodi s navojem

7318.11 - - vijci za pragove

7318.12 - - ostali vijci za drvo

7318.13 - - vijci s kukom i vijci s prstenom

7318.14 - - samourezni vijci

7318.19 - - ostalo

7318.2 - proizvodi bez navoja

7318.21 - - elastične podloške i druge sigurnosne podloške

7318.23 - - zakovice

7318.24 - - klinovi i rascjepke

7318.29 - - ostalo

73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati; neelektrični i njihovi dijelovi: željezni ili čelični

7321.11 - - na plin ili na plin i na druga goriva

7321.13 - - na kruta goriva

73.23 Stolni, kuhinjski i drugi predmeti za kućanstvo i njihovi dijelovi, željezni ili čelični; željezna ili čelična vuna; željezne ili čelične spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.10 - željezna ili čelična vuna; spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.9 - ostalo

7323.93 - - od nehrđajućeg čelika

7323.931 - - - posuđe

7323.939 - - - ostalo

73.26 Ostali proizvodi, željezni ili čelični

7326.1 - otkivci i otpresci, dalje neobrađeni

7326.19 - - ostali

7326.20 - proizvodi od žice

7326.209 - - - ostali

7326.90 - ostali

7326.909 - - - ostalo

76.10 Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata i ograde); limovi, šipke profili, cijevi i slično od aluminija pripremljeni za uporabu u konstrukcijama

7610.10 vrata, prozori i okviri za njih te pragovi za vrata

7610.109 - - - ostalo

7610.90 - ostalo:

7610.901 - - - pripremljeni elementi za konstrukcije

7610.909 - - - ostalo

7611.00 Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih (tekućih) plinova), obujma većeg od 300 l, sa ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7611.001 - - - s oblogom ili toplinskom izolacijom

7611.009 - - - ostalo

76.14 Upredena žica, užad, pletene vrpce i slično, od aluminija, električno neizolirani

7614.10 - s čeličnom jezgrom

7614.90 - ostalo

8304.00 Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tar. broja 94.03

83.09 Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči) kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje od običnih kovina

8309.90 - ostalo

8309.902 - - - plombe neobrađene

8309.903 - - - plombe, obrađene

8309.909 - - - ostalo

84.02 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu

8402.1 - kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare:

8402.11 - - vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare preko 45 t/h

8402.111 - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.112 - - - ostali, kapaciteti do 300 t/h

8402.119 - - - ostali, kapaciteti preko 300 t/h

8402.12 - - vodocijevni kotlovi ds proizvodnjom pare do 45 t/h

8402.121 - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.129 - - - ostali

8402.19 - - ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove

8402.191 - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.192 - - - plamenocijevni kotlovi

8402.193 - - - vrelouljni kotlovi

8402.199 - - - ostali

8402.20 - kotlovi za pregrijanu vodu

8402.201 - - - loženi usitnjenim drvom

8402.209 - - - ostali

8402.90 - dijelovi

84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02

8403.90 - dijelovi

84.04 Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (npr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova) kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru

8404.90 - dijelovi

84.06 Turbine na vodenu i drugu paru

8406.90 - dijelovi

84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8416.20 - ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike

8416.209 - - - ostali

84.18 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke; osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 84.15

8418.2 - hladnjaci za kućanstvo

8418.21 - - kompresijski

8418.22 - - apsorpcijski, električni

8418.29 - - ostali

8418.50 - ostali sanduci, ormari, vitrine i slično pokućstvo, za hlađenje i zamrzavanje

84.19 Strojevi, uređaji i labolatorijska oprema (pail električno grijana), za obradu materijala postupcima što počivaju na promjeni temperature kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja za kućanstvo neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode

8419.1 neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode

8419.111 - - - za kućanstvo

8419.119 - - - ostala

8419.191 - - - za kućanstvo

8419.199 - - - ostala

8419.40 - uređaji za destilaciju ili rektifikaciju

8419.401 - - - rektifikacijske kolone za proizvodnju kisika

8419.409 - - - ostali

8419.8 - ostali strojevi, uređaji i oprema

8419.81 - - za pripremu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane

8419.819 - - - ostali

8419.89 - - ostali

8419.899 - - - ostali

8419.8999 - - - - ostali

84.20 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

8420.10 - kalandri i ostali strojevi za valjanje

8420.101 - - - za glačanje rublja

8420.1011 - - - - za kućanstvo

84.21 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili plinova

8421.1 - centrifuge, uključujući centrifuge za sušenja

8421.121 - - - za kućanstvo

8421.2 - uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina

8421.29 - - ostali

8421.299 - - - ostali

8421.3 - uređaji za filtriranje i pročišćavanje plinova

8421.31 - - filteri za usisni zrak za motore s unutarnjim izgaranjem

8421.319 - - - ostali

8421.39 - - ostali

8421.399 - - - ostali

8421.9 - dijelovi:

8421.91 - - centrifuga, uključujući i centrifuge za sušenje

8421.919 - - - ostalo

8421.99 - - ostali

84.23 Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama) uključujući i strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta

8423.30 - vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uključujući odmjerne (dozirne) vage

8423.8 - ostale

8423.81 - - najvećeg kapaciteta vaganja do 30 kg

8423.82 - - kapaciteta vaganja preko 30 do 5000 kg

8423.829 - - - ostalo

8423.89 - - ostale

8423.891 - - - mosne (željezničke i kolske)

8423.899 - - - ostale

84.24 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štrcanje i raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8424.10 - aparati za gašenje požara, napunjeni ili nenapunjeni

8424.109 - - - ostali

8424.8 - ostali uređaji

8424.81 - - za poljoprivredu ili hortikulturu

8424.819 - - - ostali

84.27 Viličari; ostala kolica s uređajima za dizanje ili rukovanje

8427.20 - ostali samokretni

8427.209 - - - ostali

8427.90 - ostala

84.28 Ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice, (transporteri i žičare)

8428.20 - pneumatski elevatori i prijenosnice (transporteri)

8428.209 - - - ostali

8428.3 - ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal

8428.39 - - ostali

8428.399 - - - ostali

84.32 Strojevi za pripremu i kultiviranje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i športske terene

8432.10 - plugovi

8432.2 - brane, tanjurače, kultivatori, pljevilice i kopačice

8432.21 - - tanjurače

8432.29 - - ostalo

8432.30 - strojevi za sijanje, sađenje i presađivanje

8432.301 - - - sadilice šumskih sadnica

8432.309 - - - ostali

8432.40 - razmetlice stajnjaka i kemijskog gnojiva

8432.80 - ostali strojevi

84.33 Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu poljoprivrednih proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tb 84.37

8433.1 - kosilice trave za travnjake, parkove i športske terene

8433.11 - - motorne, s reznim uređajem što se vrti vodoravno

8433.19 - - ostale

8433.20 - ostale kosilice, uključujući polužne kosilice za priključivanje na traktor

84.38 Strojevi i uređaji što nisu spomenuti niti uključeni u drugim tarifnim brojevima ovog poglavlja, za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića, osim strojeva za dobivanje (ekstrakciju) ili pripremu životinjskih ili stabilnih biljnih masti i ulja

8438.50 - strojevi za preradu mesa

8438.60 - strojevi za preradu voća, oraha i povrća

84.52 Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tar. broja 84.40; pokućstvo, postolja i poklopci posebno pripravljeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje

8452.10 - strojevi za šivanje za kućanstvo

84.57 Obradni centri za strojnu obradu, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer-strojevi sa više stanica, za obradu kovina

8457.20 - strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom)

8457.30 - transfer – strojevi s više stanica

84.58 Tokarilice za obradu kovina skidanjem čestica (uključujući centre za tokarenje)

8458.1 - horizontalne tokarilice:

8458.19 - - ostale

84.59 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje; razvrstavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tar. broja 84.58

8459.2 - ostali strojevi za bušenje svrdlom

8459.29 - ostali

8459.299 - - - ostali

8459.6 - ostale glodalice

8459.61 - - numerički upravljane

8459.619 - - - ostale

8459.69 - - ostale

8459.699 - - - ostale

84.60 Alatni strojevi za skidanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, osim za ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tar. broja 84.61

8460.2 ostali strojevi za brušenje kod kojih se pozicioniranje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje 0,01 mm

8460.29 - - ostali

8460.292 - - - za koljenasta vratila

8460.3 - strojevi za oštrenje

8460.39 - - ostali

84.61 Alatni strojevi za blanjanje, dubljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje i dovršavanje zupčanika, rezanje pilom, odsijecanje i drugi alatni strojevi za obradu odvajanjem čestica kovina ili kermeta što nisu spomenuti niti uključeni drugdje

8461.50 - strojne pile i ostali strojevi za odsijecanje

84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljanje ventilima

8481.10 - ventili za smanjenje pritiska

8481.109 - - - ostali

8481.30 - nepovratni ventili

8481.309 - - - ostali

8481.40 - sigurnosni ventili

8481.409 - - - ostali

8481.80 - ostali uređaji

8481.801 - - - regulacijski ventili s elektromehaničkim i pneumatskim pogonom

8481.806 - - - armature za jednocijevno i dvocijevno centralno grijanje nazivnog otvora od 3/8" do 3/4"

85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8501.3 - ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

8501.31 - - snage do 750 W

8501.319 - - - ostali

8501.33 - - snage preko 75 kW do 375 kW

8501.339 - - - ostali

8501.40 - ostali motori izmjenične struje, monofazni

8501.409 - - - ostali

8501.4099 - - - - ostali

8501.5 - ostali motori izmjenične struje, višefazni

8501.51 - snage do 750 W

8501.519 - - - ostali

8501.5199 - - - - ostali

8501.52 - snage preko 750W do 75kW

8501.529 - - - ostali

8501.5299 - - - - ostali

85.02 Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači):

8502.1 - generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8502.11 - - snage do 75 kVA:

8502.119 - - - ostali

8502.12 - - snage preko 75 do 375 kVA:

8502.129 - - - ostali

8502.13 - - snage preko 375 kVA

8502.139 - - - ostali

8502.20 - generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice

8502.209 - - - ostali

8502.3 - ostali generatorski agregati

8502.39 - - ostali

8502.391 - - - istosmjerne struje

8502.3919 - - - - ostali

8502.399 - - - izmjenične struje

8502.3999 - - - - ostali

8502.40 - električni rotacijski konvertori (pretvarači)

8502.409 - - - ostali

85.04 Električni transformatori, statički konvertori (npr. Ispravljači) i industrijski svici

8504.10 - balasti za žarulje i cijevi s izbijanjem

8504.109 - - - ostali

8504.3 - ostali transformatori

8504.34 - - snage preko 500 kVA

8504.349 - - - ostali

8504.40 - statički konvertori (pretvarači)

8504.409 - - - ostali

85.05 Elektromagneti, permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti poslije magnetiziranja, stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojke i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje

8505.20 - elektromagnetne spojke i kočnice

85.30 Električna oprema za signalizaciju (osim za prijenos poruka), sigurnost, upravljanje i kontrolu prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 86.08)

8530.10 - oprema za željezničke i tramvajske pruge

8530.80 - ostala oprema

85.39 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene žarulje, lučne žarulje

8539.2 - ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene žarulje

8539.29 - - ostale

85.44 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani elekt. vodiči, s konektorima ili bez konektora, kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

8544.1 - žica za namote:

8544.111 - - - promjera do 2,50 mm

8544.20 - koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

86.01 Tračničke lokomotive napajane iz vanjskog izvora elektriciteta ili iz električnog akumulatora

8601.10 - napajane iz vanjskog izvora elektriciteta

8601.102 - - - za normalni kolosijek

8601.109 - - - ostale

86.02 Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi

8602.10 - dizelske električne lokomotive

8602.90 - ostalo:

8602.901 - - - dizelske mehaničke, u »S« izvedbi

8602.902 - - - dizelske hidraulične

8602.909 - - - ostalo

86.03 Samokretni željeznički i tramvajski putnički i teretni vagoni, osim onih iz tar. br. 86.04

8603.10 - napajani iz vanjskog izvora elektriciteta

8603.101 - - - tramvajska motorna kola, putnička

8603.102 - - - motorni vlakovi, putnički

8603.103 - - - motorni vagoni, putnički

8603.109 - - - ostali

8603.90 - ostali:

8603.901 - - - motorni vlakovi, putnički

8603.902 - - - motorni vagoni, putnički

8603.909 - - - ostali

8605.00 Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali željeznički i tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamokretni (osim onih iz tar. br. 86.04):

8605.001 - - - sanitetski

8605.002 - - - željeznički vagoni: putnički, poštanski, prtljažni i službeni

8605.009 - - - ostali

86.06 Željeznički i tramvajski teretni vagoni, nesamokretni:

8606.10 - vagoni cisterne i slični

8606.20 - vagoni s izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606.10

8606.30 - samoistovarni vagoni, osim onih iz podbrojeva 8606.10 i 8606.20

8606.9 - ostali:

8606.91 - - s krovom i zatvoreni:

8606.911 - - - za prijevoz žive ribe

8606.919 - - - ostali

8606.92 - - otvoreni, s fiksnim stranicama visine veće od 60 cm

8606.99 - - ostali:

8606.991 - - - tramvajski vagoni

8606.999 - - - ostali

86.07 Dijelovi tračničkih vozila:

8607.1 - okretna postolja, osovinski slogovi i njihovi dijelovi:

8607.11 - - pogonska okretna postolja

8607.12 - - ostala okretna postolja

8607.30 - vučni uređaji (s kukom i ostali), odbojnici i njihovi dijelovi

8609.00 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno zasnovani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:

8609.009 - - - ostali

87.01 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):

8701.20 - cestovni tegljači (»šleperi«) za poluprikolice:

8701.202 - - - rabljeni, snage motora do 300 kW

8701.204 - - - rabljeni, snage veće od 300 kW

87.02 Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavajući vozača

8702.10 - s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski):

8702.101 - - - autobusi, novi

8702.102 - - - autobusi, rabljeni

8702.90 - ostala:

8702.901 - - - ostali autobusi, novi

8702.902 - - - ostali autobusi, rabljeni

8702.903 - - - trolejbusi

8702.909 - - - ostala

87.03 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom zasnovana za prijevoz osoba (osim vozila iz tar. br. 87/02) uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa »karavan«, »kombi« itd. i trkaće automobile

8703.2 - ostala vozila s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećice, osim s rotacijskim klipnim motorima

8703.21 - - obujma cilindra do 1000 cmł:

8703.212 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.219 - - - ostala, rabljena

8703.22 - - obujma cilindra preko 1000 do 1500 cmł:

8703.222 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.229 - - - ostala, rabljena

8703.23 - - obujma cilindra preko 1500 do 3000 cmł:

8703.232 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.235 - - - terenska vozila, rabljena

8703.239 - - - ostala, rabljena

8703.24 - - obujma cilindra preko 3000 cmł:

8703.242 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.245 - - - terenska vozila, rabljena

8703.249 - - - ostala, rabljena

8703.3 - ostala vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)

8703.31 - - obujma cilindra do 1500 cmł:

8703.312 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.319 - - - ostala, rabljena

8703.32 - - obujma cilindra preko 1500 do 2500 cmł:

8703.322 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.325 - - - terenska vozila, rabljena

8703.329 - - - ostala, rabljena

8703.33 - - obujma cilindra preko 2500 cmł:

8703.332 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.335 - - - terenska vozila, rabljena

8703.339 - - - ostala, rabljena

8703.90 - ostala

8703.902 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.909 - - - ostala, rabljena

87.04 Motorna vozila za prijevoz robe

8704.2 - ostala, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim):

8704.23 - - bruto mase preko 20 t

8704.231 - - - cisterne

8706.00 Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8706.002 - - - za traktore

87.07 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8707.10 - za vozila iz tar. broja 87.03

8707.90 - ostale:

8707.901 - - - za autobuse i trolejbuse

8707.902 - - - zatvoreni aluminijski sanduci za kamione

8707.909 - - - ostale

87.08 Dijelovi i pribori za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8708.10 - branici i njihovi dijelovi

8708.2 - ostali dijelovi i pribor karoserija (uključujući i kabine):

8708.291 - - - aluminijske stranice kamionskih sanduka

8708.3 - kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi:

8708.39 - - ostale

8708.9 - ostali dijelovi i pribor:

8708.92 - - ispušni lonci i ispušne cijevi

8708.93 - - spojke i njihovi dijelovi

8708.99 - - ostali:

8708.991 - - - zglobovi, spone i vodilice mosta osim homokinetičkih zglobova s kardanskim križem

8708.992 - - - ostali dijelovi i pribor. obrađeni

8708.999 - - - ostali dijelovi i pribor, neobrađeni

87.11 Motocikl (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

8711.10 - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra do 50 cmł

8711.20 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 50 od 250 cmł

8711.201 - - - novi

8711.209 - - - rabljeni

8711.30 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 250 do 500 cmł

8711.301 - - - novi

8711.309 - - - rabljeni

8711.40 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 500 do 800 cmł

8711.401 - - - novi

8711.409 - - - rabljeni

8711.50 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 800 cmł

8711.509 - - - rabljeni

8711.90 - ostalo

8711.901 - - - bočne prikolice

8711.909 - - - ostalo

87.14 Dijelovi i pribor vozila iz tar. brojeva 87.11 do 87.13

8714.1 - za motocikle (uključujući i mopede):

8714.11 - - sjedala

8714.9 -ostali

8714.92 - - naplaci i žbice kotača

8714.93 - - glavine (osim glavina s kočnicom) i slobodni lančanici

8714.94 - - kočnice, uključujući glavine s kočnicom i njihovi dijelovi

8714.95 - - sjedala

87.16 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna, njihovi dijelovi

8716.20 - samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe

8716.209 - - - ostale

8716.3 - ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe

8716.31 - - prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne:

8716.311 - - - za ukapljene plinove

8716.40 - ostale prikolice i poluprikolice

8716.80 - ostala vozila

89.03 Jahte i ostala plovila za šport ili razbibrigu; brodice na vesla i kanui

8903.10 - na napuhavanje

8903.9 - ostalo

8903.92 - - motorne brodice, osim brodica s izvanbrodskim motorom

8903.99 - - ostalo

94.01 Sjedala (osim onih iz tar. broja 94.02) uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

9401.30 - okretna sjedala s podešavanjem promjenljive visine

9401.90 - dijelovi:

9401.902 - - - od kovina, osim amortizera

9401.903 - - - amortizeri

9401.904 - - - od plastičnih masa

94.04 Nosači madraca; oprema za krevete i slična roba (npr. madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom, ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.10 - nosači madraca

9404.2 - madraci:

9404.21 - - od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.29 - - od ostalih materijala

9404.30 - vreće za spavanje

9404.90 - ostalo

9406.00 Montažne zgrade

9406.001 - - - od plastičnih masa

9406.002 - - - od cementa, betona ili umjetnog kamena

9406.004 - - - od čelika

9406.005 - - - od drva

9406.009 - - - ostale

9602.00 Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, parafina, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine koju se razvrstava u tar. br. 35.03) i proizvodi od nestvrdnute želatine

9602.001 - - - kapsule od želatine za farmaceutske svrhe

9602.002 - - - biljni i mineralni materijali obrađeni i proizvodi od tih materijala

9602.009 - - - ostalo

96.06 Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

9606.10 - kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način i njihovi dijelovi

9606.2 - dugmad:

9606.21 - - od plastične mase, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.22 - - od običnih kovina, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.29 - - ostala

9606.30 - dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad

96.07 Patentni zatvarači i njihovi dijelovi

9607.1 - patentni zatvarači:

9607.11 - - sa zupcima od običnih kovina

9607.19 - - ostali

9607.20 - dijelovi

96.08 Kemijske olovke, flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje, patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 96.09

9608.10 - kemijske olovke

9608.20 - flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga poroznog materijala:

9608.209 - - - ostali

9608.3 - naliv pera i slična pera na punjenje:

9608.31 - - za crtanje tušem

9608.39 - - ostalo

9608.40 - patent-olovke

9608.50 - slogovi proizvoda iz dva ili više prethodnih podbrojeva

9608.60 - ulošci za kemijske olovke

9608.9 - ostalo:

9608.91 - - pera i njihovi vrhovi:

9608.911 - - - pera za pisanje. zlatna

9608.912 - - - ostala pera za pisanje

9608.913 - - - pera za crtanje – redis

9608.919 - - - vrhovi pera

9608.99 - - ostalo:

9608.992 - - - ulošci za flomastere

9608.999 - - - ostalo

96.09 Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja 96.08), pisaljke, mine za olovke, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede:

9609.10 - olovke i pisaljke, s minom zatvorenom u čvrstom omotaču

9609.20 - mine za olovke, crne ili u boji

9609.90 - ostalo

DODATAK II.

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE
ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ
ZAJEDNICE navedene u članku 5., stavak (3)

Carine će se sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 70% osnovne carine,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnovne carine,

– 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 40% osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. godine carine će se sniziti na 15% osnovne carine,

– 1. siječnja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

HS 6+ Opis

25.22 Vapno, negašeno, gašeno i hidraulično vapno, osim kalcijeva oksida i hidroksida iz tar. broj 28.25

2522.10 - negašeno vapno

2522.20 - gašeno vapno

2522.30 - hidraulično vapno

25.23 Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene i u obliku klinkera

2523.10 - cement u obliku klinkera

2523.109 - - - ostali

2523.2 - portland cement

2523.29 - - ostali

2523.292 - - - portland cement s dodacima

2523.294 - - - sulfatno otporni cement

2523.295 - - - cement s niskom toplinom hidratacije

2523.296 - - - metalurški cement i cement za visoke peći

2523.299 - - - ostali

2523.30 - aluminatni cement

2523.301 - - - aluminatni cement sa sadržajem do 50% Al203

2523.90 - ostali hidraulični cementi

2710.00 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

2710.001 - - - motorni benzin i ostala laka ulja

2710.0012 - - - - bezolovni motorni benzin

2710.0013 - - - - ostali motorni benzini

2710.0019 - - - - ostala laka ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

2710.002 - - - petrolej (kerozin) i ostala srednja ulja

2710.0024 - - - - ostali petroleji

2710.0029 - - - - ostala srednja ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

2710.003 - - - teška ulja, osim otpadnih i za daljnju preradu:

2710.0031 - - - - plinska dizel goriva

2710.0032 - - - - ekstra lako i lako specijalno loživo ulje

2710.009 - - - ostala

2710.0099 - - - - otpadna ulja

2807.00 Sumporna kiselina; oleum

2807.001 - - - sumporna kiselina pro analisi

2808.00 Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline

2808.001 - - - dušična kiselina pro analisi

31.02 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

3102.90 - ostale, uključujući i mješavine koje nisu predviđene u prethodnim podbrojevima

31.05 Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakiranjima do 10 kg bruto mase

3105.10 - proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima do 10 kg bruto mase

32.06 Ostale tvari za bojenje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje, osim onih iz tar. br. 32.03, 32.04 ili 32.05; anorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, kemijski određeni ili neodređeni

3206.20 - pigmenti i preparati na osnovi spojeva kroma

3206.201 - - - kromno zelenilo

3206.202 - - - cinkovo žutilo (cinkov kromat)

3206.209 - - - ostalo

3206.4 - ostale tvari za bojenje i ostali preparati

3206.49 - - ostalo

3206.492 - - - koncentrirane disperzije pigmenata

3206.494 - - - na osnovi čađe

33.04 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju ili za tamnjenje kože; preparati za manikir i pedikir

3304.10 - proizvodi za šminkanje usana

3304.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3304.20 - proizvodi za šminkanje očiju

3304.209 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3304.30 - preparati za manikir i pedikir

3304.309 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.05 Preparati za kosu

3305.10 - šamponi

3305.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3305.20 - preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje:

3305.209 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3305.30 - lakovi za kosu:

3305.309 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3305.90 - ostalo

3305.909 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.06 Preparati za higijenu usta i zubi, uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje zubi (zubna svila), u pakiranjima za prodaju na malo

3306.10 - sredstva za njegu zubi

3306.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3306.90 - ostalo

3306.909 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.07 Preparati za brijanje, uključujući i one koji se upotrebljavaju prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva

3307.10 - preparati za brijanje, uključujući one što se upotrebljavaju prije ili nakon brijanja

3307.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3307.20 - dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja

3307.209 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3307.30 - parfimirane soli i ostali preparati za kupanje

3307.309 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3307.4 - preparati za parfimiranje ili dezodoriranje prostorija, uključujući mirisne preparate za vjerske obrede

3307.49 - - ostalo

3307.499 - - - pripremljeni za prodaju na malo

34.02 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje, s dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 34.01

3402.1 - organska površinski aktivna sredstva, pripremljena i nepripremljena za prodaju na malo

3402.11 - - anionska

3402.111 - - - alkil aril sulfonati

3402.112 - - - poliglikol eter lauril alkohol sulfat

3402.20 - preparati pripremljeni za prodaju na malo

3402.201 - - - u prahu, za pranje

3402.209 - - - ostalo

3402.90 - ostalo

3402.901 - - - u prahu, za pranje

38.08 Insekticidi, rodenficidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakiranjima za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha)

3808.20 - fungicidi

3808.209 - - - ostali fungicidi, osim za zaštitu bilja

39.17 Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr. spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa

3917.2 - cijevi i crijeva, kruti

3917.21 - - od polimera etilena

3917.211 - - - za podmorski vodovod

3917.219 - - - ostale

3917.2199 - - - - ostale

3917.22 - - od polimera propilena

3917.229 - - - ostale

3917.23 - - od polimera vinilklorida

3917.239 - - - ostale

3917.29 - - od ostalih plastičnih masa

3917.299 - - - ostale

3917.31 - - fleksibilne cijevi i crijeva, koji mogu podnijeti tlak od 27,6 MPa ili veći

3917.319 - - - ostale

3917.32 - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, bez pribora

3917.329 - - - ostale

3917.33 - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, s priborom

3917.339 - - - ostale

3917.39 - - ostale

3917.399 - - - ostale

3917.40 - pribor

3917.409 - - - ostali

39.18 Podni pokrivači od plastičnih masa, uključujući i nesamoljepljive i samoljepljive, u smocima ili u obliku ploča; tapete za zidove ili stropove, definirani napomenom 9 uz ovo poglavlje

3918.10 - od polimera vinilklorida

3918.90 - od ostalih plastičnih masa

39.19 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima

3919.10 - u smocima širine do 20 cm

3919.101 - - - od polipropilena

3919.102 - - - od polivinilklorida

3919.103 - - - od polietilena

3919.109 - - - ostalo

39.20 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima

3920.10 - od polimera etilena

3920.109 - - - ostalo

3920.30 - od polimera stirena

3920.4 - od polimera vinilklorida

3920.42 - - savitljivi

40.12 Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, izmjenjivi protektori (gazeći sloj) i štitnici od gume

4012.10 - protektirane gume

4012.109 - - - ostale

4012.20 - upotrebljavane pneumatske vanjske gume

4012.209 - - - ostale

4012.90 - ostalo

4012.909 - - - ostalo

44.09 Drvo (uključujući dužice i frize za parket, nesastavljene), profilirano (s perom i utorom, žlijebljeno, falcano ili slično obrađeno), po dužini bilo kojeg ruba ili lica, uključujući blanjano, brušeno ili zupčasto spojeno

4409.20 - ne crnogorično

4409.202 - - - od ostalog drveta

4409.203 - - - bukov parket

4409.204 - - - parket od ostale bjelogorice

4409.209 - - - ostalo

48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije dalje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglavlje:

4805.2 - višeslojni papir i karton

4805.29 - - ostalo

4805.291 - - - testliner – smeđi

4805.299 - - - ostalo

4805.30 - sulfitni omotni papir

4805.60 - ostali papir i karton, mase do 150 g/m˛

4805.601 - - - fluting od starog papira

4805.609 - - - ostalo:

4805.6091 - - - - šrenc

4805.6099 - - - - ostalo

4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m˛, a manje od 225 g/m˛

48.08 Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim površinskim listovima ili bez njih), naborani (krep, plisirani), reljefni ili bušeni u rolama ili listovima, osim papira iz tar. broja 48.03:

4808.10 - valoviti papir i karton, uključujući bušeni

64.01 Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za potplat niti spojeno s njim šivanjem, zakivanjem zakovicama ili čavlima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima

6401.10 - obuća s kapicom od kovine

6401.9 - ostala obuća

6401.91 - - koja pokriva koljena

6401.92 - - koja pokriva gležanj, ali ne i koljena

6401.99 - - ostalo

64.05 Ostala obuća

6405.90 - ostala

68.10 Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, armirani ili nearmirani

6810.1 - crijep, ploče, opeke ili slični proizvodi

6810.11 - - blokovi i opeke, građevni

6810.19 - - ostalo

6810.9 - ostali proizvodi

6810.91 - - montažni elementi, građevni

6810.99 - - ostalo

68.11 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično

6811.10 - valovite ploče

6811.20 - ostale ploče, crijep, pločice i slični proizvodi

6811.30 - cijevi i pribor za cijevi

6811.90 - ostali proizvodi

69.08 Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, na podlozi ili bez podloge

6908.10 - pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili drugih oblika, kod kojih se stranica s najvećom površinom može uklopiti u kvadrat čija je dužina stranice manja od 7 cm

70.03 Lijevano ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali drukčije neobrađeno

7003.1 - nearmirani listovi ili ploče

7003.12 - - bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju ili sa nereflektirajućim slojem

7003.19 - - ostalo

7003.199 - - - ostalo

7003.20 - armirani listovi i ploče

7003.30 - profili

70.07 Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitog stakla

7007.1 - kaljeno sigurnosno staklo

7007.11 - - veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila

7007.19 - - ostalo

7007.2 - slojevito sigurnosno staklo

7007.21 - - veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila

7007.219 - - - ostalo

7007.29 - - ostalo

70.10 Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni

7010.10 - ampule

7010.20 - stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači

7010.9 - ostalo, sadržaja

7010.91 - - više od 1 1

7010.92 - - više od 0,33 l, ali ne više od 1 l

73.02 Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika; tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

7302.40 - vezice i podložne ploče

7302.90 - ostalo

73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

7304.10 - cijevi za naftovode i plinovode

7304.2 - zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) i šipke za bušenje, što ih se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7304.29 - - ostale

7304.292 - - - zaštitne cijevi od ostalih čelika, vanjskog promjera manjeg od 16

7304.295 - - - proizvodne cijevi ostale, od ostalih čelika

7304.299 - - - ostale

7304.3 - ostale, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika

7304.31 - - hladno vučene ili hladno valjane

7304.319 - - - ostale

7304.3199 - - - - ostale

7304.39 - - ostale

7304.399 - - - ostale

73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (na pr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način) od željeza ili čelika

7306.10 - cijevi za naftovode ili plinovode

7306.20 - zaštitne cijevi (»casing«) i proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7306.201 - - - zaštitne cijevi vanjskog promjera manje od 16

7306.30 - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika

7306.309 - - - ostale

7306.60 - ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka

7306.601 - - - od željeza i nelegiranog čelika kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka najvećeg opsega 280 mm

7306.6019 - - - - ostale

73.10 Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma do 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7310.10 - obujma 50 l i više

7310.2 - obujma manje od 50 l

7310.21 - - limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili pertliranjem

7310.29 - - ostalo

7310.299 - - - ostalo

73.14 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice, rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični

7314.20 - rešetke, mreže i ograde zavarene na mjestima križanja od žice najmanje dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili većeg i veličine oko 100 cm˛ ili većeg

73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati, neelektrični i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

7321.1 - aparati za kuhanje i grijala za održavanje topline hrane

7321.12 - - na tekuća goriva

7321.8 - ostali aparati

7321.81 - - na plin ili na plin i na druga goriva

7321.82 - - na tekuća goriva

7321.83 - - na kruta goriva

7321.90 - dijelovi

73.22 Željezni ili čelični neelektrično grijani radijatori za centralno grijanje i njihovi dijelovi, željezni ili čelični neelektrično grijani generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uključujući razdjelnike što mogu raspodjeljivati i svježi ili kondicioniran zrak) s ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi dijelovi

7322.1 - radijatori i njihovi dijelovi

7322.11 - - od lijevanog željeza

7322.19 - - ostali

7322.90 - ostalo

7322.909 - - - ostalo

76.04 Šipke i profili od aluminija

7604.10 - od nelegiranog aluminija

7604.2 - od slitina aluminija

7604.21 - - šuplji profil

7604.211 - - - površinski zaštićeni (lakirani, obojeni, plastificirani, kaširani)

7604.219 - - - ostali

7604.29 - - ostalo

76.05 Žica od aluminija

76.05.1 - od nelegiranog aluminija

7605.11 - - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm

7605.119 - - - ostala

7605.19 - - ostala

76.06 Ploče, limovi i vrpce od aluminija debljine preko 0,20 mm

7606.1 - pravokutni (uključujući kvadratne)

7606.11 - - od nelegiranog aluminija

7606.119 - - - ostalo

7606.12 - - od slitina aluminija

7606.122 - - - lim površinski obrađen (lakiran, obojen, plastificiran, kaširan)

7606.129 - - - ostali

7606.9 - ostalo

7606.91 - - od nelegiranog aluminija

7606.92 - - od slitina aluminija

76.07 Aluminijske folije (uključujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala), debljine koja ne prelazi 0,20 mm (ne računajući podlogu)

7607.1 - bez podloge

7607.19 - - ostale

7607.199 - - - ostale

7607.20 - s podlogom

7607.209 - - - ostalo

76.08 Aluminijske cijevi

7608.10 - od nelegiranog aluminija

7608.109 - - - ostale

7608.20 - od slitina aluminija

7608.209 - - - ostale

7609.00 Pribor za cijevi, od aluminija (na pr. spojnice, koljena, kolčaci)

76.16 Ostali proizvodi od aluminija

7616.9 - ostali

7616.99 - - ostali

7616.991 - - - radijatori

7616.999 - - - ostali

82.15 Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac; štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

8215.10 - slogovi što sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom

8215.20 - ostali slogovi

8215.9 - ostalo

8215.91 - - prevučeni plemenitom kovinom

8215.99 - - ostalo

83.09 Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina

8309.10 - krunski čepovi

8309.90 - ostalo

8309.901 - - - čepovi s navojem

83.11 Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i sl. proizvodi, od običnih kovina ili kovinskih karbida, obloženi ili ispunjeni taliteljima, koji se rabe za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje kovina ili kovinskog karbida; žice i šipke aglomerirane od praha običnih kovina, za metalizaciju štrcanjem

8311.10 - obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno zavarivanje

8311.20 - žica od obične kovine s jezgrom, za elektrolučno zavarivanje

8311.30 - obložene šipke i žice s jezgrom, od običnih kovina, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom

8311.90 - ostalo, uključujući dijelove

84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02

8403.10 - kotlovi

8403.101 - - - na plin ili na plin i druga goriva

84.03.102 - - - na tekuća goriva

8403.103 - - - na kruta goriva

8403.109 - - - ostali

84.04 Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (na pr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru

8404.10 - pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 84.02 i 84.03

8404.101 - - - za kotlove iz tar. broja 84.02

8404.109 - - - za kotlove iz tar. broja 84.03

8404.20 - kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

84.06 Turbine na vodenu i drugu paru

8406.10 - turbine za pogon plovila

8406.101 - - - kondenzacijske, od najmanje 6.000 kW

8406.109 - - - ostale

8406.8 - ostale turbine

8406.81 - - snage veće od 40 MW:

8406.811 - - - za pogon električnih generatora snage 200.000 kW i više u termoelektranama i toplanama

8406.819 - - - ostale

8406.82 - - snage manje od 40 MW

8406.821 - - - kondenzacijske, od najmanje 6.000 kW

8406.829 - - - ostale

84.08 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

8408.10 - pogonski motori za plovila

8408.102 - - - snage veće od 150 kW ali ne veće od 400 kW

8408.109 - - - ostali

84.13 Sisaljke za tekućine, pa i s mjernim uređajima; elevatori tekućina

8413.11 - - sisaljke za gorivo ili mazivo koje se upotrebljavaju na benzinskim postajama ili u garažama

8413.30 - sisaljke za gorivo, podmazivanje i rashladne medije klipnih motora s unutarnjim izgaranjem

8413.309 - - - ostale

8413.60 - ostale sisaljke za potiskivanje, s rotacijskim kretanjem

8413.601 - - - helikoidalne monosisaljke za agresivne kemijske materijale

8413.602 - - - zupčaste sisaljke za doziranje polimerizata za ispredanje umjetnih i sintetskih vlakana, za agresivne materijale

8413.603 - - - zupčaste sisaljke za hidrauliku

8413.6039 - - - - ostale

8413.604 - - - vijčaste sisaljke

8413.6049 - - - - ostale

8413.605 - - - krilne sisaljke

8413.6059 - - - - ostale

8413.609 - - - ostale

8413.6099 - - - - ostale

8413.70 - ostale centrifugalne sisaljke

8413.701 - - - višestepene sisaljke za ispiranje naftnih i plinskih bušotina

84.14 Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilatorom pa i s filterima

8414.20 - zračne sisaljke na ručni ili nožni pogon

8414.209 - - - ostale

84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8416.10 - plamenici za ložišta na tekuće gorivo

8416.101 - - - kapaciteta do 2 kg/h

8416.102 - - - kapaciteta preko 300 kg/h

8416.109 - - - ostali

8416.20 - ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike

8416.201 - - - kapaciteta do 84 MJ/h

8416.202 - - - za kruta goriva

8416.30 - automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8416.301 - - - mehanički odstranjivači pepela

8416.309 - - - ostalo

8416.90 - dijelovi

84.24 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štrcanje i za raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

8424.20 - pištolji za prskanje i slični uređaji

8424.30 - strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8424.8 - ostali uređaji

8424.81 - - za poljoprivredu ili hortikulturu

8424.811 - - - vinogradarske prskalice

8424.813 - - - ostali zaprašivači – atomizeri do 400 l

84.26 Brodske zakretne dizalice; kabelne, mosne, i slične dizalice te prekrcajni mostovi; portalni prenosnici na pneumatskim kotačima, portalna nasložna kola i samokretne (mobilne dizalice)

8426.1 - mosne i portalne dizalice (osim okretnih) te prekrcajni mostovi, portalni prenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola

8426.11 - - mosne dizalice na nepomičnim stupovima

8426.111 - - - za talionice

8426.119 - - - ostale

8426.20 - toranjske okretne dizalice

8426.209 - - - ostale

8426.9 - ostali strojevi i uređaji

8426.91 - - udešeni za ugradnju na cestovna vozila

8426.99 - - ostali

8426.999 - - - ostali

84.28 Ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice (transporteri) i žičare)

8428.10 - dizala i vedrični (skip) elevatori

8428.103 - - - ostala osobna i teretna dizala za stambene, poslovne i industrijske zgrade i bolnice

8428.3 - ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal

8428.33 - - ostali s vrpcom

8428.339 - - - ostali

8428.40 - pokretne stube i pokretne staze

8428.90 - ostali strojevi i uređaji

8428.901 - - - uređaji za rukovanje u industriji cigle i crijepa

8428.909 - - - ostalo

8428.9099 - - - - ostalo

84.29 Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

8429.5 - jaružala (gliboderi) i utovarivači

8429.51 - - utovarivači sa čeono postavljenom žlicom

8429.512 - - - s motorom snage do 184 kW, s kotačima

84.33 Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu poljoprivrednih proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 84.37

8433.5 - ostali strojevi i uređaji za berbu i žetvu poljoprivrednih proizvoda, strojevi i uređaji za vršidbu (odvajanje zrna od biljke)

8433.51 - - kombajni za žetvu i vršidbu (za žetvu uz odvajanje zrna od biljke)

8433.511 - - - za žito i kukuruz

8433.5112 - - - - snage motora veće od 45 do 167 kW

84.58 Tokarilice za obradu kovina skidanjem čestica (uključujući centre za tokarenje)

8458.1 - horizontalne tokarilice

8458.11 - - numerički upravljane

84.59 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje, razvrtavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tar. broja 84.58

8459.10 - strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

8459.5 - konzolne glodalice

8459.51 - - numerički upravljane

84.60 Alatni strojevi za skidanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tar. broja 84.61

8460.2 - ostali strojevi za brušenje kod kojih se pozicioniranje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje 0,01 mm

8460.29 - - ostali

8460.291 - - - za dijelove valjnih ležaja

84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatsko upravljanje ventilima

8481.10 - ventili za smanjenje pritiska

8481.101 - - - regulatori pritiska za plinske boce

8481.30 - nepovratni ventili

8481.301 - - - usisne košare s ventilom

8481.40 - sigurnosni ventili

8481.401 - - - nazivnog otvora od 15 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.80 - ostali uređaji

8481.802 - - - zasuni i leptirasti zatvarači nazivnog otvora od promjera 25 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zasuni nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.803 - - - zaporni ventili nazivnog otvora od promjera 8 do 400 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zaporni ventili nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa; zaporni ventili za plinske boce

8481.804 - - - kuglaste slavine nazivnog otvora od promjera 8 do 700 mm, nazivnog tlaka do 10 MPa

8481.805 - - - podzemni i nadzemni hidranti, ventili za kućne priključke pa i s ogrlicama, odzračno-dozračni ventili

85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8501.3 - ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

8501.32 - - snage preko 750 W do 75 kW

8501.329 - - - ostali

8501.34 - - snage preko 375 kW

8501.349 - - - ostali

8501.40 - ostali motori izmjenične struje, monofazni

8501.4099 - - - - ostali

8401.5 - ostali motori izmjenične struje, višefazni

8501.51 - - snage do 750 W

8501.511 - - - elektromotori s reduktorom za otvaranje i zatvaranje vratiju

8501.53 - - snage preko 75 kW

8501.539 - - - ostali

8501.6 - generatori izmjenične struje

8501.61 - - snage do 75 kVA

8501.619 - - - ostali

8501.62 - - snage preko 75 do 375 kVA

8501.629 - - - ostali

8501.63 - - snage preko 375 do 750 kVA

8501.639 - - - ostali

8501.64 - - snage preko 750 kVA

85.04 Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i indukcijski svici

8504.2 - transformatori s tekućim dielektrikom

8504.21 - - snage do 650 kVA

8504.211 - - - mjerni

8504.219 - - - ostali

8504.22 - - snage preko 650 kVA do 10.000 kVA

8504.23 - - snage preko 10.000 kVA

8504.3 - ostali transformatori

8504.32 - - snage preko 1 kVA do 16 kVA

8504.329 - - - ostali

8504.33 - - snage preko 16 kVA do 500 kVA

8504.331 - - - za električne peći za taljenje ruda kovina, snage preko 20 kVA

8504.339 - - - ostali

8504.3399 - - - - ostali

8504.34 - - snage preko 500 kVA

8504.341 - - - za električne peći za taljenje rude

8504.50 - ostali indukcijski svici

8504.509 - - - ostali

85.16 Električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (npr. aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektroplinski uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grijanje, osim onih iz tar. broja 85.45

8516.10 - električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala

8516.2 - električni aparati za grijanje prostorija i električni aparati za grijanje tla

8516.29 - - ostali

8516.80 - električni otpornici za grijanje

8516.809 - - - ostali

85.25 Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi)

8525.10 - odašiljači

8525.101 - - - za emitiranje radio programa

85.35 Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavala napona, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i razdjelne kutije), za napone preko 1000 V

8535.2 - automatski prekidači strujnih krugova

8535.21 - - za napon niži od 72,5 kV

8535.29 - - ostali

8535.30 - rastavljači i prekidači

8535.301 - - - rastavljači

8535.309 - - - prekidači

85.36 Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i utičnice, grla za žarulje i razdjelne kutije), za napone do 1000 V

8536.10 - osigurači

8536.20 - automatski prekidači strujnih krugova

8536.30 - ostali aparati za zaštitu električnih strujnih krugova

8536.4 - releji

8536.49 - - ostali

8536.50 - ostale sklopke

8536.509 - - - ostale

8536.6 - grla za žarulje, utikači i utičnice

8536.69 - - ostalo

8536.699 - - - ostalo

85.37 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, opremljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tar. br. 85.17

8537.10 - za napon do 1000 V

8537.20 - za napon preko 1000 V

85.38 Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tar. br. 85.35, 85.36 i 85.37

8538.10 - ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge za proizvode iz tar. broja 85.37, neopremljeni svojim aparatima

85.39 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje

8539.2 - ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene žarulje

8539.22 - - ostale, snage do 200 W i za napone preko 100 V

8539.3 - žarulje s izbijanjem, osim ultraljubičastih žarulja

8539.32 - - živine ili žarulje s natrijevom parom; žarulje s halidom

8539.39 - - ostale

85.44 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

8544.4 - ostali električni vodiči, za napon do 80 V

8544.41 - - s konektorima

8544.419 - - - ostali

8544.49 - - ostali

8544.491 - - - izolirani papirom

8544.4919 - - - ostali

8544.492 - - - izolirani plastičnim masama

8544.4929 - - - - ostali

8544.499 - - - izolirani ostalim materijalima

8544.4999 - - - - ostali

8544.5 - ostali električni vodiči, za napone preko 80 V do 1000 V

8544.51 - - s konektorima

8544.519 - - - - ostali

8544.59 - - ostali

8544.591 - - - izolirani papirom

8544.592 - - - izolirani plastičnim masama

8544.593 - - - izolirani gumom

8544.599 - - - izolirani ostalim materijalima

8544.60 - ostali električni vodiči, za napon preko 1000 V

8544.602 - - - ostali izolirani plastičnim masama

8544.603 - - - ostali izolirani gumom

8544.604 - - - ostali izolirani papirom

8544.609 - - - ostali, izolirani ostalim materijalima

85.45 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe

8545.20 - četkice

85.48 Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8548.10 - otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori

8548.109 - - - ostali

87.01 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broj 87.09)

8701.10 - traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski

8701.101 - - - snage motora do 10 kW

8701.102 - - - snage motora veće od 10 kW

8701.90 - ostali

8701.901 - - - poljoprivredni, snage motora do 50 kW

8701.902 - - - poljoprivredni, snage motora veće od 50 kW do 110 kW

8701.9021 - - - - stariji od 5 godina

8701.9029 - - - - ostali

87.09 Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

8709.1 - vozila

8709.11 - - električna

90.17 Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

9017.30 - mikrometarska mjerila, pomična kljunasta mjerila s nonijem i kalibarska mjerila

9017.302 - - - pomična kljunasta mjerila s nonijem

90.28 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje

9028.20 - mjerila tekućine

9028.201 - - - za gorivo

9028.202 - - - vodomjeri

9028.209 - - - ostali

9028.30 - električna brojila (strujomjeri)

9028.309 - - - ostala

94.01 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 94.02), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

9401.40 - sjedala, osim vrtnih sjedala ili opreme za kampiranje, koja se mogu pretvoriti u ležaje

9401.50 - sjedala od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala

9401.6 - ostala sjedala, s drvenim okvirima

9401.61 - - tapecirana

9401.611 - - - od savijenog drva

9401.619 - - - ostala

9401.69 - - ostala

9401.691 - - - od savijenog drva

9401.699 - - - ostala

9401.7 - ostala sjedala, s kovinskim okvirima

9401.71 - - tapecirana

9401.79 - - ostala

9401.80 - ostala sjedala

9401.90 - dijelovi

9401.901 - - - od drva

9401.909 - - - od ostalih materijala

94.03 Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

9403.10 - uredsko pokućstvo od kovina

9403.20 - ostalo pokućstvo od kovina

9403.209 - - - ostalo

9403.30 - uredsko pokućstvo od drva

9403.40 - kuhinjsko pokućstvo od drva

9403.50 - pokućstvo za spavaće sobe od drva

9403.60 - ostalo pokućstvo od drva

9403.70 - pokućstvo od plastičnih masa

9403.709 - - - ostalo

9403.80 - pokućstvo od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale

9403.90 - dijelovi

9403.901 - - - od drva

9403.902 - - - od kovina

9403.903 - - - od plastičnih masa

9403.909 - - - od ostalih materijala

DODATAK III.

DEFINICIJA PROIZVODA OD MLADE GOVEDINE (BABY-BEEF) navedenih u članku 14., stavak (2)

Bez obzira na pravila za tumačenje Kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je preferencijalni režim, u kontekstu ovoga Dodatka, određen opsegom oznaka KN. Tamo gdje su naznačene oznake ex KN, preferencijalni će se režim utvrditi zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućega opisa.

KN oznaka Taric Opis

pot-

podjela

Živa goveda:

- Ostala:

- - Domaće pasmine:

- - - čija težina premašuje 300 kg:

- - - - junice (ženska goveda koja nisu imala telad):

ex 0102 90 51 - - - - - za klanje:

10 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali koja ne premašuje 470 kg1

ex 0102 90 59 - - - - - Ostala:

11 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali

21 koja ne premašuje 470 kg1

31

91

- - - - Ostala:

ex 0102 90 71 - - - - - za klanje:

10 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1

ex 0102 90 79 - - - - - Ostala:

21 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg

91 ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1

Meso goveda, svježe ili hlađeno:

ex 0201 10 00 - trupovi i polovice:

91 - trupovi težine od 180 kg ili više, ali koja ne premašuje 300 kg, i polovice težine od 90 kg ili više, ali koja ne premašuje 150 kg, niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

- ostalo komadi s kostima:

ex 0201 20 20 - - »kompenzirane« četvrtine:

91 - žkompenziranež četvrtine težine od 90 kg ili više, ali čija težina ne premašuje 150 kg, niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

ex 0201 20 30 - - neodvojene ili odvojene prednje četvrtine:

91 - odvojene prednje četvrtine, težine od 45 kg ili više, ali koja ne premašuje 75 kg, niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

ex 0201 20 50 - - neodvojene ili odvojene stražnje četvrtine:

91 - odvojene stražnje četvrtine težine od 45 kg ili više, ali koja ne premašuje 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg ili više, koja ne premašuje 68 kg), niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svijetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svijetložute boje1

DODATAK IV. (a)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (i)

Hrvatska

tarifna Opis

oznaka

01051912 - - - pačići, za tov

01051922 - - - guščići, za tov

0105193 - - - biserke

0106007 - - - pčelinje zajednice i matice

020500 Konjsko i magareće meso ili meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

040700 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana:

04070059 - - - ptičja jaja, ostala

041000 Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

050400 Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih) cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

0604 Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni:

0801 Kokosov orah, brazilski orah i indijski (cashew) orah, svježi ili osušeni, oljušteni ili neoljušteni:

080300 Banane, uključujući rajsku smokvu, svježe ili suhe

080410 - datulje

080430 - ananas

080530 - - limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia)

080540 - - limunika (grape fruit)

080590 - ostali

080620 - suho

080720 - papaje

081400 Kore agruma, dinja i lubenica, svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

09011 - kava, nepržena:

0902 Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani:

0904 Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:

090500 Vanilija

0906 Cimet i cvijet cimetova drveta:

090700 Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

0908 Muškatni orah, macis i kardamon:

0909 Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandera, kima i kumina; bobice kleke:

0910 Ingver (đumbir), šafran, kurkuma, majčina dušica, lovor u listu, kari (carry) i ostali začini:

100110 - tvrda pšenica:

1002001 - - - raž, sjemenska

1003001 - - - ječam, sjemenski

1004001 - - - zob, sjemenska

100510 - kukuruz, sjemenski

1006 Riža:

100700 Sirak u zrnu

1008 Heljda, proso, sjeme za ptice; ostale žitarice:

1106 Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastoga povrća iz tar. br. 07.13, od sagoa, korijenja ili gomolja iz tar. broja 07.14 ili od proizvoda iz poglavlja 8:

1108 Škrob; inulin:

110900 Pšenični gluten, osušeni ili neosušeni

1210 Hmelj, svježi ili sušeni, uključujući drobljeni ili mljeveni ili u obliku peleta; lupulin:

1211 Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježe ili sušeno, rezano ili cijelo, drobljeno ili mljeveno, vrsta koje se poglavito upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili u slične svrhe:

121210 - rogači, uključujući i sjeme

121230 - koštice i jezgre iz koštica marelice, breskve i šljive

121299 - - ostalo

121300 Slama i pljeva od žitarica, sirove, nepripremljene, uključujući sječene, mljevene ili prešane ili u obliku peleta

1214 Broskva, stočna repa, korjenjače za hranidbu stoke, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, grahorka, stočni kelj, lupina, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i oblik peleta:

1301 Šelak; prirodne gume, smole, gumesmole (na primjer, balzami):

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agaragar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

1501001 - - - tehnička svinjska mast (nepogodna za ljudsku prehranu)

1501003 - - - tehnička mast peradi

1501004 - - - jestiva mast peradi

1501009 - - - ostalo

150200 Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03:

150300 Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleoulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni

1504 Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

151610 - životinjske masti i ulja i njihove frakcije

17021 - laktoza i laktozni sirup:

170260 - ostala fruktoza i fruktozni sirup s udjelom više od 50% u masti fruktoze u suhom stanju

170310 - melase od šećerne trske

200320 - tartufi

200911 - - smrznuti sok od naranče

2009191 - - - koncentrirani sok od naranče

2009201 - - - koncentrirani sok od grape-fruita

2009301 - - - koncentrirani sok od ostalih agruma

2009401 - - koncentrirani sok od ananasa

2009701 - - - koncentrirani sok od jabuka

2009801 - - - koncentrat soka od rajčice

2009802 - - - koncentrat soka od ostalog voća i povrća

2009901 - - koncentrirane mješavine sokova

2301 Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu; čvarci.

230210 - kukuruzni

230220 - rižini

230240 - ostalih žitarica

230310 - ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci:

230500 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

230670 - od klica kukuruza

230700 Vinski talog; vinski kamen (stpriješ), sirovi

2308 Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletirani ili nepeletirani, koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

230910 - hrane za pse i mačke, pripremljena za prodaju na malo

DODATAK IV. (b)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine unutar kvote od stupanja
na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (a) (ii)

 

Hrvatska Carinska Godišnje

tarifna         Opis kvota povećanje

oznaka (tone) kvote (tone)

0204 Ovčje ili kozje meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto 100 5

0207 Meso peradi i jestivi otpaci
peradi iz tar. broja 01.05,
svježi, rashlađeni ili smrznuti. 550 30

0805 10 - - naranče 25.000 1.250

0809 10 - - marelice: 1.000 50

0810 10 - - jagode: 200 10

1002 009 - - - raž, ostala 500 100

1206 009 - - - sjeme suncokreta, ostalo 100 5

1507 Sojino ulje i njegove frakcije,
rafinirani ili nerafinirani, ali
kemijski nemodificirani: 200 10

2004 90 - ostalo povrće i mješavine
povrća 100 5

2009 80 9 - - - ostali sok 300 15

 

DODATAK IV. (c)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine nakon jedne godine od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 14., stavak (3) (b) (i)

Hrvatska

tarifna Opis

oznaka

0206 Drugi klaonični proizvodi od goveđega, svinjskoga, ovčjega, kozjega, konjskoga i magarećeg mesa ili od mesa mula i mazgi, pogodni za ljudsku prehranu, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

0208 Ostalo meso i jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

04070069 - - - guščja jaja, ostala

0407009 - - - ostala jaja

0714 Manioka, arorut, salep, čičoka, slatki krumpir i slično korijenje i gomolji s visokim udjelom škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta.

0802 Ostali orašasti plodovi, svježi, suhi, oljušteni ili neoljušteni.

0811 Voće uključujući orašaste plodove, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila.

0812 Voće uključujući orašaste plodove, privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladno za neposrednu prehranu.

0813 Voće, suho, osim onoga koje se razvrstava u tar. br. 08.01 od 08.06; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja.

1209 Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu.

160300 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili od drugih vodenih beskralježnjaka.

200310 - gljive

200560 - šparoge

200791 - - od agruma

200819 - - ostalo, uključujući mješavine

200820 - ananas

200830 - agrumi

200880 - jagode

2008991 - - - banane i kokosov orah

230320 - rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera

230330 otpaci iz pivovara i destilana

230400 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani.

230640 - od sjemena uljane repice

DODATAK IV. (d)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno ukidanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (i)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene i ukinute prema ovom rasporedu:

– od stupanja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 20% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. godine ukinut će se preostale carine.

Hrvatska Carinska Godišnje

tarifna         Opis kvota povećanje

oznaka (tone) kvote (tone)

0103 9 ostale žive svinje 500 25

0210 Meso, jestivi mesni i drugi
klaonični proizvodi, soljeni, u
salamuri, sušeni ili dimljeni;
jestivo brašno i prah od mesa
ili od drugih klaoničnih
proizvoda 300 15

0401 Mlijeko i vrhnje,
nekoncentrirani i bez dodatnog
šećera ili drugih sladila 3 000 150

0402 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani
ili s dodanim šećerom ili
drugim tvarima za zaslađivanje 14 000 700

0405 10 - maslac 200 10

0702 Rajčica, svježa ili rashlađena 7 500 375

0703 20 - - češnjak: 1 000 50

0805 20 - mandarine (uključujući
tangirske i satsumas
mandarine); hibridi agruma
(klementina, vilking i sl.) 2 400 120

0806 10 svježe grožđe 8 000 400

1509 Maslinovo ulje (dobiveno
mehaničkim postupkom) i
njegove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ili kemijski
nemodificirani 350 20

1602 41 Pripremljeni ili konzervirani
do 1602 proizvodi od svinjskog mesa 300 15
49

1701 Šećer od šećerne trske i
šećerne repe i kemijski čista
saharoza, u krutom stanju. 5 700 285

2002 Rajčice pripremljene ili
konzervirane na drugi način
osim u octu ili octenoj kiselini 4 800 240

2009 199 - sok od naranče, ostali 1 800 90

 

DODATAK IV. (e)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižavanje carina koje su utvrđene
po načelu najpovlaštenije države za
neograničene količine) navedene u
članku 14., stavak (3) (c) (ii)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– od stupanja na snagu Sporazuma svaka će carina biti snižena na 90% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.

Hrvatska

tarifna Opis

oznaka

0104 Ovce i koze, žive

01015 Domaća perad živa (kokoši vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke)

010512 - - purići

010592 - - kokoši vrste Gallus domesticus mase do 2.000 g

0105922 - - - ostale

0209 Svinjska slanina i salo očišćeni od mesa i salo peradi, netopljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0404 Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

040700 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana

0407004 - - - purja jaja

0601 Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijena, reznice i podanci za sadnju, u vegetaciji ili u cvatu; biljka i korijen cikorije, osim korijena iz tar. broja 12.12

0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korijenje), reznice, plemke i cijepovi; miceliji gljiva

0603 Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

0708 Mahunasto povrće u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0710 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto

0711 Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712 Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno

0713 Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno

0901 Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku

09012 - kava, pržena

100300 Ječam

1003002 - - - pivarski

100400 Zob

1004009 - - - ostala

1005 Kukuruz

100590 - ostali

1104 Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. oljuštene, valjane, u ljuskicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim riže iz tar. broja 10.06; klice žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

1105 Brašno, krupica, prah, ljuskice, granule i pelete od krumpira

170230 - glukoza (dekstroza) i glukozni sirup bez udjela fruktoze ili s udjelom fruktoze manje od 20% po masi u suhom stanju

170240 - glukoza i glukozni sirup s udjelom 20% do 50% fruktoze po masi u suhom stanju

2005 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u – octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06

200540 - grašak (Pisum sativum)

200551 - - grah u zrnu

2008 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

200850 - marelice

200870 - breskve

2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

200940 - sok od ananasa

2009409 - - - ostali

200960 - sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

2206 Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute ili obuhvaćene na drugom mjestu

2302 Posije (mekinje) i ostali ostaci dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica i mahunarki (leguminoza), nepeletirani i peletirani

230230 - pšenični

2306 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom biljnih masti ili ulja, osim onih iz tar. br. 23.04 i 23.05, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

230690 - ostalo

2309 Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja

230990 - ostalo

 

DODATAK IV. (f)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota) navedene u članku 14., stavak (3) (c) (iii)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– od stupanja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 90% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.

Hrvatska Carinska Godišnje

tarifna         Opis kvota povećanje

oznaka (tone) kvote (tone)

0102 90 Ostala živa govedina 200 10

0202 Goveđe meso, smrznuto 3 000 150

0203 Svinjsko meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto 7 300 365

0406 Sir i skuta 2 000 100

0701 Krumpir, svjež ili rashlađen 12 000 600

070310 - crveni luk i ljutika 10 000 500
070390 - poriluk i ostale vrste luka

0807 1 - dinje (uključujući i lubenice) 5 500 275

080810 - svježe jabuke 5 400 300

1101 Brašno od pšenice ili suražice 900 45

1103 Prekrupa, krupica i pelete od
žitarica 7 800 390

1107 Slad, prženi ili neprženi 15 000 750

1601 00 Kobasice i slični proizvodi,
od mesa, od drugih klaoničkih
jestivih proizvoda ili od krvi;
složeni prehrambeni proizvodi
na osnovi tih proizvoda 1 800 90

1602 10 do Ostali pripremljeni ili
1602 39 konzervirani proizvodi od mesa
1602 50 do (osim svinjskog mesa), od
1602 90 drugih klaoničkih 500 30
proizvoda ili od krvi:

2401 Duhan sirovi ili neprerađeni;
duhanski otpaci 200 10

DODATAK V. (a)

PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 15., STAVAK (1)

Uvoz u Europsku zajednicu sljedećih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske bit će predmetom dolje navedenih koncesija:

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

0301 91 10 Pastrva (Salmo trutta, Kvota: 30 t Kvota: 30 t Kvota: 30 t uz 0%.

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, uz 0%. uz 0%.

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Preko kvote:

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, Preko Preko 70% od MFN

0303 21 10 Oncorhynchus gilae, kvote: kvote: carine

0303 21 90 Oncorhynchus apache i 90% od 80 % od

0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster): MFN MFN

ex0304 10 19 živa; svježa ili rashlađena, carine carine

ex0304 10 91 smrznuta; sušena, soljena ili u

0304 20 11 salamuri; dimljena; fileti i ostalo

ex0304 20 19 riblje meso; riblje brašno, krupica

ex0304 90 10 i pelete, pogodni za ljudsku

ex0305 10 00 prehranu

ex0305 30 90

0305 49 45

ex0305 59 90

ex0305 69 90

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

0301 93 00 Šaran: živi; svjež ili rashlađen, Kvota: Kvota: Kvota: 210 t uz %.

0302 69 11 smrznuti; sušen, soljen ili u 210 t uz 210 t uz

0303 79 11 salamuri, dimljen; fileti i ostalo 0%. 0%. Preko kvote:

ex0304 10 19 riblje meso; riblje brašno, krupica 70% od MFN

ex0304 10 91 i pelete, pogodni za ljudsku Preko Preko carine

ex0304 20 19 prehranu kvote: kvote:

ex0304 90 10 90% od 80% od

ex0305 10 00 MFN MFN

ex0305 30 90 carine carine

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Orada (Dentex dentex i Pagellus Kvota: 35 t Kvota: 35 t Kvota: 35 t

0302 69 61 spp.): živa; svježa ili rashlađena, uz 0%. uz 0%. uz 0%.

0303 79 71 smrznuta; sušena, soljena ili u

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo Preko Preko Preko

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica kvote: kvote: kvote:

ex0304 20 95 i pelete, pogodni za ljudsku 80% od 55% od 30% od

ex0304 90 97 prehranu MFN MFN MFN

ex0305 10 00 carine carine carine

ex0305 30 90

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

Prva Druga Treća i

KN oznaka Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Lubin (Dicentrarchus labrax): Kvota: Kvota: Kvota:

0302 69 94 živa; svježa ili rashlađena, 550 t uz 550 t uz 550 t uz

ex0303 77 00 smrznuta; sušena, soljena ili u 0%. 0%. 0%.

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica Preko Preko Preko

ex0304 20 95 i pelete, pogodni za ljudsku kvote: kvote: kvote:

ex0304 90 97 prehranu 80% od 55% od 30% od

ex0305 10 00 MFN MFN MFN

ex0305 30 90 carine carine carine

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

KN oznaka Opis Godišnja Preferencijalna

kvota carina

1604 13 11 Pripremljene ili 180 tona 6%

1604 13 19 konzervirane srdele i

ex 1604 20 50 papaline

1604 16 00 Pripremljeni ili 40 tona 12,5%

1604 20 40 konzervirani inćuni

Za količine koje prelaze kvotu u cijelosti će se primjenjivati carine koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

 

Carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604., osim pripremljenih ili konzerviranih srdela i papalina te inćuna, bit će snižene prema ovom rasporedu na navedene razine:

Četvrta i

Godina Prva godina Druga godina Treća godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %) (carina %)

Carina 80% od MFN 70% od MFN 60% od MFN 50% od MFN

 

DODATAK V. (b)

PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 15., STAVAK (2)

Uvoz u Hrvatsku sljedećih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice bit će predmetom dolje navedenih koncesija:

Prva Druga Treća i sljedeće

KN oznaka         Opis godina godina godine (carina %)

(carina %) (carina %)

0301 91 10 Pastrva (Salmo trutta, Kvota: 25 t Kvota: 25 t Kvota: 25 t uz 0%.

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, uz 0%. uz 0%.

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Preko Preko Preko kvote: 70%

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, kvote: kvote: od MFN carine

0303 21 10 Onchorynchus gilae, 90% od 80% od

0303 21 90 Oncorhynchus apache i MFN MFN

0304 10 11 Onchorhynchus chrysogaster): carine carine

ex0304 10 19 živa; svježa ili rashlađena,

ex0304 10 91 smrznuta; sušena, soljena ili u

0304 20 11 salamuri, dimljena; fileti i ostalo

ex0304 20 19 riblje meso; riblje brašno, krupica

ex0304 90 10 i pelete, pogodni za ljudsku

ex0305 10 00 prehranu

ex0305 30 90

0305 49 45

ex0305 59 90

ex0305 69 90

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

0301 93 00 Šaran: živi; svjež ili rashlađen, Kvota: 30 t Kvota: 30 t Kvota: 30 t uz 0%.

0302 69 11 smrznuti; sušen, soljen ili u uz 0%. uz 0%.

0303 79 11 salamuri, dimljen; fileti i ostalo Preko Preko Preko kvote: 70%

ex0304 10 19 riblje meso; riblje brašno, krupica kvote: kvote: od MFN carine

ex0304 10 91 i pelete, pogodni za ljudsku 90% od 80% od

ex0304 20 19 prehranu MFN MFN

ex0304 90 10 carine carine

ex0305 10 00

ex0305 30 90

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Orada (Dentex dentex i Pagellus Kvota: 35 t Kvota: 35 t Kvota 35 t uz 0%

0302 69 61 spp.): živa; svježa ili rashlađena, uz 0% uz 0%

0303 79 71 smrznuta; sušena, soljena ili u Preko Preko Preko kvote: 30%

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo kvote: kvote od MFN carine

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica 80% od 55% od

ex0304 20 95 i pelete, pogodni za ljudsku MFN MFN

ex0304 90 97 prehranu carine carine

ex0305 10 00

ex0305 30 90

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Lubin (Dicentrarchus labrax): Kvota: Kvota: 60 Kvota 60 t uz 0%

0302 69 94 živa; svježa ili rashlađena, t uz 0%

ex0303 77 00 smrznuta; sušena, soljena ili u 60 t uz Preko kvote: 30%

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo 0% Preko od MFN carine

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica kvote:

ex0304 20 95 i pelete, pogodni za ljudsku 55% od

ex0304 90 97 prehranu Preko MFN

ex0305 10 00 kvote: carine

ex0305 30 90 80% od

ex0305 49 80 MFN

ex0305 59 90 carine

ex0305 69 90

 

KN oznaka     Opis Godi{nja kvota Preferencijalna carina

1604 13 11 Pripremljene ili 70 tona 12,5%

1604 13 19 konzervirane srdele i

ex 1604 20 50 papaline

1604 16 00 Pripremljeni ili 25 tona 10,5%

1604 20 40 konzervirani in}uni

Za koli~ine koje prelaze kvotu u cijelosti }e se primjenjivati carine koje su utvr|ene po na~elu najpovla{tenije dr`ave.

Carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604., osim pripremljenih ili konzerviranih srdela i papalina te inćuna, bit će snižene prema ovom rasporedu na navedene razine:

Četvrta i

Godina Prva godina Druga godina Treća godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %) (carina %)

Carina 80% od MFN 70% od MFN 60% od MFN 50% od MFN

 

DODATAK VI.

PRAVO INTELEKTUALNOGA, INDUSTRIJSKOGA I TRGOVAČKOGA VLASNIŠTVA
navedeno u članku 16.

1. Stranke potvrđuju važnost koju pridaju obvezama koje proizlaze iz ovih višestranih ugovora:

– Međunarodne konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.);

– Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (Stockholmski akt iz 1967., izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Madridskoga sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova (Stockholmski akt 1967., izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Ugovora o suradnji na području patenata (Washington, 1970., izmijenjen i dopunjen 1979., te izmijenjen 1984.);

– Konvencije za zaštitu proizvođača fonograma od neovlaštenog umnožavanja njihovih fonograma (Ženeva, 1971.)

– Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.);

– Nicanskoga sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe registracije žigova (Ženeva, 1977., izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.);

– Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.).

2. Od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva (TRIPS), stranke će odobriti trgovačkim društvima i državljanima druge stranke u pogledu priznavanja i zaštite intelektualnoga industrijskoga i trgovačkoga vlasništva tretman ne manje povoljan od tretmana koji pružaju bilo kojoj trećoj zemlji temeljem dvostranih sporazuma.

POPIS PROTOKOLA

Protokol 1. O tekstilnim i odjevnim proizvodima

Protokol 2. O proizvodima od čelika

Protokol 3. O trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske

Protokol 4. Definicija pojma »proizvoda s podrijetlom« i načini upravne suradnje

Protokol 5. O uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima

Protokol 6. O cestovnom tranzitnom prometu

PROTOKOL 1.

O TEKSTILNIM I ODJEVNIM
PROIZVODIMA

Članak 1.

Ovaj se Protokol primjenjuje na tekstilne i odjevne proizvode (u daljnjem tekstu »tekstilni proizvodi«) koji su navedeni u odsjeku XI (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature Zajednice.

Članak 2.

1. Tekstilni proizvodi iz odsjeka XI (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Hrvatske, kako je određeno u Protokolu 4. ovoga Sporazuma, ulazit će u Zajednicu bez plaćanja carina danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Carine koje se primjenjuju na izravan uvoz u Hrvatsku tekstilnih proizvoda iz odsjeka XI. (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Zajednice, kako je određeno Protokolom 4. ovoga Sporazuma, bit će ukinute danom stupanja na snagu Sporazuma, osim proizvoda koji su navedeni u Dodacima I. i II. ovoga Protokola, za koje će carinske stope biti postupno snižene, kako je u njima navedeno.

3. U skladu s ovim Protokolom odredbe Sporazuma, a posebno članaka 6. i 7. Sporazuma, primjenjivat će se na trgovinu tekstilnim proizvodima između stranaka.

Članak 3.

Sustav dvostruke kontrole i ostala povezana pitanja glede izvoza tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske u Zajednicu, kao i proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Hrvatsku, određeni su Sporazumom između Europske zajednice i Republike Hrvatske o trgovini tekstilnim proizvodima, koji je parafiran 8. studenoga 2000. godine i koji se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2001. godine.

Članak 4.

Od stupanja na snagu ovoga Sporazuma neće se uvoditi nova količinska ograničenja ni mjere s jednakim učinkom, osim onih mjera koje su predviđene gore navedenim Sporazumom i njegovim protokolima.

DODATAK I.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

– od stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine.

– 1. siječnja 2004. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+ Opis

51.11 Tkanine od vlačene vune ili vlačene fine životinjske dlake:

5111.20 - ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

52.07 Pamučna pređa (osim šivaćeg konca) pripremljena za prodaju na malo:

5207.10 - koja po masi, sadrži 85% ili više pamuka:

5207.101 - - - nemercerizirana

5207.109 - - - mercerizirana

52.08 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže 85% ili više pamuka, mase do 200 g/m˛

5208.3 - obojene:

5208.31 - - platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛

5208.32 - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛

5208.39 - - ostale tkanine

5208.5 - tiskane:

5208.51 - - platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛

5208.52 - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛

5208.53 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper

52.09 Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže 85% ili više pamuka, mase veće od 200 g/m˛:

5209.2 - bijeljene:

5209.22 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper

5209.29 - - ostale tkanine

5209.3 - obojene:

5209.39 - - ostale tkanine

5209.4 - od pređe različitih boja:

5209.49 - - ostale tkanine

5209.5 - tiskane:

5209.59 - - ostale tkanine

52.10 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže manje od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim sintetskim vlaknima, mase do 200 g/m˛

5210.2 - bijeljene:

5210.29 - - ostale tkanine

5210.3 - obojene:

5210.39 - - ostale tkanine

5210.5 - tiskane:

5210.59 - - ostale tkanine

54.02 Pređa od sintetskih filamenata (osim šivaćeg konca), nepripremljena za prodaju na malo, uključujući sintetske monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5402.3 - teksturirana pređa

5402.33 - - od poliestara:

5402.339 - - - finoće veće od 50 teksta po jednoj niti

55.14 Tkanine od sintetskih vlakana rezanih, koje po masi, sadrže manje od 85% tih vlakana u mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m˛

5514.1 - nebijeljene ili bijeljene:

5514.12 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.2 - obojene:

5514.21 - - od poliesterskih vlakana, rezanih, u platnenom prepletaju

5514.22 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.29 - - ostale tkanine

55.15 Ostale tkanine od sintetskih vlakana, rezanih:

5515.1 - od polieterskih vlakana, rezanih:

5515.11 - - u mješavini pretežno ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona

5515.12 - - u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

5515.13 - - u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom

5515.19 - - ostale

55.16 Tkanine od umjetnih vlakana, rezanih:

5516.1 - koje po masi, sadrže 85% ili više umjetnih vlakana, rezanih:

5516.11 - - nebijeljene ili bijeljene

5516.12 - - obojene

5516.13 - - od pređe različitih boja

5516.2 - koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima:

5516.21 - - nebijeljene ili bijeljene

5516.22 - - obojene

5516.23 - - od pređe različitih boja

5516.24 - - tiskane

5516.3 - koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom:

5516.31 - - nebijeljene ili bijeljene

5516.32 - - obojene

5516.33 - - od pređe različitih boja

5516.34 - - tiskane

56.01 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna duljine od 5 mm (flok), prah i nopne od tekstilnog materijala:

5601.2 - vata; ostali proizvodi od vate:

5601.21 - - od pamuka:

5601.211 - - - vata

5601.219 - - - proizvodi od vate

56.03 Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

5603.1 - od sintetskih i umjetnih filamenata:

5603.13 - - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛

5603.14 - - mase veće od 150 g/m˛

5603.9 - ostalo:

5603.93 - - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛

5603.94 - - mase veće od 150 g/m˛

57.01 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, uzlani, dovršeni i nedovršeni:

5701.90 - od ostalih tekstilnih materijala

57.03 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dobiveni tafting postupkom, dovršeni ili nedovršeni:

5703.20 - od najlona ili ostalih poliamida

5703.30 - od ostalih umjetnih ili sintetskih tekstilnih materijala

5703.90 - od ostalih tekstilnih materijala

5705.00 Ostali sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dovršeni ili nedovršeni

58.03 Gaza – tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:

5803.10 - od pamuka

58.07 Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili rezani u određene oblike ili veličine, nevezeni:

5807.90 - ostali

59.03 Tekstilne tkanine impregnirane, premazne, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02:

5903.10 - polivinilkloridom

5903.20 - poliuretanom

5903.90 - ostale

59.06 Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, osim onih iz tar. broja 59.02:

5906.10 - ljepljive vrpce širine do 20 cm

5906.9 - ostalo:

5906.91 - - pletene ili kačkane

5906.99 - - ostale

5909.00 Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, s priborom ili bez pribora od drugog materijala:

5909.001 - - - vatrogasna crijeva i cijevi

5909.009 - - - ostalo

61.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6103.1 - odijela:

6103.11 - - vunena ili od fine životinjske dlake

6103.12 - - od sintetskih vlakana

6103.19 - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.2 - kompleti:

6103.21 - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.22 - - pamučni

6103.23 - - od sintetskih vlakana

6103.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.3 - jakne i sakoi:

6103.31 - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.32 - - pamučni

6103.33 - - od sintetskih vlakana

6103.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.4 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6103.41 - - vuneni ili od fine životnjske dlake

6103.42 - - pamučni

6103.43 - - od sintetskih vlakana

6103.49 - - od ostalih tekstilnih materijala

63.01 Deke i slični pokrivači:

6301.20 - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake

6301.30 - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od pamuka

6301.40 - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od sintetskih vlakana

6301.90 - ostale deke i slični pokrivači

63.02 Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje;

6302.10 - posteljno rublje, pleteno ili kačkano

6302.2 - ostalo posteljno rublje, tiskano:

6302.21 - - pamučno

6302.22 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6302.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6302.3 - ostalo posteljno rublje:

6302.31 - - pamučno:

6302.319 - - - ostalo

6302.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6302.40 - stolno rublje, pleteno ili kačkano

6302.5 - ostalo stolno rublje:

6302.51 - - pamučno

6302.59 - - od ostalih tekstilnih materijala

DODATAK II.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 65% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 35% osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carine će se sniziti na 20% osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+ Opis

51.09 Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljene za prodaju na malo:

5109.10 - koja, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine životinjske dlake

5109.90 - ostala

61.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6104.3 - jakne i sakoi:

6104.32 - - pamučni

6104.33 - - od sintetskih vlakana

6104.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.4 - haljine:

6104.41 - - vunene ili od fine životinjske dlake

6104.42 - - pamučne

6104.43 - - od sintetskih vlakana

6104.44 - - od umjetnih vlakana

6104.49 - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.5 - suknje i suknje-hlače:

6104.51 - - vunene ili od fine životinjske dlake

6104.52 - - pamučne

6104.53 - - od sintetskih vlakana

6104.59 - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.6 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6104.62 - - pamučne

6104.63 - - od sintetskih vlakana

6104.69 - - od ostalih tekstilnih materijala

61.05 Košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:

6105.10 - pamučne

6105.20 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6105.90 - od ostalih tekstilnih materijala

61.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane:

6106.10 - pamučne

6106.20 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6106.90 - od ostalih tekstilnih materijala

61.07 Gaće, spavaćice, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6107.1 - gaće:

6107.11 - - pamučne

6107.12 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.19 - - od ostalih tekstilnih materijala

6107.2 - spavaćice i pidžame:

6107.21 - - pamučne

6107.22 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6107.9 - ostalo:

6107.91 - - pamučno

6107.92 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.99 - - od ostalih tekstilnih materijala

61.08 Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i slični proizvodi, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6108.2 - gaćice:

6108.21 - - pamučne

6108.22 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6108.3 - spavaćice i pidžame:

6108.31 - - pamučne

6108.32 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6108.9 - ostalo:

6108.91 - - pamučno

6108.92 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.99 - - od ostalih tekstilnih materijala

61.09 Potkošulje i majice, pletene ili kačkane:

6109.10 - pamučne

6109.90 - od ostalih tekstilnih materijala

61.10 Džemperi sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani:

6110.10 - vuneni ili od fine životinjske dlake

6110.20 - pamučni

6110.30 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6110.90 - od ostalih tekstilnih materijala

62.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake:

6203.1 - odijela:

6203.11 - - vunena ili od fine životinjske dlake

6203.12 - - od sintetskih vlakana:

6203.129 - - - ostala

6203.19 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.192 - - - pamučna, ostala

6203.199 - - - ostala

6203.2 - kompleti:

6203.21 - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6203.22 - - pamučni:

6203.229 - - - ostali

6203.23 - - od sintetskih vlakana:

6203.239 - - - ostali

6203.29 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.299 - - - ostali

6203.3 - jakne i sakoi:

6203.32 - - pamučni:

6203.329 - - - ostali

6203.33 - - od sintetskih vlakana:

6203.339 - - - ostali

6203.39 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.399 - - - ostali

6203.4 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6203.42 - - pamučni:

6203.429 - - - ostali

6203.43 - - od sintetskih vlakana:

6203.439 - - - ostali

6203.49 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.499 - - - ostali

62.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kupaćih kostima), za žene i djevojčice:

6204.1 - kostimi:

6204.12 - - pamučni

6204.13 - - od sintetskih vlakana

6204.19 - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.2 - kompleti:

6204.22 - - pamučni:

6204.229 - - - ostali

6204.23 - - od sintetskih vlakana:

6204.239 - - - ostali

6204.29 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.299 - - - ostali

6203.3 - jakne i sakoi:

6204.32 - - pamučne:

6204.329 - - - ostale

6204.33 - - od sintetskih vlakana:

6204.339 - - - ostale

6204.39 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.399 - - - ostale

6204.4 - haljine:

6204.42 - - pamučne

6204.43 - - od sintetskih vlakana

6204.44 - - od umjetnih vlakana

6204.49 - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.5 - suknje i suknje-hlače:

6204.52 - - pamučne

6204.53 - - od sintetskih vlakana

6204.59 - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.6 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6204.61 - - vunene ili od fine životinjske dlake

6204.62 - - pamučne

6204.629 - - - ostale

6204.63 - - od sintetskih vlakana:

6204.639 - - - ostale

6204.69 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.699 - - - ostale

62.05 Košulje za muškarce i dječake:

6205.10 - vunene ili od fine životinjske dlake

6205.20 - pamučne

6205.30 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6205.90 - od ostalih tekstilnih materijala

62.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:

6206.30 - pamučne

6206.40 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6206.90 - od ostalih tekstilnih materijala

6309.00 Rabljena odjeća i drugi rabljeni tekstilni proizvodi

PROTOKOL 2.

O PROIZVODIMA OD ČELIKA

Članak 1.

Ovaj će se Protokol primjenjivati na proizvode navedene u poglavlju 72. Zajedničke carinske tarife. Također će se primjenjivati na ostale gotove proizvode od čelika iz gore navedenoga poglavlja, koji bi u budućnosti mogli biti hrvatskoga podrijetla.

Članak 2.

Carine na uvoz koje se primjenjuju u Zajednici za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

Članak 3.

1. Carine na uvoz koje se primjenjuju u Hrvatskoj za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, osim proizvoda koji su navedeni u Dodatku I., ukinut će se od stupanja na snagu Sporazuma.

2. Carine koje se u Hrvatskoj primjenjuju na uvoz proizvoda od čelika, koji su navedeni u Dodatku I., postupno će se ukinuti prema ovom rasporedu:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carina će se sniziti na 65% osnovne carine,

– 1. siječnja 2003. godine carina će se sniziti na 50% osnovne carine,

– 1. siječnja 2004. godine carina će se sniziti na 35% osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carina će se sniziti na 20% osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

Članak 4.

1. Količinska ograničenja uvoza u Zajednicu proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

2. Količinska ograničenja uvoza u Hrvatsku proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

Članak 5.

1. U pogledu pravila koja su određena člankom 35. Sporazuma stranke potvrđuju potrebu i hitnost da svaka stranka odmah otpočne rješavati bilo koje strukturalne slabosti svoga sektora čelika kako bi osigurala globalnu konkurentnost svoje industrije. Hrvatska će stoga u roku od dvije godine pokrenuti potrebne programe restrukturiranja i prilagodbe svoje industrije čelika da bi postigla održivost toga sektora pod normalnim tržišnim uvjetima. Na traženje Zajednica će Hrvatskoj pružiti odgovarajuće tehničke savjete kako bi se postigao taj cilj.

2. Nastavno na pravila koja su određena člankom 70.#clanak70 ovoga Sporazuma, svi postupci protivni odredbama ovog članka procijenit će se na osnovi posebnih kriterija proizašlih iz primjene pravila o državnim potporama Zajednice, uključujući sekundarno zakonodavstvo, kao i bilo koja posebna pravila o kontroli državne potpore koja se primjenjuje u sektoru čelika po isteku Ugovora Europske zajednice za ugljen i čelik.

3. Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) članka 35. Sporazuma u odnosu na proizvode od čelika Zajednica potvrđuje da tijekom pet godina od stupanja na snagu Sporazuma Hrvatska može iznimno odobriti državnu potporu za restrukturiranje pod uvjetom:

– da to na kraju razdoblja restrukturiranja vodi održivosti tvrtki koje bi od toga imale koristi pod normalnim tržišnim uvjetima;

– da su iznos i intenzitet takve potpore strogo ograničeni na ono što je nužno potrebno za ponovnu uspostavu održivosti, te da se postupno smanjuju;

– da je program restrukturiranja povezan s globalnom racionalizacijom i smanjivanjem kapaciteta u Hrvatskoj.

4. Svaka će stranka osigurati punu transparentnost pri uvođenju potrebnoga restrukturiranja i programa pretvorbe potpunom i neprekidnom razmjenom informacija s drugom strankom, uključujući detalje plana restrukturiranja, te iznos, intenzitet i svrhu bilo koje državne potpore koja je dodijeljena temeljem stavka 2. i 3. ovoga članka.

5. Privremeni odbor nadzirat će primjenu gore navedenih uvjeta iz stavaka 1.–4.

6. Ako jedna od stranaka određenu praksu druge stranke smatra nekompatibilnom s uvjetima iz ovoga članka i ako ta praksa nanosi ili prijeti nanošenjem štete interesima prve stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija s Kontaktnom skupinom iz članka 7. ili trideset radnih dana po upućivanju na takve konzultacije.

Članak 6.

Odredbe članaka 6., 7. i 8. Sporazuma primjenjivat će se na trgovinu proizvodima od čelika među strankama.

Članak 7.

Stranke su sporazumne da se radi praćenja i pregledavanja pravilne primjene ovoga Protokola osnuje Kontaktna skupina u skladu sa člankom 41. Sporazuma.

DODATAK I

HS 6+ Opis

72.13 Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno namotanim kolutovima:

7213.10 - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja

7213.101 - - - promjera od 8 do uključujući 14 mm

7213.109 - - - ostala

7213.9 - ostala

7213.91 - - kružnog poprečnog presjeka, promjera manjeg od 14 mm

7213.912 - - - ostala promjera 8 mm ili većeg

72.14 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, uključujući one što su usukane poslije valjanja:

7214.20 - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u pocesu valjanja ili usukane poslije valjanja:

7214.201 - - - promjera od 8 do uključujući 25 mm

7214.9 - ostale

7214.99 - - ostale

7214.991 - - - okrugle promjera od 8 do uključujući 25 mm

72.17 Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog
čelika:

7217.10 - neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana

7217.109 - - - ostala

PROTOKOL 3.

O TRGOVINI PRERAĐENIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU ZAJEDNICE I HRVATSKE

Članak 1.

1. Zajednica i Hrvatska primjenjuju carine na prerađene poljoprivredne proizvode koji su navedeni u Dodatku I. i Dodatku II., sukladno uvjetima koji su u njima navedeni bez obzira na to jesu li ograničeni kvotama ili nisu.

2. Privremeni odbor odlučit će o:

– proširenju popisa prerađenih poljoprivrednih proizvoda unutar ovoga Protokola,

– izmjenama carina navedenih u Dodacima I. i II.,

– povećanju ili ukidanju carinskih kvota.

3. Privremeni odbor može zamijeniti carine koje su utvrđene ovim Protokolom sustavom uspostavljenim na temelju tržišnih cijena u Zajednici i Hrvatskoj poljoprivrednih proizvoda koji se stvarno upotrebljavaju u proizvodnji prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji su predmet ovoga Protokola.

Članak 2.

Carine koje se primjenjuju sukladno članku 1. mogu se sniziti odlukom Privremeni odbor:

– kada se u trgovini između Zajednice i Hrvatske snize carine koje se primjenjuju na osnovne proizvode, ili

– kao odgovor na sniženje koje je rezultat obostranih koncesija u svezi s prerađenim poljoprivrednim proizvodima.

Članak 3.

Zajednica i Hrvatska obavijestit će jedna drugu o upravnim rješenjima koja su usvojena za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Takva bi rješenja trebala osigurati jednak tretman za sve zainteresirane stranke i trebala bi biti, koliko je to moguće, jednostavna i fleksibilna.

DODATAK I.

Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu robe podrijetlom iz Hrvatske

Na uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, navedenih u nastavku, primjenjivat će se nulta stopa carine.

KN oznaka Opis

  (1) (2)

0403 Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraha ili kakaa:

0403 10 - Jogurt:

0403 10 51 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 10 99

0403 90 - Ostali:

0403 90 71 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili

0403 90 99 kakaom

0405 Maslac i druge masti i ulja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:

0405 20 - Mliječni namazi:

0405 20 10 - - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali manje od 60%

0405 20 30 - - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelaze 75%

0509 00 Prirodne spužve životinjskog podrijetla

0509 00 90 - Ostale

0710 Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:

0710 40 00 - Slatki kukuruz

0711 Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90 - Ostalo povrće; mješavine povrća:

- - Povrće

0711 90 30 - - - Slatki kukuruz

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

- biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00 - - slatkog korijena

1302 13 00 - - hmelja

1302 20 - pektinske tvari, pektinati i pektati:

1302 20 10 - - suhe

1302 20 90 - - Ostale

1505 Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući lanolin:

1505 10 00 - masti od vune, sirove

1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

1516 20 - biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10 - - hidrogenirano ricinusovo ulje

1517 Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog Poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 15.16:

1517 10 - Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

1517 90 - Ostalo:

1517 90 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

- - Ostalo

1517 90 93 - - - jestive mješavine ili preparati za oslobađanje plijesni

1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, uključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog Poglavlja što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1518 00 10 - Linoksin

- Ostalo:

1518 00 91 - - Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, osim navedenih u tarifnoj glavi 1516

- - Ostale:

1518 00 95 - - - nejestive mješavine ili pripravci dobiveni od životinja ili biljnih i životinjskih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99 - - - Ostalo

1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

1521 90 - Ostalo:

- - pčelinji vosak i voskovi od ostalih insekata, rafinirani ili ne, obojani ili neobojani

1521 90 99 - - - Ostalo

1522 00 Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

1522 00 10 - Degras

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel:

1702 50 00 - Kemijski čista fruktoza

1702 90 - Ostalo, uključujući invertni šećer

1702 90 10 - - Kemijski čista maltoza

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803 Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00 Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805 00 00 Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

1901 Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s dodatkom kakaa manjim od 40% po masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa; nespomenuti na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodanog kakao praha ili s dod. kakao prahom do 5% po masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa, nespomenuti na drugom mjestu

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus), pripremljeni ili nepripremljeni:

- Nekuhana tjestenina, nepunjena i nepripremljena:

1902 11 00 - - S dodatkom jaja

1902 19 - - Ostala

1902 20 - Punjena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije pripremljena:

- - Ostala:

1902 20 91 - - - Kuhana

1902 20 99 - - - Ostala

1902 30 - Ostala tjestenina

1902 40 - Couscous

1903 00 00 Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. corn flakes); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001 Povrće, voće, uključujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90 - Ostali:

2001 90 30 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 - - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže 5% ili više škroba

2001 90 60 - - Palmine jezgre

2004 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:

2004 10 - Krumpir

- - Ostali

2004 10 91 - - - U obliku brašna ili pahuljica

2004 90 - Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:

2005 20 - Krumpiri

2005 20 10 - - - U obliku brašna ili pahuljica

2005 80 00 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

- orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući mješavine tog voća:

2008 11 - - Kikiriki

2008 11 10 - - - Kikiriki maslac

- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog broja 2008 19:

2008 91 00 - - Palmine jezgre

2008 99 - - Ostalo

- - - bez dodatka alkohola:

- - - - bez dodatka šećera:

2008 99 85 - - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 - - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bilja, sa sadržajem škroba po masi od 5% ili više

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za peciva:

2102 10 - Aktivni kvasci

2102 20 - Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi:

- - Neaktivni kvasci:

2102 20 11 - - - u pločicama, kockama ili sličnim oblicima, ili u pakiranjima koja ne prelaze 1 kg neto

2102 20 19 - - - Ostalo

2102 30 00 - Pripremljeni prašci za pecivo

2103 Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 10 00 - umak od soje

2103 20 00 - »ketchup« i ostali umaci od rajčica

2103 30 - brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

2103 30 90 - - pripremljena gorušica

2103 90 - - Ostalo

2103 90 90 - - Ostalo

2104 Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2105 00 Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2106 10 - koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

2106 90 - Ostalo

2106 90 10 - - Fondi od sira

2106 90 20 - - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na temelju mirisnih tvari, za proizvodnju pića

- - Ostalo:

2106 90 92 - - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

2106 90 98 - - - Ostalo

2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 20.09

2203 00 Pivo od slada

2205 Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili tvarima za aromatizaciju

2207 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 40 - Rum i tafia

2208 90 - Ostalo:

2208 90 91 do - - nedenaturirani etilni alkohol snage po volumenu

2208 90 99 manje od 80%

2402 Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana:

2403 Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski estrakt i sokovi

2905 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo derivati:

- Ostali polihidrični alkoholi:

2905 43 00 - - Manitol

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00 - - Glicerol

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90 - Ostalo:

3301 90 21 - - - Od slatkog korijena i hmelja

3302 Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića

3302 10 - za uporabu u industriji hrane ili pića

- - za uporabu u industriji pića:

- - - proizvodi koji sadrže sve aromatske tvari karakteristične za pića:

3302 10 10 - - - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5%

- - - - Ostalo:

3302 10 21 - - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

3302 10 29 - - - - - Ostalo

3501 Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko ljepilo:

3501 10 - Kazein

3501 10 50 - - za upotrebu u industriji, osim u industriji hrane i pića

3501 10 90 - - Ostalo

3501 90 - Ostalo:

3501 90 90 - - Ostalo

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10 - Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10 - - Dekstrini

- - Drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90 - - - Ostalo

3505 20 - Ljepila

3809 Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3809 10 - na osnovi škrobnih tvari

3823 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

3823 11 00 - - stearinska kiselina

3823 12 00 - - oleinska kiselina

3823 13 00 - - masne kiseline tal ulja

3823 19 - - Ostalo

3823 70 00 - industrijski masni alkoholi

3824 Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

3824 60 - Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44

 

DODATAK II.

Tablica 1.: Robe podrijetlom iz Zajednice za koje će Hrvatska ukinuti carine (odmah ili postupno)

KN oznaka Opis Stopa carine (% od MFN carine)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0501 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci
od ljudske kose 0

0502 Čekinje pitome ili divlje svinje, dlaka jazavca i ostala dlaka
i otpaci 0

0503 00 00 Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, pripremljeni u slojevima
ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge 0

0505 Kože i ostali ptičji dijelovi, s perjem i paperjem, perje i dijelovi
perja (s odsječenim vrhovima ili ne), očišćeno, dezinficirano i
pripremljeno za konzerviranje, ali dalje neobrađeno, prah i otpaci
od perja ili dijelovi perja 0

0506 Kosti i srž rogova, sirovi, odmašćeni, jednostavno pripremljeni
(ali neisječeni u oblike), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani;
prah i otpaci tih proizvoda 0

0507 Bjelokost, kornjačevina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, sirovi ili jednostavno
pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci tih proizvoda 0

0508 00 00 Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali
drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša,
kosti sipe, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali neisječeni u
oblike; prah i otpaci tih proizvoda 0

0509 00 Prirodne spužve životinjskog podrijetla 0

0510 00 00 Ambra siva, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuči sušene ili
nesušene; žlijezde i ostale životinjske tvari, svježe, rashlađene ili
smrznute ili drukčije privremeno konzervirane, koje se
upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda 0

0710 Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:

0710 40 00 - Slatki kukuruz 0

0711 Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom,
u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za
konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

071190 - Ostalo povrće, mješavine povrća:

- - povrće

0711 90 30 - - - Slatki kukuruz 0

0903 00 00 Maté 0

1212 Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa, šećerna trska, svježi,
rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući mljevene; koštice i jezgre
iz koštica voća i ostale vrste biljnih proizvoda (uključujući
neprženu cikoriju sorte Cichorium intybus sativum), za ljudsku
prehranu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1212 20 00 - morske alge i ostale alge 0

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati;
agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda,
modificirani ili nemodificirani:

- biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00 - - slatkog korijena 0

1302 13 00 - - hmelja 0

1302 14 00 - - buhača ili biljnog korijena koje sadrži rotenon 0

1302 19 - - Ostalo:

1302 19 30 - - - mješavine biljnih ekstrakata za proizvodnju pića ili
prehrambenih proizvoda 0

- - - Ostalo

1302 19 91 - - - -Medicinski 0

1302 20 - pektinske tvari, pektinati i pektati 0

- sluzi i zgušćivači, modificirani ili nemodificirani, dobiveni iz
biljnih proizvoda:

1302 31 00 - - Agar-agar 0

1302 32 - - sluzi i zgušćivači ekstrahirani iz rogača, sjemena rogača ili

sjemena šećerne repe:

1302 32 10 - - - iz rogača ili sjemena rogača 0

1401 Biljni materijali koji se uglavnom rabe za pletarstvo (npr. bambus,
španjolska trska, trska, rogoz, vrbovo pruće, liko, slama žitarica,
očišćena, bijeljena ili bojana i lipova kora) 0

1402 Biljni materijali koji se uglavnom rabe kao materijal za punjenje
i tapetiranje (npr. kapok, biljna dlaka i morska trava), uključujući
i one što su pripremljene u obliku slojeva, s podlogom ili bez
podloge od drugih materijala 0

1403 Biljni materijali koji se uglavnom rabe za proizvodnju metli i
četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), pa i u obliku vezica i
snopova 0

1404 Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu 0

1505 Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući
lanolin 0

1506 00 00 Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ali kemijski nemodificirani 0

1515 Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi (uključujući jojoba ulje)
i njihove frakcije, rafinirani i nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani:

1515 60 - Jojoba ulje i njegove frakcije 0

1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije,
djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani,
re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili
nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

1516 20 - biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10 - - hidrogenirano ricinusovo ulje 0

1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane,
oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu
ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane,
uključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i
preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija
različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu

1518 00 10 - Linoksyn 0

- Biljna ulja, u tekućem stanju, mješavine, za tehničku ili
industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih
proizvoda za ljudsku uporabu

1518 00 91 do - Ostalo 0

1518 00 99

1520 00 00 Glicerin sirov; glicerinske vode i baze 0

1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi
od ostalih insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni
ili neobojeni 0

1522 00 Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova
životinjskog ili biljnog podrijetla

1522 00 10 -Degras 0

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu,
glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodatnih
tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine
umjetnog i prirodnog meda; karamel:

1702 50 00 - Kemijski čista fruktoza 0

1702 90 - Ostalo, uključujući invertni šećer

1702 90 10 - - Kemijski čista maltoza 0

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

170410 - žvakaće gume, uključujući i one prevučene šećerom 0

1803 Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena 0

1804 00 00 Kakao maslac, mast i ulje od kakaa 0

1805 00 00 Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila 0

1901 Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupice, škroba i sladnog
ekstrakta, bez kakaa ili s dodatkom kakaa manjim od 40% po
masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa; nespomenuti
na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04
bez dodanog kakao praha ili s dod. kakao prahom do 5% po
masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa, nespomenuti
na drugom mjestu:

1901 10 00 - proizvodi za dječju prehranu u pakiranjima za prodaju na malo 0

1901 20 00 - mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz
tar. broja 19.05 0

1901 90 - Ostalo 80 60 40 30 15 0

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim
tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus),
pripremljeni ili nepripremljeni:

- Nekuhana tjestenina, nepunjena i nepripremljena:

1902 11 00 - - S dodatkom jaja 80 60 40 30 0

1902 19 - - Ostala 80 60 40 30 0

1902 20 - Punjena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije pripremljena:

- - Ostala:

1902 20 91 - - - Kuhana 80 60 40 30 0

1902 20 99 - - - Ostala 80 60 40 30 0

1902 30 - Ostala tjestenina 80 60 40 30 0

1902 40 - Couscous 80 60 40 30 0

1903 00 00 Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku
ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima 0

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica
ili proizvoda od žitarica (npr. corn flakes); žitarice (osim
kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene
(osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene;
nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu: 0

2001 Povrće, voće, uključujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi
biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90 - Ostali:

2001 90 30 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

200190 40 - - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže
5% ili više škroba 0

2001 90 60 - - Palmine jezgre 0

2004 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim
u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar.
br. 20.06:

2004 10 - Krumpir:

- - Ostali

2004 10 91 - - - U obliku brašna ili pahuljica 0

2004 90 - Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

2005 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim
u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz
tar. br. 20.06:

2005 20 - Krumpir:

2005 20 10 - - - U obliku brašna ili pahuljica 0

2005 80 00 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

2008 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka,
drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog
šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu:

- orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući
mješavine tog voća:

2008 11 - - Kikiriki

2008 11 10 - - - Kikiriki maslac 0

- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog
broja 2008 19:

2008 91 00 - - palmine jezgre 0

2008 99 - - Ostalo

- - - bez dodatka alkohola:

- - - - bez dodatka šećera:

2008 99 85 - - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

2008 99 91 - - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bilja, sa sadržajem
škroba po masi od 5% ili više 0

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati
na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja;
pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti,
esencije i koncentrati tih proizvoda 0

2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi,
mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za
peciva 80 60 40 30 15 0

2103 Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska
sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica
(senf):

2103 10 00 - umak od soje 0

2103 20 00 - »ketchup« i ostali umaci od rajčica 0

2103 30 - brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf) 0

2103 90 - - Ostalo

2103 90 10 - - Chutney od manga, tekući 0

2103 90 30 - - gorka aromatična pića alkoholne jakosti od 44,2 do 49,2 % vol,
koji sadrže od 1,5 do 6% po masi gencijana, začina i raznih
sastojaka i od 4 do 105 šećera, u posudama od 0,5 litre ili manjima 80 60 40 30 15 0

2103 90 90 - - Ostalo 80 60 40 30 15 0

2104 Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani
složeni prehrambeni proizvodi 80 60 40 30 15 0

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu:

2106 10 - koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari 0

2106 90 - Ostalo

2106 90 10 - - Fondi od sira 0

2106 90 20 - - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na temelju mirisnih
tvari, za proizvodnju pića 0

- - Ostalo:

2106 90 92 - - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili
škroba, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti,
5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba 0

2106 90 98 - - - Ostalo 80 60 40 30 15 0

2201 Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu vodu i gaziranu
vodu, bez dodanog šećera ili drugih sladila ili aromatizaciju;
led i snijeg:

2201 90 00 - Ostalo 0

2203 00 Pivo od slada 80 65 50 0

2207 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena
ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje
jakosti 80 65 50 0

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od
80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 20 - alkoholna pića dobivena destilacijom vina, kljuka ili komine,
od grožđa: 80 65 50 0

2208 30 - viski 80 50 0

2208 40 - Rum i tafia 80 65 50 0

2208 50 - džin i klekovača 80 65 50 0

2208 60 - Vodka 80 65 50 0

2208 70 - likeri i likeri za okrepu 80 65 50 0

2208 90 - Ostalo

2208 90 11 do - - Arak 80 65 50 0

2208 90 19

- - Rakija od kruške ili višnje (osim likera), osim rakije od

šljive – šljivovica, u posudama od:

ex2208 90 33 - - - 2 litre ili manje: 80 65 50 0

ex2208 90 38 - - - više od 2 litre: 80 65 50 0

2208 90 41 do - - Ostala jaka alkoholna pića 80 65 50 0

2208 90 78

2208 90 91 do - - nedenaturirani etilni alkohol alkoholne snage po

2208 90 99 volumenu manje od 80% 80 65 50 0

2402 Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i

nadomjestaka duhana:

2402 10 00 - Cigare, čeruti i cigarilosi, koji sadrže duhan 0

2403 Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana;

homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakt i

sokovi:

- Ostali:

2403 91 00 - - »Homogenizirani« ili »rekonstituirani« duhan 0

2403 99 - - Ostalo 0

2905 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo

derivati:

- Ostali polihidrični alkoholi:

2905 43 00 - - Manitol 0

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol) 0

2905 45 00 - - Glicerol 0

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane
konkrete i apsolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima,
neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom
eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski
proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i
vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90 - Ostalo:

- - Ekstrahirani oleorezini

3301 90 21 - - - Od slatkog korijena i hmelja 0

3301 90 30 - - - Ostalo 0

3302 Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne
otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, koje se upotrebljavaju
kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari
koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića

3302 10 - za uporabu u industriji hrane ili pića

- - za uporabu u industriji pića:

- - - proizvodi koji sadrže sve aromat. tvari karakteristične za pića:

3302 10 10 - - - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5% 0

- - - - Ostalo:

3302 10 21 - - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu,
glukozu ili škrob, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne
masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba 0

3302 10 29 - - - - - Ostalo 0

3501 Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko ljepilo:

3501 10 - Kazein 0

3501 90 - - Ostalo:

3501 90 90 - - Ostalo 0

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i
esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi
dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10 - Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10 - - Dekstrini 0

- - Drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90 - - - Ostalo 0

3505 20 - Ljepila 0

3809 Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i
fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za
apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu:

3809 10 - na osnovi škrobnih tvari 0

3823 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od
rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od
rafinacije

3823 11 00 - - stearinska kiselina 0

3823 12 00 - - oleinska kiselina 0

3823 13 00 - - masne kiseline tal ulja 0

3823 19 - - Ostalo 0

3823 70 00 - industrijski masni alkoholi 0

3824 Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke
jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija
(uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda),
nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske
i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

3824 60 - Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44 0

Tablica 2: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku roba podrijetlom iz Zajednice

Bilješka: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota koje su navedene u nastavku. Veličina tih kvota povećavat će se godišnje u godinama 2003., 2004., 2005. i 2006. za 10% veličine kvote u 2002. godini. Carine na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u godinama 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. na 90%, 80%, 70%, 60% i 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

 

KN oznaka Opis Kvota u 2002.

(1) (2) (3)

0403 Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno
mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili
drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća ili kakaa: 1.600 tona

0403 10 - Jogurt:

0403 10 51 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 10 99

0403 90 - Ostali:

0403 90 71 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 90 99

0405 Maslac i druge masti i ulja dobivene od mlijeka, mliječni namazi: 40 tona

0405 20 - Mliječni namazi:

0405 20 10 - - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali manje od 60%

0405 20 30 - - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelazi 75%

1517 Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla
ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i
njihovih frakcija iz tar. broja 15.16: 500 tona

1517 10 - Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

1517 90 - Ostalo:

1517 90 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

- - Ostalo

1517 90 93 - - - jestive mješavine ili preparati za oslobađanje plijesni

2201 Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodanog
šećera ili drugih sladila ili aromatizaciju; led i snijeg: 3.500 tona

2201 10 - Mineralne vode i gazirane vode

2205 Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili tvarima za aromatizaciju 300 hl

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i
ostala alkoholna pića: 50 hl

ex 2208 90 33 - - - - rakija od šljive (šljivovica)

ex 2208 90 38

2402 Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana: 25 tona

2402 20 - Cigarete koje sadrže duhan

2402 90 00 - Ostale

2403 Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan;
duhanski ekstrakti i sokovi: 30 tona

2403 10 - duhan za pušenje, s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana bilo u kojem odnosu

Tablica 3: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku roba podrijetlom iz Zajednice

Bilješka: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primjenjivat će se koncesije kako je navedeno u nastavku. Veličina carinskih kvota povećavat će se godišnje u godinama 2003., 2004., 2005. i 2006. za 10% od kvote u 2002. godini. Carine koje će se primjenjivati na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u godinama 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. na 90, 80, 65, 55 i 40% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

Kvota u Carine na uvoz unutar

KN oznaka Opis 2002. g. kvote (% od MFN-a)

(tone) 2002 2003 2004

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

170490 - Ostali 500 50 0

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 1.400 45 22,5 0

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili
bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate,
rižin papir i slični proizvodi 1.600 45 22,5 0

2105 00 Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka
kakaa 700 45 22,5 0

2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom
ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna
pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 2009 9.000 50 25 0

 

PROTOKOL 4.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM« I NAČINI UPRAVNE SURADNJE

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Protokola:

(a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

(c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

(e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u Zajednici odnosno Hrvatskoj u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

(g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u Zajednici ili u Hrvatskoj;

(h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i) »dodana vrijednost« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge ugovorne stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u Zajednici ili Hrvatskoj;

(j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

(k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OPĆI UVJETI

1. Za potrebe provedbe ovoga Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Zajednice:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5. ovoga Protokola;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Zajednici, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u Zajednici dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola.

2. Za potrebe provedbe ovog Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Hrvatske:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj u smislu članka 5. ovoga Protokola;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Hrvatskoj, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal u Hrvatskoj podvrgnutoj dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola.

Članak 3.

DVOSTRANA KUMULACIJA U ZAJEDNICI

Materijal podrijetlom iz Hrvatske smatrat će se materijalom podrijetlom iz Zajednice kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

Članak 4.

DVOSTRANA KUMULACIJA U HRVATSKOJ

Materijal podrijetlom iz Zajednice smatrat će se materijalom podrijetlom iz Hrvatske kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

Članak 5.

PROIZVODI DOBIVENI U CIJELOSTI

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u Zajednici ili Hrvatskoj:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

(b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Hrvatske;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

(h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih; (j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j);

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u jednoj od država članica ili u Hrvatskoj;

(b) koji plove pod zastavom jedne od država članica ili Hrvatske;

(c) koji se u omjeru od najmanje 50% nalaze u vlasništvu državljana država članica ili Hrvatske, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani država članica ili Hrvatske i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima spomenutih država;

(d) čiji su zapovjednik i časnici državljani država članica ili Hrvatske;

i

(e) u čijem osoblju najmanje 75% otpada na državljane država članica ili Hrvatske.

Članak 6.

DOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Sporazumom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

(a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10% tvorničke cijene tog proizvoda;

(b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se uz iznimku slučajeva koji su predviđeni člankom 7.

Članak 7.

NEDOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

(a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

(h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

(n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

(p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu bilo u Zajednici ili Hrvatskoj.

Članak 8.

KVALIFIKACIJSKA JEDINICA

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

PRIBOR, ZAMJENSKI DIJELOVI I ALATI

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

SETOVI

Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15% cijene seta fco tvornica.

Članak 11.

NEUTRALNI ELEMENTI

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

NAČELO TERITORIJALNOSTI

1. Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u Zajednici ili u Hrvatskoj.

2. Ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz Zajednice ili iz Hrvatske, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena;

i

(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan Zajednice ili Hrvatske obavljeni na materijalu koji je iz Zajednice ili iz Hrvatske izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

(a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u Zajednici ili u Hrvatskoj ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7.; i

(b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvjezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala;

i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan Zajednice ili Hrvatske primjenom doredaba ovoga članka ne prelazi 10% cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan Zajednice ili Hrvatske. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Zajednice ili Hrvatske, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan Zajednice ili Hrvatske, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6., stavak (2).

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlje 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan Zajednice ili Hrvatske obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

IZRAVNI PRIJEVOZ

1. Povlašteni tretman predviđen Sporazumom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između Zajednice i Hrvatske. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija trećih zemalja osim Zajednice i Hrvatske.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava;

i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

IZLOŽBE

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u nekoj trećoj zemlji osim Zajednice i Hrvatske, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Sporazuma, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz Zajednice ili Hrvatske u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili u Hrvatskoj;

(c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu;

i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

ZABRANA POVRATA CARINE ILI IZUZEĆA OD CARINE

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske, za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u Zajednici ili Hrvatskoj neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u Zajednici ili Hrvatskoj primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe koje se s istovjetnim učinkom primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavaka 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8., stavak 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 10., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Sporazum primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Sporazuma.

6. Bez obzira na stavak 1. Hrvatska može primjenjivati sustav povrata ili izuzeća od carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koji se primjenjuje na materijal uporabljen u proizvodnji proizvoda s podrijetlom, ovisno o ovim odredbama:

(a) carinska stopa od 5% ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlje od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranoga sustava;

(b) carinska stopa od 10% ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

7. Odredbe ovoga članka primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine. Odredbe stavka 6. primjenjivat će se do 31. prosinca 2005. godine i mogu biti preispitane uz obostranu suglasnost.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OPĆI UVJETI

1. Povlastice koje su predviđene odredbama ovoga Sporazuma primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice odnosno Hrvatske pri njihovu uvozu u Hrvatsku odnosno Zajednicu po predočenju:

(a) potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.;

ili

(b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave čiji je tekst sadržan u Dodatku IV., i koji izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati (u daljnjem tekstu: »izjava na računu«).

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Sporazuma, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Sporazum i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti države članice ili Hrvatske ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde također su dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

NAKNADNO IZDANE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Bez obzira na članak 17., stavak (7), potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFŘLGENDE«, »EKDOQEN EK TWN YSTEPWN«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »NAKNADNO IZDANO«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR. 1.

Članak 19.

IZDAVANJE DUPLIKATA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR. 1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANTIGPAFO«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1 NA TEMELJU PRETHODNO IZDANOGA ILI POPUNJENOGA DOKAZA O PODRIJETLU

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u Zajednici ili Hrvatskoj, izvorni dokaz o podrijetlu zamijenit će jedna ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u Zajednici ili Hrvatskoj. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

UVJETI ZA DAVANJE IZJAVE NA RAČUNU

1. Izjavu na računu iz članka 16., stavak 1., točka (b) smije izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.,

ili

(b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

OVLAŠTENI IZVOZNIK

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika (u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«) koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Sporazumom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

VALJANOST DOKAZA O PODRIJETLU

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni na carinjenje prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PODNOŠENJE DOKAZA O PODRIJETLU

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Sporazuma.

Članak 25.

UVOZ U DJELOMIČNIM POŠILJKAMA

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IZUZEĆA OD DOKAZIVANJA PODRIJETLA

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

DOKAZNE ISPRAVE

Isprave navedene u članku 17., stavak (3) i članku 21., stavak (3), koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili Hrvatskoj kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(c) isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili Hrvatskoj kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u Zajednici ili Hrvatskoj u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u Zajednici ili Hrvatskoj u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

ČUVANJE DOKAZA O PODRIJETLU I DOKAZNIH ISPRAVA

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17., stavak (3).

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21., stavak (3).

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17., stavak (2).

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

NEPODUDARNOST I FORMALNE POGREŠKE

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprava ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

IZNOSI ISKAZANI U EURIMA

1. Za primjenu odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), i članka 26., stavak (3), u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, države članice ili Hrvatska jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), ili članka 26., stavak (3), pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila Zajednica ili Hrvatska.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu. Ti će se iznosi prosljeđivati Komisiji Europskih zajednica do 15. listopada, a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Komisija Europskih zajednica obavijestit će Hrvatsku o odgovarajućim iznosima.

4. Hrvatska može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5%. Hrvatska može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15% u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Privremeni odbor na zahtjev Zajednice ili Hrvatske. Pri preispitivanju Privremeni odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

GLAVA VI

ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

UZAJAMNA POMOĆ

1. Carinske će vlasti država članica i Hrvatske jedne drugima preko Komisije Europskih zajednica dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, Zajednica i Hrvatska će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu roba EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

PROVJERA DOKAZA O PODRIJETLU

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola. U slučaju da su primijenjene odredbe o kumulaciji u skladu s člancima 3. i 4. ovoga Protokola, a u vezi s člankom 17., stavak (3), odgovor će biti popraćen i kopijom (kopijama) predmetne potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 33.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Privremenom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

KAZNE

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

SLOBODNE ZONE

1. Zajednica i Hrvatska će preuzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su prizvodi podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

GLAVA VII.

CEUTA I MELILLA

Članak 36.

PRIMJENA PROTOKOLA

1. Pojam »Zajednica« iz članka 2. ne obuhvaća Ceutu i Melillu.

2. Proizvodi podrijetlom iz Hrvatske pri uvozu u Ceutu ili Melillu uživat će u svakom pogledu isti carinski režim koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Zajednice u skladu s Protokolom 2. Ugovora o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Hrvatska će na uvoz proizvoda koji su obuhvaćeni Sporazumom i koji su podrijetlom iz Ceute i Melille primjenjivati isti carinski režim koji je odobren za proizvode koji se uvoze i koji su podrijetlom iz Zajednice.

3. Za potrebe primjene stavka 2. u pogledu proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille primjenjivat će se odredbe ovoga Protokola mutatis mutandis i pod posebnim uvjetima koji su navedeni u članku 37.

Članak 37.

POSEBNI UVJETI

1. Pod uvjetom da su izravno prevezeni u skladu s odredbama članka 13. smatrat će se:

(1) proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b) proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli u čijoj su proizvodnji uporabljeni proizvodi različiti od proizvoda navedenih u točki (a), pod uvjetom:

(i) da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola;

ili

(ii) da su ti proizvodi podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice u smislu ovoga Protokola, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

(2) proizvodima podrijetlom iz Hrvatske:

(a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj;

(b) proizvodi dobiveni u Hrvatskoj u čijoj su proizvodnji uporabljeni proizvodi različiti od proizvoda navedenih u točki (a), pod uvjetom:

(i) da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola;

ili

(ii) da su ti proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili Zajednice u smislu ovoga Protokola, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu iz članka 7., stavak 1.

2. Ceuta i Melilla smatrat će se jedinstvenim teritorijem.

3. Izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik u polje 2. na potvrdi o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu navest će »Hrvatska« i »Ceuta i Melilla«. Povrh toga, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, tu će činjenicu navesti u polju 4. na potvrdi o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu.

4. Za primjenu ovoga Protokola u Ceuti i Melilli bit će nadležne španjolske carinske vlasti.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

IZMJENE I DOPUNE PROTOKOLA

Odluku o izmjenama i dopunama ovoga Protokola može donijeti Privremeni odbor.

DODATAK I

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U DODATKU II.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u Hrvatskoj ili u Zajednici.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja br. 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40% cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Hrvatskoj na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Hrvatskoj. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrinjavanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3. Ne dirajući u napomenu 3.2., kad pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnoga broja«, može se uporabiti i materijal iz istoga tarifnoga broja kojemu pripada i proizvod, podložno možebitnim konkretnim ograničenjima koja su sadržana u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja...« znači da se može uporabiti samo materijal razvrstan pod isti tarifni broj kao proizvod čiji se opis razlikuje od opisa koji je naveden u stupcu 2. na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu klasu proizvoda dopuštena uporaba samo one pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se podaci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50 do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10% ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3. i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti do 10% težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10% ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20%.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30%.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8% cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja1;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tbr. 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja2;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija;

(k) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85% sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(l) samo u odnosu na proizvode iz tbr. 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(m) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 2500C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tbr. ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(n) samo u odnosu na loživa ulja iz tbr. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30% tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 3000 C pomoću metode ASTM D 86;

(o) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tbr. ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

7.3. Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

  Poglavlje 01

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 moraju biti cjelovito dobivene

 

Poglavlje 02

Meso i drugi jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 1 i 2 moraju biti cjelovito dobiveni

 

Poglavlje 03

Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni

 

Ex Poglavlje 04

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 4 moraju biti cjelovito dobiveni

 

0403

Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća ili kakaa

Proizvodnja u kojoj:

- materijali upotrijebljeni iz poglavlja 4 moraju biti cjelovito dobiveni;

- upotrijebljeni sok od voća (osim ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz 2009 mora biti cjelovito dobiven;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

 

Ex poglavlje 05

Proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 5 moraju biti cjelovito dobiveni

 

Ex 0502

Čekinje i dlake pitome ili divlje svinje, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Poglavlje 06

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

- materijali upotrijebljeni u poglavlju 6 moraju biti cjelovito dobiveni;

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 07

Jestivo povrće, korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 7 moraju biti cjelovito dobiveni

 

Poglavlje 08

Jestivo i koštuničavo (lupinasto) voće; kore agruma, dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

- voće i koštuničavo voće upotrijebljeni moraju biti cjelovito dobiveni;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

 

Ex Poglavlje 09

Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim:

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 9 moraju biti cjelovito dobiveni

 

0901

Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

  

0902

čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 0910

Mješavine začina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

Poglavlje 10

Žitarice

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 10 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, inzulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz 0714 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex 1106

Brašno i krupica od osušenoga mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar.br. 0708

 

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i glomazna stočna hrana

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 12 moraju biti cjelovito dobiveni

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole (na primjer balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zguščivaći, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani

   

- sluzi i zguščivaći dobiveni iz biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zguščivaća

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 14 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 15

Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihova razlaganja; prerađene jestive masti; životinjski i biljni voskovi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tar.br. 02.09 ili 15.03

   

- Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz 0506

  

- ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz 0207

 

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03

   

- Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0201,0202 ili 0204 ili 0206 ili od kostiju iz 0506

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2 moraju biti cjelovito dobiveni

 

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

   

- čvrste frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1504

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex 1505

Rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz 1505

 

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

   

- čvrste frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1506

   

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2 moraju biti cjelovito dobiveni

 

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije

   

- sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, “babassu” ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak od mirike i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu, ne za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

  

- čvrste frakcije osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja iz drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobivene

 

1516

Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogeenirani, interesterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2, moraju biti cjelovito dobiveni

- sve upotrijebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobiveni. Međutim materijali iz tar.br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

 

1517

Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516,

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4, moraju biti cjelovito dobiveni;

- sve upotrijebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobiveni: ipak materijali iz tar.br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

 

Poglavlje 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

Proizvodnja od životinja iz poglavlja 1: Svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 17

Šećer i proizvodi od šećera, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju , aromatizirana ili obojana

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel

   

- kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz 1702

  

- ostali šećeri u krutom stanju, aromatizirani ili obojani

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodacima za aromu ili boju

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz različitog tarifnog broja od tarifnog broja proizvoda;

- vrijednost ostalih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz različitog tarifnog broja od tarifnog broja proizvoda;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez dodanog kakao praha ili s dodanim kakao prahom u količini manjoj od 40% po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tar.br. 0401 do 0404 bez dodanog kakao praha ili s dodanim kakao prahom u količini manjoj od 5% po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu;

   

- sladni ekstrakt

Prerada žitarica iz poglavlja 10

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost ostalih upotrijebljenih materijala iz pogl. 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, “coucous” (kuskus) pripremljeni ili nepripremljeni

   

- koji sadrže 20% ili manje mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca mekušaca

Proizvodnja u kojoj upotrijebljene žitarice i njihovi derivati(osim tvrdoga žita i njihovih derivata), moraju biti cjelovito dobiveni

  

- koji sadrže više od 20% mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj:

- sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata) moraju biti cjelovito dobiveni

- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni

 

1903

Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja od krumpirova škroba iz tbr. 1108

 

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna i pogače) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz 1806;

- u kojoj sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim pšenice durum i njenih derivata i kukuruza Zea indurata) moraju biti cjelovito dobiveni [1];

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije prelaziti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih iz poglavlja 11

 

ex Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća, koštuničavog (lupinastog) voća i ostalih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja u kojoj sve voće, koštuničavo voće i povrće mora biti cjelovito dobiveno

 

ex 2001

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi povrća koji sadrže 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 2004 i ex 2005

Krumpir u obliku brašna, pogače ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

  

2006

 

Povrće, voće, orasi, kore od voće i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (osušeno, preliveno ili kristalizirano)

 

Proizvodnja u kojoj vrijedonost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

  

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od koštuničavog (lupinastog) voća dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 2008

- Koštuničavo (lupinasto) voće, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenog cjelovito dobivenog jezgričavog voća i uljnatog sjemenja pravog podrijetla iz 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

  

- ostalo osim voća i jezgričavog voća, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća nefermentirani I bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za

Zaslađivanje;

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 21

Razni prehrambeni proizvodi osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate čaja, pržena cikorija i drugi nadomjesci kave

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- upotrijebljena cikorija mora biti cjelovito dobiveni

 

2103

Umaci i preparati za umake; miješani začini I miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

   

- preparati za umake i pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljenu gorušicu

  

- brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 2104

Juhe i mesne juhe i preparati za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 22

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- upotrijebljeno grožđe i bilo koji materijal dobiven iz grožđa mora biti cjelovito dobiven

 

2202

     

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezakoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar.br. 2009

   

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica;

- upotrijebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete te grejpa) moraju biti cjelovito dobiveni

  

2207

 

Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

Proizvodnja:

- od materijala koji nisu razvrstani u tbr. 2207 ili 2208.

- u kojoj sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa moraju biti cjelovito dobiveni ili ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

  

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

- od materijala koji nisu razvrstani u tar.br. 2207 ili 2208;

- u kojoj sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa moraju biti cjelovito dobiveni ili ako svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

 

ex poglavlje 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 2301

Brašno, prah, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine za namakanje), što sadrže u suhoj tvari više OD 40% proteina

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni kukuruz mora biti cjelovito dobiven

 

ex 2306

Pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, što sadrže više od 3% maslinova ulja

Proizvodnja u kojoj upotrijebljene masline moraju bit cjelovito dobivene

 

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja

Proizvodnja u kojoj:

- upotrijebljene žitarice, šećer, melasa, meso ili mlijeko moraju biti cjelovito dobiveni;

- svi materijali iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni

 

ex poglavlje 24

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim za;

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24 moraju biti cjelovito dobiveni

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrijebljena neprerađeng duhana ili otpadaka duhana iz tbr.2401 mora biti cjelovito dobiveno

 

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrebljena neprerađeng duhana ili otpadaka duhana iz tbr.2401 mora biti cjelovito dobiveno

 

ex poglavlje 25

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra; vapno i cement, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

 

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečena dolomita

 

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja u kojoj se dopušta upotreba materijala samo iz drugoga tarifnog broja od tar.br. proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

 

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali ne smiju premašiti 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

 

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

 

Poglavlje 26

Rude, troske i pepeli

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex Poglavlje 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom uglje-nih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na tempe-raturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa [2]

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog taf.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 2709

Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacije bitumenskih materijala

 

2710

Naftna ulja I ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa2

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog taf.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

2712

Vazelin; parafin, mikro-kristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni

voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa2

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali

moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 2

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski I uljni škriljevci i terpijesak; asfaltiti i asfaltne stijene:

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, “cutback”):

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar.br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

Ex poglavlje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tar.br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istog tar.br. pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica

Ex 2805

”Mischmetall”

Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijal ne prelazi 50% cijene proizvoda fco-tvornica

 

Ex 2811

sumporni trioksid

Proizvodnja iz sumpornog dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

Ex 2840

Natrijevi perborati

Proizvodnja iz disodium tetraborata pentahidrat

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ex poglavlje 29

Organski kemijski spojevi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ex 2901

Aciklički ugljikovodici što ih se upotrebljava kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

Ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulena), benzeni, tolueni i ksileni, upotrijebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

Ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tar. br., te od etanola ili glicerina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz 2905: Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti samo ako njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2915

Zasićene aciklične mono-karbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i peroksid-kiseline; njihovi halogeni, sulfo-nitro ili nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Ex 2932

- interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

- ciklični acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (heteroatomima)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ex poglavlje 30

Farmaceutski proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

   

- proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- ostalo:

   

- ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- životinjska krv pripremljena za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina i serum globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- Hemoglobin, globulin od krvi i serum-globulin

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006):

   

- dobiveni iz amikacina iz tar.br. 2941

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tbr. 3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tbr. Različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tbr. 3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 31

Gnojiva, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar.br. mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa: dušik, fosfori i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili pakiranjima do 10 kg bruto mase, osim:

- natrij-nitrata

- kalcij-cianomida

- kalijeva sulfata

- magnezium kalium sulfata

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati: pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim za:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tbr. mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3205

Lak boje; preparati na osnovi lak boja navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje1

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tbr., osim tbr. 3203, 3204 i 3205.Međutim materijali iz tbr. 3205 se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički i toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tbr. mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolue; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstakcijom eteričnih ulja pomću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite “grupe”2 ovog tar.br. Međutim, materijali iste grupe mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ex poglavlje 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, “zubarski voskovi” te zubarski preparati na osnovi sadre, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ex 3403

Sredstva za podmazivanje koji po masi sadrže manje od 70% naftnog ulja ili ulja od bituminoznih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa [4]

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

   

- na osnovi parafina, naftnih voskova ,voskova od bituminoznih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja,osim:

- hidrogenih ulja koja imaju svojstva voskova iz 1516,

- kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tar.br. 3823

- materijali iz tar.br. 3404

 

Međutim, ti materijali se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njhova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila, enzimi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505

Dekstrini i ostali modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila od škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

   

- škrobni eteri i esteri

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br., uključujući i ostale materijale iz 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

- ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br., uključujući i ostale materijale iz 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3507

Pripremljeni enzimi, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% prijednost proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforičke smjese; zapaljivi preparati

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni u kasetama ili bez kaseta

   

- film za kolor fotografiju, u kasetama

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tar.br. 3702 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

- ostali

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ii 3702

Međutim, materijali iz tar.br. 3701 i 3702 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost skupa ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702

Fotografski filmovi u smocima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u smocima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva od 3701 do 3704

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 38

Razni proizvodi kemijske industrije, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog OD broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801

- koloidni grafit u otopini ulja i polukoloidni grafit; karbonska pasta za elektrode

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije prijeći 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

  

- grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz tar.br. 3403 ne smije premašiti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3805

Alkohol sulfatnog terpentina, prečišćeni

pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3806

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3807

Katran od drva (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnoga katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakirani za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi ( npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, nespomenuta i neobuhvaćena na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površina; talatelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; prašci i paste za lemljenje i zavarivanje; koje se sastoje od kovina i drugih materijala; praparati koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšavači viskoznosti, preparati za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja:

   

-Pripremljeni dodaci za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar.br. 3811ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostali

Proizvodnja u kojo vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije, složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; preparati za sprječavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase:

Proizvodnja u kojo vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3813

Preparati i punila za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za upotrebu u elektronici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi, naftnog ulja, ili ulja dobivenih OD bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tar.br. 3002 ili 3006

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi

   

-Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije.

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda

  

- industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tar.br. 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre, kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje OD mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

   

- Slijedeće iz ovog tarifnog broja:

Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

Sorbitol osim sorbitola iz tar. br. 2905

Sulfonat nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, nastavak amonija ili etanolimina; tiofeniziriane sulfonske kiseline ulja dobivenih od bitumenskih ruda i njihove soli

Razmenjivači iona

Sušači vakumskih cijevi

Alkalinizirani željezni oksidi za pročišćavanje plina

Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

Fusel-ulje i Dippel-ulje

Mješavine soli što sadrže rezne anione

Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali moraju biti unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar.br. mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

3901 do 3915

Plastične tvari u primarnim-oblicima, strugotine i ostaci plastičnih tvari, osim proizvoda ex 3907 i 3912 za koje važe pravila u nastavku:

   

- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica[5]

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

 

- ostalo

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica 1

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3907

Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril - butadien-styrene kopolimera (ABS)

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali moraju biti unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar.br. mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica 1

  

- poliester

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja iz policarbonata tetrabroma (bisfenol A)

 

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima

Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastike, osim proizvoda iz ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede slijedeća pravila:

   

- ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drukčije no četvrtasto ili pravokutno i ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

 

- Ostalo:

   

- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica [6]

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica1

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrijebljenih materijala iz koji su razvrstani unutar istog tbr. kao i proizvod, ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3920

Ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

 

- listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala koji su razvrstani unutar istog tbr. kao i proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona[7]

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:

Proizvodna u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani u različiti tarifni broj od proizvoda

 

ex 4001

Laminirane ploče ili krep guma za potplate

Laminiranje listova prirodnoga kaučuka

 

4005

- Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodne gume, ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

4012

Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama i izmjenjivi protektori i štitnici od gume:

   

- Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

  

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim 4011 ili 4012

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

 

ex poglavlje 41

Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje ovčjih i janjećih koža sa vunom

 

4104 do 4107

Koža, bez dlake ili vune, osim kože iz tar. br. 4108 ili 4109

Ponovno štavljenje koža

ili

prerada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz različitog tar.br. od broja proizvoda

 

4109

Lakirana koža i lakirana slojevita koža , metalizirana koža

Prerada koža iz 4104 do 4107 pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 42

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex poglavlje 43

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

   

- nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

  

- ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

 

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz 4302

 

ex poglavlje 44

Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali klasificirani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 4403

Drvo, grubo, četvrtasto tesano

Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog

 

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem,glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem,ravno brušeno ili zupčasto spojeno, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

 

ex 4408

Listovi furnira i listovi za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, sječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno

Spajanje, blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

 

ex 4409

Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba ili lica, brušeno ili zupčasto spojeno

   

- brušeno ili zupčasto spojeno

Brušenje ili zupčasto spajanje

  

- rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4410 do 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4415

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

 

ex 4416

Drvene bačve, burad, kace, vjedra, i drugi bačvarski proizvodi i dijelovi

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

 

ex 4418

- Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali moraju biti iz različitog tar. broja od broja proizvoda. Mogu se pak upotrijebiti celulozne daske od drva, “šingle” i “šejl”

  

- Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz 4409

 

ex poglavlje 45

Pluto i proizvodi od pluta, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz 4501

 

Poglavlje 46

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

Poglavlje 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex poglavlje 48

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex 4811

Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

 

4816

Karbon-papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tar. broja 4809), matrice za umnožavanje I offset-ploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

 

4817

Poštanske omotnice (koverte), pisma omotnice (koverte), dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, OD papira ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 4818

Toaletni papir

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47

 

ex 4819

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 4820

Blokovi listovnog papira

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 4823

Ostali papiri, kartoni, celulozna vata te listovi I vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz glave 47

 

ex poglavlje 49

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

4909

Poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, sa ili bez poštanskih omotnica (koverti) ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzevši 4909 ili 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendarske blokove:

   

“Vječiti” kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi što nije ni papir ni karton

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali obvezno iz tar.br. koji je različit od broja proizvoda,

- vrijednost svih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzevši 4909 i 4911

 

ex poglavlje 50

Svila, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), grebani ili češljani

Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka

 

5004 do ex5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Proizvodnja iz[8]:

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

-materijali od kojih se radi papir

 

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

   

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne

pređe 1

  

- ostalo

Proizvodnja iz:1

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

  

ex poglavlje 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda.

 

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Proizvodnja iz[9]:

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje,

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

-materijali od kojih se radi papir

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

   

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe1

  

- ostalo

Proizvodnja iz:1

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

  

ex poglavlje 52

Pamuk, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar različitog tar. broja proizvoda

 

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Proizvodnja iz[10]:

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

-materijali od kojih se radi papir

 

5208 do 5212

Pamučne tkanine

   

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe 1

  

- ostalo

Proizvodnja iz: 1

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

  

ex poglavlje 53

Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa i tkanine od papirne pređe, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

5306 do 5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, papirna pređa

Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

-materijali od kojih se radi papir

 

5309 do 5311

Tkanina od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanina od papirnih vlakana:

- koja sadrži gumene niti

  

Proizvodnja od jednonitne pređe1

  

- ostalo

Proizvodnja iz: 1

- kokosove pređe

- jutene pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetskih filamenata

Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

-materijali od kojih se radi papir

 

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetske filament pređe

   

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe[11]

  

- ostalo

Proizvodnja iz: 1

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

5501 do 5507

Umjetna ili sintetska rezana vlakna

proizvodnj od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetskih rezanih vlakana

Proizvodnja iz:1

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostalih prirodna vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

-materijala od kojih se radi papir

 

5512 do 5516

Tkanina od umjetnih ili sintetskih rezanih vlakana

   

- koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od od jednonitne pređe 1

  

- ostalo

Proizvodnja iz: 1

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

Ex poglavlje 56

Vata, pust i netkani materijal; specijalna pređa, konopi, užad, konopci i kabeli i proizvodi od njih

Proizvodnja iz[12]:

- kokosove pređe,

- prirodnih vlakana

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

 

5602

Pust, uključujući impregniran, prevučen, laminiran:

   

- Iglani pust

Proizvodnja od1 :

- prirodnih vlakana,

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz 5402,

- rezano polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506 ili

- filament kučine od polipropilenskog vlakna iz 5501,

pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednosti ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

   

- ostalo

Proizvodnja iz: 1

- prirodnih vlakana

- rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5604

Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz 5404 i 5405, impregnirani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:

   

- nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri koje nisu prekrivene tkaninom

  

- ostalo

Proizvodnja iz[14]:

- prirodnih vlakana negrebenanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

 

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpci ili sličnoga iz 5404 ili 5405, kombinirano s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih kovinom

Proizvodnja iz 1

- prirodnih vlakana

- sintetskog i umjetnog vlakna, nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

 

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tbr. 5404 ili 5405,(osim obavijenih proizvoda iz tar. broja 5606 i obavijene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); žanila pređa (uključujući flokiranu žanila pređu); efektna pređa

Proizvodnja iz 1 :

- prirodnih vlakana

- negrebenanog i neče-šljanog, a ni drukčije obrađenog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

 

Poglavlje 57

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

   

- od iglanog pusta

Proizvodnja iz: 1

- prirodnih vlakana ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz tbr. 5402,

- polipropilensko vlakno iz tbr. 5503 ili 5506, ili

- filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tbr. 5501

pri čemu je udjel svakog monofilamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, po uvjetom da njihova vrijednosti ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

  

- od ostalog pusta

Proizvodnja iz: 1

- prirodnih vlakana negrebanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

  

- od ostalih tekstilnih materijala

Proizvodnja iz[15]

- pređe od kokosove pređe ili jute pređe

- pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog rezanog sintetičkog ili umjetnog vlakna

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

 

ex poglavlje 58

Specijalne tkanine; tafting tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

   

- kombinirane sa gumenim nitima

Proizvodnja od jednonitne pređe1

  

- ostalo

Proizvodnja iz: 1

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

5805

Tapiserije ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i konfekcionirane

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja u kojoj: - svi upotrijebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda - vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

5901

Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine ("buckram") i slične tkanine koje se upotrebljavaju u izradi šešira

Proizvodnja od prediva

 

5902

Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od najlonske pređe i ostalih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike čvrstoće:

   

- sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od prediva

  

- ostalo

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5903

Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili pokrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02

Proizvodnja iz prediva1

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

5904

Linoleum, uključujući rezani u oblike, podni pokrivači na tekstilnoj podlozi koja je premazana, prevučena ili prekrivena, uključujući rezane oblike

Proizvodnja od prediva1

 

5905

Zidne tapete od tekstila

   

- impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Proizvodnja od prediva

  

- ostalo

Proizvodnja iz[16]:

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

5906

Gumirane tekstilne tkanine osim onih iz tar. broja 59.02

   

- pletene ili kačkane tkanine

Proizvodnja iz1

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

  

Ostale tkanine od pređe na osnovi sintetskog vlakna, što sadrže više od 90% tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od kemijskih materijala

  

- ostalo

Proizvodnja iz prediva

 

5907

Tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za kazališne kulise, tkanine za atelje i slične svrhe

Proizvodnja iz prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; impregnirane ili neimpregnirane

   

- čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali različitog tarifnog broja od onog broja kojeg je proizvod

 

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu

   

- diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tar. broja 5911

Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

  

- Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugli, beskonačni ili sa jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkani sa više osnova i/ili potki iz 5911

Proizvodnja iz[17]:

-kokosove pređe

-slijedećih materijala

- pređe od politetraflouroetilena[18]

- predivo, višenitno, od poliamida, presvučeno, impregnirano ili prekriveno fenolskom smolom,

- predivo od sintetičke tekstilno vlakno aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,

- monofil od politetrafloureotilena[19]:

- predivo od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,

- predivo od stalkenih vlakana, presvučeno fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom[20]:

- copoliester monofilament I smola tereftalične kiseline I 1,4 cikloheksanedimetanol I isoftalična kiselina,

- prirodna vlakna

- umjetna vlakna nečešljana i nevlačena niti drukčije pripremljena za pređu, ili

- kemijski materijali i tekstilna pulpa

  

- ostalo

Proizvodnja iz1

- kokosove pređe

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

 

Poglavlje 60

Pleteni ili kačkani materijali

Proizvodnja iz [21]

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije obrađenih za pređenje , ili

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

 

Poglavlje 61

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani

   

- dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u krojne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od prediva 1,2

  

- ostalo

Proizvodnja od 1

- prirodnih vlakana

- rezanih sintetskih ili umjetnih vlakana, negrebanih ni češljanih, ni drukčije obrađenih za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

Ex poglavlje 62

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih, osim:

Proizvodnja od prediva 1,2

 

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 i

ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

Proizvodnja od prediva1

ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

 

ex 6210

i

ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva 1

ili Proizvodnja OD nepresvučenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

 

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, ešarpe, marame, koprene i slični proizvodi

   

- vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva1,2

Ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40%2

  

- ostalo

 

Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena prediva 1,2

Ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) gdje vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premašuje 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

 

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212

   

- vezeni

Proizvodnja od prediva[22]

ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

  

- protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva 1

ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1

  

- pribor za ovratnike i orukvice, razrezano

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali su razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost upotrijebljenog materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja od prediva 1

 

Ex Poglavlje 63

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od proizvoda

 

6301 do 6304

Pokrivači, posteljno rublje, itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za uređenje stana:

   

- od pusta, od netkanog materijala

Proizvodnja od 2

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

  

- ostali:

   

- vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva1,2

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih) s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40%

  

- ostalo

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva1,2

 

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Proizvodnja od3:

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

 

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra (za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila); proizvodi za kampiranje:

   

- od netkanog materijala

Proizvodnja od 1,3

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

  

- ostalo

Proizvodnja od jednostavne nebijeljene pređe 1,3

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređe, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta, ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez pravoga podrijetla, ako njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% u cijeni seta fco tvornica

 

ex poglavlje 64

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz 6406

 

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornjište koje je pričvršćeno ili ne na potplat osim na vanjski potplat); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 65

Šeširi, kape I ostala pokrivala glave i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

6503

Šeširi i druga pokrivala glave, pusteni, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. broja 65.01, uključujući i podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana [23]

 

6505

Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih metražnih materijal (osim od vrpci), uključujući podstavljene ili urkašene; mreže za kosu bilo od kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana 1

 

ex poglavlje 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

6601

Kišobrani, suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 67

Perje i paperje; preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 68

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 6803

Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca

Proizvodnja od obrađena škriljevca

 

ex 6812

Proizvodi od azbesta ili mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući i aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

 

Poglavlje 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 70

Staklo i stakleni proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 7003

ex 7004 i

ex 7005

Staklo bez nereflektirajućeg sloja

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7006

Staklo iz tar. broja 7003, 7004 i 7005, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano, ili drukčije obrađeno, neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima:

- postakljena podloga obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljivim, u skladu sa SEMII standardom[24]

- ostalo

   

Proizvodnja od materijala (podloge) iz tarifnog broja 7006

Proizvodnja od materijala iz tbr. 7001

 

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitoga stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7008

Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7009

Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7010

Opletene boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnic, stakleni, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerve; čepovim, poklopci i ostali zatvarači, stakleni

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda

ili

rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

 

7013

Stakleni proizvodi koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, u toaletene svrhe, u uredima, proizvodi za unutarnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 i 7018)

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda

ili

rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši štampanje svile) puhanih staklenih proizvoda, ako vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne premaši 50% vrijednost gotova proizvoda fco tvornica

 

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

- neobojenih svitaka, roving prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili od

- staklene vune

 

ex poglavlje 71

Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 7101

Biseri, prirodni ili kultivirani, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 7102

ex 7103 i

ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Proizvodnja iz neobrađenih dragulja ili poludragulja

 

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

   

- neobrađene

Proizvodnja od materijala što nisu uvršteni u 7106, 7108 ili 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

  

- poluobrađena ili u prahu

Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih kovina

 

ex 7107,

ex 7109 i

ex 7111

Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku

Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetskih ili rekonstruiranih)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

7117

Imitacije draguljarskih predmeta

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih materijala ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 72

Željezo i čelik, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika

Proizvodnja od materijala iz 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

 

7208 do 7216

Valjani ravni proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika

Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7206

 

7217

Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz 7207

 

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, šipke i profili od nerđajućega čelika

Proizvodnja od nerđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7218

 

7223

Hladno dobivena žica od nerđajućega čelika

Proizvodnja od poluproizvoda od nerđajućega čelika iz 7218

 

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipka, nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od nelegirana čelika u ingorima i drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224

 

7229

Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda ostalih legiranih čelika iz 7224

 

ex poglavlje 73

Proizvodi od željeza i čelika, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 7301

Žmurje (talpe)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosjeka, od željeza ili čelika; trčnice, tračnice-vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi križanja li skretnica, pragovi, vezice, tračničke stolice, klinovi tračničkih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke i drugi dijelovi specijalno konstruirani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz 7206

 

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova

Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala čija vrijednost ne prelazi 35% cijene proizvoda fco tvornica

 

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi , rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali unutar tar.br. različitog od proizvoda. Međutim, zavarene kutove, kalupe i profile iz 7301 ne smije se upotrijebiti

 

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz 7315 ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 74

Bakar i bakreni proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50%cijene proizvoda fco tvornica

 

7401

Bakrenac, cement bakar (precipitat bakar)

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

7402

Nerafinirani bakar; bakrene sonde za elektrolitičku rafinaciju:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

7403

Rafinirani bakar i slitina bakra, sirovi

   

- rafinirani bakar

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

  

- slitine bakra i rafinirani bakar koji sadrži druge elemente

Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina

 

7404

Otpaci i ostaci, bakreni

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

7405

Predslitine bakra

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 75

Nikal i proizvodi od nikla, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50%cijene proizvoda fco tvornica

 

7501 do 7503

Niklov kamenac, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl; otpaci i ostaci nikleni

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 76

Aluminij i aluminijski proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

7601

Aluminij, sirovi

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda i;

- vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica ili Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegirana aluminija ili od otpadaka aluminija

 

7602

Optaci i ostaci od aluminija

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex 7616

Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine - aluminija

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda: Međutim, smije se upotrijebiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvode za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ako i ekspandiranu kovinu aluminija

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 77

Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS

  

ex poglavlje 78

Olovo i olovni proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

 

7801

Sirovo olovo

   

- rafinirano olovo

Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili “obrađeno” olovo

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 se mogu koristiti

 

7802

Ostaci i otpaci, olovni

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 79

Cink i proizvodi od cinka, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda,

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

 

7901

Cink, sirovi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 se mogu koristiti

 

7902

Ostaci i otpaci, od cinka

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 80

Kositar i kositreni proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda - vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednost proizvoda fco tvornica

 

8001

Kositar, sirovi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 se mogu koristiti

 

8002 i 8007

Ostaci i otpaci od kostira, ostali proizvodi od kositra

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

Poglavlje 81

Ostale obične kovine, kermeti, proizvodi od njih

   

- ostale obične kovine, sirove, i proizvodi od njih, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala razvrstani unutar istog tarifnog broja ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

ex poglavlje 82

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina, osim

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

8206

Alati iz dva ili više tarifnih brojeva 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja u kojoj su upotrijebljeni materijali obvezno iz različita tar. broja no što su brojevi od 8202 do 8205: Međutim, alate iz 8202 do 8205 može se upotrijebiti u sklopu setova, ako njihova vrijednost ne premašuje 15% cijene proizvoda fco tvornica

 

8207

Izmjenjivi alat za ručne sprave sa ili bez mehaničkog pogona i za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, duboko izvlačenje, kovanje, štancanje, probijanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, provlačenje, glodanje, tokarenje) uključujući matrice za vučenje ili istiskivanje kovina te alat za bušenje stijena i zemlje

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8208

Noževi i oštrice za strojeve ili mehaničke sprave

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 8211

Noževi sa oštricama, ozubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz 8208

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

 

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje i strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i rašpe za nokte)

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

 

8215

Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

 

ex poglavlje 83

Razni proizvodi od običnih kovina

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

 

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnom broja 8302 pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

 

ex 8306

Statuete i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, ostale tvari iz 8306 mogu biti upotrijebljene do 30% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8401

Nuklearni gorivi elementi

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda1

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 30% cijene konačnog proizvoda fco tvornica

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar različitog tarifnog broja osim 8403 ili 8404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8406

Turbine na vodenu i drugu paru:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s izmjeničnim ili rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8409

Dijelovi prikladni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. broja 8407 ili 8408

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8411

Turbomalazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8412

Ostali pogonski strojevi i motori

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 8413

Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 8415

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala što jesu pravog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8419

Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase i papira i kartona

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

- u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8420

Kalenderi i ostali strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8423

Vage, (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta;

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8425 do 8428

Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8429

Buldožeri, angledožeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci, samokretni

   

- cestovni valjci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostali

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; zabijala i strojevi za vađenje pilota; plugovi za snijeg i puhaljke za snijeg

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8431

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa cestovnim valjcima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala i strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije biti veća od 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući strojeve za sječenje svih vrsta

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije biti veća od 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8444 do 8447

Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 8448

Pomoćni strojevi i strojevi za uporabu sa strojevima iz tar. broja 8444 i 8445

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8452

Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tar. broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci predviđeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:

   

- strojevi za šivanje, (samo strojevi sa verižnim bodom), kad im glava teži najviše 16 kg, bez motora, ili 17 kg sa motorom

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40% u cijeni proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala za slaganje glave (bez motora) bez podrijetla, ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

- uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak moraju imati pravo podrijetlo

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8456 do 8466

Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8469 do 8472

Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

8482

Valjni ležaji

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva kovine; setovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8485

Dijelovi strojeva bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih dijelova, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 85

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8503 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8501 i 8503 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audio-frekvencijska električna pojačala; električni setovi za pojačavanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8519

Gramofoni s vlastitim pojačalom i bez vlastitog pojačala, kazetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8520

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka, uključujući aparate s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez videoprijemnika

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premaštiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8522

Dijelovi i pribor prikladni za upotrebu samo ili uglavnom s aparatima iz tar. brojeva 8519 do 8521

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8523

Pripremljene nesnimljene podloge za zvučna i slična snimanja drugih pojava, osim proizvoda iz poglavlja 37

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8524

Ploče, vrpce i ostale snimljene podloge sa zvučnim i drugim sličnim pojavama, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz poglavlja 37

   

- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8523 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8525

Odašiljači za radiotelefoniju, radiografiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8526

Radari, uređaji za radionavigaciju i radiouređaji za daljinsko upravljanje

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8527

Prijemnici za radiotelefoniju, radiotelegrafiju i radiodifuziju, uključujući i prijemnike kombinirane u istom kućištu s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premaštiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8528

Televizijski prijemnici, s ugrađenim prijemnikom za radio difuziju ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili bez njega; video monitori i video projektori

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tar. brojeva 85.25 do 85.28

   

- namijenjeni poglavito ili isključivo video-uređajima za snimanje i reprodukciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premaštiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8535 i 8536

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, opremljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tar. broja 8517

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi: fotoosjetljivi poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip ploča

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8542

Elektronski integrirani krugovi i mikrosklopovi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8541 ili 8542 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8544

Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim komponentama od kovina (npr. čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme prešanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar.br. 85.46; cijevi za električne vodiče i spojnice za njih, od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 86

Tračnička vozila i njihovi dijelovi: željeznički i tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mahanička i elektromehanička signalna oprema za promet svih vrsta, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8608

Željeznički i tramvajski tračnički sklopovi i pribor, mehanička (uključujući elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje u prometu na željeznici, tramvajima, cestama, unutarnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama i zračnim lukama; njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 87

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

8709

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, uključujući i opremljena naoružanjem i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

   

- s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra:

   

- do 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti većom od vrijednosti upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

 

- preko 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrijbljenih materijala bez podrijetla ne smije biti veća od vrijednosti upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti većom od vrijednosti upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležaja

Proizvodnja iz materijala koji nisu razvrstani unutar tar.br. 8714

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 88

Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijala iz tarifnog broja 8804

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, trupove broda iz tarifnog broja 9806 se ne smije upotrebljavati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 90

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9002

Leće, prizme, zrcala, i drugi optički elementi, od bilo kojega materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9004

Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 9005

Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja; osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9006

Fotografski aparti; osim kinematografskih kamera; fotografski blic - aparati i blic žarulje; osim žarulja s električnim paljenjem

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, sa ili bez ugrađenih aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinofotografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9014

Ostali instrumenti i aparati za navigaciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9015

Instrumenti i aparati za geodeziju, topografiju, zemljomjerstvo, niveliranje, fotogrametriju, hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9016

Vage osjetljivosti do 5 centigrama i finije, sa ili bez utega

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9017

Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i trake, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem) nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9018

Instrumenti i aparati za medicinu, kirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida;

   

- zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tar.br. 9018

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihološka testiranja, aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera;

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

9024

Strojevi i aparti namjenjeni za ispitivanje tvrdoće, vlačne i tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drva, tekstila, papira, plastičnih masa)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i spirometri, sa i bez registratora i kombinaciji tih instrumenta:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9026

Instrumenti i aparti za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućine ili plinova (npr. mjerila protoka, pokazivači razine, manometri, mjerila količine topline), osim instrumenata i aparata iz tar.br. 9014, 9015, 9028 i 9032

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refrakciometri, spektrometri, aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, diletacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:

   

- dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- gdje vrijednost svih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se razvrstavaju u tar.broj 9014 ili 9015; stroboskopi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerila iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9031

Instrumenti i aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 91

Satovi i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

9105

Ostali satovi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9109

Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani mehanizmi za satove (osobne ili druge)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje, u spomenutim granicama, upotrijebljeni materijali iz 9114 ne smiju premašiti vrijednost od 10% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9111

Kutije za osobne satove i dijelovi kućišta:

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9112

Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove i kućišta i kutije sličnog tipa za drugu robu iz ovog poglavlja i dijelovi kućišta i kutija

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za remene i narukvice

   

- od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platinirani ili presvučeni plemenitim kovinama

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

  

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 92

Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 93

Oružje i streljivo; dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 94

Pokućstvo; oprema za krevete i slični proizvodi, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nespomenuta niti uključena; svijetleći znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9401 i ex 9403

Pokućstvo od običnih kovina presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom težine do najviše 300g/m2

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za uporabu u 9401 i 9403, pod uvjetom da:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- svi ostali upotrijebljeni materijali imaju podrijetlo i razvrstani su unutar tarifnog broja različitog od 9401 ili 9403

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9405

Svjetiljke i druga svjetleća tijela, (uključujući reflektore) i njihovi dijelovi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; svjetleći znakovi, svjetleće pločice s imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom i njihovi djetlovi na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex poglavlje 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući s pogonom, zagonetke svih vrsta

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

ex 9506

- Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf štapove se mogu upotrijebiti

 

ex poglavlje 96

Razni proizvodi, osim:

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

 

9601 i 9602

Proizvodi životnjskog, biljnoga ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

 

ex 9603

Metle i četke (osim metla i metlica od pruća, bez ili sa drškom, i četki od dlake vjeverica i lasica),mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, soboslikarski ulošci i valjci; brisači za podove i pahlice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

9605

Putni setovi (neseseri) za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mota udovoljavati pravilu što bi važilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla, ali pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 15% u cijeni proizvoda fco tvornica

 

9606

    

Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

  

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

  

9608

    

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; naliv pera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 9609

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog poglavlja se mogu upotrijebiti

 

9612

Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na svicima ili u patronama; jastučići za žigove natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije

Proizvodnja u kojoj:

- svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

 

Ex 9613

Upaljači sa električnom iskrom (piezo)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 9613 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

 

Ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

 

Poglavlje 97

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

  

DODATAK III.

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Svaka potvrda bit će veličine 210 x 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m˛. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega se može prepoznati.

 

POTVRDA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

...........................................................................................

i

............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili 5. Zemlja, skupina

teritorij na kojemu se zemalja ili teritorij

proizvode smatra proizvodima na koje se roba šalje

s podrijetlom

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

    

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto- 10. Fakture

težina (kg) (neobve-

ili druga zatno)

količinska

oznaka

(litra, m3 itd.)

     

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE 12. IZJAVA IZVOZNIKA

Ovjerena deklaracija Pečat Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore

Izvozni dokument(2) spomenuta roba udovoljava uvjetima

Model .....................br. .......................... za izdavanje ove potvrde.

Carinarnica ............................................

Zemlja ili teritorij izdavanja .................

................................................................ ............................................................

................................................................ (mjesto i datum)

Datum ................................................... .............................................................

(potpis)

................................................................

(potpis)

 

1 Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

2 Popunjava se samo ako to zahtijeva propis zemlje ili teritorij izvoznika.

 

13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, 14. REZULTAT PROVJERE

upućuje se:

provjerom je ustanovljeno(*)

 

L da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica

i da su podaci u njoj točni

 

L da ova potvrda nije točna ni ispravna

(vidi napomene u prilogu)

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde

 

........................................................................................... ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto i datum) (mjesto i datum)

Pečat Pečat

 

........................................................................................... ........................................................................................

(potpis) (potpis)

  

(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

  

NAPOMENE

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nuždan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili teritorija gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

 

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

...........................................................................................

i

............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili 5. Zemlja, skupina

teritorij na kojemu se zemalja ili teritorij

proizvode smatra proizvodima na koje se roba šalje

pravog podrijetla

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

    

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto- 10. Fakture

težina (kg) (neobve-

ili druga zatno)

količinska

oznaka

(litra, m3 itd.)

              

1 Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

 

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM kako slijedi podatke temeljem kojih roba udovoljava gore navedenim uvjetima:

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave:1

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe.

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

------------------------------------------------------------

(Mjesto i datum)

------------------------------------------------------------

(Potpis)

 

DODATAK IV.

IZJAVA NA RAČUNU

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Španjolska verzija

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....(2).

Danska verzija

Eksportřren af varer, der er omfattet af nćrvćrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklćrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prćferenceoprindelse i ...(2).

Njemačka verzija

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs–Nr. ..(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, sowiet nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Grčka verzija

O exagwge¢az twu proi..óutwu psn kalu¢ptsutai apo¢ to paro¢u e¢ggrajo (a¢deia telwueiou up¢ artq. ...(1)) dhlw¢uei o¢p, ekto¢z ea¢u dhlw¢uetai sajwz a¢llwz, ta proi..o¢uia auta¢ ei¢uai trotimhoiakh¢z katagwgh¢z ....(2).

Francuska verzija

Lžexportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaničre n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont lžorigine préférentielle ...(2).

Talijanska verzija

Lžesportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Nizozemska verzija

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.(2).

Portugalska verzija

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos sao de origem preferencial ....(2).

Finska verzija

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).

Švedska verzija

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstĺnd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmĺnsberättigande ....ursprung(2).

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...(2) preferencijalnoga podrijetla.

--------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––--(3)-–––––––----------

(Mjesto i datum)

-----------------------––----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––(4)-------–––––––----

(Potpis izvoznika, dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala)

 

PROTOKOL 5.

O UZAJAMNOJ UPRAVNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Protokola:

(a) »carinsko zakonodavstvo« označavat će svaku zakonsku ili regulatornu odredbu koja se primjenjuje na teritoriju ugovornih stranaka i kojom se uređuje uvoz, izvoz i provoz robe i njezino stavljanje u neki drugi carinski režim ili postupak, uključujući i mjere zabrane, ograničenja i kontrole;

(b) »podnositelj molbe« označavat će nadležne upravne vlasti koje je ugovorna stranka za to odredila i koje podnose molbu za pomoć na temelju ovoga Protokola;

(c) »primatelj molbe« označavat će nadležne upravne vlasti koje je ugovorna stranka za to odredila i koje primaju molbu za pomoć na temelju ovoga Protokola;

(d) »osobni podaci« označavat će sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili ga je moguće utvrditi;

(e) »djelo protivno carinskomu zakonodavstvu« označavat će svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskoga zakonodavstva.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE

1. Ugovorne će stranke, u području svoje nadležnosti te na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Protokolom, pomagati jedna drugoj kako bi osigurale ispravnu primjenu carinskoga zakonodavstva, posebice prevencijom, istraživanjem i suzbijanjem djela protivnih tomu zakonodavstvu.

2. Pomoć u carinskim pitanjima, na način kako je uređeno ovim Protokolom, primjenjivat će se na sve upravne vlasti ugovornih stranaka koje su nadležne za provedbu ovoga Protokola. Ona neće dovoditi u pitanje pravila koja uređuju uzajamnu pomoć u području kaznenih djela. Također neće obuhvaćati informacije koje su dobivene na zahtjev sudskih vlasti na temelju njihovih ovlasti, osim ako te vlasti ne odobre priopćavanje tih informacija.

3. Pomoć u naplati carine, poreza ili novčanih kazni nije obuhvaćena ovim Protokolom.

Članak 3.

POMOĆ NA TEMELJU MOLBE

1. Na temelju molbe podnositelja primatelj će mu molbe pružiti sve relevantne informacije koje mu mogu omogućiti da osigura ispravnu primjenu carinskoga zakonodavstva, uključujući i informacije o primijećenim ili planiranim aktivnostima koje jesu ili mogu biti djela protivna carinskomu zakonodavstvu.

2. Na zahtjev podnositelja molbe primatelj molbe će ga obavijestiti:

(a) je li roba izvezena s teritorija jedne ugovorne stranke uredno uvezena na teritorij druge ugovorne stranke uz navođenje, ako je prikladno, carinskoga postupka koji je primijenjen na robu,

(b) je li roba uvezena na teritorij jedne ugovorne stranke uredno izvezena s teritorija druge ugovorne stranke uz navođenje, ako je to prikladno, carinskoga postupka koji je primijenjen na robu.

3. Na zahtjev podnositelja molbe primatelj će molbu, u okviru vlastitih zakonskih ili regulatornih odredaba, poduzeti potrebne korake kako bi osigurao poseban nadzor;

(a) fizičkih ili pravnih osoba za koje postoje opravdani razlozi za uvjerenje da su prethodno ili trenutačno uključeni u djela protivna carinskomu zakonodavstvu;

(b) mjesta na kojima je roba pohranjena ili može biti pohranjena na takav način da postoje opravdani razlozi za uvjerenje da je ta roba namijenjena za uporabu u djelima protivnim carinskomu zakonodavstvu;

(c) roba koja se prevozi ili se može prevoziti na takav način da postoje opravdani razlozi za uvjerenje da je namijenjena za uporabu u djelima protivnim carinskomu zakonodavstvu;

(d) prijevoznih sredstava koja se rabe ili se mogu rabiti na takav način da postoje opravdani razlozi za uvjerenje da su namijenjena za uporabu u djelima protivnim carinskomu zakonodavstvu.

Članak 4.

SPONTANA POMOĆ

Ugovorne stranke će, na vlastitu inicijativu i u skladu sa svojim zakonskim ili regulatornim odredbama, jedna drugoj pomagati ako to budu smatrale prijeko potrebnim za pravilnu primjenu carinskoga zakonodavstva, posebice pružanjem informacija koje se odnose na:

– aktivnosti koje jesu ili izgledaju kao djela protivna carinskomu zakonodavstvu i koje bi mogle zanimati drugu ugovornu stranku;

– nove načine ili metode obavljanja djela protivnih carinskomu zakonodavstvu;

– robu koja je predmetom djela protivnih carinskomu zakonodavstvu;

– fizičke ili pravne osobe za koje postoje opravdani razlozi za uvjerenje da su prethodno ili trenutačno uključene u djela protivna carinskomu zakonodavstvu;

– prijevozna sredstva za koja postoje opravdani razlozi za uvjerenje da su prethodno ili trenutačno uporabljena, ili bi to mogla biti za djela protivna carinskomu zakonodavstvu.

Članak 5.

DOSTAVA, OBAVJEŠĆIVANJE

Na zahtjev podnositelja molbe primatelj će molbe, u skladu sa zakonskim ili regulatornim odredbama koje se primjenjuju na primatelja, poduzeti sve potrebne mjere kako bi adresatu s prebivalištem ili sjedištem na teritoriju primatelja molbe:

– dostavio dokumente ili

– obavijestio o odluci,

koji potječu od podnositelja molbe i koji ulaze u doseg ovoga Protokola.

Zahtjevi za dostavom dokumenata ili obavijesti o odluci bit će sastavljeni u pisanom obliku kao službenom jeziku primatelja molbe ili na jeziku koji je njemu prihvatljiv.

Članak 6.

OBLIK I SADRŽAJ MOLBI ZA POMOĆ

1. Molbe će u skladu s ovim Protokolom biti sastavljene u pisanom obliku. Molbi će se priložiti dokumenti koji su potrebni za postupanje prema njoj. U slučaju potrebe zbog hitnosti situacije moguće je prihvatiti i usmene molbe koje će biti potrebno bez odlaganja potvrditi u pisanom obliku.

2. Molbe iz stavka 1. sadržavat će ove podatke:

(a) podnositelj molbe;

(b) zatražena mjera;

(c) predmet molbe i razlozi za nju;

(d) zakonska ili regulatorna odredba i drugi pravni elementi u pitanju;

(e) što je moguće preciznije i sveobuhvatnije indikacije o fizičkim ili pravnim osobama koje su predmet istražnih postupaka;

(f) sažetak relevantnih činjenica i već poduzetih istražnih aktivnosti.

3. Molbe će biti dostavljene u pisanom obliku na službenom jeziku primatelja molbe ili na jeziku koji je njemu prihvatljiv. Taj se zahtjev neće primjenjivati na možebitne dokumente priložene molbi sukladno odredbama stavka 1.

4. Ako molba ne zadovoljava gore navedene formalne zahtjeve, moguće je zatražiti unošenje ispravaka ili dopuna. U međuvremenu je moguće naložiti primjenu mjera predostrožnosti.

Članak 7.

RJEŠAVANJE MOLBE

1. Radi rješavanja molbe za pomoć primatelj će molbe, u granicama svojih nadležnosti i raspoloživih resursa, postupiti kao da postupa za svoj račun ili na zahtjev drugih vlasti iste ugovorne stranke, s time što će dostaviti raspoložive informacije, obaviti odgovarajuće istražne aktivnosti ili urediti njihovo obavljanje. Ta će se odredba primjenjivati i na sve druge vlasti na koje primatelj molbe naslovi zahtjev u slučaju kada sam ne može djelovati.

2. Molbe za pomoć riješit će se u skladu sa zakonskim ili regulatornim odredbama ugovorne stranke koja je molbu primila.

3. Ovlašteni službenici jedne ugovorne stranke mogu, uz suglasnost druge uključene ugovorne stranke i prema uvjetima koje ta stranka odredi, biti nazočni kako bi u prostorijama primatelja molbe ili drugih vlasti iz stavka 1. primili informacije povezane s aktivnostima koje jesu ili koje mogu biti djela protivna carinskomu zakonodavstvu i koje su podnositelju molbe potrebne u smislu ovoga Protokola.

4. Ovlašteni službenici jedne ugovorne stranke mogu, uz suglasnost druge uključene ugovorne stranke i prema uvjetima koje ta stranka odredi, biti nazočni obavljanju istražnih radnji na njezinu teritoriju.

Članak 8.

OBLIK U KOJEM ĆE SE SLATI INFORMACIJE

1. Primatelj će molbe podnositelju molbe slati rezultate istrage u pisanom obliku uz relevantne dokumente, ovjerene preslike ili drugo.

2. Te informacije mogu biti u elektroničkom obliku.

3. Izvorni će se dokumenti slati jedino na zahtjev u slučajevima kada ovjerene preslike nisu dovoljne. Ti će izvornici biti vraćeni prvom prilikom.

Članak 9.

IZUZECI OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

1. Pomoć može biti odbijena ili uvjetovana zadovoljavanjem određenih uvjeta ili zahtjeva u slučaju kada stranka misli da bi pomoć na temelju ovoga Protokola:

(a) vjerojatno narušila suverenitet Hrvatske ili države članice od koje je pomoć zatražena prema ovomu Protokolu; ili

(b) vjerojatno narušila opći interes, sigurnost ili ostale bitne interese, posebice u slučajevima spomenutim u članku 10. stavak (2); ili

(c) povrijedila industrijsku, poslovnu ili profesionalnu tajnu.

2. Primatelj molbe može odgoditi pružanje pomoći s obrazloženjem da bi ona mogla biti upletanje u pokrenutu istragu, progon ili sudski postupak. U takvu slučaju primatelj će se molbe posavjetovati s podnositeljem molbe kako bi se utvrdilo je li moguće pružiti pomoć pod uvjetima koje primatelj molbe možebitno postavi.

3. U slučajevima kada podnositelj molbe zatraži pomoć koju, da je zamoljen, sam ne bi mogao pružiti, u svojoj molbi svratit će pozornost na tu činjenicu. Primatelj će molbe tada odlučiti kako odgovoriti na takvu molbu.

4. U okolnostima iz stavaka 1. i 2. primatelj molbe o svojoj odluci i razlozima za nju mora bez odlaganja obavijestiti podnositelja molbe.

Članak 10.

RAZMJENA INFORMACIJA I POVJERLJIVOST

1. Svaka informacija priopćena u bilo kojem obliku u skladu s ovim Protokolom bit će smatrana povjerljivom ili ograničene naravi, ovisno o pravilima koja ugovorne stranke primjenjuju. Podlijegat će obvezi čuvanja službene tajne i uživat će istu zaštitu koja vrijedi za slične informacije prema odgovarajućim zakonima ugovorne stranke koja ju je primila te odgovarajućim odredbama koje se primjenjuju na vlasti Zajednice.

2. Osobni se podaci mogu razmjenjivati jedino ako se ugovorna stranka koja ih možebitno primi obveže da će ih štititi najmanje na isti način kakav se primjenjuje na takav slučaj u ugovornoj stranci koja ih je dostavila. Radi toga će ugovorne stranke jedna drugoj poslati informacije o pravilima koja primjenjuju, uključujući, ako to bude prikladno, i zakonske odredbe na snazi u državama članicama Zajednice.

3. Uporaba informacija dobivenih u skladu s ovim Protokolom u sudskom ili upravnom postupku pokrenutom radi djela protivnih carinskomu zakonodavstvu smatra se svrhom koja je predviđena ovim Protokolom. Stoga ugovorne stranke mogu u evidenciji o dokazima, izvješćima i svjedočenjima te u postupcima i optužbama pred sudom kao dokaze iskoristiti dobivene informacije i dokumente u koje su stekli uvid u skladu s odredbama ovoga Protokola. Nadležne vlasti koje su dostavile navedene informacije ili odobrile pristup navedenim dokumentima bit će obaviještene o takvoj uporabi.

4. Dobivene će se informacije rabiti samo u svrhe predviđene ovim Protokolom. U slučaju kada jedna ugovorna stranka želi iskoristiti takve informacije za druge svrhe, za to će morati dobiti prethodno pisano odobrenje vlasti koje su informacije pružile. Takva će uporaba biti podložna možebitnim ograničenjima koja odrede te vlasti.

Članak 11.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Službenik primatelja molbe može biti ovlašten nastupiti, u granicama dane ovlasti, kao vještak ili svjedok u sudskom ili upravnom postupku u vezi s pitanjima koja su obuhvaćena ovim Protokolom i iznijeti predmete, dokumente ili njihove ovjerene preslike koje su možebitno potrebne za postupak. U zahtjevu za svjedočenjem mora se navesti pred kojim će se sudskim ili upravnim vlastima službenik pojaviti, u vezi s kojim predmetom te u kojem će svojstvu temeljem položaja ili kvalifikacija službenik biti ispitan.

Članak 12.

TROŠKOVI POMOĆI

Ugovorne će se stranke odreći svih potraživanja jedne prema drugoj za nadoknadu troškova koji su nastali u skladu s ovim Protokolom, osim, ovisno o slučaju, troškova vještaka ili svjedoka te troškova tumača i prevoditelja, koji nisu zaposlenici u državnoj i javnoj upravi.

Članak 13.

PROVEDBA

1. Provedba će ovoga Protokola biti povjerena, s jedne strane, carinskim vlastima Hrvatske i, s druge strane, nadležnim službama Komisije Europskih zajednica i carinskim vlastima država članica, Europske unije, prema potrebi. Oni će odlučivati o svim praktičnim mjerama i dogovorima koji su potrebni za njegovu primjenu, uzimajući u obzir važeća pravila, posebice na području zaštite podataka. Oni mogu preporučiti nadležnim tijelima izmjene i dopune za koje smatraju da ih je potrebno unijeti u ovaj Protokol.

2. Ugovorne će se stranke međusobno savjetovati i slijedom toga obavješćivati jedna drugu o podrobnim pravilima provedbe koja budu usvojena u skladu s odredbama ovoga Protokola.

Članak 14.

OSTALI SPORAZUMI

1. Uzimajući u obzir nadležnost Europske zajednice odnosno država članica, odredbe ovoga Protokola:

– neće utjecati na obveze ugovornih stranaka prema bilo kojemu drugomu međunarodnom ugovoru;

– smatrat će se dopunom sporazumima o uzajamnoj pomoći koji jesu ili mogu biti sklopljeni između pojedinih država članica i Hrvatske; i

– neće utjecati na odredbe Zajednice kojima je uređena razmjena informacija, dobivenih prema ovom Protokolu, koje bi mogle biti od interesa za Zajednicu, između nadležnih službi Komisije Europskih zajednica i carinskih vlasti država članica.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. odredbe ovoga Protokola imat će prvenstvo pred odredbama svakoga dvostranoga sporazuma o uzajamnoj pomoći koji jest ili može biti sklopljen između pojedine države članice i Hrvatske, ako njegove odredbe nisu u skladu s odredbama ovoga Protokola.

3. Što se tiče pitanja koja su u vezi s primjenjivošću ovoga Protokola, ugovorne će se stranke međusobno savjetovati radi njihova rješenja u okviru Privremenog odbora, koji je uspostavljen u skladu s odredbama članka 38.#clanak38 ovog Sporazuma.

PROTOKOL 6.
O CESTOVNOM TRANZITNOM PROMETU

ČLANAK 1. (Protokol 6. SSP-a, članak 3., stavak (3) (a) i (b))

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Protokola primjenjivat će se ove definicije:

(a) Tranzitni promet Zajednice: prijevoz tereta koji obavlja prijevoznik s poslovnim nastanom u Zajednici u provozu preko teritorija Hrvatske, na relaciji do države članice Zajednice ili iz nje;

(b) Hrvatski tranzitni promet: prijevoz tereta koji obavlja prijevoznik s poslovnim nastanom u Hrvatskoj u provozu iz Hrvatske preko teritorija Zajednice, s odredištem u trećoj zemlji, ili prijevoz roba iz treće zemlje kojima je Hrvatska odredište;

ČLANAK 2. (Protokol 6. SSP-a, članak 11., stavak (2), (3) i (6))

OPĆE ODREDBE

1. Stranke su suglasne tranzitnomu prometu Zajednice dopustiti neograničen pristup preko Hrvatske, a hrvatskomu tranzitnomu prometu neograničen pristup preko Zajednice, počevši danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Iznimno od odredaba stavka 1. za hrvatski tranzitni promet preko Austrije primjenjuju se ove odredbe:

(a) Do 31. prosinca 2002. godine hrvatski će se tranzit i dalje odvijati sukladno dvostranomu Sporazumu između Austrije i Hrvatske, koji je potpisan 6. lipnja 1995. godine. Najkasnije 30. lipnja 2002. godine stranke će razmotriti funkcioniranje režima koji se primjenjuje između Austrije i Hrvatske u svjetlu načela zabrane diskriminacije koje se mora primijeniti na vozila za prijevoz teškoga tereta iz Europske zajednice, te za takva vozila iz Hrvatske u provozu preko Austrije. Po potrebi poduzet će se mjere kako bi se osigurala učinkovita provedba načela zabrane diskriminacije.

(b) Od 1. siječnja 2003. godine primjenjivat će se sustav ekobodova sličan sustavu predviđenomu u članku 11. Protokola 9. Akta o pristupanju Austrije Europskoj uniji iz 1994. godine, koji se primjenjuje do 31. prosinca 2003. godine. Ugovorne stranke će pravodobno razmjenom pisama dogovoriti način izračunavanja, detaljna pravila i postupke za upravljanje i kontrolu ekobodova, sukladno odredbama članaka 11. i 14. spomenutoga Protokola 9.

3. Stranke će se uzdržati od bilo kakva jednostrana djelovanja koje može dovesti do diskriminacije prijevoznika ili vozila iz Zajednice ili iz Hrvatske. Svaka će ugovorna stranka poduzeti sve potrebne korake radi olakšavanja cestovnoga prijevoza prema teritoriju druge ugovorne stranke ili preko njega.

ČLANAK 3. (Protokol 6. SSP-a, članak 18.)

POJEDNOSTAVLJIVANJE FORMALNOSTI

1. Stranke su suglasne pojednostaviti protok dobara željeznicom i cestom, dvostrano ili u provozu.

2. Stranke su suglasne započeti pregovore radi zaključivanja sporazuma o pojednostavljivanju kontrola i formalnosti u prijevozu roba.

3. Stranke su suglasne u mjeri u kojoj je to potrebno poduzimati zajedničke aktivnosti radi usvajanja daljnjih mjera pojednostavljivanja te podupirati usvajanje takvih mjera.

ČLANAK 4. (Protokol 6. SSP-a, članak 20. stavak (1))

PROVEDBA

Suradnja između stranaka u provedbi ovoga Protokola odvijat će se u okviru posebnoga pododbora, koji će se osnovati sukladno članku 41.#clanak41 ovoga Sporazuma.

 

ZAVRŠNI AKT

ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

TELIKH PPAXH

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT

 

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuće prve.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfserdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

žEgine sto Louxembourgo, stiz eikosi ennea Oktwbriou duo ciliadez ena.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait - Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addiž ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksät utenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

 

Za Republiku Hrvatsku:

v.r. Tonino PICULA

ministar vanjskih poslova

Za Europsku zajednicu:

v.r. Louis MICHEL

zamjenik predsjednika Vlade i ministar vanjskih

poslova Kraljevine Belgije, predsjedavajući

Vijeća europske unije

v.r. Christopher PATTEN

član Komisije Europskih zajednica

 

ZAJEDNIČKE IZJAVE

ZajedniČka izjava o Člancima 8. i 16. (članci 21. i 29. iz SSP-a)

Stranke izjavljuju da će u provedbi članaka 8. i 16. ispitati u Privremenom odboru utjecaj svih preferencijalnih sporazuma koje je Hrvatska zaključila s trećim zemljama (isključujući zemlje obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja Europske unije i ostale zemlje u susjedstvu koje nisu članice Europske unije).

To će ispitivanje omogućiti prilagodbu koncesija koje je Hrvatska odobrila Europskoj zajednici, ako bi Hrvatska ponudila značajno bolje koncesije tim zemljama.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ČLANKU 28. (članak 41. iz SSP-a)

1. Zajednica objavljuje svoju spremnost da razmotri u okviru Privremenog odbora pitanje sudjelovanja Hrvatske u dijagonalnoj kumulaciji pravila podrijetla, kad se uspostave gospodarski i trgovinski uvjeti te ostali uvjeti relevantni za odobravanje dijagonalne kumulacije.

2. Imajući to na umu, Hrvatska izjavljuje svoju spremnost da što prije započne pregovore radi započinjanja gospodarske i trgovinske suradnje s ciljem uspostavljanja područja slobodne trgovine, posebno s ostalim zemljama obuhvaćenim procesom stabilizacije i pridruživanja Europske unije.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O PROVEDBI TRGOVINSKIH KONCESIJA

1. Radi provedbe dodataka V. a) i b) stranke su suglasne da »1. godina« počinje danom stupanja na snagu Sporazuma, da »2. godina« počinje 1. siječnja 2003., a »3. godina« počinje 1. siječnja 2004.

2. Radi provedbe Protokola 3., Dodatka II., stranke su suglasne da primjena koncesija koje su ugovorene za 2002. godinu počne danom stupanja na snagu Sporazuma. Koncesije koje su ugovorene za iduće godine primjenjivat će se od 1. siječnja svake godine.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ČLANKU 36. (članak 71. iz SSP-a)

Stranke su suglasne da za potrebe ovoga Sporazuma intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo osobito obuhvaća autorsko pravo, uključujući autorsko pravo nad računalnim programima, i srodna prava, pravo koje se odnosi na baze podataka, patente, industrijsko obličje, robne i uslužne žigove, topografije integriranih skupova, zemljopisne oznake, uključujući oznake podrijetla, te zaštitu od nepoštenoga tržišnoga natjecanja iz članka 10.a Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva te zaštitu neobjavljenih informacija o tehnološkom znanju i iskustvu (know-how).

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ČLANKU 36. (članak 120. iz SSP-a)

(a) Za potrebe tumačenja i praktične primjene ovoga Sporazuma stranke su suglasne da slučajevi od osobite žurnosti iz članka 46. Sporazuma razumijevaju slučajeve materijalne povrede Sporazuma od strane jedne od dviju stranaka. Materijalna povreda Sporazuma sastoji se od

– povrede Sporazuma koja nije sankcionirana općim pravilima međunarodnoga prava

– kršenja ključnih elemenata Sporazuma koji su utvrđeni u članku 1.

(b) Stranke su suglasne da »odgovarajuće mjere« iz članka 46. znače mjere poduzete u skladu s međunarodnim pravom. Ako stranka poduzme neku mjeru u slučaju od osobite žurnosti na temelju članka 46., druga stranka može iskoristiti postupak za rješavanje spora.

IZJAVE KOJE SE ODNOSE NA PROTOKOL 4.

ZAJEDNIČKA IZJAVA U ODNOSU NA KNEŽEVINU ANDORU

1. Hrvatska će prihvatiti proizvode koji potječu iz Kneževine Andore iz poglavlja 25. do 97. Harmoniziranoga sustava kao proizvode koji potjeću iz Zajednice u okviru ovoga Sporazuma.

2. Protokol 4. će se primijeniti mutatis mutandis radi određivanja podrijetla navedenih proizvoda.

ZajedniČka izjava u odnosu na Republiku San Marino

1. Hrvatska će prihvatiti proizvode koji potječu iz Republike San Marino kao proizvode koji potječu iz Zajednice u okviru ovoga Sporazuma.

2. Protokol 4. će se primijeniti mutatis mutandis radi određivanja podrijetla navedenih proizvoda.

JEDNOSTRANA IZJAVA

Izjava Zajednice i njezinih drŽava Članica

Uzimajući u obzir da Europska zajednica na temelju Uredbe Vijeća (EZ) 2007/2000 odobrava iznimne trgovinske mjere zemljama koje sudjeluju ili su povezane s procesom stabilizacije i pridruživanja Europske unije, uključujući Hrvatsku, Europska zajednica i njezine države članice izjavljuju:

– da se u skladu s člankom 17.#clanak17 ovoga Sporazuma, uz ugovorne trgovinske koncesije koje Zajednica nudi u ovom Sporazumu, primjenjuju i one jednostrane samostalne trgovinske mjere koje su povoljnije, sve dok se primjenjuje Uredba (EZ) 2007/2000;

– da se posebice, kada su posrijedi proizvodi obuhvaćeni poglavljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu carinskih pristojba ad valorem i posebne carinske pristojbe, sniženje odnosi i na posebnu carinsku pristojbu, odstupajući od relevantne odredbe članka 14. stavak (1).

 

INTERIM AGREEMENT ON TRADE AND
TRADE-RELATED MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART,
AND THE EUROPEAN
COMMUNITY, OF THE OTHER PART

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as »Croatia«,

of the one part, and

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as »the Community« of the other part,

Whereas:

(1) The Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Croatia, of the one part, and the European Communities and its Member States, of the other part, was signed at Luxembourg on 29/10/2001.

(2) The Stabilisation and Asocciation Agreement is intended to establish a close and lasting relationship based on reciprocity and mutual interest, which should allow Croatia to formalise and strengthen the existing relationship with the European Union.

(3) It is necessary to ensure the development of trade links through the establishment of a contractual relation.

(4) To this end it is necessary to implement as speedily as possible, by means of an Interim Agreement, the provisions of the Stabilisation and Association Agreement on trade and trade-related matters.

(5) Some of the provisions included in Protocol 6 to the Stabilisation and Association Agreement on land transport, which are related to road transit traffic, are directly linked to free movement of goods and consequently have to be included in this Interim Agreement.

(6) It is necessary to ensure that pending the entry into force of the Stablisation and Association Agreement and the establishment of the Stabilisation and Association Council, and in the absence of any other contractual institutional structure a specific framework is created to assist in the implementation of the Interim Agreement,

HAVE DECIDED to conclude this Agrement and to this end have designated as their plenipotentiaries:

CROATIA:

– Tonino PICULA

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Croatia

THE EUROPEAN COMMUNITY:

– Louis MICHEL

Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Belgium President-in-Office of the Council of the European Union

– Christopher PATTEN

Member of the Commission of the European Communities,

WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

TITLE I

GENERAL PRINCIPLES

ARTICLE 1 (SAA Article 2)

Respect for the democratic principles and human rights as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and as defined in the Helsinki Final Act and the Charter of Paris for a New Europe, respect for international law principles and the rule of law as well as the principles of market economy as reflected in the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, shall from the basis of the domestic and external policies of the Parties and constitute essential elements of this Agreement.

TITLE II
FREE MOVEMENT OF GOODS

ARTICLE 2 (SAA Article 15)

1. The Community and Croatia shall gradually establish a free trade area over a period lasting a maximum of six years starting from the entry into force of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with those of the GATT 1994 and the WTO. In so doing they shall take into account the specific requirements laid down hereinafter.

2. The Combined Nomenclature of goods shall be applied to the classification of goods in trade between the two Parties.

3. For each product the basic duty to which the successive reductions set out in the Agreement are to be applied shall be the duty actually applied erga omnes on the day preceding the signature of this Agreement or the duty bound in the WTO for the year 2002, whichever is the lowest.

4. If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in particular reductions resulting from the tariff negotiations in the WTO, such reduced duties shall replace the basic duty referred to in paragraph 3 as from the date when such reductions are applied.

5. The Community and Croatia shall communicate to each other their respective basic duties.

CHAPTER I

INDUSTRIAL PRODUCTS

ARTICLE 3 (SAA Article 16)

1. The provisions of this Chapter shall apply to products originating in the Community or in Croatia listed in Chapters 25 to 97 of the Combined Nomenclature, with the exception of the products listed in Annex I, § I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT 1994).

2. The provisions of Articles 4 and 5 shall neither apply to textile products nor to steel products of Chapter 72 of the Combined Nomenclature, as specified in Articles 9 and 10.

3. Trade between the Parties in products covered by the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall be conducted in accordance with the provisions of that Treaty.

ARTICLE 4 (SAA Article 17)

1. Customs duties on imports into the Community of products originating in Croatia shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

2. Quantitative restrictions on imports into the Community and measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of this Agreement with regard to products originating in Croatia.

ARTICLE 5 (SAA Article 18)

1. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community other than those listed in Annexes I and II shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

2. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in Annex I shall be progressively reduced and eliminated in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 60% of the basic duty,

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;

– on 1 January 2004 the remaining duties shall be abolished.

3. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in Article II shall be progressively reduced and eliminated in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 70% of the basic duty,

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty,

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty,

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty,

– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 15% of the basic duty,

– on 1 January 2007 the remaining duties shall be abolished.

4. Quantitative restrictions on imports into Croatia of goods originating in the Community and measures having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this Agreement.

ARTICLE 6 (SAA Article 19)

The Community and Croatia shall abolish upon the entry into force of this Agreement in trade between themselves any charges having an effect equivalent to customs duties on imports.

ARTICLE 7 (SAA Article 20)

1. The Community and Croatia shall abolish any customs duties on exports and charges having equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.

2. The Community and Croatia shall abolish between themselves any quantitative restrictions on exports and measures having equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 8 (SAA Article 21)

Croatia declares its readiness to reduce its customs duties in trade with the Community more rapidly than is provided for in Article 5, if its general economic situation and the situation of the economic sector concerned so permit.

The Interim Committee shall make recommendations to this effect.

ARTICLE 9 (SAA Article 22)

Protocol 1 lays down the arrangements applicable to the textile products referred to therein.

ARTICLE 10 (SAA Article 23)

Protocol 2 lays down the arrangements applicable to the steel products of Chapter 72 of the Combined Nomenclature referred to therein.

CHAPTER II

AGRICULTURE AND FISHERIES

ARTICLE 11 (SAA Article 24)

DEFINITION

1. The provisions of this Chapter shall apply to trade in agricultural and fishery products originating in the Community or in Croatia.

2. The term »agricultural and fishery products« refers to the products listed in Chapters 1 to 24 of the Combined Nomenclature and the products listed in Annex I, § I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT, 1994).

3. This definition includes fish and fisheries products covered by chapter 3, headings 1604 and 1605, and subheadings 0511 91, 2301 20 and ex 1902 20 (»stuffed pasta containing more than 20% by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates«).

ARTICLE 12 (SAA Article 25)

Protocol 3 lays down the trade arrangements for processed agricultural products which are listed therein.

ARTICLE 13 (SAA Article 26)

1. On the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish all quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products originating in Croatia.

2. On the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products originating in the Community.

ARTICLE 14 (SAA Article 27)

AGRICULTURAL PRODUCTS

1. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish the customs duties and charges having equivalent effect on imports of agricultural products originating in Croatia, other than those of heading No 0101, 0201, 0202 and 2204 of the Combined Nomenclature.

For the products covered Chapters 7 and 8 of the Combined Nomenclature, for which the Common Customs Tariff provides for the application of ad valorem customs duties and a specific customs duty, the elimination applies only to the ad valorem part of the duty.

2. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall fix the customs duties applicable to imports into the Community of »baby-beef« products defined in Annex III and originating in Croatia at 20% of the ad valorem duty and 20% of the specific duty as laid down in the Common Customs Tariff of the European Communities, within the limit of an annual tariff quota of 9 400 tonnes expressed in carcase weight.

3. (a) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall:

(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Article IV (a);

(ii) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Article IV (b) within the limits of tariff quotas indicated for each product in that Annex. The tariff quotas will be increased yearly by a quantity indicated for each product in that Annex.

(b) From the first year after the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall:

(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Article IV (c).

(c) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall:

(i) abolish progressively the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Article IV (d) within the limits of tariff quotas and in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex;

(ii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Article IV (e) in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex;

(iii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Article IV (f) within the limits of tariff quotas in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

4. The trade arrangements to apply to wine and spirit products will be defined in an additional protocol on wine and spirits.

ARTICLE 15 (SAA Article 28)

FISHERIES PRODUCTS

1. From the entry into force of this Agreement, the Community shall totally eliminate customs duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (a), originating in Croatia. Products listed in Annex V (a) shall be subject to the provisions laid down therein.

2. From the entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all charges having an equivalent effect to a custom duty and totally eliminate customs duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (b), originating in the European Community. Products listed in Annex V (b) shall be subject to provisions laid down therein.

ARTICLE 16 (SAA Article 29)

Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the Croatian policies for agriculture and fisheries, of the role of agriculture and fisheries in Croatiažs economy and of the consequences of the multilateral trade negotiations under the WTO, the Community and Croatia shall examine in the Interim Committee, no later than 1 July 2006 product by product and on an orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for granting each other further concessions with a view to implementing greater liberalisation of the trade in agricultural and fishery products.

ARTICLE 17 (SAA Article 30)

The provisions of this Chapter shall in no way affect the application, on a unilateral basis, of more favourable measures by one or the other Party.

ARTICLE 18 (SAA Article 31)

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Article 25, given the particular sensitivity of the agricultural and fisheries markets, if imports of products originating in one of the two Parties, which are the subject of concessions granted pursuant to Article 12, 14 and 15, cause serious disturbance to the markets or to their domestic regulatory mechanisms, in the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary.

CHAPTER III

COMMON PROVISIONS

ARTICLE 19 (SAA Article 32)

The provisions of this Chapter shall apply to trade in all products between the Parties except where otherwise provided herein or in Protocols 1, 2 and 3.

ARTICLE 20 (SAA Article 33)

STANDSTILL

1. From the date of entry into force of this Agreement, no new customs duties on imports or exports or charges having equivalent effect shall be introduced, nor shall those already applied be increased, in trade between the Community and Croatia.

2. From the date of entry into force of this Agreement, no new quantitative restriction on imports or exports or measure having equivalent effect shall be introduced, nor shall those existing be made more restrictive, in trade between the Community and Croatia.

3. Without prejudice to the concessions granted under Article 13, the provisions of paragraphs 1 and 2 this Article shall not restrict in any way the pursuit of the respective agricultural policies of Croatia and the Community or the taking of any measures under those policies insofar as the import regime in the Annexes III, IV (a), (b), (c), (d), (e), (f) and V (a) and (b) is not affected.

ARTICLE 21 (SAA Article 34)

PROHIBITION OF FISCAL DISCRIMINATION

1. The Parties shall refrain from, and abolish where existing, any measure or practice of an internal fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products of one Party and like products originating in the territory of the other Party.

2. Products exported to the territory of one of the Parties may not benefit from repayment of internal indirect taxation in excess of the amount of indirect taxation imposed on them.

ARTICLE 22 (SAA Article 35)

The provisions concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

ARTICLE 23 (SAA Article 36)

CUSTOMS UNIONS, FREE TRADE AREAS,
CROSS-BORDER ARRANGEMENTS

1. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade except insofar as they alter the trade arrangements provided for in this Agreement.

2. During the transitional periods specified in Article 5, this Agreement shall not affect the implementation of the specific preferential arrangements governing the movement of goods either laid down in frontier agreements previously concluded between one or more Member States and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and succeeded to by Croatia or resulting from the bilateral agreements concluded by Croatia in order to promote regional trade.

3. Consultations between the Parties shall take place within the Interim Committee concerning the agreements described in paragraphs 1 and 2 of this Article and, where requested, on other major issues related to their respective trade policies towards third countries. In particular in the event of a third country acceding to the Community, such consultations shall take place so as to ensure that account is taken of the mutual interests of the Community and Croatia stated in this Agreement.

ARTICLE 24 (SAA Article 37)

DUMPING

1. If one of the Parties finds that dumping is taking place in trade with the other Party within the meaning of Article VI of the GATT 1994, it may take appropriate measures against this practice in accordance with the Agreement on implementation of Article VI of the GATT 1994 and its own related internal legislation.

2. As regards paragraph 1 of this Article, the Interim Committee shall be informed of the dumping case as soon as the authorities of the importing Party have initiated an investigation. When no end has been put to the dumping within the meaning of Article VI of the GATT or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred to the Interim Committee, the importing Party may adopt the appropriate measures.

ARTICLE 25 (SAA Article 38)

General safeguard clause

1. Where any product of one Party is being imported into the territory of the other Party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause:

– serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products in the territory of the importing Party; or

– serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of a region of the importing Party,

the importing Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in this Article.

2. The Community and Croatia shall only apply safeguard measures between themselves in accordance with the provisions of this Agreement. Such measures shall not exceed what is necessary to remedy the difficulties which have arisen, and should normally consist of the suspension of the further reduction of any applicable rate of duty provided for under this Agreement for the product concerned or the increase of the rate of duty for that product. Such measures shall contain clear elements progressively leading to their elimination at the end of the set period, at the latest. Measures shall not be taken for a period exceeding one year. In very exceptional circumstances, measures may be taken up to a total maximum period of three years. No safeguard measure shall be applied to the import of a product that has previously been subject to such a measure for a period of, at least, three years since the expiry of the measure.

3. In the cases specified in this Article, before taking the measures provided for therein or, in the cases to which paragraph 4(b) applies, as soon as possible, the Community or Croatia, as the case may be, shall supply the Interim Committee with all relevant information, with a view to seeking a solution acceptable to the two Parties.

4. For the implementation of the above paragraphs the following provisions shall apply:

(a) The difficulties arising from the situation referred to in this Article shall be referred for examination to the Interim Committee, which may take any decisions needed to put an end to such difficulties.

If the Interim Committee or the exporting Party has not taken a decision putting an end to the difficulties or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred to the Interim Committee, the importing Party may adopt the appropriate measures to remedy the problem in accordance with this Article. In the selection of safeguard measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Agreement.

(b) Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information or examination, as the case may be, impossible, the Party concerned may, in the situations specified in this Article, apply forthwith precautionary measures necessary to deal with the situation and shall inform the other Party immediately thereof.

5. The safeguard measures shall be notified immediately to the Interim Committee and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view to establishing a timetable for their abolition as soon as circumstances permit.

6. In the event of the Community or Croatia subjecting imports of products liable to give rise to the difficulties referred to in this Article to an administrative procedure having at its purpose the rapid provision of information on the trend of trade flows, it shall inform the other Party.

ARTICLE 26 (SAA Article 39)

SHORTAGE CLAUSE

1. Where compliance with the provisions of this Title leads to:

(a) a critical shortage, or threat thereof, of foodstuffs or other products essential to the exporting Party; or

(b) re-export to a third country of a product against which the exporting Party maintains quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect, and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise to major difficulties for the exporting Party,

that Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in this Article.

2. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements in this Agreement. Such measures shall not be applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination where the same conditions prevail, or a disguised restriction on trade and shall be eliminated when the conditions no longer justify their maintenance.

3. Before taking the measures provided for in paragraph 1 of this Article or, as soon as possible in cases to which paragraph 4 of this Article applies the Community or Croatia, as the case may be, shall supply the Interim Committee with all relevant information, with a view to seeking a solution acceptable to the Parties. The Parties within the Interim Committee may agree on any means needed to put an end to the difficulties. If no agreement is reached within 30 days of the matter being referred to the Interim Committee, the exporting Party may apply measures under this Article on the exportation of the product concerned.

4. Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information or examination, as the case may be, impossible, the Community or Croatia, whichever is concerned, may apply forthwith the precautionary measures necessary to deal with the situation and shall inform the other Party immediately thereof.

5. Any measures applied pursuant to this Article shall be immediately notified to the Interim Committee and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view to establishing a timetable for their elimination as soon as circumstances permit.

ARTICLE 27 (SAA Article 40)

STATE MONOPOLIES

Croatia shall progressively adjust any State monopolies of a commercial character so as to ensure that, by the end of the fourth year following the entry into force of this Agreement, no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed exists between nationals of the Member States of the European Union and Croatia. The Interim Committee shall be informed about the measures adopted to attain this objective.

ARTICLE 28 (SAA Article 41)

Protocol 4 lays down the rules of origin for the application of tariff preferences provided for in this Agreement.

ARTICLE 29 (SAA Article 42)

RESTRICTIONS AUTHORISED

This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value or the protection of intellectual, industrial and commercial property, or rules relating to gold and silver. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.

ARTICLE 30 (SAA Article 43)

Both Parties agree to cooperate to reduce the potential for fraud in the application of the trade provisions of this Agreement.

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Articles 18, 25 and 37 and Protocol 4, where one Party finds that there is sufficient evidence of fraud such as a significant increase in trade of products by one Party to the other Party, beyond the level reflecting economic conditions such as normal production and export capacities, or failure to provide administrative cooperation as required for the verification of evidence of origin by the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary. In the selection of the measures priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Agreement.

ARTICLE 31 (SAA Article 44)

The application of this Agreement shall be without prejudice to the application of the provisions of Community law to the Canary Islands.

ARTICLE 32 (SAA Article 58 (1))

ROAD TRANSIT TRAFFIC

Road transit traffic shall be regulated by the provisions of Protocol 6.

TITLE III

PAYMENTS, COMPETITION AND OTHER ECONOMIC PROVISIONS

ARTICLE 33 (SAA Article 59)

The Parties undertake to authorise, in freely convertible currency, in accordance with the provisions of Article VIII of the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund, any payments and transfers on the current account of balance of payments between the Community and Croatia.

ARTICLE 34 (SAA Article 66)

1. The Parties shall endeavour wherever possible to avoid the imposition of restrictive measures, including measures relating to imports, for balance of payments purposes. A Party adopting such measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.

2. Where one or more Member States of the European Union or Croatia is in serious balance of payments difficulties, or under imminent threat thereof, the Community or Croatia, as the case may be, may, in accordance with the conditions established under the WTO Agreement, adopt restrictive measures, including measures relating to imports, which shall be of limited duration and may not go beyond what is strictly necessary to remedy the balance of payments situation. The Community or Croatia, as the case may be, shall inform the other Party forthwith.

3. Any restrictive measures shall not apply to transfers related to investment and in particular to the repatriation of amounts invested or reinvested or any kind of revenues stemming therefrom.

ARTICLE 35 (SAA Article 70)

COMPETITION AND OTHER ECONOMIC PROVISIONS

1. The following are incompatible with the proper functioning of the Agreement, insofar as they may affect trade between the Community and Croatia:

(i) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;

(ii) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Community or of Croatia as a whole or in a substantial part thereof;

(iii) any State aid which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or certain products.

2. Any practices contrary to this Article shall be assessed on the basis of criteria arising from the application of the competition rules applicable in the Community, in particular from Articles 81, 82, 86 and 87 of the Treaty establishing the European Community and interpretative instruments adopted by the Community institutions.

3. The Parties shall ensure that an operationally independent public body is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1(i) and (ii) of this Article, regarding private and public undertakings and undertakings to which special rights have been granted.

4. Croatia shall establish an operationally independent authority which is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1 (iii) of this Article within one year from the date of entry into force of this Agreement. This authority shall have, inter alia, the powers to authorise State aid schemes and individual aid grants in conformity with paragraph 2 of this Article, as well as the powers to order the recovery of State aid that has been unlawfully granted.

5. Each Party shall ensure transparency in the area of State aid, inter alia by providing to the other Party a regular annual report, or equivalent, following the methodology and the presentation of the Community survey on State aid. Upon request by one Party, the other Party shall provide information on particular individual cases of public aid.

6. Croatia shall establish a comprehensive inventory of aid schemes instituted before the establishment of the authority referred to in paragraph 4 and shall align such aid schemes with the criteria referred to in paragraph 2 of this Article within a period of no more than four years from the entry into force of this Agreement.

7. (a) For the purposes of applying the provisions of paragraph 1 (iii), the Parties recognise that during the first four years after the entry into force of this Agreement, any public aid granted by Croatia shall be assessed taking into account the fact that Croatia shall be regarded as an area identical to those areas of the Community described in Article 87(3)(a) of the Treaty establishing the European Community.

(b) Within three years form the entry into force of this Agreement, Croatia shall submit to the Commission of the European Communities its GDP per capita figures harmonised at NUTS II level. The authority referred to in paragraph 4 and the Commission of the European Communities shall then jointly evaluate the eligibility of the regions of Croatia as well as the maximum aid intensities in relation thereto in order to draw up the regional aid map on the basis of te relevant Community guidelines.

8. With regard to products referred to in Chapters II of Title II:

– paragraph 1(iii) shall not apply;

– any practices contrary to paragraph 1(i) shall be assessed according to the criteria established by the Community on the basis of Articles 36 and 37 of the Treaty establishing the European Community and specific Community instruments adopted on this basis.

9. If one of the Parties considers that a particular practice is incompatible with the terms of paragraph 1 of this Article, it may take appropriate measures after consultation within the Interim Committee or after thirty working days following referral for such consultation.

Nothing in this Article shall prejudice or affect in any the taking, by either Party, of antidumping or countervailing measures in accordance with the relevant Articles of GATT 1994 and WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures or related internal legislation.

ARTICLE 36 (SAA Article 71)

INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY

1. Pursuant to the provisions of this Article and Annex VI, the Parties, confirm the importance that they attach to ensure adequate and effective protection and enforcement of intellectual, industrial and commercial property rights.

2. Croatia shall take the necessary measures in order to guarantee no later than three years after entry into force of this Agreement a level of protection of intellectual, industrial and commercial property rights similar to that existing in the Community, including effective means of enforcing such rights.

3. The Interim Committee may decide to oblige Croatia to accede to specific multilateral Conventions in this area.

4. If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions occur, they shall be referred urgently to the Interim Committee, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

ARTICLE 37 (SAA Article 89)

CUSTOMS

Mutual assistance between administrative authorities in customs matters of the Parties shall take place in accordance with the provisions of Protocol 5.

TITLE IV

INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS

ARTICLE 38

An Interim Committee is hereby established which shall supervise the application and implementation of this Agreement. It shall hold meetings at regular intervals and when circumstances require.

Article 39

1. The Interim Committee shall have the power to take decisions within the scope of the Agreement, in the cases provided for therein. The decisions taken shall be binding on the Parties which shall take the measures necessary to implement them. The Interim Committee may also formulate recommendations which it considers desirable for the purpose of attaining the common objectives and the smooth functioning of this Agreement. It shall draw up its decisions and recommendations by agreement between the Parties.

2. The Interim Committee shall adopt its own rules of procedure.

Article 40

1. The Interim Committee shall be composed of representatives of the Community, on the one hand, and of representatives of Croatia, on the other. The Members of the Interim Committee may be represented as laid down in its rules of procedure.

2. The chairmanship of the Interim Committee will alternate between the Parties, is accordance with the conditions laid down in the rules of procedures.

3. The Interim Committee shall act by mutual agreement by the Parties.

Article 41

The Interim Committee may create subcommittees.

ARTICLE 42 (SAA Article 113)

Each Party shall refer to the Interim Committee any dispute relating to the application or interpretation of this Agreement. The Interim Committee may settle the dispute by means of a binding decision.

ARTICLE 43 (SAA Article 117)

Within the scope of this Agreement, each Party undertakes to ensure that natural and legal persons of the other Party have access free of discrimination in relation to its own nationals to the competent courts and administrative organs of the Parties to defend their individual rights and their property rights.

ARTICLE 44 (SAA Article 118)

Nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any measures:

(a) which it considers necessary to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests;

(b) which relate to the production of, or trade in, arms, munitions or war materials or to research, development or production indispensable for defence purposes, provided that such measures do not impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military purposes;

(c) which it considers essential to its own security in the event of serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in time of war or serious international tension constituting threat of war or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and international security.

ARTICLE 45 (SAA Article 119)

1. In the fields covered by this Agreement and without prejudice to any special provisions contained therein:

– the arrangements applied by Croatia in respect of the Community shall not give rise to any discrimination between the Member States, their nationals, companies or firms;

– the arangements applied by the Community in respect of Croatia shall not give rise to any discrimination between Croatian nationals, companies of firms.

2. The provisions of paragraph 1 shall be without prejudice to the right of the Parties to apply the relevant provisions of their fiscal legislation to taxpayers who are not in identical situations as regards their place of residence.

ARTICLE 46 (SAA Article 120)

1. The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under this Agreement. They shall see to it that the objectives set out in this Agreement are attained.

2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under this Agreement, it may take appropriate measures. Before so doing, except in cases of special urgency, it shall supply the Interim Committee with all relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.

3. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Interim Committee and shall be the subject of consultations within the Interim Committee if the other Party so requests.

ARTICLE 47 (SAA Article 121)

The Parties agree to consult promptly through appropriate channels at the request of either Party to discuss any matter concerning the interpretation or implementation of this Agreement and other relevant aspects of the realtions between the Parties.

The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to Articles 18, 25, 26 and 30.

ARTICLE 48 (SAA Article 123)

Protocols 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and Annexes I to VI shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 49 (SAA Article 124)

This Agreement shall be applicable until the entry into force of the Stabilisation and Association Agreement signed at Luxembourg on 29/10/2001.

Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall terminate six months after the date of such notification.

ARTICLE 50 (SAA Article 126)

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territory of Croatia, and to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied und under the conditions laid down in that Treaty on the other.

ARTICLE 51 (SAA Article 127)

The Secretary General of the Council of the European Union shall be the depository of the Agreement.

ARTICLE 52 (SAA Article 128)

This Agreement is drawn up in duplicate in each of the official languages of the Parties, each of these texts being equally authentic.

ARTICLE 53 (SAA Article 129)

1. The Parties shall approve this Agreement in accordance with their own procedures.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been completed. In the event of the procedures under paragraph 1 not being completed in time to allow for its entry into force on 1 January 2002, this Agreement shall provisionally apply as from that date.

 

Za Republiku Hrvatsku

Tonino PICULA

Por la Comunidad Europea

For Det Europćiske Fćllesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Gia thv Eurwpaikh Koinothta

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunit- europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pĺ Europeiska gemenskapens vägnar

Louis MICHEL

Christopher PATTEN

 

LIST OF ANNEXES

Annex I Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 5(2)

Annex II Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 5(3)

Annex III Definition of »Baby beef« products referred to in Article 14(2)

Annex IV(a) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities at the date of entering into force of the Agreement) referred to in Article 14(3)(a)(i)

Annex IV(b) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free within quota at the entering into force of the Agreement) referred to in Article 14(3)(a)(ii)

Annex IV(c) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement) referred to in Article 14(3)(b)(i)

Annex IV(d) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 14(3)(c)(i)

Annex IV(e) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 14(3)(c)(ii)

Annex IV(f) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties within quotas) referred to in Article 14(3) (c)(iii)

Annex V(a) Products referred to in Article 15(1)

Annex V(b) Products referred to in Article 15(2)

Annex VI Intellectual, Industrial and Commercial property rights referred to in Article 36

 

ANNEX I

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS
referred to in Article 5(2)

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– on 1 January 2004, the remaining duties shall be abolished

 

HS 6+ Description

25.01 Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti caking or free-flowing agents; sea water

2501.001 - - - Table salt and salt for food industry

2501.002 - - - Salt for other industry

2501.009 - - - Other

25.15 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous mo-numental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of rectangular (including square) shape

2515.1 Marble and travertine

2515.11 - - Crude or roughly trimmed

2515.12 - - Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

2515.20 - Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster

27.10 Petroleum oils and oils obtained from bituminous mine-rals other than crude; preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations

2710.001 - - - Motor petrol and other light oils

2710.0014 - - - - Special petrols (extractable and other)

2710.0015 - - - - White spirit

2710.0017 - - - - Spirit type jet fuel

2710.002 - - - Kerosene and other medium oils

2710.0021 - - - - Kerosene

2710.0022 - - - - Kerosene type jet fuel

2710.0023 - - - - Alpha and normal olefins (mixtures), normal pa-raffins (C10–C13)

2710.003 - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing

2710.0033 - - - - Light, medium, heavy and extra heavy fuel oils with low sulphur content

2710.0034 - - - - Other light, medium, heavy and extra heavy fuel oil

2710.0035 - - - - Base oils

2710.0039 - - - - Other heavy oils and products based on heavy oils

27.11 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

2711.1 Liquefied

2711.12 - - Propane

2711.13 - - Butanes

2711.19 - - Other

2711.191 - - - Mixtures of propane and butane

2711.199 - - - Other

2711.29 - - Other

27.12 Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petrolum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

2712.10 - Petroleum jelly

2712.20 - Paraffin wax containing by weight less than 0,75% of oil

27.13 Petroleum coke, petrolum bitumen and other residues of petrolum oils or of oils obtained from bituminous mine-rals

2713.20 - Petroleum bitumen

27.15 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petrolum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

2715.009 - - - Other

2803.00 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)

2803.001 - - - Carbon black

28.06 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

2806.10 Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

2806.101 - - - Pro analysis

2808.00 Nitric acid; sulphonitric acids

2808.002 - - - Other nitric acid

28.14 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

2814.20 - - Ammonia in aqueous solution

2814.201 - - - Pro analysis

28.15 Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium

2815.11 - - Solid

2815.111 - - - Granulated, pro analysis

2815.20 - Potassium hydroxide (caustic potash)

2815.201 - - - Granulated, pro analysis

29.02 Cyclic hydrocarbons

2902.4 - Xylenes

2902.41 - - o-Xylene

2902.411 - - - Pro analysis

2902.42 - - m-Xylene

2902.421 - - - Pro analysis

2902.43 - - p-Xylene

2902.431 - - - Pro analysis

2902.44 - - Mixed Xylene isomers

2902.441 - - - Pro analysis

29.05 Acyclic alcohol and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates

2905.1 - Saturated monohydric alcohols

2905.11 - - Methanol (methyl alcohol)

2905.111 - - - Pro analysis

2905.12 Propane 1 ol (propyl alcohol) and propane 2 ol (isopropyl alcohol)

2905.121 - - - Pro analysis

29.14 Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrostated derivates

2914.1 - Acyclic ketones without other oxygen function

2914.11 - - Acetone

2914.111 - - - Pro analysis

29.15 Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates

2915.3 - Esters of acetic acid

2915.311 - - - Pro analysis

29.33 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

2933.6 - Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure

2933.691 - - - Atrazine

30.02 Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products

3002.30 - Vaccines for veterinary medicine

30.03 Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more consistuents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms of packings for retail sale

3003.90 - Other

3003.909 - - - Other

30.04 Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed pro-ducts for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

3004.10 - - Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives

3004.101 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.20 - - Containing other antibiotics

3004.201 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.3 - - Containing hormones or other products of heading No 29.37 but not containing antibiotics

3004.31 - - Containing insulin

3004.311 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.32 - - Containing adrenal cortical hormones

3004.321 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.39 - - Other

3004.391 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.40 - - Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading No 29.37 or antibiotics

3004.401 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.50 - - Other medicaments containing vitamins or other products of heading No 29.36

3004.501 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.90 - - Other

3004.902 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.909 - - - Other

30.06 Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter

3006.50 - First-aid boxes and kits

32.07 Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enameleing or glass industry, glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes

3207.10 - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations

3207.20 - Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations

3207.30 - Liquid lusters and similar preparations

3207.40 - Glass frit and other glass, in the form of powder, gra-nules or flakes

32.08 Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter

3208.10 - Based on polyesters

3208.20 - Based on acrylic or vinyl polymers

32.09 Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium

3209.10 - Based on acrylic or vinyl polymers

3209.90 - Other

32.14 Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like

3214.10 - Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings

3214.90 - Other

32.15 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid

3215.1 - - Printing ink

3215.11 - - Black

3215.19 - - Other

33.04 Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

3304.99 - - Other

3304.999 - - - For retail sale

33.07 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

3307.90 - - Other

3307.909 - - - For retail sale

34.05 Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coach-work, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non woven, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations) excluding waxes of heading No 34.04

3405.10 - Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather

3405.20 - Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork

3405.30 - Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes

3405.40 - Scouring pastes and powders and other scouring pre-parations

3405.90 - Other

3406.00 Candles, tapers and the like

3605.00 Matches, other than pyrotechnic articles of heading No 36.04

37.01 Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs

3701.10 - For X-ray

3814.00 Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

3820.00 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

3905 Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other polymers in primary forms

3905.1 - Polyvinyl acetate

3905.12 - - In aqueous dispersion

3905.19 - - Other

39.19 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shape, of plastics, whether or not in rolls

3919.90 - Other

39.20 Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

3920.10 - - Of polymers of ethylene

3920.101 - - - Foil 12 micron thick in rolls 50 to 90 mm wide

39.23 Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics, stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

3923.2 - Sacks and bags (including cones)

3923.21 - - Of polymers of ethylene

3923.29 - - Of other plastics

3923.40 - Spools, cops, bobbins and similar supports

3923.90 - Other

3923.901 - - - Casks and tanks

3923.909 - - - Other

39.24 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles of plastic

3924.10 - Tableware and kitchenware

3924.90 - Other

39.25 Buildersž ware of plastic, not elsewhere specified or included

3925.10 - Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 l

3925.20 - Doors, windows and their frames and thresholds for doors

3925.30 - Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and parts thereof

3925.90 - Other

40.09 Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)

4009.10 - Not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

4009.20 - Reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings

4009.40 - Reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

4009.50 - With fittings

4009.509 - - - Other

42.02 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive cases, brief cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers, travelling-bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle cases, jewelry boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard or wholly or mainly covered with such materials or with paper

4202.1 Trunks, suit cases, vanity cases, executive cases, brief cases, school satchels and similar containers

4202.11 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.12 - - With outer surface of plastics or of textile materials

4202.19 - - Other

4202.2 Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle

4202.21 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.22 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.29 - - Other

4202.3 - - Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag

4202.31 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.32 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.39 - - Other

4202.9 - - Other

4202.91 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.92 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.99 - - Other

43.02 Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading No 43.03

4302.1 - Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled

4302.11 - - Of mink

4302.12 - - Of rabbit or hare

4302.13 - - Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws

4302.19 - - Other

4302.20 - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled

4302.30 - Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled

4304.00 Artificial fur and articles thereof

4304.009 - - - Articles of artificial fur

44.06 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

4406.10 - - Not impregnated

4406.101 - - - Of oak

4406.102 - - - Of beech

4406.109 - - - Other

4406.90 - - Other

4406.901 - - - Of oak

4406.902 - - - Of beech

4406.909 - - - Other

44.18 Buildersž joinery and carpentry of wood including cellular wood panels assembled parquet panels, shingles and shakes

4418.10 - Windows, French-windows and their frames

4418.20 - Doors and their frames and thresholds

4418.30 - Parquet panels

48.05 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in Note 2 to this Chapter

4805.10 - Semi-chemical fluting paper (corrugating medium)

48.11 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets, other than goods of the kind described in heading No 48.03, 48.09 or 48.10

4811.2 - Gummed or adhesive paper and paperboard

4811.29 - - Other

4811.299 - - - Other

48.14 Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper; window transparencies of paper

4814.10 - »Ingrain« paper

4814.20 - Wallpaper and similar wall covering, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics

4814.30 - Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven

4814.90 - Other

4817.10 - Envelopes

4817.20 - Letter cards, plain postcards and correspondence cards

4817.30 - Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

48.19 Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or web of cellulose fibres, box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like

4819.10 - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

4819.20 - Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard

4819.209 - - - Other

4819.30 - Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more

4819.40 - Other sacks and bags, including cones

4819.50 - Other packing containers, including record sleeves

4819.501 - - - Cylindrical boxes made of two or more materials

4819.60 - Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like

48.20 Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for stamps or for collections and book covers, of paper or paperboard

4820.10 - Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

4820.20 - Exercise books

4820.30 -Binders (other than book covers), folders and file covers

4820.40 - Manifold business forms and interleaved carbon sets

4820.50 -Albums for samples or for collections

4820.90 Other

4820.901 - - - business forms

4820.909 - - - Other

48.21 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed

4821.10 - Printed

4821.90 - Other

48.23 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

4823.1 Gummed or adhesive paper, in strips or rolls

4823.11 - - Self-Adhesive

4823.19 - - Other

4823.40 - Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus

4823.5 Other paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes

4823.51 - - Printed, embossed or perforated

4823.59 - - Other

4823.60 - Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard

4823.70 - Moulded or pressed articles of paper pulp

4823.90 - Other

4823.909 - - - Other

64.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics

6402.1 - Sports footwear

6402.19 - - Other

6402.20 - Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs

6402.30 - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6402.9 - Other footwear

6402.91 - - Covering the ankle

6402.99 - - Other

64.03 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

6403.1 Sports footwear

6403.19 - - Other

6403.20 - Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe

6403.30 - Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap

6403.40 - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6403.5 - Other footwear with outer soles of leather

6403.51 - - Covering the ankle

6403.59 - - Other

6403.9 - Other footwear

6403.91 - - Covering the ankle

6403.99 - - Other

64.05 Other footwear

6405.10 - With uppers of leather or composition leather

6405.20 - With uppers of textile materials

6504.00 Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed

65.05 Hats and other headgear, knitted or crocheted, made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

6505.10 - Hair-nets

6505.90 - Other

65.06 Other headger, whether or not lined or trimmed

6506.10 - Protective headgear (helmets)

6506.9 - Other

6506.91 - - Of rubber or of plastics

6506.92 - - Of fur

6506.99 - - Of other materials

6507.00 Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear

66.01 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

6601.10 - Garden umbrellas and sun umbrellas

6601.9 - Other

6601.91 - - Telescopes

6601.99 - - Other

6602.00 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like

66.03 Parts, trimmings and accessories of articles other heading No 66.01 or 66.02

6603.10 - Handles and knobs

6603.20 - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)

6603.90 - Other

68.02 Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading No 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a back; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate)

6802.2 - Other monumental or building stone and articles thereof simply cut or sawn with a flat or even surface

6802.21 - - Marble, travertine and alabaster

6802.22 - - Other limestone

6802.29 - - Other stone

6802.9 - Other

6802.91 - - Marble, travertine and alabaster

6802.92 - - Other limestone

6802.99 - - Other stone

68.04 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones and parts thereof, of natural stone, of agglomerated na-tural or artificial abrasives or of ceramics with or without parts of other materials

6804.2 Other

6804.22 - - Of other agglomerated abrasives or of ceramics

6804.30 - Hand sharpening or polishing stones

6804.309 - - - Of artificial materials

68.05 Natural, of artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up

6805.10 - On a base of textile material

6805.20 - On a base of paper or of paperboard

6805.30 - On a base of other materials

68.06 Slag wool, rock wool and similar mineral wool; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading No 68.11 or 68.12 or of Chapter 69

6806.10 - Slag wool, rock wool and similar mineral wool (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

68.07 Articles of asphalt or of similar material (for example, petrolum bitumen or coal tar pitch)

6807.10 - In rolls

6807.90 - Other

6807.909 - - Other

6808.00 Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

68.09 Articles of plaster or of compositions based on plaster

6809.1 - Boards, sheets, panels, tiles and similar articles not ornamented

6809.11 - - Faced or reinforced with paper or paperboard only

6809.19 - - Other

6809.90 - Other articles

68.12 Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or asbestos (for example, thread, woven fabric; clothing, headgear, footwear, gaskets) whether or not reinforced other than goods of heading No 68.11 or 68.13

6812.10 - Fabricated asbestos fibres; Mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate

6812.20 - Yarn

6812.30 - Cords and string, whether or not plaited

6812.40 - Fabricated or knitted material

6812.50 - Clothing, clothing accessories, footwear and headgear

6812.60 - Paper, millboard and felt

6812.70 - Compressed asbestos fibres jointing, in sheets or rolls

6812.90 - Other

6812.909 - - - Other

68.13 Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials

6813.10 - Sheets and pads for brakes

6813.109 - - - Other

6813.90 - Other

6813.909 - - - Other

69.04 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

6904.10 - Building bricks

6904.101 - - - Solid, 250 x 120 x 65 dimensions

6904.102 - - - Grate bricks, 250 x 120 x 65 dimensions

6904.103 - - - Blocks, 290 x 190 x 190 dimensions

6904.104 - - - Blocks, 250 x 190 x 190 dimensions

6904.105 - - - Blocks, 250 x 250 x 140 dimensions

6904.109 - - - Other

6904.90 - Other

6904.901 - - - Ceiling filler tiles, 250 x 380 x 140 dimensions

6904.902 - - - Ceiling filler tiles, 390 x 100 x 160 dimensions

6904.903 - - - Support tiles, 250 x 120 x 40 dimensions

6904.909 - - - Other

69.05 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

6905.10 - Roofing tiles

6905.101 - - - Pressed tiles, 350 x 200 dimensions

6905.102 - - - Pressed interlocking tiles, 340 x 200 dimensions

6905.103 - - - Plain tiles, 380 x 180 dimensions

6905.104 - - - Mediterranean tiles, 375 x 200 dimensions

6905.109 - - - Other

6905.90 - Other

69.10 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

6910.10 - Of porcelain or china

6910.90 - Other

70.05 Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7005.30 - Wired glass

70.17 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated

7017.10 - Of fused quartz or other fused silica

7017.109 - - - Other

7017.20 - Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0o C to 30o C

7017.90 - Other

73.06 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.20 - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas

7306.202 - - - Tubing of an external diameter less than 3 1/2"

7306.209 - - - Other

7306.50 - Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel

7306.509 - - - Other

7306.90 - Other

73.08 Structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames, and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures of iron or steel

7308.10 - Bridges and bridge sections

7308.20 - Towers and lattice masts

7308.40 - Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping

7308.409 - - - Other

7309.00 Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7309.001 - - - Reservoirs for the transport of goods

7309.009 - - - Other

7311.00 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel

7311.009 - - - Other

73.12 Stranded wire, ropes cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated

7312.10 - Stranded wire, ropes and cables

7312.109 - - - Other

7312.1099 - - - Other

7312.90 - Other

7312.909 - - - Other

7313.00 Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel

73.14 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

7314.4 - Other cloth, grill, netting and fencing

7314.41 - - Plated or coated with zinc

7314.42 - - Coated with plastics

7314.49 - - Other

73.15 Chain and parts thereof, of iron or steel

7315.1 - Articulated link chain and parts thereof

7315.11 - - Roller chain

7315.12 - - Other chain

7315.19 - - Parts

7315.20 - Skid chain

7315.8 - Other chain

7315.81 - - Stud-link

7315.82 - - Other, welded link

7315.89 - - Other

7315.90 - Other parts

7316.00 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

73.17 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading No 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper

7317.001 - - - For rails

7317.002 - - - For tacks

73.18 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel

7318.1 - Threaded articles

7318.11 - - Coach screws

7318.12 - - Other wood screws

7318.13 - - Screw hooks and screw rings

7318.14 - - Self-tapping screws

7318.19 - - Other

7318.2 - Non-threaded articles

7318.21 - - Spring washers and other lock washers

7318.23 - - Rivets

7318.24 - - Cotters and cotter-pins

7318.29 - - Other

73.21 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

7321.11 - - For gas fuel or for both gas and other fuels

7321.13 - - For solid fuel

73.23 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

7323.10 - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like

7323.9 - Other

7323.93 - - Of stainless steel

7323.931 - - - Vessels

7323.939 - - - Other

73.26 Other articles of iron or steel

7326.1 - Forged or stamped, but not further worked

7326.19 - - Other

7326.20 - Articles of iron or steel wire

7326.209 - - - Other

7326.90 - Other

7326.909 - - Other

76.10 Aluminum structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridges section, towers, lattice masts, roofs, roofing framework, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns), aluminum plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures

7610.10 - Doors, windows and their frames and thresholds for doors

7610.109 - - Other

7610.90 - Other

7610.901 - - - Elements prepared for use in structures

7610.909 - - - Other

7611.00 Aluminum reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 1, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7611.001 - - - Lined or heat-insulated

7611.009 - - - Other

76.14 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminum, not electrically insulated

7614.10 - With steel core

7614.90 - Other

8304.00 Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading No 94.03

83.09 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles; threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

8309.90 - Other

8309.902 - - - Seals, not further worked

8309.903 - - - Seals, worked

8309.909 - - - Other

84.02 Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

8402.1 - Steam or other vapour generating boilers

8402.11 - - Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour

8402.111 - - - Main shipžs steam boilers

8402.112 - - - Other, with a steam production not exceeding 300 tonnes per hour

8402.119 - - - Other, with a steam production exceeding 300 tonnes per hour

8402.12 - - Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 t per hour

8402.121 - - - Main shipžs steam boilers

8402.129 - - - Other

8402.19 - - Other vapour generating boilers, including hybrid boilers

8402.191 - - - Main shipžs steam boilers

8402.192 - - - Firetube boilers

8402.193 - - - Hot-oil boilers

8402.199 - - - Other

8402.20 - Super-heated water boilers

8402.201 - - - Fired with chopped wood

84.03 Central heating boilers other than those of heading No 84.02

8403.90 -Parts

84.04 Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units

8404.90 -Parts

84.06 Steam turbines and other vapour turbines

8406.90 - Parts

84.16 Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances

8416.20 - Other furnace burners, including combination burners

8416.209 - - - Other

84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other, heat pumps other than air conditioning machines or heading No 84.15

8418.2 - Refrigerators, household type

8418.21 - - Compression-type

8418.22 - - Absorption-type, electrical

8418.29 - - Other

8418.50 - Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show-cases and similar refrigerating or freezing furniture

84.19 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilizing, pasteurizing, steaming, drying, evapourating, vapourizing, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non electric

8419.1 Instantaneous or storage water heaters, non-electric

8419.111 - - - For domestic use

8419.119 - - - Other

8419.191 - - - For domestic use

8419.199 - - - Other

8419.40 - Distilling or rectifying plant

8419.401 - - - Fractionating columns for oxygen production

8419.409 - - - Other

8419.8 - Other machinery, plant and equipment

8419.81 - - For making hot drinks or for cooking or heating food

8419.819 - - - Other

8419.89 - - Other

8419.899 - - - Other

8419.8999 - - - - Other

84.20 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders thereof

8420.10 - Calendering or other rolling machines

8420.101 - - - Ironing machines

8420.1011 - - - - For domestic use

84.21 Centrifuges, including centrifugal dryers, filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8421.1 - - Centrifuge, including centrifugal dryers

8421.121 - - - For domestic use

8421.2 - Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids

8421.29 - - Other

8421.299 - - - Other

8421.3 - Filtering or purifying machinery and apparatus for gases

8421.31 - - Intake air filters for internal combustion engines

8421.319 - - - Other

8421.39 - - Other

8421.399 - - - Other

8421.9 - Parts

8421.91 - - Of centrifuges, including centrifugal dryers

8421.919 - - Of centrifuges, including centrifugal dryers

84.23 Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8423.30 - Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material into a bag or container, including hopper scales

8423.8 - Other weighing machinery

8423.81 - - Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg

8423.82 - - Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5 000 kg

8423.829 - - - Other

8423.89 - - Other

8423.891 - - - Weighbridges (railway or for trucks and vans)

8423.899 - - - Other

84.24 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.10 - Fire extinguishers, whether or not charged

8424.109 - - - Other

8424.8 - Other appliances

8424.81 - - Agricultural or horticultural

8424.819 - - - Other

84.27 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8427.20 - Other self-propelled trucks

8427.209 - - - Other

8427.90 - Other trucks

84.28 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

8428.20 - Pneumatic elevators and conveyors

8428.209 - - - Other

8428.3 - Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

8428.39 - - Other

8428.399 - - - Other

84.32 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8432.10 - Ploughs

8432.2 - Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

8432.21 - - DISC harrows

8432.29 - - Other

8432.30 - Seeds, planters and transplanters

8432.301 - - - Forest seedling planters

8432.309 - - - Other

8432.40 - Manure spreaders and fertilizer distributors

8432.80 - Other machinery

84.33 Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37

8433.1 - Mowers for lawns, parks or sports-grounds

8433.11 - - Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane

8433.19 - - Other

8433.20 - Other mowers, including cutter bars for tractor mounting

84.38 Machinery not specified or included elsewhere in this Chapter, for industrial preparation on manufacture of food drink, other than machinery for the extraction or preparation animal or fixed vegetable fats or oils

8438.50 - Machinery for the preparation of meat or poultry

8438.60 - Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables

84.52 Sewing machines, other than book-sewing machines of heading No 84.40; furniture; bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8452.10 - Sewing machines of the household type

84.57 Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal

8457.20 - Unit construction machines (single station)

8457.30 - Multi-station transfer machines

84.58 Lathes (including turning centers) for removing metal

8458.1 - Horizontal lathes

8458.19 - - Other

84.59 Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58

8459.2 - Other drilling machines

8459.29 - - Other

8459.299 - - - Other

8459.6 - Other milling machines

8459.61 - - Numerically controlled

8459.619 - - - Other

8459.69 - - Other

8459.699 - - - Other

84.60 Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading No 84.61

8460.2 Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460.29 - - Other

8460.292 - - - For crank shafts

8460.3 - Sharpening (tool or cutter grinding) machines

8460.39 - - Other

84.61 Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8461.50 - Sawing or cutting-off machines

84.81 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481.10 Pressure-reducing valves

8481.109 - - - Other

8481.30 - Check valves

8481.309 - - - Other

8481.40 - Safety or relief valves

8481.409 - - - Other

8481.80 - Other appliances

8481.801 - - - Regulating valves electromechanically or pneuma-tically powered

8481.806 - - - Fixtures for single pipe and double pipe central heating with nominal size 3/8" and more, but not exceeding 3/4"

85.01 Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501.3 - Other DC motors; DC generators

8501.31 - - Of an output not exceeding 750 W

8501.319 - - - Other

8501.33 - - Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW

8501.339 - - - Other

8501.40 - Other AC motors, single-phase

8501.409 - - Other

8501.4099 - - - Other

8501.5 - Other AC motors, multi-phase

8501.51 - Of an output not exceeding 750 W

8501.519 - - - Other

8501.5199 - - - Other

8501.52 - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.529 - - - Other

8501.5299 - - - Other

85.02 Electric generating sets and rotary converters

8502.1 - Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

8502.11 - - Of an output not exceeding 75 kVA

8502.119 - - - Other

8502.12 - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8502.129 - - - Other

8502.13 - - Of an output exceeding 375 kVA

8502.139 - - - Other

8502.20 - Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines

8502.209 - - - Other

8502.3 - Other generating sets

8502.39 - Other

8502.391 - - - DC

8502.3919 - - - Other

8502.399 - - - AC

8502.3999 - - - Other

8502.40 - Electric rotary converters

8502.409 - - - Other

85.04 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504.10 - Ballasts for discharge lamps or tubes

8504.109 - - - Other

8504.3 - Other transformers

8504.34 - - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504.349 - - - Other

8504.40 - Static converters

8504.409 - - - Other

85.05 Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetization; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic coupling, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads

8505.20 - Electro-magnetic couplings, clutches and brakes

85.30 Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading No 86.08)

8530.10 - Equipment for railways or tramways

8530.80 - Other equipment

85.39 Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; acr-lamps

8539.2 - Other filament lamps, excluding ultra-violet or infra-red lamps

8539.29 - - Other

85.44 Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibres cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors

8544.1 - Winding wire

8544.111 - - - With a diameter not exceeding 2,50 mm

8544.20 - Co-axial cable and other co-axial electric conductors

86.01 Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators

8601.10 - Powered from an external source of electricity or by electric accumulators

8601.102 - - - For ordinary gauge tracks

8601.109 - - - Other

86.02 Other rail locomotives; locomotive tenders

8602.10 - Diesel-electric locomotives

8602.90 - Other

8602.901 - - - Ex-proof diesel-mechanical

8602.902 - - - Diesel-hydraulic

8602.909 - - - Other

86.03 Self-propelled railway or tramway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading No 86.04

8603.10 - Powered from an external source of electricity

8603.101 - - - Tramway rail-cars for passengers

8603.102 - - - Passenger motor units

8603.103 - - - Passenger motor cars

8603.109 - - - Other

8603.90 - Other

8603.901 - - - Passenger motor units

8603.902 - - - Passenger motor cars

8603.909 - - - Other

8605.00 Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled: luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self propelled (excluding those of heading No 86.04)

8605.001 - - - Ambulances

8605.002 - - - Railway: passenger and post-office coaches, luggage vans and official coaches

8605.009 - - - Other

86.06 Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

8606.10 - Tank wagons and the like

8606.20 - Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10

8606.30 - Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10 or 8606.20

8606.9 - Other

8606.91 - - Covered and closed

8606.911 - - - For transport of live fish

8606.919 - - - Other

8606.92 - - Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm

8606.99 - - Other

8606.991 - - - Tramway vans and wagons

8606.999 - - - Other

86.07 Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock

8607.1 - Bogies, bissel-bogies, axles and wheels and parts thereof

8607.11 - - Driving bogies and bissel-bogies

8607.12 - - Other bogies and bissel-bogies

8607.30 - Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof

8609.00 Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

8609.009 - - - Other

87.01 Tractors (other than tractors of heading No 87.09)

8701.20 - Road tractors for semi trailers

8701.202 - - - Used, of an engine power not exceeding 300 kW

8701.204 - - - Used, of an engine power exceeding 300 kW

87.02 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8702.10 - With compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8702.101 - - - Motor buses and coaches, new

8702.102 - - - Motor buses and coaches, used

8702.90 - - Other

8702.901 - - - Other motor buses and coaches, new

8702.902 - - - Other motor buses and coaches, used

8702.903 - - - Trolleybuses

8702.909 - - - Other

87.03 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those heading No 87.02) including station wagons and racing cars

8703.2 - Other vehicles, with spark ignition internal combustion reciprocating piston engine

8703.21 - - Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cmł

8703.212 - - - Motor cars, used

8703.219 - - - Other, used

8703.22 - - Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cmł but not exceeding 1 500 cmł

8703.222 - - - Motor cars, used

8703.229 - - - Other, used

8703.23 - - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 3 000 cmł

8703.232 - - - Motor cars, used

8703.235 - - - On-road/off-road, used

8703.239 - - - Other, used

8703.24 - - Of cylinder capacity exceeding 3 000 cmł

8703.242 - - - Motor cars, used

8703.245 - - - On-road/off-road, used

8703.249 - - - Other, used

8703.3 - Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8703.31 - - Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cmł

8703.312 - - - Motor cars, used

8703.319 - - - Other, used

8703.32 - - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 2 500 cmł

8703.322 - - - Motor cars, used

8703.325 - - - On-road/off-road, used

8703.329 - - - Other, used

8703.33 - Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cmł

8703.332 - - - Motor cars, used

8703.335 - - - On-road/off-road, used

8703.339 - - - Other, used

8703.90 - Other

8703.902 - - - Motor cars, used

8703.909 - - - Other, used

87.04 Motor vehicles for the transport of goods

8704.2 - Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8704.23 - - Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes

8704.231 - - - Tankers

8706.00 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8706.002 - - - For tractors

87.07 Bodies (including cabs) fot the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8707.10 - For the vehicles of heading No 87.03

8707.90 - Other

8707.901 - - - For motor buses and trolleybuses

8707.902 - - - Closed aluminum bodies for lorries

8707.909 - - - Other

87.08 Parts and accessories of the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8708.10 - Bumpers and parts thereof

8708.2 - Other parts and accesories of bodies (including cabs)

8708.291 - - - Aluminum sideboards for lorry bodies

8708.3 - Brakes and servo-brakes and parts thereof

8708.39 - - Other

8708.9 - Other parts and accessories

8708.92 - - Silencers and exhaust pipes

8708.93 - - Clutches and parts thereof

8708.99 - - Other

8708.991 - - - Joints, buckles and support guides except universal joints

8708.992 - - - Other parts, worked

8708.999 - - - Other parts, not further worked

87.11 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

8711.10 - With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cmł

8711.20 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cmł but not exceeding 250 cmł

8711.201 - - - New

8711.209 - - - Used

8711.30 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cmł but not exceeding 500 cmł

8711.301 - - - New

8711.309 - - - Used

8711.40 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cmł but not exceeding 800 cmł

8711.401 - - - New

8711.409 - - - Used

8711.50 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cmł

8711.509 - - - Used

8711.90 - Other

8711.901 - - - Side-cars

8711.909 - - - Other

87.14 Parts and accessories of vehicles of heading No 87.11 to 87.13

8714.1 - Of motorcycles (including mopeds)

8714.11 - - Saddles

8714.9 - Other

8714.92 - - Wheel rims and spokes

8714.93 - - Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels

8714.94 - - Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof

8714.95 - - Saddles

87.16 Trailers and semi-trailers, other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

8716.20 - Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes

8716.209 - - - Other

8716.3 - Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

8716.31 - - Tanker trailers and tanker semi-trailers

8716.311 - - - For liquefied gases

8716.40 - Other trailers ad semi-trailers

8716.80 - Other vehicles

89.03 Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

8903.10 - Inflatable

8903.9 - Other

8903.92 - - Motorboats, other than outboard motorboats

8903.99 - - Other

94.01 Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof

9401.30 - Swivel seats with variable height adjustment

9401.90 - Parts

9401.902 - - - Of metals, excluding shock-absorbers

9401.903 - - - Shock-absorbers

9401.904 - - - Of plastics

94.04 Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastic, whether or not covered

9404.10 - Mattress supports

9404.2 - Mattress

9404.21 - - Of cellular rubber or plastics, whether or not covered

9404.29 - - Of other materials

9404.30 - Sleeping bags

9404.90 - Other

9406.00 Prefabricated buildings

9406.001 - - - Of plastics

9406.002 - - - Of cement, of concrete or of artificial stone

9406.004 - - - Of steel

9406.005 - - - Of wood

9406.009 - - - Other

9602.00 Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials, moulded or carved articles of wax, of stearin of natural of natural gums or natural resins or of modeling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading No 35.03) and articles of unhardened gelatin

9602.001 - - - Gelatin capsules for pharmaceutical purposes

9602.002 - - - Worked vegetable or mineral materials and articles of these materials

9602.009 - - - Other

96.06 Buttons, press-fasteners, snap fasteners and press-studs button moulds and other parts of these articles; button blanks

9606.10 - Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor

9606.2 - Buttons

9606.21 - - Of plastics, not covered with textile material

9606.22 - - Of base metal, not covered with textile material

9606.29 - - Other

9606.30 - Button moulds and other parts of buttons; button blanks

96.07 Slide fasteners and parts thereof

9607.1 - Slide fasteners

9607.11 - - Fitted with chain scoops of base metal

9607.19 - - Other

9607.20 - Parts

96.08 Ball point pens; felt pens, tipped and other porous-tipped pens and markers; fountains pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing other than those of heading No 96.09

9608.10 - Ball point pens

9608.20 - Felt tipped and other porous-tipped pens and markers

9608.209 - - - Other

9608.3 - Fountain pens, stylograph pens and other pens

9608.31 - - Indian ink drawing pens

9608.39 - - Other

9608.40 - Propelling or sliding pencils

9608.50 - Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings

9608.60 - Refills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir

9608.9 - Other

9608.91 - - Pen nibs and nib points

9608.911 - - - Golden pen nibs for writing

9608.912 - - - Other pen nibs for writing

9608.913 - - - Pen nibs for drawing

9608.919 - - - Nib points

9608.99 - - Other

9608.992 - - - Refills for felt tipped pens

9608.999 - - - Other

96.09 Pencils (other than pencils of heading No 96.08), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors chalks

9609.10 - Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath

9609.20 - Pencil leads, black or coloured

9609.90 - Other

ANNEX II

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS referred to in Article 5(3)

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 70% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 40% of the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– on 1 January 2006, duty shall be reduced to 15% of the basic duty

– on 1 January 2007, the remaining duties shall be abolished

HS 6+ Description

25.22 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading No 28.25

2522.10 - Quicklime

2522.20 - Slaked lime

2522.30 - Hydraulic lime

25.23 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cement, whether or not coloured or in the form of clinkers

2523.10 - Cement clinkers

2523.109 - - - Other

2523.2 - Portland cement

2523.29 - - - Other

2523.292 - - - Portland cement with additions

2523.294 - - - Sulphate resistant cement

2523.295 - - - Cement with low temperature of hydration

2523.296 - - - Metallurgical cement and cement for blast furnaces

2523.299 - - - Other

2523.30 - Aluminous cement

2523.301 - - - Aluminous cement with content Al203 not exceeding 50%

2523.90 - Other hydraulic cements

2710.00 - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, there oils being the basic constituents of the preparations

2710.001 - - - Motor petrol and other light oils

2710.0012 - - - - Leadless motor petrol

2710.0013 - - - - Other motor petrols

2710.0019 - - - - Other light oils and products based on light oils

2710.002 - - - Kerosene and other medium oils

2710.0024 - - - - Other petroleum

2710.0029 - - - - Other medium oils and preparations on the basis of those oils

2710.003 - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing

2710.0031 - - - Gas oils

2710.0032 - - - - Extra light and light special fuel oil

2710.099 - - - Other

2710.0099 - - - Waste oils

2807.00 Sulphuric acid; oleum

2807.001 - - - Sulphuric acid, pro analysis

2808.00 Nitric acid; sulphonitric acids

2808.001 - - - Nitric acid, pro analysis

31.02 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous

3102.90 - Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings

31.05 Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers, goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

3105.10 - Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

32.06 Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading No 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined

3206.20 - Pigments and preparations based on titanium dioxide

3206.201 - - - Chromium greens

3206.202 - - - Zinc yellows (zinc chromate)

3206.209 - - - Other

3206.4 - Other colouring matter and other preparations

3206.49 - - Other

3206.492 - - - Concentrated dispersions of pigments

3206.494 - - - Based on carbon black

33.04 Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

3304.10 - - Lip make up preparations

3304.109 - - - For retail sale

3304.20 - - Eye make-up preparations

3304.209 - - - For retail sale

3304.30 - - Manicure or pedicure preparations

3304.309 - - - For retail sale

33.05 Preparations for use on the hair

3305.10 - - Shampoos

3305.109 - - - For retail sale

3305.20 - - Preparations for permanent waving or straightening

3305.209 - - - For retail sale

3305.30 - - Hair lacquers

3305.309 - - - For retail sale

3305.90 - - Other

3305.909 - - - For retail sale

33.06 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages

3306.10 - - Dentifrices

3306.109 - - - For retail sale

3306.90 - - Other

3306.909 - - - For retail sale

33.07 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

3307.10 Pre-shave, shaving or after-shave preparations

3307.109 - - - For retail sale

3307.20 - - Personal deodorants and antiperspirants

3307.209 - - - For retail sale

3307.30 - - Perfumed bathsalts and other bath preparations

3307.309 - - - For retail sale

3307.4 Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites

3307.49 - - Other

3307.499 - - - For retail sale

34.02 Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, where or not containing soap, other than those of heading No 34.01

3402.1 - - Organic surface-active agents whether or not put up for retail sale

3402.11 - - Anionic

3402.111 - - - Alkylarylsulphonates

3402.112 - - - Polyglycol ether lauryl alcohol sulphonate

3402.20 - - Preparations put up for retail sale

3402.201 - - - In powder for washing

3402.209 - - - Other

3402.90 - Other

3402.901 - - - In powder for washing

38.08 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

3808.20 - Fungicides

3808.209 - - - Other fungicides, except for plant protection

39.17 Tubes, pipes and hoses, and fittings thereof (for example, joints, elbows, flanges) of plastics

3917.2 - Tubes, pipes and hoses, rigid

3917.21 - - Of polymers of ethylene

3917.211 - - - For submarine water line

3917.219 - - - Other

3917.2199 - - - Other

3917.22 - - Of polymers of propylene

3917.229 - - - Other

3917.23 - - Of polymers of vinyl chloride

3917.239 - - - Other

3917.29 - - Of other plastics

3917.299 - - - Other

3917.31 - - Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa

3917.319 - - - Other

3917.32 - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

3917.329 - - Other

3917.33 - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

3917.339 - - - Other

3917.39 - - Other

3917.399 - - - Other

3917.40 - Fittings

3917.409 - - - Other

39.18 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter

3918.10 - Of polymers of vinyl chloride

3918.90 - Of other plastics

39.19 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls

3919.10 -In rolls of a width not exceeding 20 cm

3919.11 - - - Of polypropylene

3919.102 - - - Of polyvinyl chloride

3919.103 - - - Of polyvethylene

3919.109 - - - Other

39.20 Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

3920.10 - Of polymers of ethylene

3920.109 - - - Other

3920.30 - Of polymers of styrene

3920.4 - Of polymers of vinyl chloride

3920.42 - - Flexible

40.12 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber

4012.10 - Retreaded tyres

4012.109 - - - Other

4012.20 - Used pneumatic tyres

4012.209 - - - Other

4012.90 - Other

4012.909 - - - Other

44.09 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges of faces, whether or not planed, sanded or finger-jointed

4409.20 - Non-coniferous

4409.202 - - - Of other wood

4409.203 - - - Parquet flooring of beech

4409.204 - - - Parquet flooring of other deciduous

4409.209 - - - Other

48.05 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in Note 2 to this Chapter

4805.2 - Multi-ply paper and paperboard

4805.29 - - Other

4805.291 - - - Testliner-brown

4805.299 - - - Other

4805.30 - Sulphite wrapping paper

4805.60 - Other paper and paperboard, weighing 150g/m˛ or less

4805.601 - - - Fluting from wastepaper

4806.609 - - - Other

4806.6091 - - - - Common wrapping paper

4805.6099 - - - - Other

4805.70 - Other paper and paperboard, weighing more than 150 g/m, but less than 225 g/m

48.08 Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading No 48.03

4808.10 - Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated

64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

6401.10 - Footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6401.9 - Other footwear

6401.91 - - Covering the knee

6401.92 - - Covering the ankle but not covering the knee

6401.99 - - Other

64.05 Other footwear

6405.90 - Other

68.10 Articles of cement, of concrete or of artificial stone whether or not reinforced

6810.1 - Tiles, flagstones, bricks and similar articles

6810.11 - - Blocks and bricks for building

6810.19 - - Other

6810.9 - Other articles

6810.91 - - Prefabricated structural components for building or civil engineering

6810.99 - Other

68.11 Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

6811.10 - Wavy flagstones

6811.20 - Other sheets, panels, tiles and similar articles

6811.30 - Tubes, pipes and tube or pipe fittings

6811.90 - Other articles

69.08 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

6908.10 - Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm

70.03 Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7003.1 - Non-wired sheets

7003.12 - - Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

7003.19 - - Other

7003.199 - - - Other

7003.20 - Wired sheets

7003.30 - Profiles

70.07 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

7007.1 - Toughened (tempered) safety glass

7007.11 - - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

7007.19 - Other

7007.2 - Laminated safety glass

7007.21 - - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

7007.219 - - - Other

7007.29 - - Other

70.10 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass stoppers, lids and other closures, of glass

7010.10 - Ampoules

7010.20 - Stoppers, lids and other closures

7010.9 - Other, of a capacity

7010.91 - - Exceeding 1 l

7010.92 - - Exceeding 0,33 l but not exceeding 1 l

73.02 Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails

7302.40 - Fish-plates and sole plates

7302.90 - Other

73.04 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron)

7304.10 - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7304.2 - Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas

7304.29 - - Other

7304.292 - - - Casing of other steels of an external diameter less than 16"

7304.295 - - - Other tubing of other steels

7304.299 - - - Other

7304.3 - Other, of circular cross section, of iron or non alloy steel

7403.31 - - Cold drawn or cold rolled (cold reduced)

7304.319 - - - Other

7304.3199 - - - Other

7304.39 - - Other

7304.399 - - - Other

73.06 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.10 - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7306.20 - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas

7306.201 - - - Casing or an external diameter not exceeding 16”

7306.30 - Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel

7306.309 - - - Other

7306.60 - Other, welded, of non-circular cross-section

7306.601 - - - Of iron and steel of square or rectangular cross-section not exceeding 280 mm

7306.6019 - - - Other

73.10 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7310.10 - Of a capacity of 50 l or more

7310.2 Of a capacity of less than 50 l

7310.21 - - Cans which are to be closed by soldering or crimping

7310.29 - - Other

7310.299 - - - Other

73.14 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

7314.20 - Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm˛ or more

73.21 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

7321.1 - Cooking appliances and plate warmers

7321.12 - - For liquid fuel

7321.8 - Other appliances

7321.81 - - For gas fuel or for both gas and other fuels

7321.82 - - For liquid fuel

7321.83 - - For solid fuel

7321.90 - Parts

73.22 Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel

7322.1 Radiators and parts thereof

7322.11 - - Of cast iron

7322.19 - - Other

7322.90 - Other

7322.909 - - - Other

76.04 Aluminum bars, rods and profiles

7604.10 - Of aluminum, not alloyed

7604.2 - Of aluminum alloys

7604.21 - - Hollow profiles

7604.211 - - - Surface protected (painted, varnished or coated with plastics)

7604.219 - - - Other

7604.29 - - Other

76.05 Aluminum wire

7605.1 - Of aluminum, not alloyed

7605.11 - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm

7605.119 - - - Other

7605.19 - - Other

76.06 Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm

7606.1 - Rectangular (including square)

7606.11 - - Of aluminum, not alloyed

7606.119 - - - Other

7606.12 - - Of aluminum alloys

7606.122 - - - Aluminum sheets surface worked (painted, varnished or coated with plastics)

7606.129 - - - Other

7606.9 - Other

7606.91 - - Of aluminum, not alloyed

7606.92 - - Of aluminum alloys

76.07 Aluminum foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm

7607.1 - Nor backed

7607.19 - - Other

7607.199 - - - Other

7607.20 - Backed

7607.209 - - - Other

76.08 Aluminum tubes and pipes

7608.10 - Of aluminum, not alloyed

7608.109 - - - Other

7608.20 - Of aluminum alloys

7608.209 - - Other

7609.00 Aluminum tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

76.16 Other articles of aluminum

7616.9 - Other

7616.99 - - Other

7616.991 - - - Radiators

7616.999 - - - Other

82.15 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

8215.10 - Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal

8215.20 - Other sets of assorted articles

8215.9 - Other

8215.91 - - Plated with precious metal

8215.99 - - Other

83.09 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles; threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

8309.10 - Crown corks

8309.90 - Other

8309.901 - - - Screw caps

83.11 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying

8311.10 - Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding

8311.20 - Cored wire of base metal, for electric arc-welding

8311.30 - Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame

8311.90 - Other, including parts

84.03 Central heating boilers other than those of heading No 84.02

8403.10 - Boilers

8403.101 - - - Using gas or gas and other fuel

8403.102 - - - Using liquid fuel

8403.103 - - - Using solid fuel

8403.109 - - - Other

84.04 Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units

8404.10 - Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03

8404.101 - - - For use with boilers of heading No 8402

8404.109 - - - Four use with boilers of heading No 8403

8404.20 - Condensers for steam or other vapour power units

84.06 Steam turbines and other vapour turbines

8406.10 - Turbines for marine propulsion

8406.101 - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW

8406.109 - - - Other

8406.8 - Other turbines

8406.81 - - Of an output exceeding 40 MW

8406.811 - - - For driving of electric generators of a minimum output of 200 000 kW in power stations or in heat and power stations

8406.819 - - - Other

8406.82 - - Of an output not exceeding 40 MW

8406.821 - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW

8406.829 - - - Other

84.08 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

8408.10 - Marine propulsion engines

8408.102 - - - With a engine power exceeding 150 kW but not exceeding 400 kW

8408.109 - - - Other

84.13 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device, liquid elevators

8413.11 - - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages

8413.30 - Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

8413.309 - - - Other

8413.60 - - Other rotary positive displacement

8413.601 - - - Helicoidal monopumps for aggressive chemical materials

8413.602 - - - Gear pumps for dosing of polymer materials for extruding of man-made textile monofilaments, for aggressive materials

8413.603 - - - Gear pumps for hydraulic fluid power

8413.6039 - - - Other

8413.604 - - - Screw pumps

8413.6049 - - - Other

8413.605 - - - Vane pumps

8413.6059 - - - Other

8413.609 - - - Other

8413.6099 - - - Other

8413.70 - - Other centrifugal pumps

8413.701 - - - Multistage mud pumps for oil and gas wells

84.14 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans, ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8414.20 - Hand or foot-operated air pumps

8414.209 - - - Other

84.16 Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances

8416.10 - Furnace burners for liquid fuel

8416.101 - - - With capacity not exceeding 2 kg per hour

8416.102 - - - With capacity exceeding 300 kg per hour

8416.109 - - - Other

8416.20 - Other furnace burners, including combination burners

8416.201 - - - With capacity not exceeding 84 MJ per hour

8416.202 - - - For solid fuels

8416.30 - - Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar applian-ces

8416.301 - - - Mechanical ash dischargers

8416.309 - - - Other

8416.90 - Parts

84.24 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.20 - Spray guns and similar appliances

8424.30 - Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.8 - Other appliances

8424.81 - Agricultural or horticultural

8424.811 - - - Sprayers for vineyards

8424.813 - - - Other atomizers not exceeding 400 l

84.26 Shipžs derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works truck fitted with a crane

8426.1 - Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes, mobile lifting frames and straddle carriers

8426.11 - - Overhead travelling cranes on fixed support

8426.111 - - - For melting plants

8426.119 - - - Other

8426.20 - Tower cranes

8426.209 - - - Other

8426.9 - Other machinery

8426.91 - - Designed for mounting on road vehicles

8426.99 - - Other

8426.999 - - - Other

84.28 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

8428.10 - Lifts and skip hoists

8428.103 - - - Other passenger or good lifts for housing, business and industrial buildings and for hospitals

8428.3 - Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

8428.33 - - Other, belt type

8428.339 - - - Other

8428.40 - Escalators and moving walkways

8428.90 - Other machinery

8428.901 - - - Handling machinery for industry, of bricks and roofing tiles

8428.909 - - - Other

8428.9099 - - - Other

84.29 Self-propelled bulldozers, angledozers, grades, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers

8429.5 - Mechanical shovels, excavators and shovel loaders

8429.51 - - Front-end shovel loaders

8429.512 - - - On wheels, with a engine power not exceeding 184 kW

84.33 Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37

8433.5 - Other harvesting machinery, threshing machinery

8433.51 - Combine harvester-threshers

8433.511 - - For grain and maize

8433.5112 - - - - With engine power exceeding 45 kW but not exceeding 167 kW

84.58 Lathes (including turning centres) for removing metal

8458.1 - Horizontal lathes

8458.11 - - Numerically controlled

84.59 Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58

8459.10 - Way-type unit head machines

8459.5 - Milling machines, knee-type

8459.51 - - Numerically controlled

84.60 Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading No 84.61

8460.2 Other grinding machines in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460.29 - Other

8460.291 - - - For ball or roller bearing parts

84.81 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481.10 - Pressure-reducing valves

8481.101 - - - Pressure-regulating valves for compressed gas cylinders

8481.30 - Check valves

8481.301 - - - Vacuum baskets with valve

8481.40 - Safety or relief valves

8481.401 - - - With normal size of 15 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating not exceeding 16 Mpa

8481.80 - Other appliances

8481.802 - - - Gate valves and butterfly valves with nominal size 25 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating »not exceeding 4 Mpa; forged gate valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2" and with pressure-rating« not exceeding 16 Mpa

8481.803 - - - Shut-off valves with nominal size 8 mm and more but not exceeding 400 mm and with pressure rating not exceeding 4 Mpa; »forged shut-off valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2 »and with pressure rating not exceeding 16« MPa; shut-off

8481.804 - - - Ball taps with nominal size 8 mm and more but not exceeding 700 mm and with pressure rating not exceeding 10 Mpa

8481.805 - - - Underground and surface hydrants, valves and drilling saddles for household connections, air inlet-relief valves (with two balls), inlet strainers with valve ball bearings

85.01 Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501.3 - Other DC motors; DC generators

8501.32 - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.329 - - - Other

8501.34 - - Of an output exceeding 375 kW

8501.349 - - - Other

8501.40 - Other AC motors, single phase

8501.4099 - - - Other

8501.5 - Other AC motors, multi-phase

8501.51 - Of an output not exceeding 750 W

8501.511 - - - Motors with reduction gear for doors opening and closing

8501.53 - - Of an output exceeding 75 kW

8501.539 - - - Other

8501.6 - AC generators (alternators)

8501.61 - - Of an output not exceeding 75 kVA

8501.619 - - - Other

8501.62 - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8501.629 - - - Other

8501.63 - - Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA

8501.639 - - - Other

8501.64 - - Of an output exceeding 750 kVA

85.04 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504.2 - Liquid dielectric transformers

8504.21 - - Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA

8504.211 - - - Measuring transformers

8504.219 - - - Other

8504.22 - - Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10 000 kVA

8504.23 - - Having a power handling capacity exceeding 10 000 kVA

8504.3 - Other transformers

8504.32 - - Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA

8504.329 - - - Other

8504.33 - Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA

8504.331 - - - Of a capacity exceeding 20 kVA, for electric ovens for metal ore smelting

8504.339 - - - Other

8504.3399 - - - Other

8504.34 - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504.341 - - - For electric ovens for ore smelting

8504.50 - Other inductors

8504.509 - - - Other

85.16 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair dressing apparatus (for example hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading No 85.45

8516.10 - Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

8516.2 - Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus

8516.29 - - Other

8516.80 - Electric heating resistors

8516.809 - - - Other

85.25 Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders

8525.10 - Transmission apparatus

8525.101 - - - For radio-broadcasting

85.35 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightining arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junctions boxes) for a voltage exceeding 1 000 volts

8535.2 - Automatic circuit breakers

8535.21 - - For a voltage of less than 72,5 kV

8535.29 - - Other

8535.30 - Isolating switches and make-and-break switches

8535.301 - - - Isolating switches

8535.309 - - - Make-and-break switches

85.36 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 volts

8536.10 - Fuses

8536.20 - Automatic circuit breakers

8536.30 - Other apparatus for protecting electrical circuits

8536.4 - Relays

8536.49 - - Other

8536.50 - Other switches

8536.509 - - - Other

8536.6 - Lamp-holders, plugs and sockets

8536.69 - - Other

8536.699 - - - Other

85.37 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases equipped with two or more apparatus of heading No 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading No 85.17

8537.10 - For a voltage not exceeding 1 000 V

8537.20 - For a voltage exceeding 1 000 V

85.38 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading No 85.35, 85.36 or 85.37

8538.10 - Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading No 85.37, not equipped with their apparatus

85.39 Electric filament of discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps: arc-lamps

8539.2 - Other filament lamps, excluding ultra-violet of infra-red lamps

8539.22 - - Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 100 V

8539.3 - Discharge lamps, other than ultra-violet lamps

8539.32 - - Mercury or sodium vapour lamps, metal halide lamps

8539.39 - - Other

85.44 Insulated (including enameled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors

8544.4 - Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80V

8544.41 - - Fitted with connectors

8544.419 - - - Other

8544.49 - - Other

8544.491 - - - Insulated with paper

8544.4919 - - - Other

8544.492 - - - Insulated with plastics

8544.4929 - - - Other

8544.499 - - - Insulated with other materials

8544.4999 - - - Other

8544.5 - Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding 1000 V

8544.51 - - Fitted with connectors

8544.519 - - - Other

8544.59 - - Other

8544.591 - - - Insulated with paper

8544.592 - - - Insulated with plastics

8544.593 - - - Insulated with rubber

8544.599 - - - Insulated with other materials

8544.60 - - Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 V

8544.602 - - - Other insulated with plastics

8544.603 - - - Other insulated with rubber

8544.604 - - - Other insulated with paper

8544.609 - - - Other insulated with other materials

85.45 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8545.20 - Brushes

85.48 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

8548.10 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators

8548.109 - - - Other

87.01 Tractors (other than tractors of heading No 87.09)

8701.10 - Pedestrian controlled tractors

8701.101 - - - Of an engine power not exceeding 10 kW

8701.102. - - - Of an engine power exceeding 10 kW

8701.90 - Other

8701.901 - - - Agricultural, of an engine power not exceeding 50 kW

8701.902 - - Agricultural, of an engine power exceeding 50 kW, but not exceeding 110 kW

8701.9021 - - - Aged more than 5 years

8701.9029 - - - Other

87.09 Works trucks, self propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouse, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8709.1 - Vehicles

8709.11 - - Electrical

90.17 Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs; protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators) instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, calipers), not specified or included elsewhere in this Chapter

9017.30 - Micrometers, calipers and gauges

9017.302 - - - Calipers

90.28 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters thereof

9028.20 - Liquid meters

9028.201 - - - For fuels

9028.202 - - - For water

9028.209 - - - Other

9028.30 - Electricity meters

9028.309 - - - Other

94.01 Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof

9401.40 - Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds

9401.50 - Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

9401.6 - Other seats, with wooden frames

9401.61 - - Upholstered

9401.611 - - - Of bentwood

9401.619 - - - Other

9401.69 - - Other

9401.691 - - - Of bentwood

9401.699 - - - Other

9401.7 - Other seats, with metal frames

9401.71 - - Upholstered

9401.79 - - Other

9401.80 - Other seats

9401.90 - Parts

9401.901 - - - Of wood

9401.909 - - - Of other materials

94.03 Other furniture and parts thereof

9403.10 - Metal furniture of a kind used in offices

9403.20 - Other metal furniture

9403.209 - - - Other

9403.30 - Wooden furniture of a kind used in offices

9403.40 - Wooden furniture of a kind used in the kitchen

9403.50 - Wooden furniture of a kind used in the bedroom

9403.60 - Other wooden furniture

9403.70 - Furniture of plastics

9403.709 - - - Other

9403.80 - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials

9403.90 - Parts

9403.901 - - - Of wood

9403.902 - - - Of metals

9403.903 - - - Of plastics

9403.909 - - - Of other materials

ANNEX III

DEFINITION OF »BABY-BEEF« PRODUCTS referred to in Article 14(2)

Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the pro-ducts is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes. Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be determined by application of the CN code and corresponding description taken together.

CN Code Taric          Description

sub-

division

Live bovine animals:

- Other:

- - Domestic species:

- - - Of a weight exceeding 300 kg:

- - - - Heifers (female bovines that have never calved):

ex 0102 90 51 - - - - - For slaughter:

10 - Not yet having any permanent teeth, of a weight of 320 kg or more but not exceeding 470 kg1

ex 0102 90 59 - - - - - Other:

11 - Not yet having any permanent teeth,

of a weight of 320 kg or more but not

21 exceeding 470 kg1

31

91

- - - - Other:

ex 0102 90 71 - - - - - For slaughter:

10 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of 350 kg or more but not exceeding 500 kg1

ex 0102 90 79 - - - - - Other:

21 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of

91 350 kg or more but not exceeding 500 kg1

Meat of bovine animals, fresh or chilled

ex 0201 10 00 - Carcases and half-carcases:

91 - Carcases of a weight of 180 kg or more but not exceeding 300 kg, and half carcases of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphysis pubis and the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

- Other cuts with bone in:

ex 0201 20 20 - - »Compensated« quarters:

91 - »Compensated« quarters of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphsis pubis and the vertebral apopyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ex 0201 20 30 - - Unseparated or separated forequarters:

91 - Separated forequarters, of a weight of 45 kg or more but not exceeding 75 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ex 0201 20 50 - - Unseparated or separated hindquarters:

91 - Separated hindquarters of a wieght of 45 kg or more but not exceeding 75 kg (but 38 kg or more and not exceeding 68 kg in the case of »Pistola« cuts), with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ANNEX IV (a)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

(Duty-free for unlimited quantities at the date of entering into force of the Agreement)
referred to in Article 14(3)(a)(i)

Croatian

Tariff Description

code

01051912 - - - Ducklings

01051922 - - - Goslings

0105193 - - - Guinea fowls

0106007 - - - Bee swarms and queen bees

020500 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

040700 Birdsž eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

04070059 - - - Duck eggs, other

041000 Edible products of animal origin not elsewhere specified or included

050400 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled frozen, salted, in brine, dried or smoked

0604 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0801 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

080300 Bananas, including plantains, fresh or dried

080410 - Dates

080430 - Pineapples

080530 - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia)

080540 - Grapefruit

080590 - Other

080620 - Dried

080720 - Papaws (papayas)

081400 Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulpur water or in other preservative solutions

09011 - Coffee, not roasted

0902 Tea, whether or not flavoured

0904 Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

090500 Vanilla

0906 Cinnamon and cinnamon – tree flowers

090700 Cloves (whole fruit, cloves and stems)

0908 Nutmeg, mace and cardamoms

0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

0910 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

100110 - Durum wheat

1002001 - - - Rye for sowing

1003001 - - - Barley for sowing

1004001 - - - Oats for sowing

100510 - Maize (corn) seed

1006 Rice

100700 Grain sorghum

1008 Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

1106 Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading No 07.13, of sago or of roots or tubers of heading No 07.14 or of the products of Chapter 8

1108 Starches; inulin

110900 Wheat gluten, whether or not dried

1210 Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin

1211 Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered

121210 - Locust beans, inlcuding locust bean seeds

121230 - Apricot, peach or plum stones and kernels

121299 - - Other

121300 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets

1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets

1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products

1501001 - - - Pig grease for technical purposes (not suitable for human consumption)

1501003 - - - Poultry grease for technical purposes

1501004 - - - Edible poultry fat

1501009 - - - Other

150200 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading No 15.03

150300 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

1504 Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified

151610 - Animal fats and oils and their fractions

17021 - Lactose and lactose syrup

170260 - Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose

170310 - Cane molasses

200320 - Truffles

200911 - - Frozen orange juice

2009191 - - - Concentrated orange juice

2009201 - - - Concentrated grapefruit juice

2009301 - - - Concentrated juice of any other single citrus fruit

2009401 - - Concentrated pineapple juice

2009701 - - - Concentrated apple juice

2009801 - - - Concentrated carrot juice

2009802 - - - Concentrated juice of other fruit and vegetable

2009901 - - Concentrated mixtures of juices

2301 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves

230210 - Of maize (corn)

230220 - Of rice

230240 - Of other cereals

230310 - Residues of starch manufacture and similar residues

230500 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil

230670 - Of maize (corn) germ

230700 Wine lees; argol

2308 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable re-sidues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

230910 - Dog or cat food, put up for retail sale

ANNEX IV (b)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty-free within quota at the entering into force
of the Agreement) referred to in Article 14(3)(a)(ii)

 

Croatian Tariff Yearly

tariff       Description Quota increase

code in tonnes in tonnes

0204 Meat of sheep or goats,

fresh, chilled or frozen 100 5

0207 Meat and edible offal, of the
poultry of heading No 01.05,

fresh, chilled or frozen 550 30

0805 10 Oranges 25 000 1 250

0809 10 Apricots 1 000 50

0810 10 Strawberries 200 10

1002 00 9 Rye 500 100

1206 009 Sunflower seeds, whether or
not broken 100 5

1507 Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but
not chemically modified 200 10

2004 90 - Other vegetables and
mixtures of vegetables 100 5

2009 80 9 - Juices of any other single
fruit or vegetable 300 15

 

ANNEX IV (c)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement)
referred to in Article 14(3)(b)(i)

Croatian

Tariff               Description

code

0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

0208 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

04070069 - - - Goose eggs, other

0407009 - - - Other eggs

0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

0812 Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

0813 Fruit, dried, other than that of headings Nos 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter

1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing

160300 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

200310 - Mushrooms

200560 - Asparagus

200791 - - Citrus fruit

200819 - - Other, including mixtures

200820 - Pineapples

200830 - Citrus fruit

200880 - Strawberries

2008991 - - - Bananas and coconuts

230320 - Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

230330 - Brewing or distilling dregs and waste

230400 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil

230640 - Of rape or colza seeds

 

ANNEX IV (d)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 14(3)(c)(i)

Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced and eliminated in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 60% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 20% of the basic duty;

– on 1 January 2006 the remaining duties shall be abolished.

Croatian Tariff Yearly

Tariff       Description Quota increase

code in tonnes in tonnes

0103 9 Live swine 500 25

0210 Meat and edible meat offal,
salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and
meals of meat or meat offal 300 15

0401 Milk and cream, not
concentrated nor containing
added sugar or other
sweetening matter 3 000 150

0402 Milk and cream,
concentrated or containing
added sugar or other
sweetening matter 14 000 700

0405 10 Butter 200 10

0702 Tomatoes, fresh or chilled 7 500 375

0703 20 - - Garlic 1000 50

0805 20 - Mandarins (including
tangerines and satsumas);
clementines, wilkings and
similar citrus hybrids 2 400 120

0806 10 Table grapes 8 000 400

1509 Olive oil 350 20

1602 41 to Prepared or preserved

1602 49 meat of swine 300 15

1701 Cane or beet sugar and
chemicaly pure sucrose, in
solid form 5 700 285

2002 Tomatoes prepared or
preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid 4 800 240

2009 19 9 - Orange juice: other 1 800 90

 

ANNEX IV (e)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

(Progressive reduction of MFN duties for
unlimited quantities) referred to in Article 14(3)(c)(ii)

Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 90% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 60% of the basic, duty;

– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty.

Croatian

Tariff               Description

code

0104 Live sheep and goats

0105 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls

010512 - - Turkeys

010592 - - Fowls of the species Gallus domesticus, weighing not more than 2 000 g

0105922 - - - Other

0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

0404 Whey, whether or not concentrated or containing added sugar of other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

040700 Birdsžeggs, in shell, fresh, preserved or cooked

0407004 - - - Turkey eggs

0601 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading No 12.12

0602 Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

0603 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

0712 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split

0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

09012 - Coffee, roasted

100300 Barley

1003002 - - - Brewing

100400 Oats

1004009 - - - Other

1005 Maize (corn)

100590 - Other

1104 Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading No 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes

170230 - Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose

170240 - Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 20.06

200540 - Peas (pisum sativum)

200551 - - Beans, shelled

2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

200850 - Apricots

200870 - Peaches

2009 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

200940 - Pineapple juice

2009409 - - - Other

200960 - Grape juice (including grape must)

2206 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

2302 Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants

230230 - Of wheat

2306 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No 23.04 or 23.05

230690 - Other

2309 Preparations of a kind used in animal feeding

230990 - Other

 

ANNEX IV (f)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Progressive reduction of MFN duties within quota) referred to in Article 14(3)(c)(iii)

Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 90% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 60% of the basic duty;

– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty.

Croatian Tariff Yearly

tariff       Discription Quota increase

code in tonnes in tonnes

0102 90 Live bovine animals 200 10

0202 Meat of bovine animals,
frozen 3 000 150

0203 Meat of swine, fresh,
chilled or frozen 7 300 365

0406 Cheese and curd 2 000 100

0701 Potatoes, fresh or chilled 12 000 600

0703 10 Onions and shallots 10 000 500

0703 90 Leeks and other alliaceous
vegetables

0807 1 - Melons (including
watermelons) 5 500 275

0808 10 Fresh apples 5 400 300

1101 Wheat or meslin flour 900 45

1103 Cereal groats, meal and
pellets 7 800 390

1107 Malt, whether or not roasted 15 000 750

1601 00 Sausages and similar
products 1 800 90

1602 10 to
1602 39 Prepared or preserved meat,
meat offal or blood, other 500 30
1602 50 to than of swine
1602 90

2401 Unmanufactured tobacco;
tobacco refuse 200 10

 

ANNEX V (a)

PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 15(1)

Imports into the European Community of the following products originating in Croatia shall be subject to the concessions set out below:

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 91 10 Trout (Salmo trutta, TQ: 30 t TQ: 30 t TQ: 30 t

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, at 0% at 0% at 0%

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Over the Over the Over the

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, TQ: TQ: TQ:

0303 21 10 Oncorhynchus gilae, 90% of 80% of 70% of

0303 21 90 Oncorhynchus apache and MFN duty MFN duty MFN duty

0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster):

ex 0304 10 19 live; fresh or chilled; frozen;

ex 0304 10 91 dried, salted or in brine, smoked;

0304 20 11 fillets and other fish meat;

ex 0304 20 19 flours, meals and pellets, fit for

ex 0304 90 10 human consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 93 00 Carp: live, fresh or chilled; TQ: 210 t TQ: 210 t TQ: 210 t

0302 69 11 frozen; dried, salted or in brine, at 0% at 0% at 0%

0303 79 11 smoked; fillets and other fish Over the Over the Over the

ex 0304 10 19 meat; flours, meals and pellets, TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 91 fit for human consumption 90% of 80% of 70% of

ex 0304 20 19 MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bream (Dentex dentex and TQ: 35 t TQ: 35 t TQ: 35 t

0302 69 61 Pagellus spp.): live; fresh or at 0% at 0% at 0%

0303 79 71 chilled; frozen; dried, salted or Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 in brine, smoked; fillets and TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 other fish meat; flours, meals 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 and pellets, fit for human MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97 consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bass (Dicentrarchus labrax): TQ: 550 t Tq: 550 t TQ: 550 t

0302 69 94 live; fresh or chilled; frozen; at 0% at 0% at 0%

ex 0303 77 00 dried, salted or in brine, smoked; Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 fillets and other fish meat; TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 flours, meals and pellets, fit for 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 human consumption MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

CN Code Description Quota Volume Rate

per year of duty

1604 13 11 Prepared or preserved sardines 180 6%

1604 13 19 tonnes

ex 1604 20 50

1604 16 00 Prepared or preserved anchovies 40 12,5%

1604 20 40 tonnes

Over the quota volume, the full MFN rate of duty is applicable.

 

Duties of all products of HS position 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be reduced, according to the following timetable, to the following levels:

Year Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 and

(duty %) (duty %) (duty %) following years

duty %)

Duty 80% of MFN 70% of MFN 60% of MFN 50% of MFN

 

ANNEX V (b)

PRODUCTS REFFERRED TO IN ARTICLE 15(2)

Imports into Croatia of the following products originating in the European Community shall be subject to the concessions set out below:

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 91 10 Trout (Salmo trutta, TQ: 25 t TQ: 25 t TQ: 25 t

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, at 0% at 0% at 0%

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Over the Over the Over the

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, TQ: TQ: TQ:

0303 21 10 Oncorhynchus gilae, 90% of 80% of 70% of

0303 21 90 Oncorhynchus apache and MFN duty MFN duty MFN duty

0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster):

ex 0304 10 19 live; fresh or chilled; frozen;

ex 0304 10 91 died, salted or in brine, smoked;

0304 20 11 fillets and other fish meat;

ex 0304 20 19 flours, meals and pellets, fit for

ex 0304 90 10 human consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 93 00 Carp: live, fresh or chilled; TQ: 30 t TQ: 30 t TQ: 30 t

0302 69 11 frozen; dried, salted or in brine, at 0% at 0% at 0%

0303 79 11 smoked; fillets and other fish Over the Over the Over the

ex 0304 10 19 meat; flours, meals and pellets, TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 91 fit for human consumption 90% of 80% of 70% of

ex 0304 20 19 MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bream (Dentex dentex and TQ:35 t TQ:35 t TQ:35 t

0302 69 61 Pagellus spp.): live; fresh or at 0% at 0% at 0%

0303 79 71 chilled; frozen; dried, salted or Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 in brine, smoked; fillets and TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 other fish meat; fllurs, meals 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 and pellets, fit for human MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97 consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bass (Dicentrachus labrax) TQ: 60 t TQ: 60 t TQ: 60 t

0302 69 94 live; fresh or chilled; frozen; at 0% at 0% at 0%

ex 0303 77 00 dried, salted or in brine, smoked; Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 fillets and other fish meat; TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 flours, meals and pellets, fit for 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 human consumption MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

CN Code Description Quota Volume per year Rate of duty

1604 13 11 Prepared or preserved sardines 70 tonnes 12,5%

1604 13 19

ex 1604 20 50

1604 16 00 Prepared or preserved anchovies 25 tonnes 10,5%

1604 20 40

Over the quota volume, the full MFN rate of duty is applicable.

 

Duties of all products of HS position 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be reduced, according to the following timetable, to the following levels:

Year Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 and

(duty %) (duty %) (duty %) following years

(duty %)

Duty 80% of MFN 70% of MFN 60% of MFN 50% of MFN

 

ANNEX VI

INTLLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERT RIGHTS referred to in Article 36

1. The Parties confirm the importance they attach to the obligations arising from the following Multilateral Conventions:

– International Convention for the protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome, 1961);

– Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979);

– Madrid Agreement concerning the International Registration of marks (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979);

– Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970, amended in 1979 and modified in 1984);

– Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorised Duplications of their Phonograms (Geneva 1971);

– Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971);

– Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Generava, 1977 and amended in 1979);

– WIPO Copyright Treaty (Generava, 1996);

– WIPO Performances and Phonograms Treaty (Generava, 1996).

2. From the entry into force of this Agreement, the Parties shall grant, in accordance with the TRIPS agreement, to each other companies and nationals, in respect of the recognition and protection of intellectual, industrial and commercial property, treatment no less favourable than that granted by them to any third country under bilateral agreements.

LIST OF PROTOCOLS

Protocol 1 on textile and clothing products

Protocol 2 on steel products

Protocol 3 on trade between the Community and Croatia in processed agricultural products

Protocol 4 concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of administrative cooperation

Protocol 5 on mutual administrative assistance in customs matters

Protocol 6 on road transit traffic

PROTOCOL 1

ON TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS

Article 1

This Protocol applies to the textile and clothing products (hereinafter »textile products«) listed in Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature of the Community.

Article 2

1. Textile products falling within Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature and originating in Croatia as defined in Protocol 4 of this Agreement will enter into the Community free of Customs duties on the date of entry into force of this Agreement.

2. The duties applied to direct imports into Croatia of textile products falling within Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature and originating in the Community as defined in Protocol 4 of the Agreement, shall be abolished on the date of entry into force of Agreement except for products listed in Annex I and II to this Protocol for which the rates of duties shall be progressively reduced as provided therein.

3. Subject to this Protocol, the provisions of the Agreement and in particular Articles 6 and 7 of the Agreement shall apply to trade in textile products between the parties.

Article 3

The double-checking arrangements and other related issues regarding exports of textile products originating in Croatia to the Community and originating in the Community to Croatia are stipulated in the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on trade in textile products initialled on 8 November 2000 and provisionally applied since 1 January 2001.

Article 4

From the entry into force of this Agreement, no new quantitative restrictions or measures of equivalent effect shall be imposed except as provided for under the above Agreement and its Protocols.

ANNEX I

Duty rates will be reduced as follows:

– On the entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– On 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– On 1 Januar 2004 the remaining duties shall be abolished

HS 6+ Description

51.11 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair

5111.20 - Other, mixed mainly or solely with man-made fila-ments

52.07 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

5207.10 - Containing 85% or more by weight of cotton

5207.101 - - - Non-mercerized

5207.109 - - - Mercerized

52.08 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m˛.

5208.3 - Dyed:

5208.31 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m˛

5208.32 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m˛

5208.39 - - Other fabrics

5208.5 - Printed:

5208.51 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m˛

5208.52 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m˛

5208.53 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

52.09 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m˛.

5209.2 - Bleached:

5209.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

5209.29 - - Other fabrics

5209.3 - Dyed:

5209.39 - - Other fabrics

5209.4 - Of yarns of different colours

5209.49 - - Other fabrics

5209.5 - Printed:

5209.59 - - Other fabrics

52.10 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m˛.

5210.2 - Bleached:

5210.29 - - Other fabrics

5210.3 - Dyed:

5210.39 - - Other fabrics

5210.5 - Printed:

5210.59 - - Other fabrics

54.02 Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.

5402.3 - Textured yarn

5402.33 - - Of polyesters

5402.339 - - - Measuring per single yarn more than 50 tex

55.14 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m˛.

5514.1 - Unbleached or bleached:

5514.12 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres

5514.2 - Dyed:

5514.21 - - Of polyester staple fibres, plain weave

5514.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres

5514.29 - - Other woven fabrics

55.15 Other woven fabrics of synthetic staple fibres

5515.1 - Of polyester staple fibres

5515.11 - - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres

5515.12 - - Mixed mainly or solely with man-made filaments

5515.13 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

5515.19 - - Other

55.16 Woven fabrics of artificial staple fibres

5516.1 - Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres

5516.11 - - Unbleached or bleached

5516.12 - - Dyed

5516.13 - - Of yarns of different colours

5516.2 - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments:

5516.21 - - Unbleached or bleached

5516.22 - - Dyed

5516.23 - - Of yarns of different colors

5516.24 - - Printed

5516.3 - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:

5516.31 - - Unbleached or bleached

5516.32 - - Dyed

5516.33 - - Of yarns of different colours

5516.34 - - Printed

56.01 Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.

5601.2 - Wadding; other articles of wadding:

5601.21 - - Of cotton

5601.211 - - - Wadding

5601.219 - - - Articles of wadding

56.03 Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

5603.1 - Of man-made filaments

5603.13 - - Weighing more than 70 g/m˛ but not more than 150 g/m˛

5603.14 - - Weighing more than 150 g/m˛

5603.9 - Other:

5603.93 - - Weighing more than 70 g/m˛ but not more than 150 g/m˛

5603.94 - - Weighing more than 150 g/m˛

57.01 Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up

5701.90 - Of other textile materials

57.03 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up

5703.20 - Of nylon or other polyamides

5703.30 - Of other man-made textile materials

5703.90 - Of other textile materials

5705.00 Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up

58.03 Gauze, other than narrow fabrics of heading No 58.06

5803.10 - Of cotton

58.07 Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered.

5807.90 - Other

59.03 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading No 59.02.

5903.10 - With polyvinyl chloride

5903.20 - With polyurethane

5903.90 - Other

59.06 Rubberised textile fabrics, other than those of heading No 59.02.

5906.10 - Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm

5906.9 - Other:

5906.91 - - Knitted or crocheted

5906.99 - - Other

5909.00 Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or a accessories of other materials.

5909.001 - - - Fire hosepiping and tubing

5909.009 - - - Other

61.03 Menžs or boysž suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.

6103.1 - Suits:

6103.11 - - Of wool or fine animal hair

6103.12 - - Of synthetic fibres

6103.19 - - Of other textile materials

6103.2 - Ensembles:

6103.21 - - Of wool or fine animal hair

6103.22 - - Of cotton

6103.23 - - Of synthetic fibres

6103.29 - - Of other textile materials

6103.3 - Jackets and blazers:

6103.31 - - Of wool or fine animal hair

6103.32 - - Of cotton

6103.33 - - Of synthetic fibres

6103.39 - - Of other textile materials

6103.4 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:

6103.41 - - of wool or fine animal hair

6103.42 - - Of cotton

6103.43 - - Of synthetic fibres

6103.49 - - Of other textile materials

63.01 Blankets and travelling rugs

6301.20 - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair

6301.30 - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton

6301.40 - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres

6301.90 - Other blankets and travelling rugs

63.02 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.

6302.10 - Bed linen, knitted or crocheted

6302.2 - Other bed linen, printed:

6302.21 - - Of cotton

6302.22 - - Of man-made fibres

6302.29 - - Of other textile materials

6302.3 - Other bed linen:

6302.31 - - Of cotton

6302.319 - - - Other

6302.39 - - Of other textile materials

6302.40 - Table linen, knitted or crocheted

6302.5 - Other table linen:

6302.51 - - Of cotton

6302.59 - - Of other textile materials

ANNEX II

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 65% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 35% of the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 20% of the basic duty

– on 1 January 2006, the remaining duties shall be abolished

HS 6+ Description

51.09 Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

5109.10 - Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair

5109.90 - Other

61.04 Womenžs or girlsž suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted

6104.3 - Jackets and blazers:

6104.32 - - Of cotton

6104.33 - - Of synthetic fibres

6104.39 - - Of other textile materials

6104.4 - Dresses:

6104.41 - - Of wool or fine animal hair

6104.42 - - Of cotton

6104.43 - - Of synthetic fibres

6104.44 - - Of artificial fibres

6104.49 - - Of other textile materials

6104.5 - Skirts and divided skirts:

6104.51 - - Of wool or fine animal hair

6104.52 - - Of cotton

6104.53 - - Of synthetic fibres

6104.59 - - Of other textile materials

6104.6 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:

6104.62 - - Of cotton

6104.63 - - Of synthetic fibres

6104.69 - - Of other textile materials

61.05 Menžs or boysž shirts, knitted or crocheted

6105.10 - Of cotton

6105.20 - Of man-made fibres

6105.90 - Of other textile materials

61.06 Womenžs or girlsž blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

6106.10 - Of cotton

6106.20 - Of man-made fibres

6106.90 - Of other textile materials

61.07 Menžs or boysž underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

6107.1 - Underpants and briefs:

6107.11 - - Of cotton

6107.12 - - Of man-made fibres

6107.19 - - Of other textile materials

6107.2 - Nightshirts and pyjamas:

6107.21 - - Of cotton

6107.22 - - Of man-made fibres

6107.29 - - Of other textile materials

6107.9 - Other:

6107.91 - - Of cotton

6107.92 - - Of man-made fibres

6107.99 - - Of other textile materials

61.08 Womenžs or girlsž slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligées, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

6108.2 - Briefs and panties:

6108.21 - - Of cotton

6108.22 - - Of man-made fibres

6108.29 - - Of other textile materials

6108.3 - Nightdresses and pyjamas:

6108.31 - - Of cotton

6108.32 - - Of man-made fibres

6108.39 - - Of other textile materials

6108.9 - Other:

6108.91 - - Of cotton

6108.92 - - Of man-made fibres

6108.99 - - Of other textile materials

61.09 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.

6109.10 - Of cotton

6109.90 - Of other textile materials

61.10 Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted

6110.10 - Of wool or fine animal hair

6110.20 - Of cotton

6110.30 - Of man-made fibres

6110.90 - Of other textile materials

62.03 Menžs or boysž suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

6203.1 - Suits:

6203.11 - - Of wool or fine animal hair

6203.12 - - Of sinthetic fibres

6203.129 - - - Other

6203.19 - - Of other textile materials

6203.192 - - - Other, of cotton

6203.199 - - - Other

6203.2 - Ensembles:

6203.21 - - Of wool or fine animal hair

6203.22 - - Of cotton

6203.229 - - - Other

6203.23 - - Of synthetic fibres

6203.239 - - - Other

6203.29 - - Of other textile materials

6203.299 - - - Other

6203.3 - Jackets and blazers

6203.32 - - Of cotton

6203.329 - - - Other

6203.33 - - Of synthetic fibres

6203.339 - - - Other

6203.39 - - Of other textile materials

6203.399 - - - Other

6203.4 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

6203.42 - - Of cotton

6203.429 - - - Other

6203.43 - - Of synthetic fibres

6203.439 - - - Other

6203.49 - - Of other textile materials

6203.499 - - - Other

62.04 Womenžs or girlžs suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

6204.1 - Suits:

6204.12 - - Of cotton

6204.13 - - Of synthetic fibres

6204.19 - - Of other textile materials

6204.2 - Ensembles:

6204.22 - - Of cotton

6204.229 - - - Other

6204.23 - - Of synthetic fibres

6204.239 - - - Other

6204.29 - - Of other textile materials

6204.299 - - - Other

6204.3 - Jackets and blazers:

6204.32 - - Of cotton

6204.329 - - - Other

6204.33 - - Of synthetic fibres

6204.339 - - - Other

6204.39 - - Of other textile materials

6204.399 - - - Other

6204.4 - Dresses:

6204.42 - - Of cotton

6204.43 - - Of synthetic fibres

6204.44 - - Of artificial fibres

6204.49 - - Of other textile materials

6204.5 - - Skirts and divided skirts:

6204.52 - - Of cotton

6204.53 - - Of synthetic fibres

6204.59 - - Of other textile materials

6204.6 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:

6204.61 - - Of wool or fine animal hair

6204.62 - - Of cotton

6204.629 - - - Other

6204.63 - - Of synthetic fibres

6204.639 - - - Other

6204.69 - - Of other textile materials

6204.699 - - - Other

62.05 Menžs boysž shirts

6205.10 - Of wool or fine animal hair

6205.20 - Of cotton

6205.30 - Of man-made fibres

6205.90 - Of other textile materials

62.06 Womenžs or girlsž blouses, shirts and shirt-blouses

6206.30 - Of cotton

6206.40 - Of man-made fibres

6206.90 - Of other textile materials

6309.00 Worn clothing and other worn articles

PROTOCOL 2

ON STEEL PRODUCTS

Article 1

This Protocol shall apply to the products listed in Chapters 72 of the Common Customs Tariff. It shall also apply to other finished steel products that may originate in future in Croatia under the above chapter.

Article 2

Customs duties on imports applicable in the Community on steel products originating in Croatia shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.

Article 3

1. Customs duties applicable in Croatia on imports of steel products originating in the Community other than those listed in Annex I shall be abolished at the entry into force of the Agreement.

2. Customs duties applicable in Croatia on imports of steel products listed in Annex I, shall be progressively abolished in accordance with the following timetable:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 65% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 35% the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 20% of the basic duty

– on 1 January 2006, the remaining duties shall be abolished.

Article 4

1. Quantitative restrictions on imports into the Community of steel products originating in Croatia as well as measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.

2. Quantitative restrictions on imports into Croatia of steel products originating in the Community, as well as measures having equivalent effect, shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.

Article 5

1. In view of the disciplines stipulated by Article 35 of the Agreement, the Parties recognise the need and urgency that each Party addresses promptly any structural weaknesses of its steel sector to ensure the global competitiveness of its industry. Croatia shall therefore establish within two years the necessary restructuring and conversion programme for its steel industry to achieve viability of this sector under normal market conditions. Upon request, the Community shall provide Croatia with the appropriate technical advice to achieve this objective.

2. Further to the disciplines stipulated by Article 35 of the Agreement, any practices contrary to this Article shall be assessed on the basis of specific criteria arising from the application of the State aid disciplines of the Community, including secondary legislation, and including any specific rules on State aid control applicable to the steel sector after the expiry of the ECSC Treaty.

3. For the purposes of applying the provisions of paragraph 1(iii) of Article 35 of the Agreement with regard to steel products, the Community recognises that during five years after the entry into force of the Agreement Croatia may exceptionally grant State aid for restructuring purposes provided that:

– it leads to the viability of the benefiting firms under normal market conditions at the end of the restructuring period, and

– the amount and intensity of such aid are strictly limited to what is absolutely necessary in order to restore such viability and are progressively reduced, and

– the restructuring programme is linked to a global rationalisation and reduction of capacity in Croatia.

4. Each Party shall ensure full transparency with respect to the implementation of the necessary restructuring and conversion programme by a full and continuous exchange of information to the other Party, including details on the restructuring plan as well as amount, intensity and purpose for any State aid granted on the basis of paragraphs 2 and 3 of this Article.

5. The Interim Committee shall monitor the implementation of the requirements set out in paragraphs 1 to 4 above.

6. If one of the Parties considers that a particular practice of the other Party is incompatible with the terms of this article, and if that practice causes or threatens to cause prejudice to the interests of the first Party or material injury to its domestic industry, this Party may take appropriate measures after consultation within the contact group referred to in Article 7 or after thirty working days following referral for such consultation.

Article 6

The provisions of Articles 6, 7 and 8 of the Agreement shall apply to trade between the Parties in steel products.

Article 7

The Parties agree that for the purpose of following and reviewing the proper implementation of this Protocol, a Contact Group shall be created in accordance with Article 41 of the Agreement.

ANNEX I

HS 6+ Description

72.13 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, or iron or non-alloy steel

7213.10 - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process

7213.101 - - Of a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 14 mm

7213.109 - - - Other

7213.9 - Other:

7213.91 - - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter

7213.912 - - - Other, of a diameter measuring 8 mm and more

72.14 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling

7214.20 - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling

7214.201 - - - Of a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm

7214.9 - Other

7214.99 - - Other

7214.991 - - - Of circular cross-section with a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm

72.17 Wire of iron or non-alloy steel

7217.10 - Not plated or coated, whether or not polished

7217.109 - - - Other

PROTOCOL 3

ON TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND CROATIA IN PROCESSED
AGRICULTURAL PRODUCTS

Article 1

1. The Community and Croatia apply to processed agricultural products the duties, listed in Annex I and Annex II respectively in accordance with the conditions mentioned therein, whether limited by quota or not.

2. The Interim Committee shall decide on:

– extensions of the list of processed agricultural products under this Protocol,

– amendments to the duties referred to in Annexes I and II,

– increases in or the abolition of tariff quotas.

3. The Interim Committee may replace the duties established by this Protocol by a regime established on the basis of the respective market prices of the Community and Croatia of agricultural products actually used in the manufacture of processed agricultural products subject to this Protocol.

Article 2

The duties applied pursuant to Article 1 may be reduced by decision of the Interim Committee:

– when in trade between the Community and Croatia the duties applied to the basic products are reduced, or

– in response to reductions resulting from mutual concessions relating to processed agricultural products.

Article 3

The Community and Croatia shall inform each other of the administrative arrangements adopted for the products covered by this Protocol. These arrangements should ensure equal treatment for all interested parties and should be as simple and flexible as possible.

ANNEX I

Duties applicable upon imports into
the Community of goods
originating in Croatia

Duties are set to zero for imports into the Community of processed agricultural products originating in Croatia as listed hereafter.

CN Code Description

  (1) (2)

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 - Yoghurt:

0403 10 51 to - - Flavoured or containing added ruit, nuts or cocoa:

0403 10 99

0403 90 - Other

0403 90 71 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 90 99

0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:

0405 20 - Dairy spreads:

0405 20 10 - - Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%

0405 20 30 - - Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%

0509 00 Natural sponges of animal origin:

0509 00 90 - Other

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

0710 40 00 - Sweet corn

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90 - Other vegetables; mixtures of vegetables:

- - Vegetables

0711 90 30 - - - Sweet corn

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts:

1302 12 00 - - Of liquorice

1302 13 00 - - Of hops

1302 20 - Pectic substances, pectinates and pectates:

1302 20 10 - - Dry

1302 20 90 - - Other

1505 Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin):

1505 10 00 - Wool grease, crude

1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinized, whether or not refined, but not further prepared:

1516 20 - Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10 - - Hydrogenated castor oil, so called »opal-wax«

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of defferent fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No 1516:

1517 10 - Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

1517 90 - Other:

1517 90 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

- - Other:

1517 90 93 - - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations

1518 00 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included:

1518 00 10 - Linoxyn

- Other:

1518 00 91 - - Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No1516

- - Other:

1518 00 95 - - - Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions

1518 00 99 - - - Other

1521 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured:

1521 90 - Other:

- - Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured

1521 90 99 - - - Other

1522 00 Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10 - Degras

1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702 50 00 - Chemically pure fructose

1702 90 - Other, including invert sugar:

1702 90 10 - - Chemically pure maltose

1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

1803 Cocoa paste, whether or not defatted

1804 00 00 Cocoa butter, fat and oil

1805 00 00 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

1901 Malt extract; foo preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included

1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902 11 00 - - Containing eggs

1902 19 - - Other

1902 20 - Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:

- - Other:

1902 20 91 - - Cooked

1902 20 99 - - - Other

1902 30 - Other pasta

1902 40 - Couscous

1903 00 00 Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, cornflakes); cereals (other than maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakersž wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

2001 Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90 - Other:

20001 90 30 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 - - Yas, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch

2001 90 60 - - Palm hearts

2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006:

2004 10 - Potatoes:

- - Other:

2004 10 91 - - - In the form of flour, meal or flakes

2004 90 - Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006:

2005 20 - Potatoes:

2005 20 10 - - In the form of flour, meal or flakes

2005 80 00 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2008 Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:

2008 11 - - Ground-nuts:

2008 11 10 - - - Peanut butter

- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:

1008 91 00 - - Palm hearts

2008 99 - - Other:

- - - Not containing added spirit:

- - - - Not containing added sugar:

2008 99 85 - - - - - Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 - - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5% or more by weight of starch

2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

2102 Yeasts (active or inactive), other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No 3002), prepared baking powders:

2102 10 - Active yeasts

2102 20 - Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead:

- - Inactive yeasts:

2102 20 11 - - In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not excceding 1 kg.

2102 20 19 - - - Other

2102 30 00 - Prepared baking powders

2103 Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 10 00 - Soya sauce

2103 20 00 - Tomato ketchup and other tomato sauces

2103 30 - Mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 30 90 - - Prepared mustard

2103 90 - - Other:

2103 90 90 - - Other

2104 Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations

2105 00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

2106 Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10 - Protein concentrates and textured protein substances

2106 90 - Other:

2106 90 10 - - Cheese fondues

2106 90 20 - - Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

- - Other:

2106 90 92 - - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1.5% milk fat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

2106 90 98 - - - Other

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009

2203 00 Beer made from malt

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strenght by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic stength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208 40 - Rum and taffia

2208 90 - Other:

2208 90 91 - - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic stren-

to gth by volume of less than

2208 90 99 80% volume

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; »homogenized« or »reconstituted« tobacco; tobacco extracts and essences

2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00 - - Mannitol

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00 - - Glycerol

3301 Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils:

3301 90 - Other:

3301 90 21 - - - Of liquorice and hops

3302 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as a raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10 - Of a kind used in the food or drink industries

- - Of the type used in the drink industries:

- - - Preparations containing all flavouring agents characterising a beverage:

3302 10 10 - - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5%

- - - - Other:

3302 10 21 - - - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

3302 10 29 - - - - - Other

3501 Casein, caseinates and other casein derivates; casein glues:

3501 10 - Casein:

3501 10 50 - - For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder

3501 10 90 - - Other

3501 90 - Other:

3501 90 90 - - Other

3505 Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

3505 10 - Dextrins and other modified starches:

3505 10 10 - - Dextrins

- - Other modified starches:

3505 10 90 - - - Other

3505 20 - Glues

3809 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing of fixing of dyestuffs an other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10 - With a basis of amylaceous substances

3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

– Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

3823 11 00 - - Stearic acid

3823 12 00 - - Oleic acid

3823 13 00 - - Tall oil fatty acids

3823 19 - - Other

3823 70 00 - - Industrial fatty alcohols

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

3824 60 - Sorbitol other than that of subheading 2905 44

 

ANNEX II

List 1: Goods originating in the Community for which Croatia will eliminate duties
(immediately or gradually)

CN Code Description Rate of duty (% of MFN)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0501 00 00 Human hair, unworked, whether or not washed 0

or scoured; waste of human hair

0502 Pigsž, hogsž or boarsž bristles and hair; badger hair and other 0

brush making hair; waste of such bristles or hair

0503 00 00 Horsehair and horsehair waste, whether or not 0

put up as a layer with or without supporting material

0505 Skins and other parts of birds, with their feathers or down, 0

feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges)

and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for

preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers

0506 Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared 0

(but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder

and waste of these products

0507 Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, 0

hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared

but not cut to shape; powder and waste of these products

0508 00 00 Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not 0

otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms

and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape,

powder and waste thereof

0509 00 Natural sponges of animal origin 0

0510 00 00 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether 0

or not dried; glands and other animal products used in the

preparation of pharmaceutical products, fresh chilled, frozen or

otherwise provisionally

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water),

frozen:

0710 40 00 - Sweet corn 0

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur

dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative

solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90 - Other vegetables; mixtures of vegetables:

- - Vegetables

0711 90 30 - - - Sweet corn 0

0903 00 00 Maté 0

1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane,

fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones

and kernels and other vegetable products (including unroasted

chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind

used primarily for human consumption, not elsewhere specified

or included:

1212 20 00 - Seaweeds and other algae 0

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and

pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether

or not modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts: 0

1302 12 00 - - Of liquorice 0

1302 13 00 - - Of hops

1302 14 00 - - Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone 0

1302 19 - - Other:

1302 19 30 - - - Intermixtures of vegetable extracts, for the 0

manufacture of beverages or of food preparations

- - - Other:

1302 19 91 - - Medicinal 0

1302 20 - Pectic substances, pectinates and pectate 0

- Mucilages and thickeners, whether or not

modified, derived from vegetable products:

1302 31 00 - - Agar-agar 0

1302 32 - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from

locust beans, locust bean seeds or sugar seeds:

1302 32 10 - - - Of locust beans or locust bean seeds 0

1401 Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for 0

example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned,

bleached or dyed cereal straw, and lime bark)

1402 Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as

padding (for example, kapok, vegetable hair and

eel-grass), whether of not put up as a layer with or without

supporting material

1403 Vegetable materials of a kind used primarily in 0

brooms or in brushes (for example, broomcorn

piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks

or bundles

1404 Vegetable products not elsewhere specified or included 0

1505 Wool grease and fatty substances derived 0

therefrom (indluding lanolin)

1506 00 00 Other animal fats and oils and their fractions, 0

whether or not refined, but not chemically modified

1515 Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil)

and their fractions, whether or not refined, but not chemically

modified:

1515 60 00 - Jojoba oil and its fractions 0

1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified

or elaidinized, whether or not refined, but not further

prepared:

1516 20 - Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10 - - Hydrogenated castor oil, so called »opal-wax« 0

1518 00 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled,

oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by

heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically

modified, excluding those of heading No 1516; inedible

mixtures or preparations of animal or

vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils

of this chapter, not elsewhere specified or included:

1518 00 10 - Linoxyn 0

- Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses

other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

1518 00 91 to - Other 0

1518 00 99

1520 00 00 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes 0

1521 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other 0

insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

1522 00 Degras; residues resulting from the treatment

of fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10 - Degras 0

1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose,

glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing

added flavouring or colouring matter; artificial honey,

whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702 50 00 – Chemically pure fructose 0

1702 90 - Other, including invert sugar:

1702 90 10 - - Chemically pure maltose 0

1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not

containing cocoa:

170410 - Chewing gum, whether or not sugar-coated 0

1803 Cocoa paste, whether of not defatted 0

1804 00 00 Cocoa butter, fat and oil 0

1805 00 00 Cocoa powder, not containing added sugar or 0

other sweetening matter

1901 Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt

extract, not containing cocoa or containing less than 40% by

weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not

elsewhere specified or included; food preparations of goods

of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or

containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a

totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

1901 10 00 - Preparations for infant use, put up for retail sale 0

1901 20 00 - Mixes and doughs for the preparation of 0

bakersž wares of heading No 1905

1901 90 - Other 80 60 40 30 15 0

1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other

substances), or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni,

noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous,

whether or not prepared:

1902 11 00 - - Containing eggs 80 60 40 30 0

1902 19 - - Other 80 60 40 30 0

1902 20 - Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:

- - Other:

1902 20 91 - - - Cooked 80 60 40 30 0

1902 20 99 - - - Other 80 60 40 30 0

1902 30 - Other pasta 80 60 40 30 0

1902 40 - Couscous 80 60 40 30 40 0

1903 00 00 Tapioca and substitutes therefor prepared from 0

starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals 0

or cereal products (for example, cornflakes); cereals (other than

maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other

worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise

prepared, not elsewhere specified or included

2001 Vegetables, fruits, nuts and other edible parts

of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90 - Other:

2001 90 30 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0

2001 90 40 - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts 0

of plants containing 5% or more by weight of starch

2001 90 60 - - Palm hearts 0

2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar

or acetic acid, frozen, other than products of heading

No 2006:

2004 10 - Potatoes:

- - Other:

2004 10 91 - - In the form of flour, meal or flakes 0

2004 90 - Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar

or acetic acid, not frozen, other than products of heading

No 2006:

2005 20 - Potatoes:

2005 20 10 In the form of flour, meal or flakes 0

2005 80 00 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0

2008 Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared

or preserved, whether or not containing added sugar or other

sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or

included:

- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or

not mixed together:

2008 11 - - Ground-nuts:

2008 11 10 - - - Peanut butter 0

- Other, including mixtures other than those of

subheading 2008 19:

2008 91 00 - - Palm hearts 0

2008 99 - - Other:

- - - Not containing added spirit:

- - - - Not containing added sugar:

2008 99 85 - - - - - Maize (corn), other than sweet corn 0

(Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 - - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible 0

parts of plants, containing 5% or more by weight of starch

2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and 0

preparations with a basis of these products or with a basis of

coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee

substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

2102 Yeasts (active or inactive); other single-cell 80 60 40 30 15 0

micro-organisms, dead (but not including

vaccines of heading No 3002); prepared baking powders

2103 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed

seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 10 00 - Soya sauce 0

2103 20 00 - Tomato ketchup and other tomato sauces 0

2103 30 - Mustard flour and meal and prepared mustard 0

2103 90 - - Other:

2103 90 10 - - Mango chutney, liquid 0

2103 90 30 - - Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 80 60 40 30 15 0

44,2 to 49,2% vol containing from 1,5 to 6% by weight of

gentian, spices and various ingredients and from 4 to 10% of

sugar, in containers holding 0,5 litre or less

2103 90 90 - - Other 80 60 40 30 15 0

2104 Soups and broths and preparations therefor; 80 60 40 30 15 0

homogenised composite food preparations

2106 Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10 - Protein concentrates and textured protein substances 0

2106 90 - Other:

2106 90 10 - - Cheese fondues 0

2106 90 20 - - Compound alcoholic preparations, other than those based on 0

odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of

beverages

- - Other:

2106 90 92 - - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch 0

or containing, by weight, less than 1,5% milk fat, 5% sucrose or

isoglucose, 5% glucose or starch

2106 90 98 - - - Other 80 60 40 30 15 0

2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated

waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor

flavoured; ice and snow:

2201 90 00 - Other 0

2203 00 Beer made from malt 80 65 50 0

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strenght by volume of 80 65 50 0

80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured,

of any strength

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of

less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208 20 - Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 80 65 50 0

2208 30 - Whiskies 80 50 0

2208 40 - Rum and taffia 80 65 50 0

2208 50 - Gin and Geneva 80 65 50 0

2208 60 - Vodka 80 65 50 0

2208 70 - Liqueres and cordials 80 65 50 0

2208 90 - Other:

2208 90 11 to - - Arrack 80 65 50 0

2208 90 19

- - Pear or cherry spirit (excluding liqueurs) excluding

plum-brandy (Slivovitz), in containers holding:

ex 2208 90 33 - - - 2 litres or less: 80 65 50 0

ex 2208 90 38 - - - More than 2 litres: 80 65 50 0

2208 90 41 to - - Other spirits and other spirituous beverages 80 65 50 0

2208 90 78

2208 90 91 to - - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 80 65 50 0

2208 90 99 strength by volume of less than 80% volume

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or

tobacco substitutes:

2402 10 00 - Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 0

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco

substitutes; »homogenised« or »reconstituted« tobacco; tobacco

extracts and essences:

- Other:

2403 91 00 - - »Homogenized« or »reconstituted« tobacco 0

2403 99 - - Other 0

2905 Acyclic alcohols and their halogeneted, sulphonated, nitrated

or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00 - - Mannitol 0

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol) 0

2905 45 00 - - Glycerol 0

3301 Essential oils (terpeneless or not), including concretes and

absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential

oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by

enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation

of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of

essential oils:

3301 90 - Other:

- - Extracted oleoresins:

3301 90 21 - - - Of liquorice and hops 0

3301 90 30 - - - Other 0

3302 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including

alcoholic solutions) with a basis of one or more of these

substances, of a kind used as a raw materials in industry;

other preparations based on odoriferous substances,

of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10 - Of a kind used in the food or drink industries

- - Of the type used in the drink industries:

- - - Preparations containing all flavouring agents

characterising a beverage:

3302 10 10 - - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5% 0

- - - - Other:

3302 10 21 - - - - - Containing no milkfats, sucrose isoglucose, glucose, 0

or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat,

5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

3302 10 29 - - - - - Other 0

3501 Casein, caseinates and other casein derivates; casein glues:

3501 10 - Casein 0

3501 90 - Other:

3501 90 90 - - Other 0

3505 Dextrins and other modified starches (for example,

pregelatinized or esterified starches); glues based on starches,

or on dextrins or other modified starches:

3505 10 - Dextrins and other modified starches:

3505 10 10 - - Dextrins 0

- - Other modified starches:

3505 10 90 - - - Other 0

3505 20 - Glues 0

3809 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing

of dyestuffs and other products and preparations (for example,

dressing and mordants), of a kind used in the textile, paper,

leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10 - With a basis of amylaceous substances 0

3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining;

industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

3823 11 00 - - Stearic acid 0

3823 12 00 - - Oleic acid 0

3823 13 00 - - Tall oil fatty acids 0

3823 19 - - Other 0

3823 70 00 - Industrial fatty alcohols 0

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical

products and preparations of the chemical or allied industries

(including those consisting of mixtures of natural products),

not elsewhere specified or included; residual products of the

chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

3824 60 - Sorbitol other than that of subheading 2905 44 0

List 2: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall benefit from a zero-duty tariff within the tariff quotas set out below. The volume of these quotas will be increased annually in the years 2003, 2004, 2005 and 2006 by 10% of the volume for 2002. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be reduced in the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 to 90%, 80%, 70%, 60% and 50% of the MFN duty rate.

CD code Description Quota for 2002

(1) (2) (3)

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified
milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other
sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa: 1 600 tonnes

0403 10 - Yoghurt:

0403 10 51 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 10 99

0403 90 - Other:

0403 90 71 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 90 99

0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads: 40 tonnes

0405 20 - Dairy spreads:

0405 20 10 - - Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%

0405 20 30 - - Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of
fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their
fractions of heading No 1516: 500 tonnes

1517 10 - Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

1517 90 - Other:

1517 90 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

- - Other

1517 90 93 - - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations

2201 Waters, including natural or artifical mineral waters and aerated waters, not containing
added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow: 3 500 tonnes

2201 10 - Mineral waters and aerated waters

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances 300 hl

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol;
spirits, liqueurs and other spirituous beverages: 50 hl

ex 2208 90 33 - - - - plum-brandy (Slivovitz)

ex 2208 90 38

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutes: 25 tonnes

2402 20 - Cigarettes containing tobacco

2402 90 00 - Other

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; »homogenised«
or »reconstituted« tobacco; tobacco extracts and essences: 30 tonnes

2403 10 - Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion

List 3: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall be subject to concessions set out below. The volume of the tariff quotas will be increased annually in the years 2003, 2004, 2005 and 2006 by 10% of the volume for 2002. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be reduced in the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 to 90%, 80% 65%, 55% and 40% of the MFN duty rate.

Quota for Applicable duty

 CN Code Description 2002 within quota (% of MFN)

(tonnes) 2002 2003 2004

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:

1704 90 - Other   500 50 0 0

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa 1 400 45 22.5 0

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakersž wares, whether or not 1 600 45 22.5 0

containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind

suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

2105 00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa   700 45 22.5 0

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added 9 000 50 25 0

sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic

beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009

 

PROTOCOL 4

CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ORIGINATING PRODUCTS AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

(a) »manufacture« means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

(b) »material« means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(c) »product« means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(d) »goods« means both materials and products;

(e) »custom value« means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

(f) »ex-works price« means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Community or in Croatia in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) »value of materials« means the customs value at the time of importation of the non-originating, materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Community or in Croatia;

(h) »value of originating materials« means the value of such materials as defined in subparagraph(g) applied mutatis mutandis;

(i) »added value« shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other Contracting Party or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price for the materials in the Community of Croatia;

(j) »chapters« and »headings« mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonised Commodity-Description and Coding System, referred to in this Protocol as »the Harmonised System« or »HS«;

(k) »classified« refers to the classification of a product or material under a particular heading;

(l) »consignment« means products which are either sent simulataneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

(m) »territories« includes territorial waters

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF »ORIGINATING PRODUCTS«

Article 2

GENERAL REQUIREMENTS

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in the Community:

(a) products wholly obtained in the Community within the meaning of Article 5 of this Protocol;

(b) products obtained in the Community incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the Community within the meaning of Article 6 of this Protocol;

2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Croatia:

(a) products wholly obtained in Croatia within the meaning of Article 5 of this Protocol;

(b) products obtained in Croatia incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Croatia within the meaning of Article 6 of this Protocol.

Article 3

BILATERAL CUMULATION ON THE COMMUNITY

Materials originating in Croatia shall be considered as materials originating in the Community when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7(1).

Article 4

BILATERAL CUMULATION IN CROATIA

Materials originating in the Community shall be considered as materials originating in Croatia when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7(1).

Article 5

WHOLLY OBTAINED PRODUCTS

1. The following shall be considered as wholly obtained in the Community or in Croatia:

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Community or Croatia by their vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in subparagraph (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in subparagraphs (a) to (j).

2. The terms »their vessels« and »their factory ships« in paragraph 1 (f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

(a) which are registered or recorded in a Member State or in Croatia;

(b) which sail under the flag of a Member State or of Croatia;

(c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of Member States or of Croatia, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors of the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of Member States or of Croatia and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;

(d) of which the master and officers are nationals of Member States or Croatia;

and

(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Member States or Croatia.

Article 6

SUFFICIENTLY WORKED OR PROCESSED PRODUCTS

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by this Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. Accordingly, it follows that if a product, which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;

(b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply except as provided in Article 7.

Article 7

INSUFFICIENT WORKING OR PROCESSING OPERATIONS

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;

(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

(o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (n);

(p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in the Community or in Croatia on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 8

UNIT OF QUALIFICATION

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System.

Accordingly, it follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 9

ACCESSORIES, SPARE PARTS AND TOOLS

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 10

SETS

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shal be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 11

NEUTRAL ELEMENTS

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools;

(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

TITLE III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

PRINCIPLE OF TERRITORIALITY

1. The conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in the Community or in Croatia.

2. If originating goods exported from the Community or from Croatia to another country are returned, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those that were exported;

and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Community or Croatia on materials exported from the Community or Croatia and subsequently reimported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in the Community or Croatia or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials;

and

(ii) the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Community or Croatia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraph 3 and 4, žtotal added valuež shall be taken to mean all costs arising outside the Community or Croatia, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II and which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Community or Croatia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

DIRECT TRANSPORT

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and Croatia. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Community or Croatia.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used;

and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

EXHIBITIONS

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than the Community or Croatia shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from the Community or Croatia to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the Community or Croatia;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;

and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proff of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

TITLE IV
DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

PROHIBITION OF DRAWBACK OF, OR EXEMPTION FROM, CUSTOMS DUTIES

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community or in Croatia, for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Community or in Croatia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in Croatia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of then non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

6. Notwithstanding paragraph 1, Croatia my apply arrangements for drawback of, or exemption from, customs duties or charges having an equivalent effect, applicable to materials used in the manufacture of originating products, subject to the following provisions:

(a) a 5 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within Chapters 25 to 49 and 64 to 97 of the Harmonised System, or such lower rate as in force in Croatia;

(b) a 10 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, or such lower rate as is in force in Croatia.

7. The provisions of this Article shall apply from 1 January 2003. The provisions of paragraph 6 shall apply until 31 December 2005 and may be reviewed by common accord.

TITLE V
PROOF OF ORIGIN

Article 16

GENERAL REQUIREMENTS

1. Products originating in the Community shall, on importation into Croatia and products originating in Croatia shall, on importation into the Community benefit from this Agreement upon submission of either:

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III;

or

(b) in the cases specified in Article 21.1, a declaration, the text of which appears in Annex IV, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified (hereinafter referred to as the »invoice declaration«).

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 26, benefit from this Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 17

PROCEDURE FOR THE ISSUE OF A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporteržs responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State or Croatia if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.

5. The issuing customs authorities shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporteržs accounts or any other check considered appropriate. The issuing customs authorities shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 ISSUED RETROSPECTIVELY

1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporteržs application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFŘLGENDE«, »EKLOQEN EK TWN YSTEPWN«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »NAKNADNO IZDANO«.

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the »Remarks« box of the movement certificate EUR.1.

Article 19

ISSUE OF A DUPLICATE MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. In the event of theft, loss of destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words: »DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANTIGPAFO«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the »Remarks« box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 20

ISSUE OF MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 ON THE BASIS OF A PROOF OF ORIGIN ISSUED OR MADE OUT PREVIOUSLY

When originating products are placed under the control of a customs office in the Community or in Croatia, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Community or in Croatia. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 21

CONDITIONS FOR MAKING OUT AN INVOICE DECLARATION

1. An invoice declaration as referred to in Article 16.1 (b) may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 22,

or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6 000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 22

APPROVED EXPORTER

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter (hereinafter referred to as »approved exporter«) who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, does not fulfil the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 23

VALIDITY OF PROOF OF ORIGIN

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2. Proofs or origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 24

Submission of proof of origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 25

IMPORTATION BY INSTALMENTS

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or heading Nos 7308 and 9406 of the Harmonised System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 26

EXEMPTIONS FROM PROOF OF ORIGIN

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellersž personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed Euro 500 in the case of small packages or EUR 1 200 in the case of products forming part of travellersž personal luggage.

Article 27

SUPPORTING DOCUMENTS

The documents referred to in Articles 17(3) and 21(3) used for the purpose of proving that products covered by movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal bookkeeping;

(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Croatia where these documents are used in accordance with domestic law;

(c) documents proving the working or processing of materials in the Community or in Croatia, issued or made out in the Community or in Croatia, where these documents are used in accordance with domestic law;

(d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Croatia in accordance with this Protocol.

Article 28

PRESERVATION OF PROOF OF ORIGIN AND SUPPORTING DOCUMENTS

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 21(3).

3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).

4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 29

DISCREPANCIES AND FORMAL ERRORS

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 30

AMOUNTS EXPRESSED IN EURO

1. For the application of the provisions of Article 21(1)(b) and Article 26(3) in cases where products are invoiced in currency other than euro, amounts in the national currencies of the Member States or Croatia equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21(1)(b) or Article 26(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the Community or Croatia.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The amounts shall be communicated to the Commission of the European Communities by 15 October and shall apply from 1 January the following year. The Commission of the European Communities shall notify Croatia of the relevant amounts.

4. Croatia may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. Croatia may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less that 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Interim Committee at the request of the Community or Croatia. When carrying out this review, the Interim Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 31

MUTUAL ASSISTANCE

1. The customs authorities of the Member States and of Croatia shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Community and Croatia shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 32

VERIFICATION OF PROOFS OF ORIGIN

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof or origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporteržs accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol. Where the cumulation provisions in accordance with Article 3 and 4 of this Protocol were applied and in connection with Article 17(3), the reply shall include a copy (copies) of the movement certificate(s) or invoice declaration(s) relied upon.

6. If in cases of resonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 33

DISPUTE SETTLEMENT

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Interim Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 34

PENALTIES

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 35

FREE ZONES

1. The Community and Croatia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in the Community or in Croatia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new EUR.1 certificate at the exporteržs request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

TITLE VII

CEUTA AND MELILLA

Article 36

APPLICATION OF THE PROTOCOL

1. The term »Community« used in Article 2 does not cover Ceuta and Melilla.

2. Products originating in Croatia, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy in all respect the same customs regime at that which is applied to products originating in the customs territory of the Community under Protocol 2 of the Act of Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Communities. Croatia shall grant to imports of products covered by the Agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the Community.

3. For the purpose of the application of paragraph 2 concerning products originating in Ceuta and Melilla, this Protocol shall apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in Article 37.

Article 37

Special conditions

1. Providing they have been transported directly in accordance with the provisions of Article 13, the following shall be considered as:

(1) products originating in Ceuta and Melilla:

(a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;

(b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6 of this Protocol; or that

(ii) those products are originating in Croatia or the Community within the meaning of this Protocol, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the insufficient working or processing referred to in Article 7(1).

(2) products originating in Croatia:

(a) products wholly obtained in Croatia;

(b) products obtained in Croatia, in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6 of this Protocol;

or that

(ii) those products are originating in Ceuta and Melilla or the Community within the meaning of this Protocol, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the insufficient working or processing referred to in Article 7(1).

2. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.

3. The exporter or his authorised representative shall enter »Croatia« and »Ceuta and Melilla« in Box 2 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations. In addition, in the case of products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations.

4. The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Protocol in Ceuta and Melilla.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

Article 38

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

The Interim Committee may decide to amend the provisions of this Protocol.

Annex I

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6.

Note 2:

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or Chapter number used in the Harmonised System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or Chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an »ex«, this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a Chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in headings of the Chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.

Note 3:

3.1. The provisions of Article 6, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in Croatia or in the Community.

Example:

An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40% of the ex-works price, is made from »other alloy steel roughly shaped by forging« of heading No ex 7224.

If this forging has been forged in Croatia from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading No ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether is was produced in the same factory or in another factory in Croatia. The value of then non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of non-originating materials used.

3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule states that »materials of any heading« may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression »manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No…« means that only materials classified in the same heading as the product and of a different description than that of the product as given in column 2 of the list may be used.

3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufacture from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings Nos 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading No 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

4.1. The term »natural fibres« is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

4.2. The term »natural fibres« includes horsehair of heading No 0503, silk of headings Nos 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings Nos 5101 to 5105, cotton fibres of headings Nos 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings Nos 5301 to 5305.

4.3. The terms »textile pulp«, »chemical materials« and »paper-making materials« are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4. The term »man-made staple fibres« is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings Nos 5501 to 5507.

Note 5:

5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10% or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)

5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

– silk,

– wool,

– coarse animal hair,

– fine animal hair,

– horsehair,

– cotton,

– paper- making materials and paper,

– flax,

– true hemp,

– jute and other textile bast fibres,

– sisal and other textile fibres of the genus Agave,

– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

– synthetic man-made filaments,

– artificial man-made filaments,

– current-conducting filaments,

– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyester,

– synthetic man-made staple fibres of polyamide,

– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

– synthetic man-made staple fibres of polyimide,

– synthetic man-made staple fibres of polytertrafluoroethylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide,

– synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride,

– other synthetic man-made staple fibres,

– artificial man-made staple fibres of viscose,

– other artificial man-made staple fibres,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,

– products of heading No 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

– other products of heading No 5605.

Example:

A yarn, of heading No 5205, made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic staple fibres od heading No 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used up to a weight of 10% of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading No 5112, made from woollen yarn of heading No 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading No 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used provided their total weight does not exceed 10% the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile, of heading No 5802, made from cotton yarn of heading No 5205 and cotton fabric of heading No 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted fabric is, accordingly, a mixed product.

5.3. In the case of products incorporating »yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped«, this tolerance is 20% in respect of this yarn.

5.4. In the case of products incorporating »strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film«, this tolerance is 30% in respect of this strip.

Note 6:

6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8% of the ex-works price of the product.

6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prersvent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the nonoriginating materials incorporated.

Note 7:

7.1 For the purposes of headings Nos ex 2707, 2713 to 2715, tex 2901, ex 2902 and ex 3403, the »specific processes« are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation-process1

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation.

7.2. For the purposes of headings Nos 2710, 2711 and 2712, the »specific processes« are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation-process T2;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with walkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(ij) isomerisation;

(k) in respect of heavy oils of heading No ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85% of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

(l) in respect of products of heading No 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

(m) in respect of heavy oils of heading No ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250°C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading No ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolorisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

(n) in respect of fuel oils of heading No ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30% of these products distils, by volume, including losses, at 300°C, by the ASTM D 86 method;

(o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading No ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge.

7.3. For the purposes of headings Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

 

ANNEX II.

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT
ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED
CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

HS heading Description of Working or processing, carried out on non-originating

No product materials, which confers originating status

(1) (2) (3) or (4)

Chapter 1 Live animals All the animals of Chapter 1

used must be wholly obtained

Chapter 2 Meat and edible meat Manufacture in which all

offal the materials of

Chapters 1 and 2 used

must be wholly obtained

Chapter 3 Fish and crustaceans, Manufacture in which all

molluscs and other the materials of Chapter 3

aquatic invertebrates used must be wholly obtained

ex Chapter 4 Dairy produce; birdsž Manufacture in which all

eggs; natural honey; the materials of Chapter 4

edible products of used must be wholly

animal origin, not elsewhere obtained

specified or included; except for:

0403 Buttermilk, curdled Manufacture in which:

milk and cream, – all the materials of

yoghurt, kephir and Chapter 4 used must be

other fermented or wholly obtained;

acidified milk and – any fruit juice (except

cream, whether or not those of pineapple, lime

concentrated or containing or grapefruit) of heading

added sugar or other No 2009 used must

sweetening matter or already be originating;

flavoured or – the value of any

containing added materials of Chapter 17

fruit, nuts or cocoa used does not exceed 30% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 5 Products of animal Manufacture in which all

origin, not elsewhere the materials of Chapter 5

specified or included; used must be wholly

except for: obtained

ex 0502 Prepared pigsž, hogsž Cleaning, disinfecting,

or boarsž bristles and sorting and straightening

hair of bristles and hair

Chapter 6 Live trees and other Manufacture in which:

plants; bulbs, roots – all the materials of

and the like; cut Chapter 6 used must be

flowers and wholly obtained;

ornamental foliage – the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

Chapter 7 Edible vegetables Manufacture in which all

and certain roots and the materials of Chapter 7

tubers used must be wholly

obtained

Chapter 8 Edible fruit and nuts; Manufacture in which:

peel of citrus fruits or – all the fruit and nuts

melons used must be wholly

obtained;

– the value of any

materials of Chapter 17

used does not exceed

30% of the value of the

ex-works price of the

product

ex Chapter 9 Coffee, tea, maté and Manufacture in which all

spices; except for: the materials of Chapter 9

used must be wholly

obtained

0901 Coffee, whether or not roasted Manufacture from

or decaffeinated; coffee husks and materials of any heading

skins; coffee substitutes containing

coffee in any proportion

0902 Tea, whether or not Manufacture from

flavoured materials of any heading

ex 0910 Mixtures of spices Manufacture from

materials of any heading

Chapter 10 Cereals Manufacture in which all

the materials of

Chapter 10 used must be

wholly obtained

ex Chapter 11 Products of the Manufacture in which all

milling industry; the cereals, edible

malt; straches; inulin; vegetables, roots and

wheat gluten; except tubers of heading

for: No 0714 or fruit used

must be wholly obtained

ex 1106 Flour, meal and powder of the dried, Drying and milling of

shelled leguminous vegetables leguminous vegetables of

of heading No 0713 heading No 0708

Chapter 12 Oil seeds and Manufacture in which all

oleaginous fruits; miscellaneous the materials of

grains, seeds and fruit; industrial or Chapter 12 used must be

medicinal plants; straw and fodder wholly obtained

1301 Lac; natural gums, Manufacture in which the

resins, gum-resins value of any materials of

and oleoresins (for heading No 1301 used

example, balsams) may not exceed 50% of

the ex-works price of the product

1302 Vegetable saps and extracts; pectic

substances, pectinates and pectates;

agar-agar and other mucilages and

thickeners, whether or not modified,

derived from vegetable products:

– Mucilages and thickeners, modified, Manufacture from non-modified

derived from vegetable products mucilages and thickeners

– Other Manufacture in which the

value of all the materials used does

not exceed 50% of the ex-works

price of the product

Chapter 14 Vegetable plaiting Manufacture in which all

materials; vegetable the materials of

products not Chapter 14 used must be

elsewhere specified or included wholly obtained

ex Chapter 15 Animal or vegetable Manufacture in which all

fats and oils and their the materials used are

cleavage products; classified within a

prepared edible fats; animal or heading other than that of

vegetable waxes; except for: the product

1501 Pig fat (including lard) and poultry fat,

other than that of

heading No 0209 or 1503:

– Fats from bones or Manufacture from materials of any

waste heading except those of heading

No 0203, 0206 or 0207 or

bones of heading No 0506

– Other Manufacture from meat or edible offal

of swine of heading No 0203 or 0206

or of meat and edible

offal of poultry of heading No 0207

1502 Fats of bovine animals, sheep or goats,

other than those of heading No 1503

– Fats from bones or Manufacture from materials of any

waste heading except those of heading

No 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones

of heading No 0506

– Other Manufacture in which all

the materials of Chapter 2

used must be wholly obtained

1504 Fats and oils and their fractions, of fish

or marine mammals, whether or not

rafined, but not chemically modified:

– Solid fractions Manufacture from materials of any

heading including other materials

of heading No 1504

– Other Manufacture in which all the materials

of Chapters 2 and 3 used

must be wholly obtained

ex 1505 Refined lanolin Manufacture from crude

wool grease of heading No 1505

1506 Other animal fats and

oils and their fractions, whether or

not refined, but not chemically modified:

– Solid fractions Manufacture from

materials of any heading

including other materials

of heading No 1506

– Other Manufacture in which all

the materials of Chapter 2

used must be wholly obtained

1507 to 1515 Vegetable oils and their fractions:

– Soya, ground nut, Manufacture in which all

palm, copra, palm the materials used are

kernel, babassu, classified within a

tung and oiticica heading other than that of

oil, myrtle wax and the product

Japan wax, fractions of jojoba

oil and oils for technical or

industrial uses other than the

manufacture of foodstuffs for

human consumption

– Solid fractions, Manufacture from other

except for that of materials of heading

jojoba oil Nos 1507 to 1515

– Other Manufacture in which all

the vegetable materials

used must be wholly

obtained

1516 Animal or vegetable Manufacture in which:

fats and oils and their – all the materials of

fractions, partly or Chapter 2 used must be

wholly wholly obtained;

hydrogenated, – all the vegetable

inter-esterified, materials used must be

re-esterified or wholly obtained.

elaidinised, whether However, materials of

or not refined, but heading Nos 1507,

not further prepared 1508, 1511 and 1513 may be used

1517 Margarine; edible mixtures or Manufacture in which:

preparations of animal or vegetable – all the materials of Chapter 2 and

fats or oils or of fractions of different 4 used must be wholly obtained;

fats or oils of this – all the vegetable materials used

Chapter, other than edible fats or must be wholly obtained. However,

oils or their fractions of materials of heading Nos 1507,

heading No 1516 1508, 1511 and 1513 may be used

Chapter 16 Preparations of meat Manufacture from

of fish or of animals of Chapter 1. All

crustaceans, molluscs the materials of Chapter 3

or other aquatic invertebrates used must be wholly obtained

ex Chapter 17 Sugars and sugar Manufacture in which all the materials

confectionery; except used are classified within a

for: heading other than that of the product

ex 1701 Cane or beet sugar Manufacture in which the

and chemically pure value of any materials of

sucrose, in solid Chapter 17 used does not

form, containing exceed 30% of the

added flavouring or ex-works price of the

colouring matter product

1702 Other sugars, including chemically

pure lactose, maltose, glucose and

fructose, in solid form; sugar

syrups not containing added flavouring

or colouring matter; artificial honey,

whether or not mixed

with natural honey; caramel:

– Chemically-pure Manufacture from

maltose and materials of any heading

fructose including other materials

of heading No 1702

– Other sugars in Manufacture in which the

solid form, value of any materials of

containing added Chapter 17 used does not

flavouring or exceed 30% of the

colouring matter ex-works price of the product

– Other Manufacture in which all

the materials used must

already be originating

ex 1703 Molasses resulting Manufacture in which the

from the extraction value of any materials of

or refining of sugar, Chapter 17 used does not

containing added exceed 30% of the

flavouring or ex-works price of the

colouring matter product

1704 Sugar confectionery Manufacture in which:

(including white – all the materials used

chocolate), not are classified within a

containing cocoa heading other than that of the product;

– the value of any

materials of Chapter 17 used does

not exceed 30% of the ex-works

price of the product

Chapter 18 Cocoa and cocoa Manufacture in which:

preparations – all the materials used

are classified within a heading other

than that of the product;

– the value of any materials

of Chapter 17 used does not

exceed 30% of the ex-works price

of the product

1901 Malt extract; food

preparations of flour,

meal, starch or malt

extract, not containing cocoa or

containing less than 40% by weight

of cocoa calculated on a

totally defatted basis, not elsewhere

specified or included, food

preparations of goods of heading

Nos 0401 to 0404, not containing

cocoa or containing less than 5%

by weight of cocoa calculated

on a totally defatted basis,

not elsewhere specified or included:

– Malt extract Manufacture from cereals

of Chapter 10

– Other Manufacture in which:

– all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product;

– the value of the materials of

Chapter 17 used does not exceed

30% of the ex-works

price of the product

1902 Pasta, whether or not

cooked or stuffed

(with meat or other substances) or

otherwise prepared, such as spaghetti,

macaroni, noodles, lasagne, gnocchi,

ravioli, cannelloni; couscous,

whether or not prepared:

– Containing 20% or Manufacture in which all

less by weight of the cereals and

meat, meat offal, derivatives (except

fish, crustaceans or durum wheat and its

molluscs derivatives) used must be

wholly obtained

– Containing more Manufacture in which:

than 20% by weight – all cereals and

of meat, meat offal, derivatives (except

fish, crustaceans or durum wheat and its

molluscs derivatives) used must

be wholly obtained;

– all the materials of

Chapters 2 and 3 used

must be wholly obtained

1903 Tapioca and substitutes therefor Manufacture from

prepared from starch, in the form materials of any heading

of flakes, grains, pearls, except potato starch of

siftings or similar forms heading No 1108

1904 Prepared foods Manufacture:

obtained by the – from materials not

swelling or roasting classified within

of cereals or cereal heading No 1806;

products (for – in which all the cereals

example, corn and flour (except durum

flakes); cereals (other wheat and its

than maize (corn)) in derivatives, and Zea

grain form, or in the indurata maize) used

form of flakes or must be wholly

other worked grains obtained3; – in which the

(except flour and value of any materials

meal), pre-cooked, or of Chapter 17 used does

otherwise prepared, not elsewhere not exceed 30% of the

specified or included ex-works price of the product

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other Manufacture from

bakersž wares, whether or not materials of any heading

containing cocoa; communion wafers, except those of

empty cachets of a kind suitable for Chapter 11

pharmaceutical use, sealing wafers,

rice paper and similar products

ex Chapter 20 Preparations of Manufacture in which all

vegetables, fruit, nuts the fruit, nuts or vegetables

or other parts of plants; except for: used must be wholly obtained

ex 2001 Yams, sweet potatoes and similar Manufacture in which all

edible parts of plants containing 5% or the materials used are

more by weight of starch, classified within a

prepared or preserved by vinegar heading other than that of

or acetic acid the product

ex 2004 and Potatoes in the form Manufacture in which all

ex 2005 of flour, meal or the materials used are

flakes, prepared or classified within a

preserved otherwise heading other than that of

than by vinegar of acetic acid the product

2006 Vegetables, fruit, Manufacture in which the

nuts, fruit-peel and value of any materials of

other parts of plants, Chapter 17 used does not

preserved by sugar exceed 30% of the

(drained, glacé crystallized) ex-works price of the product

2007 Jams, fruit jellies, Manufacture in which:

marmalades, fruit or – all the materials used

nut purée and fruit or are classified within a heading other

nut pastes, being than that of the product;

cooked preparations, whether or not – the value of any

containing added materials of Chapter 17

sugar or other used does not exceed 30% of the

sweetening matter ex-works price of the product

ex 2008 – Nuts, not containing Manufacture in which the

added sugar of value of the originating

spirits nuts and oil seeds of heading

Nos 0801, 0802 and 1202 to

1207 used exceeds 60% of the

ex-works price of the product

– Peanut butter; mixtures based on Manufacture in which all the materials

cereals; palm hearts; maize (corn) used are classified within a

heading other than that of the product

– Other except for Manufacture in which:

fruit and nuts – all the materials used are

cooked otherwise classified within a heading other

than by steaming or than that of the product;

boiling in water, not containing added – the value of any materials of

sugar, frozen Chapter 17 used does not exceed 30%

of the ex-works price of the product

2009 Fruit juices Manufacture in which:

(including grape – all the materials used

must) and vegetable are classified within a

juices, unfermented heading other than that

and not containing of the product;

added spirit, whether – the value of any

or not containing materials of Chapter 17

added sugar or other used does not exceed 30% of

sweetening matter the ex-works price of the product

ex Chapter 21 Miscellaneous edible Manufacture in which all the materials

preparations; except used are classified within a

for: heading other than that of the product

2101 Extracts, essences and concentrates, of Manufacture in which:

coffee, tea or maté and preparations – all the materials used

with a basis of these products or with a are classified within a

basis of coffee, tea or maté; roasted heading other than that

chicory and other roasted coffee of the product;

substitutes, and extracts, essences and – all the chicory used

concentrates thereof must be wholly obtained

2103 Sauces and preparations therefor;

mixed condiments and mixed

seasonings; mustard flour and meal and

prepared mustard:

– Sauces and Manufacture ih which all

preparations the materials used are

therefor; mixed classified within a

condiments and heading other than that of

mixed seasonings the product. However,

mustard flour or meal or

prepared mustard may be used

– Mustard flour and Manufacture from

meal and prepared materials of any heading

mustard

ex 2104 Soups and broths and Manufacture from

preparations therefor materials of any heading

except prepared or

preserved vegetables of

heading Nos 2002

to 2005

2106 Food preparations Manufacture in which:

not elsewhere – all the materials used

specified or included arce classified within a

heading other than that

of the product;

– the value of the

materials of Chapter 17

used does not exceed

30% of the ex-works

price of the product

ex Chapter 22 Beverages, spiritis Manufacture in which:

and vinegar, except – all the materials used are

for: classified within a heading other

than that of the product;

– all the grapes or any material

derived from grapes used must be

wholly obtained

2202 Waters, including Manufacture in which:

mineral waters and – all the materials used

aerated waters, are classified within a heading

containing added other than that of the product;

sugar or other – the value of any materials

sweetening matter or of Chapter 17 used does not exceed

flavoured, and other 30% of the ex-works

non-alcoholic price of the product;

beverages, not – any fruit juice used (except

including fruit or for pineapple, lime and grapefruit

vegetable juices of heading No 2009 juices) must already be originating

2207 Undenatured ethyl Manufacture:

alcohol of an – from materials not classified

alcoholic strength by within headings Nos 2207 or 2208,

volume of 80% vol – in which all the grapes or any

or higher; ethyl material derived from grapes used

alcohol and other must be wholly obtained or if all the

spirits, denatured, of other materials used are already

any strength originating, arrack may be used up

to a limit of 5% by volume

2208 Undenatured ethyl Manufacture:

alcohol of an – from materials not

alcoholic strength by classified within

volume of less than headings Nos 2207

80% vol; spirits, or 2208,

liqueurs and other – in which all the grapes or any

spirituous beverages material derived from grapes used must

be wholly obtained or if all the other

materials used are already originating,

arrack may be used up to a limit of

5% by volume

ex Chapter 23 Residues and waste Manufacture in which all

from the food the materials used are

industries; prepared classified within a

animal fodder; heading other than that of

except for: the product

ex 2301 Whale meal; flours, meals and Manufacture in which all

pellets of fish or of crustaceans, the materials of

molluscs or other aquatic invertebrates, Chapters 2 and 3 used

unfit for human consumption must be wholly obtained

ex 2303 Residues from the manufacture of Manufacture in which all

starch from maize (excluding the maize used must be

concentrated steeping liquors), of wholly obtained

a protein content, calculated on the dry

product, exceeding

40% by weight

ex 2306 Oil cake and other Manufacture in which all

solid residues the olives used must be

resulting from the wholly obtained

extraction of olive

oil, containing more

than 3% of olive oil

2309 Preparations of a Manufacture in which:

kind used in animal – all the cereals, sugar of meat or milk

feeding used must already be originating;

– all the materials of Chapter 3 used

must be wholly obtained

ex Chapter 24 Tobacco and Manufacture in which all

manufactured the materials of

tobacco substitutes; Chapter 24 used must be

except for: wholly obtained

2402 Cigars, cheroots, Manufacture in which at least

cigarillos and 70% by weight of unmanufactured

cigarettes, of tobacco tobacco or tobacco refuse of heading

or of tobacco No 2401 used must already be

substitutes originating

ex 2403 Smoking tobacco Manufacture in which at least 70%

by weight of the unmanufactured

tobacco or tobacco refuse of heading No

2401 used must already be originating

ex Chapter 25 Salt; sulphur; earths Manufacture in which all

and stone; plastering the materials used are

materials, lime and classified within a heading

cement; except for: other than that of the product

ex 2504 Natural crystalline Enriching of the carbon

graphite, with content, purifying and

enriched carbon grinding of crude

content, purified and ground crystalline graphite

ex 2515 Marble, merely cut, by sawing or Cutting, by sawing or

otherwise, into blocks or slabs of a otherwise, of marble

rectangular (including square) shape, (even if already sawn) of

of a thickness not exceeding 25 cm a thickness exceeding 25 cm

ex 2516 Granite, porphyry, basalt, sandstone Cutting, by sawing or

and other monumental or building stone, otherwise, of stone (even

merely cut, by sawing or otherwise, if already sawn) of a

into blocks or slabs of a rectangular thickness exceeding 25 cm

(including square) shape, of a thickness

not exceeding 25 cm

ex 2518 Calcined dolomite Calcination of dolomite not calcined

ex 2519 Crushed natural Manufacture in which all

magnesium the materials used are

carbonate classified within a

(magnesite), in heading other than that of

hermetically-sealed the product. However,

containers, and natural magnesium

magnesium oxide, carbonate (magnesite)

whether or not pure, may be used

other than fused

magnesia or

dead-burned

(sintered) magnesia

ex 2520 Plasters specially Manufacture in which the

prepared for dentistry value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 2524 Natural asbestos Manufacture from

fibres asbestos concentrate

ex 2525 Mica powder Grinding of mica or mica waste

ex 2530 Earth colours, Calcination or grinding of

calcined or powdered earth colours

Chapter 26 Ores, slag and ash Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils Manufacture in which all

and products of their the materials used are

distillation; bituminous classified within a

substances; mineral waxes; heading other than that of

except for: the product

ex 2707 Oils in which the weight of the Operations of refining

aromatic constituents exceeds that of the and/or one or more

non-aromatic constituents, being specific process(es)4

oils similar to mineral oils obtained or

by distillation of high temperature coal Other operations in which all the

tar, of which more than 65% by volume materials used are classified within

distils at a temperature of up to a heading other than that of the product.

2500C (including mixtures of However, materials classified within

petroleum spirit and benzole), for use as the same heading may be used provided

power or heating fuels their value does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 2709 Crude oils obtained Destructive distillation of

from bituminous minerals bituminous materials

2710 Petroleum oils and Operations of refining

oils obtained from and/or one or more

bituminous materials, specific process(es)5

other than crude; preparations not or

elsewhere specified Other operations in which

or included, all the materials used are

containing by weight classified within a

70% or more of heading other than that of

petroleum oils or of the product. However,

oils obtained from materials classified

bituminous materials, within the same heading

these oils being the may be used provided

basic constituents of their value does not

the preparations exceed 50% of the

ex-works price of the

product

2711 Petroleum gases and Operations of refining

other gaseous and/or one or more

hydrocarbons specific process(es)6

or

Other operations in which

all the materials used are

classified within a heading

other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 50% of the ex-works

price of the product

2712 Petroleum jelly; Operations of refining

paraffin wax, and/or one or more

microcrystalline specific (process(es)7

petroleum wax, slack wax, ozokerite, or

lignite wax, peat Other operations in which

wax, other mineral all the materials used are

waxes, and similar classified within a

products obtained by heading other than that of

synthesis or by other the product. However,

processes, whether or materials classified

not coloured within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the

product

2713 Petroleum coke, Operations of refining

petroleum bitumen and/or one or more

and other residues of petroleum specific process(es)8

oils or of oils obtained from or

bituminous materials Other operations in which all the

materials used are classified within a

heading other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the

product

2714 Bitumen and asphalt, Operations of refining

natural; bituminous and/or one or more

or oil shale and tar specific process(es)9

sands; asphaltites und or

asphaltic rocks Other operations in which all the

materials used are classified within a

heading other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the product

2715 Bituminous mixtures Operations of refining

based on natural and/or one or more

asphalt, on natural specific process(es)10

bitumen, on or

petroleum bitumen, Other operations in which

on mineral tar or on all the materials used are

mineral tar pitch (for classified within a

example, bituminous heading other than that of the product.

mastics, cut-backs, However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 28 Inorganic chemicals; Manufacture in which all Manufacture in which the

organic or inorganic the materials used are value of all the materials

compounds of classified within a used does not exceed 40%

precious metals, of heading other than that of of the ex-works price of

rare-earth metals, of the product. However, the product

radioactive elements materials classified

or of isotopes; except within the same heading

for: may be used provided their value

does not exceed 20% of the

ex-works price of the

product

ex 2805 »Mischmetall« Manufacture by

electrolytic or thermal

treatment in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 2811 Sulphur trioxide Manufacture from Manufacture in which the

sulphur dioxide value of all the materials

used does not exceed 40%

of the ex-works price of

the product

ex 2833 Aluminium sulphate Manufacture ih which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 2840 Sodium perborate Manufacture from Manufacture ih which the

disodium tetraborate value of all the materials

pentahydrate used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

ex Chapter 29 Organic chemicals; Manufacture in which all Manufacture in which the

except for: the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 2901 Acyclic Operations of refining

hydrocarbons for use and/or one or more

as power or heating specific process(es)11

fuels or

Other operations in which

all the materials used are

classified within a heading other than

that of the product. However,

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 2902 Cyclanes and Operations of refining

cyclenes (other than and/or one or more

azulenes), benzene, specific process(es)12

toluene, xylenes, for or

use as power or Other operations in which

heating fuels all the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product. However,

materials classified

within the same heading

may be used, provided

their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 2905 Metal alcoholates of Manufacture from Manufacture in which the

alcohols of this materials of any heading, value of all the materials

heading and of including other materials used does not exceed 40%

ethanol of heading No 2905. of the ex-works price of the product

However, metal alcoholates of this

heading may be used, provided their

value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

2915 Saturated acyclic Manufacture from Manufacture in which the

monocarboxylic materials of any heading. value of all the materials

acids and their However, the value of all used does not exceed 40%

anhydrides, halides, the materials of heading of the ex-works price of

peroxides and peroxyacids; Nos 2915 and 2916 used the product

their halogenated, sulphonated, may not exceed 20% of

nitrated or nitrosated derivatives the ex-works price of the product

ex 2932 – Internal ethers and Manufacture from Manufacture in which the

their halogenated, materials of any heading. However, value of all the materials

sulphonated, the value of all the materials of heading used does not exceed 40%

nitrated or nitrosated derivatives No 2909 used may not exceed 20% of of the ex-works price of the product

the ex-works price of the product

– Cyclic acetals and Manufacture from Manufacture in which the

internal hemiacetals materials of any heading. value of all the materials

and their used does not exceed 40%

halogenated, of the ex-works price of

sulphonated, the product

nitrated or

nitrosated

derivatives

2933 Heterocyclic Manufacture from Manufacture in which the

compounds with materials of any heading. value of all the materials

nitrogen However, the value of all used does not exceed 40%

hetero atom(s) only the materials of headings of the ex-works price of

No 2932 and 2933 used the product

may not exceed 20% of

the ex-works price of the product

2934 Nucleic acids and Manufacture from Manufacture in which the

their salts; other materials of any heading. value of all the materials

heterocyclic However, the value of all used does not exceed 40%

compounds the materials of headings of the ex-works price of

Nos 2932, 2933 and 2934 the product

used may not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 30 Pharmaceutical Manufacture in which all

products; except for: the materials used are

classified within a heading other than

that of the product. However,

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

3002 Human blood; animal blood prepared for

therapeutic, prophylactic or diagnostic

uses; antisera and other blood fractions

and medified immunological products,

whether or not obtained by means of

biotehnological processes; vaccines,

toxins, cultures of micro-organisms

(excluding yeasts) and similar products:

– Products consisting Manufacture from

of two or more materials of any heading,

constituents which including other materials

have been mixed of heading No 3002. The

together for materials of this

therapeutic or description may also be

prophylactic uses or used, provided their value

unmixed products does not exceed 20% of

for these uses, put the ex-works price of the

up in measured doses product

or in forms or packings for retail sale

– Other

– – Human blood Manufacture from

materials of any heading,

including other materials

of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– – Animal blood Manufacture from

prepared for materials of any heading,

therapeutic or including other materials

prophylactic uses of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– – Blood fractions Manufacture from

other than antisera, materials of any heading,

haemoglobin, including other materials

blood globulins of heading No 3002. The

and serum materials of this

globulins description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– – Haemoglobin, Manufacture from

blood globulins materials of any heading,

and serum including other materials

globulins of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– – Other Manufacture from

materials of any heading,

including other materials

of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

3003 and 3004 Medicaments (excluding

goods of heading No 3002,

3005 or 3006):

– Obtained from Manufacture in which all

amikacin of heading the materials used are

No 2941 classified within a heading other

than that of the product. However,

materials of heading No 3003 or 3004

may be used provided their value,

taken together, does not exceed 20%

of the ex works price of the product

– Other Manufacture in which:

– all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product.

However, materials of

heading No 3003

or 3004 may be used

provided their value,

taken together, does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product;

– the value of all the materials used

does not exceed 50% of the

ex-works price of the

product

ex Chapter 31 Fertilizers, except Manufacture in which all Manufacture in which the

for: the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3105 Mineral or chemical Manufacture in which: Manufacture in which the

fertilizers containing – all the materials used value of all the materials

two or three of the are classified within a used does not exceed 40%

fertilizing elements heading other than that of the ex-works price of

nitrogen, of the product. the product

phosphorous and However, materials

potassium; other classified within the

fertilizers; goods of same heading may be

this Chapter, in used provided their

tablets or similar value does not exceed

forms or in packages 20% of the ex-works

of a gross weight not price of the product;

exceeding 10 kg, – the value of all the

except for: materials used does not

– sodium nitrate exceed 50% of the

– calcium cyanamide ex-works price of the

– potassium sulphate product

– magnesium

potassium sulphate

ex Chapter 32 Tanning or dyeing Manufacture in which all Manufecture in which the

extracts; tannins and the materials used are value of all the materials

their derivatives; classified within a used does not exceed 40%

dyes, pigments and heading other than that of of the ex-works price of

other colouring the product. However, the product

matter; paints and materials classified within

varnishes; putty and the same heading may be used provided

other mastics; inks; except for: their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3201 Tannins and their Manufacture from Manufacture in which the

salts, ethers, esters tanning extracts of value of all the materials

and other derivatives vegetable origin used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

3205 Colour lakes; Manufacture from Manufacture in which the

preparations as materials of any heading, value of all the materials

specified in Note 3 to except headings used does not exceed 40%

this Chapter based on Nos 3203, 3204 of the ex-works price of

colour lakes13 and 3205. However, the product

materials from heading No 3205 may

be used provided their value does

not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 33 Essential oils and Manufacture in which all Manufacture in which the

resinoids; perfumery the materials used are value of all the materials

cosmetic or toilet classified within a used does not exceed 40%

preparations; except heading other than that of of the ex-works price of

for: the product. However, the product

materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

3301 Essential oils Manufacture from Manufacture in which the

(terpeneless or not), materials of any heading, value of all the materials

including concretes including materials of a used does not exceed 40%

and absolutes; different »group«14 in this of the ex-works price of

resinoids; extracted heading. However, the product

oleoresins; materials of the same

concentrates of group may be used,

essential oils in fats, in fixed oils, in provided their value does

waxes or the like, obtained by not exceed 20% of the

enfleurage or maceration; terpenic ex-works price of the product

by-products of the deterpenation of

essential oils; aqueous distillates and

aqueous solutions of essential oils

ex Chapter 34 Soap, organic Manufacture in which all Manufacture in which the

surface-active agents, the materials used are value of all the materials

washing classified within a used does not exceed 40%

preparations, heading other than that of of the ex-works price of

lubricating the product. However, the product

preparations, materials classified

artificial waxes, within the same heading

prepared waxes, may be used provided

polishing or scouring their value does not

preparations, candles exceed 20% of the

and similar articles, ex-works price of the

modelling pastes, »dental waxes« and product

dental preparations

with a basis of plaster; except for:

ex 3403 Lubricating Operations of refining

preparations and/or one or more

containing less than specific (process(es)15

70% by weight of or

petroleum oils or oils Other operations in which

obtained from all the materials used are

bituminous minerals classified within a

heading other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

3404 Artificial waxes and

prepared waxes:

– With a basis of Manufacture in which all

paraffin, petroleum the materials used are

waxes, waxes classified within a

obtained from heading other than that of

bituminous the product. However,

minerals, slack wax materials classified

or scale wax within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

- Other Manufacture from Manufacture in vhich the

materials of any heading, value of all the materials

except: used does not exceed 40%

- hydrogenated oils of the ex-works price of

having the character of the product

waxes of heading No 1516;

- fatty acids not chemically defined or

industrial fatty alcohols having the

character of waxes of heading No 3823;

- materials of heading No 3404

However, these materials may be used

provided their value does not exceed

20% of the ex-works price of the product

ex Chapter 35 Albuminoidal Manufacture in which all Manufacture in which the

substances; modified the materials used are value of all the materials

starches; glues; classified within a used does not exceed 40%

enzymes; except for: heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

3505 Dextrins and other

modified starches

(for example,

pregelatinised or

esterified starches);

glues based on starches, or on

dextrins or other modified starches:

- Starch ethers and Manufacture from Manufacture in which the

esters materials of any heading, value of all the materials

including other materials used does not exceed 40%

of heading No 3505 of the ex-works price of the product

– Other Manufacture from Manufacture in which the

materials of any heading, value of all the materials

except those of heading used does not exceed 40%

No 1108 of the ex-works price of the product

ex 3507 Prepared enzymes Manufacture in which the

not elsewhere value of all the materials

specified or included used does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

Chapter 36 Explosives; Manufacture in which all Manufacture in which the

pyrotechnic the materials used are value of all the materials

products; matches; classified within a used does not exceed 40%

pyrophoric alloys; heading other than that of of the ex-works price of

certain combustible the product. However, the product

preparations materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 37 Photographic or Manufacture in which all Manufacture in which the

cinematographic the materials used are value of all the materials

goods; except for: classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

3701 Photographic plates

and film in the flat,

sensitized,

unexposed, of any

material other than

paper, paperboard or

textiles; instant print

film in the flat,

sensitized,

unexposed, whether

or not in packs:

- Instant print film Manufacture in which all Manufacture in which the

for colour the materials used are value of all the materials

photography, in classified within a used does not exceed 40%

packs heading other than of the ex-works price of

heading No 3701 the product

or 3702. However, materials from

heading No 3702 may be used

provided their value does not exceed

30% of the ex-works price of the product

- Other Manufacture in which all Manufacture in which the

the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than of the ex-works price of

heading No 3701 or 3702. However, the product

materials from heading Nos 3701 and

3702 may be used provided their value,

taken together, does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

3702 Photographic film in Manufacture in which all Manufacture in which the

rolls, sensitized, the materials used are value of all the materials

unexposed, of any classified within a used does not exceed 40%

material other than paper, heading other than of the ex-works price of

paperboard or textiles; instant print heading No 3701 or 3702 the product

film in rolls, sensitized, unexposed

3704 Photographic plates, Manufacture in which all Manufacture in which the

film paper, the materials used are value of all the materials

paperboard and classified within a used does not exceed 40%

textiles, exposed but heading other than of the ex-works price of

not developed heading Nos 3701 to 3704 the product

ex Chapter 38 Miscellaneous Manufacture in which all Manufacture in which the

chemical products; the materials used are value of all the materials

except for: classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3801 - Colloidal graphite Manufacture in which the

in suspension in oil value of all the materials

and semi-colloidal used does not exceed

graphite; 50% of the ex-works

carbonaceous pastes price of the product

for electrodes

- Graphite in paste Manufacture in which the Manufacture in which the

form, being a value of all the materials value of all the materials

mixture of more of heading No 3403 used used does not exceed 40%

than 30% by weight does not exceed 20% of of the ex-works price of

of graphite with the ex-works price of the the product

mineral oils product

ex 3803 Refined tall oil Refining of crude tall oil Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

ex 3805 Spirits of sulphate Purification by Manufacture in which the

turpentine, purified distillation or refining of value of all the materials

raw spirits of sulphate used does not exceed 40%

turpentine of the ex-works price of

the product

ex 3806 Ester gums Manufacture from resin Manufacture in which the

acids value of all the materials

used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

ex 3807 Wood pitch (wood Distillation of wood tar Manufacture in which the

tar pitch) value of all the materials

used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

3808 Insecticides, Manufacture in which the

rodenticides, value of all the materials

fungicides, herbicides, anti-sprouting used does not exceed

products and plant-growth 50% of the ex-works

regulators, disinfectants and price of the products

similar products, put up in forms or

packings for retail sale or as

preparations or articles (for example,

sulphur-treated bands, wicks and

candles, and fly-papers)

3809 Finishing agents, dye Manufacture in which the

carriers to accelerate value of all the materials

the dyeing or fixing used does not exceed

of dyestuffs and other products and 50% of the ex-works

preparations (for example, dressings price of the products

and mordants), of a kind used in the

textile, paper, leather or like industries,

not elsewhere specified or included

3810 Pickling preparations Manufacture in which the

for metal surfaces; value of all the materials

fluxes and other used does not exceed

auxiliary preparations for 50% of the ex-works

soldering, brazing or welding; price of the products

soldering, brazing or welding

powders and pastes consisting

of metal and other materials;

preparations of a kind used as

cores or coatings for welding

electrodes or rods

3811 Anti-knock preparations,

oxidations inhibitors,

gum inhibitors, viscosity

improvers anti-corrosive

preparations and other prepared

additives, for mineral oils (including

gasoline) or for other liquids used

for the same purposes as

mineral oils:

– Prepared additives Manufacture in which the

for lubricating oil, value of all the materials

containing of heading No 3811 used

petroleum oils or does not exceed 50% of

oils obtained from the ex-works price of the

bituminous minerals product

– Other Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

3812 Prepared rubber Manufacture in which the

accelerators; value of all the materials

compound plasticiers for used does not exceed

rubber or plastics, not elsewhere 50% of the ex-works

specified or included; price of the product

anti-oxidizing preparations and

other compound stabilizers

for rubber or plastics

3813 Preparations and Manufacture in which the

charges for value of all the materials

fire-extinguishers; used does not exceed

charged 50% of the ex-works

fire-extinguishing price of the product

grenades

3814 Organic composite Manufacture in which the

solvents and value of all the materials

thinners, not used does not exceed

elsewhere specified 50% of the ex-works

or included; prepared price of the product

paint or varnish removers

3818 Chemical elements removers Manufacture in which the

doped for use in value of all the materials

electronics, in the used does not exceed

form of discs, wafers 50% of the ex-works

or similar forms; chemical compounds price of the product

doped for use in electronics

3819 Hydraulic brake Manufacture in which the

fluids and other value of all the materials

prepared liquids for used does not exceed

hydraulic transmission, not 50% of the ex-works

containing or containing less than price of the product

70% by weight or petroleum oils

or oils obtained from

bituminous minerals

3820 Anti-freezing Manufacture in which the

preparations and value of all the materials

prepared de-icing used does not exceed

fluids 50% of the ex-works

price of the product

3822 Diagnostic or Manufacture in which the

laboratory reagents value of all the materials

on a backing and used does not exceed

prepared diagnostic 50% of the ex-works

or laboratory price of the product

reagents, whether or not on a backing,

other than those of

heading No 3002 or 3006

3823 Industrial monocarboxylic fatty

acids; acid oils from

refining; industrial fatty alcohols:

– Industrial Manufacture in which all

monocarboxylic the materials used are

fatty acids, acid oils clasified within a

from refining heading other than that of

the product

– Industrial fatty Manufacture from

alcohols materials of any heading

including other materials

of heading No 3823

3824 Prepared binders for

foundry moulds or cores; chemical

products and preparations of the

chemical or allied industries

(including those consisting of

mixtures of natural

products), not elsewhere specified

or included; residual products of the

chemical or allied industries, not

elsewhere specified or included:

- -The following of Manufacture in which all Manufacture in which the

this heading the materials used are value of all the materials

- - Prepared binders classified within a used does not exceed 40%

for foundry moulds heading other than that of of the ex-works price of

or cores based on the product. However, the product

natural resinous materials classified

products within the same heading

- - Naphthenic acids, may be used provided

their water their value does not

insoluble salts and exceed 20% of the

their esters ex-works price of the product

- - Sorbitol other than that of heading

No 2905

- - Petroleum sulphonates,

excluding petroleum

sulphonates of alkali metals, of

ammonium or of ethanolamines;

thiophenated sulphonic acids of

oils obtained from bituminous

minerals, and their salts

- - Ion exchangers

- - Getters for vacuum tubes

- - Alkaline iron oxide for the

purification of gas

- - Ammoniacal gas liquors and spent

oxide produced in coal gas purification

- - Sulphonaphthenic acids, their water

insoluble salts and their esters

- - Fusel oil and Dippelžs oil

- - Mixtures of salts having different

anions

- - Copying pastes with a basis of gelatin,

whether or not on a paper or textile

backing

– Other Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed 50% of the

ex-work price of the product

3901 to 3915 Plastics in primary forms, waste, parings

and scrap, of plastic; except for heading

Nos es 3907 and 3912 for which

the rules are set out below:

– Addition homopolymerization Manufacture in which: Manufacture in which the

products in which a single monomer – the value of all the materials value of all the materials

contributes more than 99% by weight used does not exceed 50% of the used does not exceed 25%

to the total polymer content ex-works price of the product; of the ex-works price of the product

– the value of any materials of

Chapter 39 used does not exceed 20%

of the ex-works price of the product16

– Other Manufacture in which the Manufacture in which the

value of the materials of value of all the materials

Chapter 39 used does not used does not exceed 25%

exceed 20% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product17 the product

ex 3907 – Copolymer, made Manufacture in which all

from polycarbonate the materials used are

and classified within a

acrylonitrile-butadiene- heading other than that of

-styrene the product. However,

copolymer (ABS) materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 50% of the

ex-works price of the product18

– Polyester Manufacture in which the value of any

materials of Chapter 39 usred does not

exceed 20% of the ex-works price of the

product and/or manufacture from

polycarbonate of

tetrabromo-(bisphenol A)

3912 Cellulose and its Manufacture in which the

chemical derivatives, vlaue of any materials

not elsewhere classified in the same

specified or included, heading as the product

in primary forms does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

3916 to 3921 Semi-manufactures

and articles of plastics; except for

headings Nos ex 3916, ex 3917,

ex 3920 and ex 3921, for which

the rules are set out below:

– Flat products, Manufacture in which the Manufacture in which the

further worked than value of any materials of value of all the materials

only Chapter 39 used does not used does not exceed 25%

surface-worked or exceed 50% of the of the ex-works price of

cut into forms other ex-works price of the the product

than rectangular product

(including square);

other products,

further worked than only

surface-worked

– Other:

– Addition Manufacture in which: Manufacture in which the

homopolymerizati- – the value of all the value of all the materials

on products in materials used does not used does not exceed 25%

which a single exceed 50% of the of the ex-works price of

monomer ex-works price of the the product

contributes more product;

than 99% by weight to the total – the value of any

polymer content materials of Chapter 39

used does not exceed

20% of the ex-works

price of the product19

– Other Manufacture in which the Manufacture in which the

value of any materials of value of all the materials

Chapter 39 used does not used does not exceed 25%

exceed 20% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

product20

ex 3916 and Profile shapes and Manufacture in which: Manufacture in which the

ex 3917 tubes – the value of all the value of all the materials

materials used does not used does not exceed 25%

exceed 50% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the prodcut

product;

– the value of any

materials classified

within the same heading

as the product does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3920 – Ionomer sheet or Manufacture from a Manufacture in which the

film thermoplastic partial salt value of all the materials

which is a copolymer of used does not exceed 25%

ethylene and metacrylic of the ex-works price of

acid partly neutralized the product

with metal ions, mainly

zinc and sodium

– Sheets of Manufacture in which the

regenerated value of any materials

cellulose, classified in the same

polyamides or heading as the product

polyethylene does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

ex 3921 Foils of plastic, Manufacture from highly Manufacture in which the

metallized transparent polyester foils value of all the materials

with a thickness of less used does not exceed 25%

than 23 micron21 of the ex-works price of the product

3922 to 3926 Articles of plastics Manufacture in which the value of all

the materials used does not exceed

50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 40 Rubber and articles Manufacture in which all

thereof; except for: the materials used are classified within a

heading other than that of the product

ex 4001 Laminated slabs of Lamination of sheets of

crepe rubber for natural rubber

shoes

4005 Compounded rubber, Manufacture in which the

unvulcanised, in value of all the materials

primary forms or in used, except natural

plates, sheets or strip rubber, does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

4012 Retreaded or used pneumatic tyres of

rubber; solid or cushion tyres,

interchangeable tyre

treads and tyre flaps, of rubber:

– Retreaded pneumatic, solid or Retreading of used tyres

cushion tyres, of rubber

– Other Manufacture from

materials of any heading,

except those of heading

No 4011 or 4012

ex 4017 Articles of hard rubber Manufacture from hard rubber

ex Chapter 41 Raw hides and skins Manufacture in which all

(other than furskins) the materials used are

and leather, except classified within a

for: heading other than that of the product

ex 4102 Raw skins of sheep Removal of wool from

or lambs, without sheep or lamb skins, with

wool on wool on

4104 do 4107 Leather, without hair Retanning of pre-tanned

or wool, other than leather

leather of heading or

Nos 4108 or 4109 Manufacture in which all the materials

used are classified within a

heading other than that of the product

4109 Patent leather and Manufacture from leather

patent laminated of heading Nos 4104

leather, metallised to 4107 provided its

leather value does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

Chapter 42 Articles of leather; Manufacture in which all

saddlery and harness; the materials used are

travel goods, classified within a

handbags and similar heading other than that of

containers; articles of the product

animal gut (other than silkworm gut)

ex Chapter 43 Furskins and Manufacture in which all

artificial fur; the materials used are

manufactures classified within a

thereof; except for: heading other than that of the product

ex 4302 Tranned or dressed

furskins, assembled:

– Plates, crosses and Bleaching or dyeing, in

similar forms addition to cutting and assembly of

non-assembled tanned or dressed furskins

- Other Manufacture from non-assembled,

tanned or dressed furskins

4303 Articles of apparel, Manufacture from

clothing accessories non-assembled tanned or

and other articles of dressed furskins of

furskin heading No 4302

ex Chapter 44 Wood and articles or Manufacture in which all

wood; wood the materials used are

charcoal; except for: classified within a

heading other than that of

the product

ex 4403 Wood roughly Manufactures from wood

squared in the rough, whether or

not stripped of its bark or

merely roughed down

ex 4407 Wood sawn or Planing, sanding or

chipped lengthwise, finger-jointing

sliced or peeled, of a thickness exceeding

6 mm, planed, sanded or finger-jointed

ex 4408 Veneer sheets and Splicing, planing,

sheets for plywood, sanding or finger-jointing

of a thickness not exceeding 6 mm,

spliced, and other wood sawn lengthwise,

sliced or peeled of a thickness

not exceeding 6 mm,

planed, sanded or finger-jointed

ex 4409 Wood continuously shaped along any of

its edges or faces, whether or not

planed, sanded or finger-jointed:

– Sanded or Sanding or

finger-jointed finger-jointing

–Beadings and Beading or moulding

mouldings

ex 4410 to Beadings and Beading or moulding

ex 4413 mouldings, including

moulded skirting and

other moulded

boards

ex 4415 Packing cases, boxes, Manufacture from boards

crates, drums and not cut to size

similar packings, of wood

ex 4416 Casks, barrels, vats, Manufacture from riven

tubs and other staves, not further

coopersž products and worked than sawn on the

parts thereof, of wood two principal surfaces

ex 4418 – Buildersž joinery Manufacture in which all

and carpentry of the materials used are

wood classified within a heading other than

that of the product. However,

cellular woods panels,

shingles and shakes may be used

– Beadings and mouldings Beading or moulding

ex 4421 Match splints; Manufacture from wood

wooden pegs or pins of any heading except

for footwear drawn wood of heading No 4409

ex Chapter 45 Cork and articles of Manufacture in which all

cork; except for: the materials used are classified within a

heading other than that of the product

4503 Articles of natural Manufacture from cork of

cork heading No 4501

Chapter 46 Manufactures of Manufacture in which all

straw, of esparto or the materials used are

of other plaiting classified within a

materials; heading other than that of

basketware and wickerwork the product

Chapter 47 Pulp of wood or of Manufacture in which all

other fibrous the materials used are

cellulosic material; classified within a

recovered (waste and heading other than that of

scrap) paper or paperboard the product

ex Chapter 48 Paper and Manufacture in which all

paperboard; articles the materials used are

of paper pulp, of classified within a

paper or of heading other than that of

paperboard; except for: the product

ex 4811 Paper and Manufacture from

paperboard, ruled, paper-making materials

lined or squared only of Chapter 47

4816 Carbon paper, Manufacture from

self-copy paper and paper-making materials

other copying or transfer papers (other of Chapter 47

than those of heading No 4809),

duplicator stencils and offset plates, of

paper, whether or not put up in boxes

4817 Envelopes, letter Manufacture in which:

cards, plain postcards – all the materials used

and correspondence are classified within a

cards, of paper or heading other than that

paperboard; boxes, of the product;

pouches, wallets and

writing – the value of all the

compendiums, of materials used does not

paper or paperboard exceed 50% of the

containing an ex-works price of the

assortiment of paper product

stationery

ex 4818 Toilet paper Manufacture from

paper-making materials of Chapter 47

ex 4819 Cartons, boxes, Manufacture in which:

cases, bags and other – all the materials used

packing containers, are classified within a

of paper, paperboard, heading other than that

cellulose wadding or of the product;

webs of cellulose fibres – the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 4820 Letter pads Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 4823 Other paper, Manufacture from

paperboard, cellulose paper-making materials

wadding and webs of cellulose of Chapter 47

fibres, cut to size or shape

ex Chapter 49 Printed books, Manufacture in which all

newspapers, pictures the materials used are

and other products of classified within a

the printing industry; heading other than that of

manuscripts, the product

typescripts and plans; except for:

4909 Printed or illustrated Manufacture from

postcards; printed materials not classified

cards bearing within heading No 4909

personal greetings, or 4911

messages or announcements,

whether or not illustrated, with or

without envelopes or trimmings

4910 Calendars of any kind, printed,

including calendar blocks:

– Calendars of the Manufacture in which:

»perpetual« type or – all the materials used

with replaceable are classified within a

blocks mounted on heading other than that

bases other than of the product;

paper or paperboard

– the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the

product

– Other Manufacture from

materials not classified in

heading No 4909 or 4911

ex Chapter 50 Silk; except for: Manufacture in which all

the materials used are

classified within a heading other

than that ot the product

ex 5003 Silk waste (including Carding or combing of

cocoons unsuitable silk waste

for reeling, yarn

waste and garnetted

stock), carded or

combed

5004 to Silk yarn and yarn Manufacture from22:

ex 5006 spun from silk waste – raw silk or silk waste

carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– other natural fibres not

carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5007 Woven fabrics of silk

or of silk waste:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn23

– Other Manufacture from24:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistence processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 51 Wool, fine or coarse Manufacture in which all

animal hair; the materials used are

horsehair yarn and classified within a

woven fabric; except heading other than that of

for: the product

5106 to 5110 Yarn of wool, of fine Manufacture from25:

or coarse animal hair – raw silk or silk waste

or of horsehair carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5111 to 5113 Woven fabrics of wool, of fine

or coarse animal hair

or of horsehair:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn26

– Other Manufacture from27:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where teh value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 52 Cotton; except for: Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

5204 to 5207 Yarn and thread of Manufacture from28:

cotton – raw silk or silk waste

carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5208 to 5212 Woven fabrics of cotton:

– Incoporating Manufacture from single

rubber thread yarn29

– Other Manufacture from30:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where teh value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the

product

ex Capter 53 Other vegetable Manufacture in which all

textile fibres; paper the materials used are

yarn and woven classified within a

fabrics of paper yarn; heading other than that of

except for: the product

5306 to 5308 Yarn of other Manufacture from31:

vegetable textile – raw silk or silk waste

fibres; paper yarn carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5309 to 5311 Woven fabrics of

other vegetable

textile fibres; woven

fabrics of paper yarn:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn32

– Other Manufacture from33:

– coir yarn,

– jute yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations (such as

scouring, bleaching, mercerising,

heat setting, raising, calendering,

shrink resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric usred

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5401 to 5406 Yarn, monofilament Manufacture from34:

and thread of – raw silk or silk waste

man-made filaments carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5407 and 5408 Woven fabrics of

man-made filament

yarn:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn35

– Other Manufacture from36:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising, calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5501 to 5507 Man-made staple Manufacture from

fibres chemical materials or

textile pulp

5508 to 5511 Yarn and sewing Manufacture from37:

thread of man-made – raw silk or silk waste

staple fibres carded or combed or

othewise prepared for spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making

materials

5512 to 5516 Woven fabrics of

man-made staple

fibres:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn38

– Other Manufacture from39:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 56 Wadding, felt and Manufacture from40:

non-wovens; special – coir yarn,

yarns; twine, – natural fibres,

cordage, ropes and – chemical materials or

cables and articles textile pulp, or

thereof; except for: – paper making materials

5602 Felt, whether or not

impregnated, coated,

covered or laminated:

– Needleloom felt Manufacture from41:

– natural fibres,

– chemical materials or textile pulp

However:

– polypropylene filament

of heading No 5402,

– polypropylene fibres of

heading No 5503 or 5506

or

– polypropylene filament

tow of heading No 5501

of which the denomination in all cases

of a single filament or fibre is less than

9 decitex, may be used

provided their value does

not exceed 40% of the

ex-works price

of the product

– Other Manufacture from42:

– natural fibres,

– man-made staple fibres

made from casein, or

– chemical materials or textile pulp

5604 Rubber thread and

cord, textile covered;

textile yarn, and strip and the like of

heading No 5404 or 5405,

impregnated, coated,

covered or sheathed

with rubber or plastics:

– Rubber thread and Manufacture from rubber

cord, textile thread or cord, not textile

covered covered

– Other Manufacture from43:

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

processed for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5605 Metallised yarn, Manufacture from44:

whether or not – natural fibres,

gimped, being textile – man-made staple fibres

yarn, or strip or the not carded or combed or

like of heading otherwise processed for

No 5404 or 5405, spinning,

combined with metal – chemical materials or

in the form of thread, textile pulp, or

strip or powder or – paper-making materials

covered with metal

5606 Gimped yarn, and Manufacture from45:

strip and the like of – natural fibres,

heading No 5404 – man-made staple fibres

or 5405, gimped not carded or combed or

(other than those of otherwise processed for

heading No 5605 and spinning,

gimped horsehair – chemical materials or

yarn); chenille yarn textile pulp, or

(including flock – paper-making materials

chenille yarn); loop wale-yarn

Chapter 57 Carpets and other

textile floor coverings:

- Of needleloom felt Manufacture from46:

- natural fibres, or

- chemical materials

or textile pulp

However:

- polypropylene filament

of heading No 5402,

- polypropylene fibres of

heading No 5503 or 5506

or

- polypropylene filament

tow of heading

No 5501,

of which the denomination in all

cases of a single filament or fibre is less

than 9 decitex, may be used provided

their value does not exceed

40% of the ex-works

price of the product

Jute fabric may be used as a backing

- Of other felt Manufacture from47:

- natural fibres not carded

or combed or otherwise

processed for spinning,

or

- chemical materials or textile pulp

- Other Manufacture from48:

- coir yarn or jute yarn,

- synthetic or artificial

filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning

Jute fabric may be used as a backing

ex Chapter 58 Special woven

fabrics; tufted textile

fabrics; lace;

tapestries;trimmings;

embroidery; except

for:

- Combined with Manufacture from single

rubber thread yarn49

- Other Manufacture from50:

- natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or

textile pulp,

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the

product

5805 Hand-woven Manufacture in which all

tapestries of the the materials used are

types Gobelins, classified within a

Flanders, Aubusson, heading other than that of

Beauvais and the the product

like, and needle-worked

tapestries (for

example, petit point,

cross stitch), whether

or not made up

5810 Embroidery in the Manufacture in which:

piece, in strips or in - all the materials used

motifs are classified within a

heading other than that

of the product;

- the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

5901 Textile fabrics coated Manufacture from yarn

with gum or amylaceous

substances, of a kind

used for the outer

covers of books or

the like; tracing

cloth; prepared

painting canvas;

buckram and similar

stiffened textile

fabrics of a kind used

for hat foundations

5902 Tyre cord fabric of

high tenacity yarn of

nylon or other polyamides,

polyesters or viscose rayon:

- Containing not Manufacture from yarn

more than 90% by

weight of textile

materials

- Other Manufacture from

chemical materials or

textile pulp

5903 Textile fabrics Manufacture from yarn

impregnated, coated, or

covered or laminated Printing accompanied by

with plastics, other at least two preparatory

than those of heading or finishing operations

No 5902 (such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, rasing,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5904 Linoleum, whether Manufacture from yarn51

or note cut to shape;

floor coverings

consisting of a

coating or covering

applied on a textile

backing, whether or

not cut to shape

5905 Textile wall

coverings:

- Impregnated, Manufacture from yarn

coated, covered or

laminated with

rubber, plastics or

other materials

- Other Manufacture from52:

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or

textile pulp,

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5906 Rubberized textile

fabrics, other than

those of heading No 5902:

- Knitted or Manufacture from53:

crocheted fabrics - natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or textile pulp

- Other fabrics made Manufacture from

of synthetic chemical materials

filament yarn,

containing more

than 90% by weight

of textile materials

- Other Manufacture from yarn

5907 Textile fabrics Manufacture from yarn

otherwise or

impregnated, coated Printing accompanied by

or covered; painted at least two preparatory

canvas being or finishing operations

theatrical scenery, (such as scouring,

studio back-cloths or bleaching, mercerising,

the like heat setting, rasing,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5908 Textile wicks, woven, plaited or

knitted, for lams, stoves, lighters,

candles or the like; incandescent gas

mantles and tubular knitted gas mantle

fabric therefor, whether or not

impregnated:

- Incandescent gas Manufacture from tubular

mantles, impregnated knitted gas mantle fabric

- Other Manufacture in which all

the materials used are classified within a

heading other than that of the product

5909 to 5911 Textile articles of a

kind suitable for

industrial use:

- Polishing discs or Manufacture from yarn or waste

rings other than of fabrics or rags of heading

felt of heading No 6310

No 5911

- Woven fabrics, of a Manufacture from54:

kind commonly used in - coir yarn,

papermaking or - the following materials

other technical uses, - - yarn of

felted or not, polytetrafluoroethylene55,

whether or not - - yarn, multiple, of polyamide,

impregnated or coated impregnated or

coated, tubular or covered with a phenolic resin,

endless with single

or multiple warp - - yarn of synthetic textile fibres

and/or weft, or flat of aromatic polyamides,

woven with obtained by polycondensation

multiple warp of m-phenylenediamine and

and/or weft of heading No 5911 isophthalic acid,

- - monofil of polytetrafluoroethylene56,

- - yarn of synthetic textile fibres

of poly-p-phenylene terephthalamide,

- - glass fibre yarn, coated with

phenol resin and gimped with

acrylic yarn57

- - copolyester monofilaments of a

polyester and a resin of terephthalic acid

and 1,4-cyclohexanediethanol

and isophthalic acid,

- - natural fibres,

- - man-made staple fibres not carded or

combed or otherwise processed

for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

- Other Manufacture from58:

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or

combed or otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or textile pulp

Chapter 60 Knitted or crocheted Manufacture from59:

fabrics - natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or testile pulp

Chapter 61 Articles of apparel and clothing

accessories, knitted or crocheted:

- Obtained by sewing together or Manufacture from yarn60 61

otherwise assembling, two or

more pieces of knitted or crocheted

fabric which have been either cut to

form or obtained directly to form

- Other Manufacture from62:

- natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or textile pulp

ex Chapter 62 Articles of apparel and clothing Manufacture from yarn63 64

accessories, not knitted or crocheted;

except for:

ex 6202, Womenžs girlsž and Manufacture from yarn65

ex 6204, babiesž clothing and or

ex 6206, clothing accessories

ex 6209 and for babies, Manufacture from

ex 6211 embroidered unembroidered fabric

provided the value of the

unembroidered fabric

used does not exceed

40% of the ex-works

price of the product66

ex 6210 and Fire-resistant Manufacture from yarn67

ex 6216 equipment of fabric or

covered with foil of Manufacture from

aluminized polyester uncoated fabric provided

the value of the uncoated

fabric used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product68

6213 and 6214 Handkerchiefs,

shawls, scarves,

mufflers, mantillas

veils and the like:

– Embroidered Manufacture from

unbleached single yarn69 70

or

Manufacture from unembroidered fabric

provided the value of the

unembroidered fabric used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product71

– Other Manufacture from

unbleached single yarn72 73

or

Making up followed by

printing accompanied by

at least two preparatory

of finishing operations (such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising, calendering, shrink

resistance processing, permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling) where the value

of the unprinted goods of

heading Nos 6213

and 6214 used does not

exceed 47,5% of the

ex-works price of the product

6217 Other made up

clothing accessories;

parts of garments or

of clothing accessories, other

than those of heading No 6212:

– Embroidered Manufacture from yarn74

or

Manufacture from

unembroidered fabric

provided the value of the

unembroidered fabric

used does not exceed

40% of the ex-works

price of the product75

– Fire-resistant Manufacture from yarn76

equipment of fabric or

covered with foil of Manufacture from

aluminized uncoated fabric provided

polyester the value of the uncoated

fabric used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product77

– Interlinings for Manufacture in which:

collars and cuffs – all the materials used

cut out are classified within a heading other

than that of the product;

– the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

– Other Manufacture from yarn78

ex Chapter 63 Other made-up Manufacture in which all

textile articles; sets; the materials used are

worn clothing and classified within a

worn textile articles; heading other than that of

rags; except for: the product

6301 to 6304 Blankets, travelling rugs, bed linen etc.;

curtains etc.; other furnishing articles

– Of felt, of Manufacture from79:

nonwovens – natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

– Other

- - Embroidered Manufacture from unbleached single

yarn80 81 or Manufacture from

unembroidered fabric (other than knitted

or crocheted) provided the value of the

unembroidered fabric used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product

- - Other Manufacture from

unbleached single yarn82 83

6305 Sacks and bags, of a Manufacture from84:

kind used for the – natural fibres,

packing of goods – man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

– chemical materials or textile pulp

6306 Tarpaulins, awnings

and sunblinds; tents;

sails for boats,

sailboards or

landcraft; camping goods:

– Of nonwovens Manufacture from85 86:

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

– Other Manufacture from

unbleached single yarn87 88

6307 Other made-up Manufacture in which the

articles, including value of all the materials

dress patterns used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

6308 Sets consisting of Each item in the set must

woven fabric and satisfy the rule which

yarn, whether or not would apply to it if it

with accessories, for were not included in the

making up into rugs, set. However,

tapestries, non-originating articles

embroidered table may be incorporated

cloths or serviettes provided their total value

or similar textile does not exceed 15% of

articles, put up in the ex-works price of the

packings for retail sale set

ex Chapter 64 Footwear, gaiters and Manufacture from

the like; except for: materials of any heading except for as

semblies of uppers affixed to inner

soles or to other sole components of

heading No 6406

6406 Parts of footwear Manufacture in which all

(including uppers the materials used are

whether or not classified within a

attached to soles heading other than that of

other than outer soles); removable the product

in-soles, heel cushions and similar

articles; gaiters, leggings and similar

articles, and parts thereof

ex Chapter 65 Headgear and parts Manufacture in which all

thereof, except for: the materials used are classified within a

heading other than that of the product

6503 Felt hats and other Manufacture from yarn or

felt headgear, made textile fibres89

from the hat bodies,

hoods or plateaux of

heading No 6501,

whether or not lined or trimmed

6505 Hats and other Manufacture from yarn or

headgear, knitted or textile fibres90

crocheted, or made up from lace, felt or

other textile fabric, in

the piece (but not in

strips), whether or

not lined or trimmed;

hair-nets of any

material, whether or

not lined or trimmed

ex Chapter 66 Umbrellas, sun Manufacture in which all

umbrellas, the materials used are

walking-sticks, classified within a

seat-sticks, whips, riding-crops, and heading other than that of

parts thereof; except for: the product

6601 Umbrellas and sun Manufacture in which the

umbrellas (including value of all the materials

walking-stick used does not exceed

umbrellas, garden 50% of the ex-works

umbrellas and similar umbrellas) price of the product

Chapter 67 Prepared feathers and Manufacture in which all

down and articles the materials used are

made of feathers or classified within a

of down; artificial heading other than that of

flowers; articles of human hair the product

ex Chapter 68 Articles of stone, Manufacture in which all

plaster, cement, the materials used are

asbestos, mica or classified within a

similar materials; heading other than that of

except for: the product

ex 6803 Articles of slate or of Manufacture from

agglomerated slate worked slate

ex 6812 Articles of asbestos; Manufacture from

articles of mixtures with a basis of materials of any heading

asbestos or of mixture with a basis

of asbestos and magnesium carbonate

ex 6814 Articles of mica, Manufacture from

including worked mica (including

agglomerated or agglomerated or

reconstituted mica, reconstituted mica)

on a support of paper, paperboard or

other materials

Chapter 69 Ceramic products Manufacture in which all

the materials used are classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 70 Glass and glassware; Manufacture in which all

except for: the materials used are classified within a

heading other than that of

the product

ex 7003, Glass with a Manufacture from

ex 7004 and non-reflecting layer materials of heading

ex 7005 No 7001

7006 Glass of heading

No 7003, 7004 or 7005, bent,

edge-worked, engraved, drilled,

enamelled or otherwise worked,

but not framed or fitted with other

materials:

- Glass-plate Manufacture from

substrates, coated non-coated glass-plate

with a dielectric substrate of heading

thin film, and of a semiconductor No 7006

grade in accordance with

SEMII-standards91

- Other Manufacture from

materials of heading

No 7001

7007 Safety glass, Manufacture from

consisting of materials of heading

toughened No 7001

(tempered) or laminated glass

7008 Multiple-walled Manufacture f