Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 08.04.2009 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

999

Na temelju članka 3.L446130 stavka 5. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93, 33/2005 i 107/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine donijela

PROGRAM AKTIVNOSTI

U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2009. GODINI

UVOD

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadaća tijekom prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći jedinicama lokalne samouprave u intenziviranju mjera zaštite od požara tijekom 2009. godine.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, prvenstveno na priobalju, jesu:

A. Državne intervencijske postrojbe;

B. Namjenske (protupožarne) snage MO RH (za intervencije iz zraka, na tlu i s mora);

C. Javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci;

D. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci;

E. Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne);

F. Ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara otvorenoga prostora (postrojbe opće namjene CZ, ekipe šumarskih radnika, remorker s posadom i sl.).

Popunjavanje vatrogasnih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) priobalja koje prve izlaze na intervencije gašenja požara obavlja se (temeljem traženja s terena) putem:

a. planske ispomoći (dislokacije), većinom iz kontinentalnih vatrogasnih postrojbi RH,

b. angažiranja sezonskih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci),

c. izvanredne ispomoći kod velikih požara (iz okolnih i/ili svih županija u RH).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite otoka i drugih područja, organizirati i pružati izravnu pomoć za lokacije kako slijedi:

• otoci Korčula, Hvar, Brač, Lastovo, Vis, Dugi Otok, Mljet i Šolta,

• poluotoci Pelješac i Prevlaka,

• mjesta Vodice i Tisno.

Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:

I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA,

II. AKTIVNOSTI U PRIPREMI LJETNE PROTUPOŽARNE SEZONE

III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

IV. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITU OD POŽARA

V. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

VI. OPERATIVNE AKTIVNOSTI

VII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvenstveno na priobalju, dužne su žurno, temeljem iskustava tijekom protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu usvojile Plan zaštite od požara, dužne su nadležnom ministarstvu i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti pisano očitovanje o neizvršenju zakonske obveze. Uz navedeno, županije su dužne dostaviti pregled planiranih aktivnosti s rokovima izvršenja – usvajanja Plana zaštite od požara.

Izvršitelji zadatka:

Županijske skupštine, općinska i gradska vijeća, Gradska skupština Grada Zagreba

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. travnja 2009. godine

2. Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela koja to još nisu propisala dužne su (u skladu s člancima 41. st. 2. i 43. st. 1. Zakona o šumama,L446132 Narodne novine, br. 140/2005, 82/2006 i 129/2008) propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika.

U skladu s člankom 10. Zakona o šumama, županijske skupštine, odnosno skupština Grada Zagreba, dužne su odrediti rok u kojem su Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb i šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište dužne pošumiti paljevine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno pustošenje bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom (koje ga nisu već odredile).

Jedinice lokalne samouprave, odnosno njihova tijela koja još nisu propisala potrebne agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (u skladu s člancima 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu,L446133 Narodne novine, broj 152/08), dužne su propisati takve mjere i u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

Izvršitelj zadatka:

Županijske skupštine, Gradska skupština Grada Zagreba,

Općinska i gradska vijeća, Gradska skupština Grada Zagreba.

Rok:

15. travnja 2009. godine

3. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice Stožera zaštite i spašavanja tematski vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2009. godini. U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno je:

a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,

b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području,

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području,

d) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama članka 10.L446134 Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/2001),

e) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu RH.

Izvršitelj zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Sudjelovatelji:

Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje,

Vatrogasne zajednice županija.

Rok:

15. travnja 2009. godine

4. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini te Hrvatske šume d.o.o dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnost od nastanka požara.

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izrađene planove i propisane mjere navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini,

Hrvatske šume d.o.o.

Rok:

30. travnja 2009. godine (izrada i usklađivanje planova)

15. svibnja 2009. godine (dostava planova)

II. AKTIVNOSTI U PRIPREMI PROTUPOŽARNE SEZONE

5. Županijske vatrogasne zajednice – županijski vatrogasni zapovjednici dužni su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području svake županije mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojba – s područjima odgovornosti, djelovanja, brzinom odziva i sl., popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca (koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i propisa).

Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektronskom obliku) svi županijski vatrogasni zapovjednici dužni su, u propisanom roku, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

Uz navedeno, svi županijski vatrogasni zapovjednici dužni su izraditi i prosudbu potraživanja ispomoći (dislokacije), odnosno prosudbu mogućnosti pružanja ispomoći te isto, uz navedeni Plan angažiranja, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelj:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. travnja 2009. godine

6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik, temeljem potraživanja ispomoći (dislokacije) od strane županijskih vatrogasnih zapovjednika i u skladu s mogućnostima pružanja pomoći, izradit će smjernice o provedbi pružanja ispomoći (dislokacije).

Županijski vatrogasni zapovjednici će, temeljem smjernica, sastaviti detaljni Plan upućivanja odnosno prihvata snaga za redovnu – plansku dislokaciju za područje županije.

Plan upućivanja/prihvata mora sadržavati potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava predviđenih za dislokaciju s osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca s osnovnim podacima – za upućivanje, te prijedlog mjesta baziranja, prehrane, redovnih zadaća, rasporeda javljanja i načina izvješćivanja, načina i sredstava komuniciranja i sl. – za prihvat snaga.

Za redovne dislokacije u planu će se predvidjeti vatrogasna vozila ne starija od 10 odnosno 15 godina (10 god za vozila iz javnih a 15 iz dobrovoljnih vatrogasnih postrojba).

Za redovnu dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 12% od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske postrojbe RH) te maksimalno 20% od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u onoj dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći.

Županijski vatrogasni zapovjednici navedeni će Plan (u pisanom i elektronskom obliku) dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku na odobrenje.

Izvršitelji zadatka:

Vatrogasne zajednice županije.

Sudjelovatelj:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Rok:

30. travnja 2009. godine (Plan angažiranja)

15. svibnja 2009. godine (Izvješće o provedbi smotre)

7. Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se angažirati temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasci moraju udovoljavati odredbama članka 22. Zakona o vatrogastvu i odredbama ostalih podzakonskih akata, a vatrogasna vozila ne smiju biti starija od 20 godina. Plan mora sadržavati potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise dobrovoljnih vatrogasaca s osnovnim podacima te vremenima odziva – pokretanja i mjestima okupljanja.

Hrvatska vatrogasna zajednica, putem nadležnih vatrogasnih zajednica, organizirat će i provesti smotru predloženih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava i vatrogasaca (najmanje 10 a najviše 20 vatrogasnih vozila i najmanje 50 a najviše 100 dobrovoljnih vatrogasaca po županiji i iz Grada Zagreba).

Hrvatska vatrogasna zajednica će navedeni Plan (u pisanom i elektronskom obliku) i odgovarajuće objedinjeno (skupno) izvješće o izvršenoj smotri (potvrda spremnosti – dopuna Plana), u propisanom roku dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica,

Vatrogasne zajednice županije.

Sudjelovatelj:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

30. travnja 2009. godine (Plan angažiranja)

15. svibnja 2009. godine (Izvješće o provedbi smotre)

8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo obrane i Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će elaborat vježbe koja će se provesti u mjesecu svibnju. Cilj vježbe je provjera koordinacije snaga zaštite i spašavanja kao dio priprema za ljetnu protupožarnu sezonu.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Hrvatska vatrogasna zajednica

Ministarstvo obrane

Rok:

15. travnja 2009. godine (izrada elaborata)

31. svibnja 2009. godine (krajnji rok provedbe vježbe)

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje uvrstit će u Plan razminiranja, prioritetno, područja koja je potrebno razminirati u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara. Hrvatski centar za razminiranje ažurirane će zemljovide minsko sumnjivih područja priobalnih županija dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Službi za vatrogastvo i Ministarstvu obrane – PP NOS OS RH.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Hrvatski centar za razminiranje

Sudjelovatelj:

Ministarstvo obrane,

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

30. travnja 2009. godine

10. Prije početka ljetne protupožarne sezone s Operaterima zračnih luka i zračnih pristaništa pravodobno i točno utvrditi načine postupanja u svrhu korištenja usluga i prostora bez naknade za zrakoplove i helikoptere koji se koriste u akcijama gašenja požara.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik, u suradnji s Ministarstvom obrane, definirat će aerodrome na kojima će biti potrebno osigurati punjenje vodom i retardantom zrakoplove Air tractor AT-802F i ostale letjelice po potrebi.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

Ministarstvo obrane

Sudjelovatelj:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

30. travnja 2009. godine

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik, tijekom mjeseca travnja, organizirat će i održati radni sastanak sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadaća Programa aktivnosti. Na sastanku će se razmotriti tijek dotadašnje provedbe zadaća i raspraviti plan daljnjih aktivnosti u pripremi za ljetnu protupožarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

subjekti provedbe zadaća iz Programa aktivnosti

Rok:

30. travnja 2009. godine

12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni uredi i Vatrogasne zajednice županija dužne su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati informativno – savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovog Programa aktivnosti.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. svibnja 2009. godine

13. Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatske šume d.o.o. izradit će usklađene Programe za provedbu informativno promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju.

U okviru programa planirat će, predložiti i organizirati (kroz emisije televizijskih i radio postaja te članaka u tisku) objavu poruka sadržajno vezanih uz zaštitu od požara.

Subjekti su obvezni unaprijed pripremiti predavanja te podloge za razgovore i reportaže na temu zaštite od požara, odnosno tiskati letke i plakate s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke i sl. Posebnu pozornost nužno je usmjeriti na edukaciju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

U suradnji s uredništvima televizijskih i radio postaja te tiskovnih medija izraditi priloge i članke (vezano uz područje zaštite od požara) koji će se objaviti u posebnim programima ili prilozima (npr. za poljoprivredu, o turizmu, o zaštiti okoliša i sl.).

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska vatrogasna zajednica,

Hrvatske šume

Rok:

15. svibnja 2009. godine

14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji s nadležnim ministarstvima i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, izradit će Standardni operativni postupak za djelovanje jedinstvenog operativno – komunikacijskog centra 112 kod požara otvorenog prostora i uvrstiti isti u Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Ministarstvo obrane,

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

15. svibnja 2009. godine

15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje planirat će, pripremati i kontinuirano provoditi seminare za dodatno osposobljavanje zapovjednika i članova operativnih vatrogasnih zapovjedništava, te načelnika i članova stožera zaštite i spašavanja u svrhu što učinkovitije provedbe operativnih zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Državna uprava za zaštitu i spašavanje pripremit će i izraditi, odnosno prilagoditi programe osposobljavanja i smjernice za provedbu istih. Seminare provoditi putem Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnih zajednica županija.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelj:

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

31. svibnja 2009. godine (za županijsku razinu)

31. listopada 2009. godine (za razinu JLS)

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik utvrdit će, odnosno ažurirati sastav i zadaće Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske te Operativnog vatrogasnog zapovjedništva za kontinentalni i priobalni dio Republike Hrvatske.

Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenih Planova operativne provedbe Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik dopunit će, odnosno ažurirati Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

1. lipnja 2009. godine

17. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. obvezuje se na neposrednu suradnju s Državnim centrom 112, na način da sve zaprimljene dojave od strane pilota o uočenim požarima kontinuirano tijekom godine prosljeđuju navedenom Centru. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. uskladit će formu i sadržaj (osnovni podaci) dojave o uočenim požarima.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Sudjelovatelji:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

tijekom godine

III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

18. Hrvatske šume d.o.o dužne su, temeljem Šumsko gospodarske osnove područja za razdoblje 2006. – 2015. g., kontinuirano raditi na izgradnji motrionica, prometnica, odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno ugrožene šume Republike Hrvatske.

Hrvatske šume d.o.o dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje aktualne podatke u georeferenciranom vektorskom obliku (ESRI – format) o prometnicama i protupožarnim prosjekama s elementima šumskih cesta, šumarskih oznaka i sl.

Šumarska savjetodavna služba dužna je kod izrade Programa gospodarenja šumoposjednika, u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz posebno ugrožene šume, konzultirati i nadležnoga županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatske šume d.o.o,

Šumarska savjetodavna služba

Sudjelovatelj:

Vatrogasne zajednice županija

Rok dostave podataka:

30. travnja 2009.

Rok provedbe:

kontinuirano

19. HŽ Holding d.o.o. dužan je, uz željezničke prometne pravce koji prolaze kroz područja razvrstana u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti od požara te one koje su od posebnog značaja, planirati, tretirati, odnosno čistiti pružni pojas od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja (za zajednička – dodirna područja uskladiti s Hrvatskim šumama), odmah po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu i teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i obaviti pravodobni nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara uz željezničke pruge na području priobalja te, po potrebi, poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu podizanja stupnja zaštite od nastajanja i širenja požara.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

HŽ Holding d.o.o.

Rok dostave plana:

15. travnja 2009. godine

Rok provedbe:

15. svibnja 2009. godine

20. Hrvatske ceste d.o.o. i Županijske uprave za ceste te Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d, Autocesta Zagreb – Macelj d.d. i Bina-Istra d.d. dužne su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze kroz šume razvrstane u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti od požara te šume od posebnog značaja. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja, a koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti provodit će redovna čišćenja cestovnog pojasa.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdit će cestovne pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti nadzor nad istima a s ovim obvezama upoznat će i ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju prometnice i objekte od državnog, županijskog i lokalnog značaja.

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

Hrvatske ceste d.o.o.,

Županijske uprave za ceste,

Hrvatske autoceste d.o.o.,

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.,

Autocesta Zagreb – Macelj d.d.,

Bina – Istra d.d.

Rok dostave plana:

15. travnja 2009. godine

Rok provedbe:

15. svibnja 2009. godine

21. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini (posebice priobalja) sustavno će za posebno štićena područja (nacionalne parkove, parkove prirode, stroge rezervate, posebne rezervate, park – šume, zaštićene krajolike, spomenike prirode i spomenike parkovne arhitekture) provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara.

Za provedbu ove točke subjekti će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo kulture,

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini

Rok provedbe:

15. svibnja 2009. godine

22. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave sustavno će pratiti stanja odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, osobito za područje priobalja, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.

Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

župan, gradonačelnik, općinski načelnik na priobalju

Rok provedbe:

15. svibnja 2009. godine

Rok za nadzor:

31. svibnja 2009. godine

23. Hrvatska elektroprivreda d.d. će u okolici elektroenergetskih objekata i ispod trasa elektroenergetskih vodova koji prolaze kroz područja razvrstana u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti od požara te na ona koja su od posebnog značaja, planirati, organizirati, tretirati i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje, odnosno provoditi šumski red.

Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, Hrvatska elektroprivreda d.d. dostavit će Državnom inspektoratu i teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Nadležna inspekcijska služba planirat će, organizirati i obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na trasama i pripadajućim elektroenergetskim građevinama na priobalnom i otočnom području te, u slučaju potrebe, narediti odgovarajuće mjere.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatska elektroprivreda d.d.,

Državni inspektorat

Rok dostave plana:

15. travnja 2009. godine

Rok provedbe:

15. svibnja 2009. godine

Rok za nadzor:

31. svibnja 2009. godine

24. Ministarstvo unutarnjih poslova planirat će, organizirati i obaviti pojačani nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, posebno onih subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, turistički ili interes za zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i žetvenu sezonu.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok:

15. svibnja 2009. godine

25. Nadležne inspekcijske službe državne uprave provodit će pojačani inspekcijski nadzor provedbe zadaća Programa aktivnosti u svojoj nadležnosti

Inspekcijska tijela državne uprave ovlaštena za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara dosljedno će provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Zakona o javnim cestama, Zakona o eksplozivnim tvarima, Zakona o prijevozu opasnih tvari i drugih zakona i odluka kojima su propisane mjere zaštite od požara.

Nadležne inspekcijske službe državne uprave, u slučaju povrede odredbi navedenih Zakona i odluka, žurno će podnositi optužni prijedlog i prekršajne naloge u svrhu pravodobnog i dosljednog kažnjavanja subjekata koji ne provode mjere zaštite od požara.

Nadležne inspekcijske službe će o rezultatima nadzora izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

Ministarstvo kulture,

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

Državni inspektorat.

Rok:

15. lipnja 2009. godine

IV. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITU OD POŽARA

26. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik i drugi sudjelovatelji stalno će poticati, razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije za gašenje požara te izraditi godišnji Plan znanstveno-tehničkog unapređenja protupožarne zaštite u Republici Hrvatskoj. Plan će obuhvatiti projekte razvoja koji su u tijeku kao i moguće nove projekte.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će Plan za 2009. godinu najkasnije 30 dana od donošenja ovoga Programa.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će Plan za 2010. godinu i potrebe za financiranjem projekata izraditi najkasnije do 30. listopada 2009. godine.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ministarstvo obrane,

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

Hrvatska vatrogasna zajednica,

Državni hidrometeorološki zavod,

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Institut za fiziku u Zagrebu,

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

Rok izrade Plana za 2009.:

30. travnja 2009. godine

Rok izrade Plana za 2010.:

30. listopada 2009. godine

27. Ministarstvo kulture nastavit će rad na razvoju Programa za uspostavu integralnog protupožarnog nadzornog sustava u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske. Uvođenje i operativnu uporabu uskladit će se s odgovarajućim aktivnostima i za njih zadanim rokovima.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo kulture,

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode

Sudjelovatelji:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ministarstvo obrane,

Ministarstvo financija,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

Vatrogasne zajednice županija,

Hrvatske šume d.o.o.

Rok:

31. prosinca 2009. godine

28. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, izradit će smjernice i prijedlog za uspostavu jedinstvenoga sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, preventivu, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-informacijskog sustava u svrhu pojednostavljenja i potpore za procese upravljanja, koordinacije i ekonomičnog korištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Hrvatska vatrogasna zajednica

Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok:

30. listopada 2009.

V. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

29. Državni hidrometeorološki zavod svakodnevno će određivati stvarni i prognostički indeks opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 15. travnja – 30. studenoga dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom centru 112 i Vatrogasnom operativnom središtu.

Državni hidrometeorološki zavod polutjedne će i tjedne prognoze vremena s posebnim naglaskom na mogućnost pojave munja u razdoblju od 15. svibnja do 31. listopada dostavljati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom centru 112 i Vatrogasnom operativnom središtu, Ministarstvu obrane Republike Hrvatske – PP NOS OS RH i poduzeću Hrvatske šume d.o.o.

U slučaju potrebe, Državni hidrometeorološki zavod svakodnevno će izračunavati i kratkoročnu prognozu za područje zahvaćeno velikim šumskim požarom, a posebno u vezi promjene smjera i brzine vjetra i prosljeđivati je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu, radi određivanja slijeda aktivnosti vatrogasnih snaga i opreme za akcije gašenja požara, odnosno prosljeđivanja indeksa i drugih podataka nadležnim zapovjedništvima.

Stvarni i prognostički indeks opasnosti od nastanka požara, sukladno potrebama, izračunavat će se i izvan navedenog vremenskog razdoblja.

U pripremi sezone posebnu pozornost posvetiti prilagodbi i poboljšanju postojećih te razvoju i primjeni novih metoda izračunavanja indeksa opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru.

Izvršitelj zadatka:

Državni hidrometeorološki zavod

Rok:

15. travnja 2009. godine i dalje

30. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdit će uvjete i način korištenja plovila (remorkeri, brodice, trajekti, hidrogliseri i sl.) u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i dobara uz obalu i na otocima te dopuniti, odnosno ažurirati odgovarajuće planove za njihovo korištenje i pripadajuće popise upisnika plovila.

Navedene podatke dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku i davateljima usluga. Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnog tijela pružatelja usluga i korisnika (nadležna vatrogasna zapovjedništva).

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Sudjelovatelji:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. svibnja 2009. godine

31. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi utvrdit će uvjete i načine korištenja timova hitne medicinske pomoći u intervencijama na velikim požarima otvorenoga prostora. Navedene podatke ministarstvo će dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i davateljima usluga. Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnog tijela pružatelja usluga i korisnika (nadležna vatrogasna zapovjedništva).

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelj:

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. svibnja 2009. godine

32. Ministarstvo obrane, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, utvrdit će uvjete i način uporabe protupožarnih namjenski organiziranih snaga oružanih snaga Republike Hrvatske (PP NOS OS RH) sastavljenih od Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO), Hrvatske kopnene vojske (HKoV) i Hrvatske ratne mornarice (HRM) koji djeluju u sustavu Vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske, sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Temeljem utvrđenih uvjeta donijeti Plan uporabe OS RH u gašenju šumskih požara kao dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Za ljetnu protupožarnu sezonu 2009. spremnost PP NOS-a OS RH planirati za 1. svibnja, trajanje sezone od 15. svibnja do 31. listopada, a izmještanje snaga provesti temeljem zapovijedi načelnika GS OS RH, sukladno prosudbi ugroženosti od požara.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo obrane,

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

30. travnja 2009. godine

33. Zadužuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da, sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu ustroje i opreme potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. U svrhu usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti na području županije obvezno uključivati županijske vatrogasne zapovjednike.

Hrvatske šume d.o.o. i Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini, u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, obvezno će organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu.

Za građevine i površine koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.

Županije će objediniti i uskladiti općinske i gradske planove te usklađeni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Hrvatske šume d.o.o.,

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim područjima na županijskoj razini

Sudjelovatelj:

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

31. svibnja 2009. godine

34. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrdit će načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije, prvenstveno na priobalju. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje OS RH – NOS HRM (s odgovarajućim sredstvima i osposobljenim i uvježbanim ljudstvom).

Popis raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Sudjelovatelji:

Ministarstvo obrane,

Vatrogasne zajednice županija

Rok:

15. svibnja 2009. godine

35. Za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati, osposobiti i opremiti s odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe šumarskih djelatnika. Sredstva veze moraju biti usklađena sa sustavom veza vatrogasnih postrojbi.

Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatske šume d.o.o.

Rok:

15. svibnja 2009. godine

36. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno će, prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone.

Za vozila angažirana u provedbi zadaća redovne dislokacije i/ili prema čl. 36. Zakona o vatrogastvu, nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova nužnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike objediniti potrebe na županijskoj razini i prijedlog sanacije odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku.

Temeljem dostavljenih procjena i planova popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Služba za vatrogastvo izvršit će selekciju i predložiti prioritete, a glavni vatrogasni zapovjednik odobriti popravke/sanacije.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

15. travnja 2009. godine

37. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, na temelju raščlambe angažiranja, troškova i učinaka (3 E) tijekom prethodnih 5 godina a sukladno planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara planirat će i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje.

Dio sezonskih vatrogasca bit će u službi privremenih vatrogasnih postrojbi na područjima iz točke 38. ovoga Programa.

Županijski vatrogasni zapovjednici će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca s poimenice pridruženim bruto iznosima naknada te program dodatnog osposobljavanja dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom vatrogasnom zapovjedniku najkasnije do 30. travnja 2009. godine.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik, nakon raščlambe dostavljenih podataka, odobrit će sufinanciranje iznosa naknada za troškove zapošljavanja za najviše 1.000 sezonskih vatrogasaca s popisa i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2009. godine, te dostaviti odgovarajuće odluke o tome i upute.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Vatrogasne zajednice županija priobalja

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik na priobalju,

Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok:

30. travnja 2009. godine (dostava planova)

15. svibnja 2009. godine (odobrenje)

38. Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i pozitivnih rezultata provedbe nastavit će se Projekti dodatne zaštite, odnosno ustrojiti sezonske privremene vatrogasne postrojbe (SPVP) za otoke Korčulu, Hvar, Brač, Lastovo, Vis, Dugi Otok, Mljet i Šoltu, poluotoke Pelješac i Prevlaka te mjesta Vodice i Tisno.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s županijskim vatrogasnim zapovjednicima, izradit će nedostajuće Operativne planove zaštite od požara te detaljno analizirati učinke navedenih Projekata dodatne zaštite.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Vatrogasne zajednice županija,

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik na priobalju

Rok izrade Procjene:

Rok za ustroj postrojbi:

15. travnja 2009. godine

1. lipnja 2009. godine

39. Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i mogućnosti ispomoći iz susjednih županija, a uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinih područja vatrogasnim snagama (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasne postrojbe pojačane sezonskim vatrogascima) i opremom, početkom ljetne požarne sezone izvršit će se upućivanje ispomoći (planska dislokacija), tj. popuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodit će se u četiri osnovne kombinacije (pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojba, djelatnici javnih i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojba združeno, te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojba samostalno).

Prema nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika županijski vatrogasni zapovjednici izvršiti će dislokaciju vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstva iz unutrašnjosti na posebno ugrožena područja. Uz navedeno, izvršit će se i popuna državnih intervencijskih postrojbi (DIP Zadar, DIP Šibenik, DIP Split i DIP Dubrovnik) sukladno odgovarajućem Pravilniku.

Prije upućivanja, izvršiti provjeru sposobnosti i dodatno osposobiti pripadnike za gašenje požara na otvorenom prostoru mediteranskog područja.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Vatrogasne zajednice županija

Sudjelovatelji:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Rok:

15. svibnja 2009. godine

40. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstvom obrane inicirat će potpisivanje, odnosno pratiti provedbu tehničkih sporazuma sa susjednim zemljama u regiji o uporabi protupožarnih zračnih snaga na intervencijama gašenja požara i provedbi protupožarnih vježbi u graničnom području.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanja,

Sudjelovatelji:

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,

Ministarstvo obrane

Rok:

15. svibnja 2009. godine

VI. OPERATIVNE AKTIVNOSTI

41. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dodatno će osposobiti i opremiti pripadnike Državnih intervencijskih postrojbi odgovarajućom tehnikom, opremom za gašenje šumskih požara i sustavom veza, te provesti osposobljavanje dodatnog broja vatrogasaca kojima se popunjava Državna intervencijska postrojba.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji sa Ministarstvom obrane, izradit će i provesti Plan osposobljavanja iz prethodnog stavka.

Osposobljavanje mora obuhvatiti uporabu helikoptera pri gašenju šumskih požara i drugim vrstama intervencija (akcidenti, tehničke intervencije i dr.) na teško pristupačnim terenima i u lošim vremenskim uvjetima.

Radi kvalitetne koordinacije zajedničkog djelovanja na terenu, planirati i do 20. travnja 2009. godine provesti osposobljavanje pripadnika OS RH (zapovjednika satnija, vodova i desetina) u Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Izvršitelj zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Sudjelovatelji:

Hrvatska vatrogasna zajednica,

Ministarstvo obrane,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Rok:

15. svibnja 2009. godine

42. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji sa Ministarstvom obrane i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi do početka ljetne protupožarne sezone pripremit će, osposobiti i opremiti najmanje jedan tim za intervencije u kojima sudjeluju zrakoplovi i helikopteri – za spašavanje na teško pristupačnim područjima, iz vatrenog okruženja, neposredni prijevoz spašenih te traganje za ugroženim gasiteljima. Tim će se ustrojiti iz redova DIP (vatrogasne snage) te ostalih snaga zaštite i spašavanja.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će Plan osposobljavanja i dostaviti ga Ministarstvu obrane najkasnije mjesec dana prije planiranih aktivnosti radi osiguranja planske uporabe zrakoplova.

Navedene zadaće i stalno dežurstvo tijekom požarne sezone provodit će zajedno pripadnici profesionalnih vatrogasnih postrojbi, bojne za specijalna djelovanja, Hrvatske gorske službe spašavanja i hitne medicinske pomoći.

Izvršitelji zadatka:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Ministarstvo obrane

Sudjelovatelji:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

Hrvatska gorska služba spašavanja

Rok:

15. svibnja 2009. godine

43. Ministarstvo obrane planirat će i provesti potrebno specijalističko osposobljavanje protupožarne zrakoplovne skupine s dovoljnim brojem posada (letačko osoblje) i opsluživanje (tehničko osoblje) protupožarnih zrakoplova (Canadair i Air tractor) i helikoptera za gašenje šumskih požara, uzimajući u obzir maksimalno naprezanje (sati leta) posada. Uz navedeno, kontinuirano će osposobljavati i popunjavati tehnički sastav zrakoplovnih skupina odgovarajućim brojem stručnih djelatnika prema potrebnim specijalnostima za održavanje letjelica.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo obrane

Rok:

15. svibnja 2009. godine

44. Za provedbe zadaća iz ovoga Programa, tijekom ljetne protupožarne sezone, osigurati najveći mogući broj ispravnih zrakoplova i helikoptera i dovoljan broj (za korištenje maksimalnih dnevnih resursa zrakoplova i helikoptera) osposobljenih posada s odgovarajućim letačko-tehničkim osobljem. Okvirni broj zrakoplova i helikoptera je:

• 4 (četiri) zrakoplova tipa Canadair CL 415;

• 1 (jedan) novi zrakoplov tipa Canadair CL 415 (po nabavi i uvođenju u operativnu uporabu);

• 6 (šest) izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor AT-802A/F;

• 4 (četiri) helikoptera Mi-8/Mi 171Sh za gašenje, prijevoz gasitelja i desantiranje;

• 1 (jedan) helikopter za izviđanje i rukovođenje iz zračnog prostora (BELL 206B);

• 1 (jedan) zrakoplov PC-9 PILATUS za izviđanje i nadzor požarišta.

U razdoblju izvan ljetne protupožarne sezone (od 1. siječnja do 15. svibnja i od 1. studenog do 31. prosinca ove i naredne godine) u vidnom dijelu dana imati u stanju ispravnosti i spremnosti najmanje jedan zrakoplov Canadair CL 415 i/ili jedan zrakoplov Air Tractor AT-802A/F i jedan helikopter Mi-8 MTV-1.

MORH (PP NOS OS RH) u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – glavni vatrogasni zapovjednik, sukladno operativnoj prosudbi, provodit će i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo obrane

Sudjelovatelj:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

15. svibnja 2009. godine

45. Ministarstvo obrane kontinuirano će pratiti stanje i korištenje resursa zrakoplova tipa »Canadair« CL – 415 i „Air tractor« AT 802A/F i helikoptera te, sukladno potrebama, žurno poduzimati odgovarajuće aktivnosti u svrhu pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, opreme, goriva, maziva, zaštitnih sredstava, pjenila za gašenje šumskih požara i retardanata.

O stanju i tijeku priprema zračnih snaga za protupožarnu sezonu izvršitelj će izvijesti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje najkasnije do 30. travnja 2009. godine.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo obrane

Rok:

tijekom godine

46. Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije, radi pružanja pomoći vatrogasnim postrojbama a u cilju prevencije od požara kao i otkrivanja počinitelja prekršaja i kaznenih djela vezanih uz izazivanje požara na područja županija na moru, te pomoći u gašenju, opremit će, osposobiti i rasporediti na te zadaće odgovarajući broj policijskih službenika (interventne policije).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova međusobno će uskladiti odgovarajuće programe, načine i termine osposobljavanja navedenih službenika.

Izvršitelj zadatka:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Sudjelovatelj:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

15. lipnja 2009. godine

VII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

47. Za provedbu ovog Programa u dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava, Ministarstvo financija će sredstva koja su za tu namjenu osigurana u Državnom proračunu za 2009. godinu – pozicija Programa aktivnosti doznačivati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u skladu s odredbama članka 3. i 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će, sukladno rokovima za izvršenja aktivnosti, dobivena sredstva angažirati, odnosno proslijediti navedenim izvršiteljima. Ministarstvo financija će potrebna financijska sredstva dostaviti i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske sukladno njihovu financijskom planu za 2009. godinu – Program protupožarna zaštita i Program protupožarni zrakoplovi.

Izvršitelji zadatka:

Ministarstvo financija,

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok:

tijekom godine, sukladno rokovima izvršenja aktivnosti

48. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će refundaciju sredstava u iznosu 50% bruto stvarnog troška a maksimalno do iznosa 3.000,00 kn bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu. Ukupan broj i razdoblje angažiranja prema dostavljenom planu Vatrogasnih zajednica županija odobrava glavni vatrogasni zapovjednik.

Sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika matičnoj postrojbi, za ostale gasitelje angažirane u provedbi ovoga Programa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će na ime protupožarne naknade refundaciju isplaćenih sredstava u iznosu 170,00 kn neto po gasitelju/danu angažiranja.

Izvršitelji zadaća (za koje je to predviđeno) dužni su utemeljene zahtjeve za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadaća iz ovoga Programa.

Povrat sredstava (refundacije) od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršit će se isključivo na temelju pravodobno dostavljene odgovarajuće dokumentacije i obračuna izvršena sukladno odgovarajućim uputama glavnog vatrogasnog zapovjednika.

49. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju u okviru Programa aktivnosti do 31. ožujka 2009. godine.

50. Vatrogasne zajednice županija – županijski vatrogasni zapovjednici dužni su glavnom vatrogasnom zapovjedniku svakodnevno, s početkom od 1. svibnja, dostavljati dnevna izvješća o svim vatrogasnim intervencijama na području županije.

Odgovarajućom uputom glavni vatrogasni zapovjednik propisat će sadržaj, način, oblik i sat izvješćivanja.

51. Inspekcijske službe državnih tijela dužne su dostavljati mjesečna izvješća Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje o provedbi zadaća Programa aktivnosti tijekom svibnja (do 5. lipnja), lipnja (do 5. srpnja) i srpnja (do 5. kolovoza).

52. U slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba i usluga radi žurnih dodatnih potreba provodit će se u skladu s odredbama članka 5.L446136 stavka 1. točke 15. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008).

53. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti prvo privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti najkasnije do 15. svibnja.

Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje najkasnije do 5. svibnja 2009. godine.

54. Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u provedbi aktivnost iz Programa dužni su izvršiti odgovarajuću raščlambu provedbe ovogodišnjeg Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

U vlastitim proračunima za narednu proračunsku godinu (2010.), temeljem raščlambe na kraju sezone, subjekti – izvršitelji dužni su osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća (po broju i opsegu) najmanje kao ovogodišnje.

55. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o realizaciji Programa aktivnosti najkasnije do 20. studenoga 2009. godine.

Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovog Programa, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim i sredstvima korištenim iz Državnog proračuna, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje s krajnjim rokom do 10. studenoga 2009. godine.

Klasa: 214-01/09-02/02

Urbroj: 5030109-09-1

Zagreb, 2. travnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !