Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 6.8.2008 Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2906

Na temelju članka 12.L407433 stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/04, 48/05, 105/05, 111/06 i 63/08) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PROGRAM ISPITA

O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Program se sastoji od sljedećih cjelina:

A) OPĆI DIO
1. ZAKONODAVSTVO
2. POSLOVANJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA – OBRTNIKA
3. PROMETNA GEOGRAFIJA
4. SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU I ZAŠTITA OKOLIŠA
5. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA
B) POSEBNI DIO
6. PRIJEVOZ TERETA
6.1. VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA
6.2. TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA TERETA
7. PRIJEVOZ PUTNIKA
7.1. VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA
7.2. TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA PUTNIKA
 

Točka 1.

Sadržaji programa

 

BROJ/CJELINA

 

TEMA – SADRŽAJ

 

1. ZAKONODAVSTVO

 

1.1. Ustav

temeljne odredbe

– gospodarska prava

– osnovna načela ustrojstva državne vlasti
 

 

1.2. Zakon o trgovačkim društvima

– opće odredbe

– tvrtka (pojam)

– trgovačko društvo – vrste društava

– predmet poslovanja trgovačkih društava

– odgovornost za dioničare
 

 

1.3. Zakon o obrtu

– uvjeti za obavljanje obrta

– otvaranje obrta

– poslovanje obrta

 

1.4. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

– opće odredbe Zakona

– uvjeti za obavljanje javnog cestovnog prijevoza

– prekršajne odredbe
 

 

1.5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

– osnovne odredbe Zakona
 

 

1.6. Zakon o javnim cestama

– osnovne odredbe Zakona
 

 

1.7. Zakon o obveznim odnosima

– osnovne odredbe Zakona

– ugovori o prijevozu

– ugovori o osiguranju

– uzrokovanje i naknada štete
 

 

1.8. Zakon o radu

– opće odredbe

– sklapanje i prestanak ugovora o radu

– radno vrijeme

– prava radnika iz radnog odnosa

– programi zbrinjavanja viška radnika

– sindikat, vijeće zaposlenika, inspekcija rada

 

1.9. Osnove poreznog sustava

a) Zakon o porezu na dobit

– porezni obveznik

– porezna osnovica

– porezna stopa

b) Zakon o porezu na dohodak

– porezni obveznik

– porezna osnovica

– porezna stopa

c) Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave

– porez na tvrtku ili naziv

– porez na reklame

– porez na cestovna motorna vozila

– prirez

d) Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV)

– porezni obveznik

– porezna osnovica

– porezna stopa

e) Zakon o platnom prometu u zemlji

– opće odredbe

f) Zakon o računovodstvu

– opće odredbe

 

1.10. Europski sporazum o radu posade na vozilima koje su zaposlene u međunarodnom cestovnom prometu (AETR)

– područje primjene

– trajanje upravljanja vozilom

– prekidi

– odmori

– kontrolni uređaj

1.11. Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu

– radno vrijeme mobilnih radnika

– izuzeća

– vremena vožnje, prekid vožnje i razdoblja odmora vozača

– odgovornost prijevoznika

– tahografi (digitalni i analogni)

2. POSLOVANJE

 

2.1. Tržište prometnih usluga

– pojam tržišta prometnih usluga

– čimbenici koji utječu na tržište prometnih usluga

 

2.2. Poslovne komunikacije

– općenito o pismenim poslovnim komunikacijama

– kratice koje se često koriste u poslovnom dopisivanju

– poslovna pisma – upit, ponuda, otklon ponude, narudžba, požurnica, opoziv, reklamacija, komisijski zapisnik

 

2.3. Troškovi

– pojam troškova

– vrste troškova po ekonomskoj, prijevoznoj suštini, po mjestu nastanka, po ovisnosti o stupnju iskorištenja kapaciteta

 

2.4. Izrada kalkulacija

– općenito o kalkulacijama

– prijevozna tarifa

 

2.5. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

– ekonomičnost

– rentabilnost

– produktivnost

– likvidnost

 

2.6. Poslovni plan

– opći pojmovi

– sadržaj poslovnog plana

 

2.7. Knjigovodstvo

– pojam knjigovodstva

– financijska izvješća

– revizija i objavljivanje financijskih izvješća

 

2.8. Platni promet

– pojam platnog prometa

– organizacija platnog prometa kod nas

– uplatnica, virman, akreditiv, mjenica, ček (pojmovi)

– novčani depozit (pojam)

– bankovni tekući računi (pojam)

– akreditivi, bankovna garancija (pojam)

 

2.9. Financiranje poduzeća

– općenito o financiranju poduzeća

– bankovni krediti

– garancije

2.10. Osnovna načela marketinga

– odnosi s javnošću

– prodaja

– oglašavanje

2.11. Osiguranje u cestovnom prijevozu

– odgovornost

– osiguranje u slučaju nesreće

– neživotno osiguranje

– osiguranje prtljage

2.12. Elektronski prijenos podataka

3. PROMETNA GEOGRAFIJA

 

3.1. Prometna geografija Republike Hrvatske

– zemljopisni i prometni položaj Republike Hrvatske

– Republika Hrvatska u sustavu E-cesta

 

3.2. Prometna geografija Europe

– zemljopisni i prometni položaj Europe

– suvremeni cestovni promet Europe »SUSTAV E-CESTA«

 

3.3. Orijentacija pomoću autokarte

– uloga i značenje autokarte

– poznavanje simbola autokarte i njihova primjena

– kilometriranje (preračunavanje udaljenosti uz pomoć brojčanog mjerila)

– uočavanje kategorija ceste (vidljivo iz tumača znakova)

– planiranje relacija

4. SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

4.1. Organizacija sigurnosti pri radu

– mjere i normativi sigurnosti pri korištenju vozila na motorni pogon

– priprema vozila za prijevozni zadatak

– ukrcaj i iskrcaj u prijevozna sredstva cestovnog prometa

– izvršenje prijevoznog procesa
 

 

4.2. Sigurnost u cestovnom prometu (čimbenici sigurnosti)

– organizacija sigurnosti pri radu

– osnovni čimbenici sigurnosti prometa (čovjek, vozilo, cesta)

– obveze u slučaju prometne nezgode
 

 

4.3. Nadzor nad prometom (kaznene odredbe)

– obveze i odgovornosti sudionika u prijevoznom procesu

– nadzor

– prometni prekršaji i sankcije (koje se odnosi na prijevoznika)
 

 

4.4. Obveze u slučaju prometne nezgode

– obveze vozača

– obveze osiguravajućih društava

– izvješće o nezgodi
 

 

4.5. Zaštita okoliša

– važnost brige o okolišu

– osnove hrvatskih i međunarodnih propisa o zaštiti okoliša

– racionalna vožnja i zaštita okoliša

5. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA

 

5.1. Definicija međunarodnog cestovnog prijevoza

 
 

 

5.2. Čimbenici koji utječu na prednost korištenja cestovnog prometa u odnosu na druge vrste prometa

 
 

 

5.3. Statistički elementi linije

– dužina linije

– stajališta

– terminali
 

 

5.4. Dinamički elementi linije

– potreban broj vozila na radu i vrijeme obrta
 

 

5.5. Rad voznog parka

– pokazatelji rada vozila

– koeficijent tehničke ispravnosti

– koeficijent iskorištenja brzine kretanja vozila (maksimalna, projektna, dozvoljena, prometna, prijevozna, obrtna i eksploatacijska brzina)
 

 

5.6. Vozni redovi

 
 

 

5.7. Metode prikupljanja i obrade podataka

 

6. PRIJEVOZ TERETA

 

6.1. Vozila za prijevoz tereta u cestovnom prometu

 
 

 

6.1.1. Vrste vozila za prijevoz tereta

– teretna vozila

– skup vozila (vučno vozilo i priključno vozila, tegljač s poluprikolicom)
 

 

6.1.2. Tehnički propisi o vozilima

– masa vozila

– ukupna masa vozila

– nosivost vozila

– najveća dopuštena masa vozila, osovinsko opterećenje

– dimenzije vozila – gabariti (dužina, širina i visina)
 

 

6.1.3. Održavanje vozila, tehnički pregledi i oprema vozila

– vrste tehničkih pregleda vozila (redovni, preventivni, izvanredni)

 
 

 

6.1.4. Najvažniji uređaji koji podliježu kontroli tehničke ispravnosti

– uređaj za upravljanje

– uređaj za zaustavljanje na motornim i priključnim vozilima

– uređaj za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

– uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost

– osovine, kotači, gume

– uređaji za odvod ispušnih plinova

– obvezna oprema vozila
 

 

6.2. Tehnologija prijevoza tereta

 
 

 

6.2.1. Tehnologija prijevoza

– vrste teretnih prijevoza

– organizacija prijevoza

– isprave u unutarnjem teretnom prometu
 

 

6.2.2. Isprave za međunarodni prijevoz

– isprave za posadu vozila

– isprave za vozilo

– isprave za teret

– dozvole za prijevoz – vrste
 

 

6.2.3. Način korištenja CEMT dozvola

 

 

6.2.4. Prijevoz prema Konvenciji o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR)

– primjena

– CMR teretni list

– potvrda postojanja ugovora o prijevozu

– isprava o sadržaju pošiljke

carinska isprava

– popunjavanje teretnog lista

– odgovornost prijevoznika
 

 

6.2.5. Prijevoz prema Carinskoj konvenciji o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR

uvjeti za obavljanje prijevoza prema TIR konvenciji, carinski postupak prilikom uporabe karneta TIR

– isprava o odobrenju cestovnog vozila za prijevoz tereta pod carinskim obilježjem (TIR certifikat)
 

 

6.2.6. Prijevoz opasnih tvari (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

– opći pojmovi

– zajedničke mjere sigurnosti za prijevoz opasnih tvari (pakiranje, ukrcaj i iskrcaj, prijevoz)

– obveze pravnih i fizičkih osoba koje prevoze opasne tvari i obavljaju radnje u vezi s prijevozom prema odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari

– označavanje vozila koja prevoze opasne tvari i prateća dokumentacija
 

 

6.2.7. Osiguranje i carinjenje

– pojam i smisao osiguranja

– obvezno i dragovoljno osiguranje

– svota osiguranja, rizici, franšize, premija

– carinski postupak kod uvoza i izvoza

– nadzor kakvoće robe (senzorsko ispitivanje, laboratorijski pregled, atestiranje, homologacija)

– carinske isprave (carinska deklaracija, prijava za uvoz, izvoz i provoz, deklaracija o carinskoj vrijednosti uvožene robe, faktura)

– postupak s robom čiji je uvoz zabranjen

– privremeni uvoz robe – ATA i CPD karneti

7. PRIJEVOZ PUTNIKA

 

7.1. Vozila za prijevoz putnika

 

 

7.1.1. Vrste vozila za prijevoz putnika

– osobna vozila

– autobusi

 

7.1.2. Tehnički propisi o vozilima

– masa vozila

– ukupna masa

– dimenzije vozila – gabariti (dužina, širina i visina)

– uređaji na motornim i priključnim vozilima

 

7.1.3. Održavanje vozila i tehnički pregledi vozila

– vrste tehničkih pregleda vozila (redovni, preventivni, izvanredni)

 

7.1.4. Najvažniji uređaji koji podliježu kontroli tehničke ispravnosti

– uređaj za upravljanje

– uređaj za zaustavljanje

– uređaj za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

– uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost

– osovine, kotači, gume

– uređaj za odvod ispušnih plinova

– kontrolni uređaji i uređaji za davanje znakova

– obvezna oprema vozila

 

7.2. Tehnologija prijevoza putnika

 

 

7.2.1. Tehnologija prijevoza

– linijski prijevoz putnika

– povremeni prijevoz putnika

– lokalni prijevoz putnika prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu

 

7.2.2. Isprave za prijevoz

– osobne isprave za posadu vozila

– isprave za vozilo u linijskom, slobodnom i lokalnom prijevozu

– prijevozne isprave (putni list, međunarodne dozvole)

– isprave vezane uz putnika i prtljagu

 

7.2.3. Prijevoz prema Konvenciji o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (CVR)

– područje primjene

– prijevozni dokumenti

– odgovornost prijevoznika

– prigovori i tužbe

– ništavnost obveze

 

7.2.4. Prijevoz prema Ugovoru o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima »INTERBUS«

– područje primjene

– liberalizirani prijevozi

– kontrolni dokumenti

Točka 2.

Danom stupanja na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevozaL407435 (»Narodne novine« broj 132/05).

Točka 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/118
Urbroj: 530-07-08-01
Zagreb, 18. srpnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !