Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Program podizanja novih nasada u voćarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 3.4.2003 Program podizanja novih nasada u voćarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

683

Na temelju članka 29.L86460 stavka 1., članka 30.L86461 stavka 2. i članka 32.L86462 stavka 2. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br., 87/02.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PROGRAM

PODIZANJA NOVIH NASADA U VOĆARSTVU

1. PodnoŠenje zahtjeva za poticaj za podizanje voĆnjaka/maslinika/nasada hmelja

Članak 1.

(1) Zahtjev za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, podnose pravne i fizičke osobe koje podižu ili su podigle nasad u proljeće 2003. godine, te pravne i fizičke osobe koje podižu nasad u sezoni sadnje jesen 2003. i proljeće 2004. godine.

(2) Zahtjev za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, podnosi se na Obrascu br. 3L86464 (»Narodne novine«, br. 11/03).

(3) Sukladno članku 4.L86465 stavku 1. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02.), Zahtjev za poticaj mogu podnijeti pravne i fizičke osobe ukoliko su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Uz Zahtjev se obvezno prilaže:

1. kopija katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj se podiže voćnjak/maslinik/nasad hmelja,

2. potvrda lokalne samouprave o lokaciji nasada ako je (planirani) voćnjak/maslinik/nasad hmelja na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivrediL86467 (»Narodne novine, br. 11/03, članak 44),

3. izjava podnositelja zahtjeva da nema dospjelih a neplaćenih obveza prema državi po osnovi poreza, carina, državnih jamstava, te zakupu odnosno koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i da nema neizvršenih obveza po ostvarenom pravu na novčani poticaj za podizanje novih višegodišnjih nasada u voćarstvu i novih vinograda po Natječaju iz 2000. i Natječaju iz 2001. godine.

(5) Zahtjev i prilozi iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se izravno ili šalju, s povratnicom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, »Zahtjev za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja«. Potrebno je naznačiti za što se natječe (voćnjak, maslinik ili nasad hmelja).

(6) Zahtjev za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja i prilozi iz stavka 4. ovoga članka podnose se (dostavljaju izravno ili šalju s povratnicom) u razdoblju od 15. travnja do 25. svibnja 2003. godine.

(7) Zahtjevi koji su nepotpuni ili podneseni izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Članak 2.

Novčani poticaj iz članka 1.#clanak1 ovog Programa utvrđuju se za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja. Ukupna kvota za Republiku Hrvatsku iznosi 1800 ha, od toga:

– 750 ha voćne vrste skupine I (jabuka, kruška, mandarina, kupina, malina, kivi, limun i naranča),

– 780 ha voćne vrste skupine II (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva, orah, badem, lijeska, kesten, smokva, rogač i šipak),

– 250 ha nasadi masline,

– 20 ha nasadi hmelja.

2. Odobrenje/odbijanje Zahtjeva

Članak 3.

Odobrenje/odbijanje zahtjeva za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, donosi ministar u roku 60 dana od isteka roka predviđenog za podnošenje Zahtjeva za poticaje za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja (25. svibanj tekuće godine).

3. Obveze osoba kojima je odobren zahtjev

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe kojima je odobren Zahtjev za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, dužne su podići nasad u zakonom predviđenom roku (jedna godina od odobrenja poticaja), deklariranim sadnim materijalom, sukladno Zahtjevu za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, na cijeloj odobrenoj površini ili umanjenoj s tim da ista mora biti veća ili jednaka minimalnoj površini utvrđenoj Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL86468 (»Narodne novine«, br. 87/02).

4. PodnoŠenje zahtjeva za isplatu poticaja

Članak 5.

(1) Zahtjev za isplatu poticaja za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja – Obrazac br. 3aL86469 (»Narodne novine«, br. 11/03), podose pravne i fizičke osobe koje su podigle nasad u zakonom predviđenom roku, deklariranim sadnim materijalom, sukladno Zahtjevu za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja i ukoliko je nasad podignut na cijeloj odobrenoj površini ili umanjenoj s tim da je ista veća ili jednaka minimalnoj površini utvrđenoj Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvuL86470 (»Narodne novine«, br. 87/02).

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže račun ili ovjeren preslik računa o kupnji deklariranog sadnog materijala – sadnica kojima je podignut nasad, otpremnica i deklaracija uz otpremnicu.

(3) Do 10% sadnica kojima se podiže voćnjak/maslinik/nasad hmelja ili najviše 500 sadnica, može biti iz sortimenta koji je u postupku priznavanja (introdukcija, selekcija, hibridizacija). Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu poticaja za podizanje nasada, korisnik je dužan priložiti dokaz o sortnosti i zdravstvenom stanju tog sadnog materijala.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu poticaja za podizanje voćnjaka/ maslinika/nasada hmelja je 60 dana od isteka zakonskog roka određenog za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja.

(5) U slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe (samo registrirani proizvođači koji su deklarirali vlastitu proizvodnju) korisnik novčanog poticaja prilaže dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrdu primitka ovjerenu potpisom osobe odgovorne za proizvodnju sadnog materijala i pečatom, u količini sadnog materijala (broj sadnica) koja je predviđena Zahtjevom (Obrazac br. 3,L86471 »Narodne novine«, br. 11/03).

(6) Korisnik sadnog materijala koji je uvezao sadnice bez posrednika (registriranog uvoznika) i s tim sadnim materijalom podigao vlastiti nasad, pored računa ili ovjerenog preslika računa prilaže i preslik jedinstvene carinske deklaracije.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/8

Urbroj: 525-1-03-1

Zagreb, 20. ožujka 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Program podizanja novih nasada u voćarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !