Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 12.3.2007 Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2007. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

958

Na temelju članka 35.L326813 i 36.L326814, stavak 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/2002) i članka 4L326816 stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine(»Narodne novine« broj 106/2003) Savjet za nacionalne manjine na svojoj sjednici održanoj 22. veljače 2007. godine donio je

PROGRAM RADA

SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA2007. GODINU

I.

Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina, donosi program rada. U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

II.

Savjet za nacionalne manjine će:
– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području
– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalne manjine, a osobito vezana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode
– surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima.
– tražiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja koja se odnose na prava nacionalnih manjina
– davati mišljenja i prijedloge o programima javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, te o tretiranju manjinskih pitanja u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja
– analizirati rad tijela državne vlasti vezano za ostvarivanje manjinskih prava
– donijeti financijski plan i završni račun
– analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina
– surađivati i organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutom Savjeta
– raspoređivati sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe ostvarivanja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, razmotriti kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava, koja su im doznačena iz državnog proračuna i o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor
– davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
– surađivati s vijećima, koordinacijama i predstavnicima nacionalnih manjina, nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
– provoditi program edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
– provoditi programe edukacija i informiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
– provoditi zajedničke programe s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
– provoditi projekt »Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima od posebne državne skrbi« EU Cards 2003
– surađivati s Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske
– surađivati sa Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, te znanstveno stručnim organizacijama, vezano za edukaciju pripadnika nacionalnih manjina
– surađivati s nevladinim udrugama civilnog društva
– obilježavanje desetogodišnjice manifestacije »Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj«

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.

zatvori
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !