Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2010. godinu ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 02.03.2010 Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2010. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

661

Na temelju članaka 35.L499991 i 36.L499992, stavak 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/2002) i članka 4L499994 stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine« br. 106/2003) Savjet za nacionalne manjine na svojoj XXXV. sjednici održanoj 24. veljače 2010. godine donio je

PROGRAM RADA

SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2010. GODINU

I.

Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina, donosi program rada. U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

II.

Savjet za nacionalne manjine će:

– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području

– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalne manjine, a osobito vezana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode

– provoditi mjere sukladno Akcijskom planu za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

– surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima

– tražiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja koja se odnose na prava nacionalnih manjina

– davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja

– analizirati rad tijela državne vlasti vezano za ostvarivanje manjinskih prava

– analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina

– kontinuirano pratiti praktičnu provedbu manjinske legislative u jedinicama lokalne i regionalne samouprave

– surađivati i organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutom Savjeta

– raspoređivati sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe ostvarivanja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, razmotriti kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava, koja su im doznačena iz državnog proračuna i o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor

– davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina

– surađivati s vijećima, koordinacijama i predstavnicima nacionalnih manjina, nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina

– provoditi program edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

– provoditi programe edukacija i informiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina-izdavanje lista »Manjinski forum« namijenjenog vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

– provoditi zajedničke programe sa udrugama i ustanovama nacionalnih manjina

– surađivati s Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

– surađivati sa Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, te znanstveno stručnim organizacijama, vezano za stručne analize manjinskih pitanja i edukaciju pripadnika nacionalnih manjina

– sudjelovati u prekograničnoj suradnji sa matičnim državama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– surađivati sa nevladinim udrugama civilnog društva

– donijeti financijski plan i završni račun.

Klasa: 022-03/10-02/01

Urbroj: 50438-10-05

Zagreb, 24. veljače 2010.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.

zatvori
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2010. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !