Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007. ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 28.2.2005 Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007.

Hrvatski sabor

480

Na temelju članka 27.L258504 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. veljače 2005., donio je

PROGRAM

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2004. – 2007.

  
 

ODGOVORNI

OPIS STATISTIČKOG

                                                      
 

I STRUKTURA

NOSITELJ SLUŽBENE

PROIZVODA

   
  

STATISTIKE

    
 

1

2

3

   
 

11. Klasifikacije

     
 

111. Nacionalna

Državni zavod za

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD do razine razreda usklađena s

   
 

klasifikacija djelatnosti

statistiku

klasifikacijom ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 1 te njena primjena u

   
 

– NKD

 

prikupljanju, analizi, objavljivanju i diseminaciji podataka službene statistike

   
   

od 1997.

   
   

Revidirana Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002. usklađena s

   
   

NACE-om Rev. 1.1. te njena primjena u prikupljanju, analiziranju, objavlji-

   
   

vanju i diseminaciji podataka službene statistike od 2004.

   
   

Revidirana Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. usklađena s

   
   

NACE-om Rev. 2, te uvođenje u primjenu u prikupljanju, analizi, objavlji-

   
   

vanju i diseminaciji podataka službene statistike od 2007.

   
 

112. Klasifikacija

Državni zavod za

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD usklađena s klasifikacijom

   
 

proizvoda prema

statistiku

CPA 1996

   
 

djelatnostima – KPD

 

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. usklađena

   
   

je s CPA 2002.

   
   

Korištenje KPD-a kao središnje klasifikacije proizvoda (roba

   
  

i usluga) jednoznačno razvrstanih po djelatnostima NKD-a i njihova primjena

   
   

u statističkim istraživanjima o proizvodnji, raspodjeli, potrošnji, vanjskoj

   
   

trgovini, transportu i dr. uslugama.

   
   

Na temelju KPD-a izrađena je Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIPUM i

   
   

primijenjena u istraživanju o mjesečnoj industrijskoj proizvodnji od 1997., a

   
   

ugrađena je u sve verzije Nomenklature industrijskih proizvoda – NIP i pri

   
   

mijenjena u istraživanju o godišnjoj industrijskoj proizvodnji od 1995.

   
   

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2007. usklađena je s CPA 2007

   
 

113. Raznovrsne

Državni zavod za

Klasifikacija funkcija države – COFOG

   
 

klasifikacije i

statistiku

Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni – COICOP

   
 

nomenklature

 

Nacionalna klasifikacija zanimanja – NKZ

   
   

Klasifikacije za statistiku robne razmjene s inozemstvom – ISO 3166

   
   

(slovne kratice i brojčane oznake za zemlje) i 4217 (slovne kratice i brojčane

   
   

oznake za novčane jedinice u platnom prometu)

   
   

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, Rev. 3 (SMTK)

   
   

Međunarodna klasifikacija ekonomske namjene proizvoda (BEC)

   
   

Klasifikacija vrsta građevina – KVG

   
 

115. Klasifikacije za

Državni zavod za

Nacionalni šifrarnik obrazovnih programa koji do 9. znamenke odgovara

   
 

socijalne statistike

statistiku

ISCED-u 97

   
 

Nacionalna standardna

     
 

klasifikacija obrazovanja

     
 

– NSKO (proširenje)

     
 

116. Klasifikacije za

Državni zavod za

Podaci o izvozu i uvozu po proizvodima Kombinirane nomenklature na

   
 

statistiku robne razmjene

statistiku

različitim razinama agregacije i po zemljama namjene/podrijetla

   
 

s inozemstvom

     
 

Kombinirana

     
 

nomenklatura

     
 

117. Nomenklatura

Državni zavod za

Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku usklađena s nomenklaturom

   
 

prostornih jedinica za

statistiku

Europske unije NUTS

   
 

statistiku (NUTS)

     
 

13. IT infrastruktura i usluge za DZS

    
 

13.N.1 Informatika

Državni zavod za

Strojna i programska oprema potrebna za provedbu statističkih aktivnosti

   
  

statistiku

    
 

13.N.2. Baza službene

Državni zavod za

Javno dostupna baza službene statistike na internetu, primarno za sljedeće

   
 

statistike na internetu

statistiku

cjelovite točke Programa: 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. i 38.

   
 

18. Statistička koordinacija

     
 

181. Metodološka

Državni zavod za

Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na harmoniziranje varijabla iz područja

   
 

koordinacija

statistiku

statistika na razini EU-a

   
 

24. Registri

     
 

241. Metode i tehnologije

Državni zavod za

Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na metode i tehnologije za statističke

   
 

za statističke registre

statistiku

registre

   
 

242. Poslovni registri

Državni zavod za

Nominalni popis statističkih jedinica do razine podrazreda djelatnosti

   
 

Statistički poslovni

statistiku

Nominalni popis statističkih jedinica do razine koja odgovara NUTS-u 5

   
 

registar

 

Podaci o pravnim i statističkim jedinicama uključujući podatke o prostornom

   
   

rasporedu, djelatnostima i institucionalnom sektoru

   
 

242.N.1 Registar

Financijska agencija –

Podaci o pravnim osobama, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u

   
 

poslovnih subjekata

administrativni izvor

skladu s propisima (obrti i slobodna zanimanja i po spolu) te tijelima

   
  

podataka

državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

   
 

242.N.2 Registar

Financijska agencija –

Financijski i drugi podaci o pravnim i fizičkim osobama po spolu,

   
 

godišnjih financijskih

administrativni izvor

obveznicima podnošenja godišnjega financijskog izvještaja.

   
 

izvještaja

podataka

Baza podataka unesenih iz financijskih izvještaja

   
 

242.N.3 Obrtni registar

Ministarstvo gospodar-

Podaci o obrtima i pogonima obrta, djelatnostima i vlasnicima obrta, po

   
  

stva rada i poduzetništva

spolu

   
  

– administrativni izvor

    
  

podataka

    
 

242.N.4 Registar

Državna geodetska

Podaci o položaju, području i granicama te podaci o šiframa i imenima

   
 

prostornih jedinica

uprava – administrativni

županija, gradova i općina, jedinica mjesne samouprave, naselja, katastarskih

   
  

izvor podataka

općina, statističkih i popisnih krugova, ulica i trgova, zgrada s pripadajućim

   
   

kućnim brojevima, području mjesne nadležnosti katastarskih ureda, mjesnoj

   
   

nadležnosti općinskih sudova te vezama prostornih jedinica

   
   

Grafički podaci o prostornim jedinicama do razine statističkoga kruga u

   
   

Alfanumerički podaci o prostornim jedinicama do razine kućnog broja

   
   

Podaci o katastarskim područjima na moru

   
   

Podaci o dostavnom području poštanskog ureda

   
 

242.N.5 Registar

Središnji registar

Nominalni popis zaposlenih s podacima o trajanju zaposlenja, novozaposleni-

   
 

zaposlenih

osiguranika –

ma, školskoj spremi, zanimanju i spolu, prema općini rada i stanovanja,

   
  

administrativni izvor

vrstama radnog odnosa (određeno, neodređeno vrijeme) i invalidnosti

   
  

podataka

    
 

242.N.6 Registar

Ministarstvo unutarnjih

Podaci o državljanima koji imaju prebivalište ili boravište u Republici

   
 

stanovnika

poslova i Ministarstvo

Hrvatskoj, strancima kojima je odobreno stalno ili privremeno nastanjenje u

   
  

pravosuđa –

Republici Hrvatskoj, građanima Republike Hrvatske koji imaju prebivalište

   
  

administrativni izvori

u Republici Hrvatskoj, a odsutni su u inozemstvu duže od jedne godine,

   
  

podataka

kao i osobama koje borave u Republici Hrvatskoj iz humanitarnih razloga,

   
   

sve i po spolu

   
 

245. Statistika javnih

Ministarstvo financija –

Podaci o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

   
 

poduzeća i opće države

administrativni izvor

i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

   
 

Registar korisnika

podataka

    
 

državnog proračuna i

     
 

proračuna jedinica

     
 

lokalne i područne

     
 

(regionalne) samouprave

    
 

24.N.1 Registar

Državni zavod za

Podaci o stanovima i zgradama važni za provedbu statističkih istraživanja

   
 

stanova i zgrada

statistiku

uključujući podatke o broju soba i površini stanova

   
 

24.N.2 Registar

Državni zavod za

Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima važni za istraživanje strukture

   
 

poljoprivrednih

statistiku

farmi i tipologiju poljoprivrednih posjeda. Također će služiti kao temelj za

   
 

gospodarstava

 

provedbu radikalne revizije postojećih poljoprivrednih statistika i uspostavu

   
   

novih istraživanja

   
 

25. Sigurnost podataka i statistička povjerljivost

    
 

251. Sigurnost i zaštita

Državni zavod za

Definicija i implementacija mjera za osiguranje informatičke sigurnosti i

   
 

podataka

statistiku

zaštite povjerljivih statističkih podataka. Koordinacija aktivnosti zaštite

   
   

podataka unutar Europskog statističkog sustava s namjerom da se postigne

   
   

opće prihvaćeni visoki standard sigurnosti.

   
 

252. Koordinacija za

Državni zavod za

Praćenje i koordinacija rada koji su obavile radne grupe i savjeti u području

   
 

statističku povjerljivost i

statistiku

statističke povjerljivosti. Eksterni odnosi, znanstveno praćenje istraživačkog

   
 

Savjet za statističku

 

rada. Razvoj metoda mikroagregacije, organizacija seminara i konferencija

   
 

povjerljivost

 

za rasprostiranje znanstvenih dostignuća. Studije kognitivnih aspekata

   
   

povjerljivosti.

   
 

253. Zakonodavni okvir

Državni zavod za

Uspostava pravila povjerljivosti, objava definicija za povjerljivo rukovanje

   
 

povjerljivosti

statistiku

podacima u namjeri da se osigura kompatibilna implementacija na Europskoj

   
   

i nacionalnoj razini. Poduzimanje svih pravnih mjera za osiguranje statističke

   
   

povjerljivosti.

   
 

31. Stanovništvo

     
 

311. A Vitalna statistika

Državni zavod za

Apsolutni i relativni pokazatelji za rođene i umrle osobe te sklopljene i

   
 

(statistika rođenih i

statistiku

rastavljene brakove, i to prema geografskim, demografskim, ekonomskim i

   
 

umrlih te sklopljenih,

 

obrazovnim obilježjima. Umrle osobe prema uzroku smrti, vrsti i uzroku

   
 

rastavljenih brakova i

 

nasilne smrti, podaci o majci umrlog dojenčeta

   
 

procjena ukupnog

 

Opće stope svih vitalnih događaja. Specifične stope fertiliteta i mortaliteta

   
 

stanovništva)

 

po starosti i druge specifične stope. Totalne stope fertiliteta, divorcijaliteta i

   
   

fekonditeta

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, gradovi/općine,

   
   

godišnje

   
   

Procjena ukupnog stanovništva po dobi i spolu, polugodišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2 i županije

   
 

311. B Projekcije

Državni zavod za

Očekivano trajanje života, srednje trajanje života, tablice mortaliteta, netosto-

   
 

stanovništva

statistiku

pa reprodukcije i projekcije broja stanovnika po dobi i spolu, trogodišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2 i županije

   
 

312. Popis stanovništva –

Državni zavod za

Broj i teritorijalni razmještaj stanovništva prema demografskim, ekonomskim,

   
 

višegodišnji interval

statistiku

obrazovnim obilježjima, podaci o invalidnosti, kućanstvima i obiteljima te

   
 

(svakih 10 godina)

 

stanovima iz Popisa 2001.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, gradovi/općine,

   
   

naselja

   
 

313. Migracijske

Državni zavod za

Kratkoročna (short-term) i dugoročna migracija (long-term) broj doseljenih

   
 

statistike – (statistika

statistiku

iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo i broj preseljenih unutar granica

   
 

unutarnje i vanjske

 

Hrvatske. Strukture doseljenih i odseljenih prema geografskim, demo-

   
 

migracije) – godišnje

 

grafskim, obrazovnim i ekonomskim obilježjima. Razlozi doseljenja. Saldo

   
   

unutarnje i vanjske migracije stanovništva. Opće stope brutomigracije,

   
   

netomigracije, imigracije, emigracije, specifične stope migracije po dobi i po

   
   

spolu

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, gradovi/općine

   
 

31.N.1 Međugeneracijski

Ministarstvo obitelji,

Podaci o kućanstvu, obitelji (roditelji, djeca) fertilitetu, odnosima unutar

   
 

i rodni odnosi u obitelji

branitelja i

obitelji, aktivnosti, prihodima, zdravlju i drugi pokazatelji

   
  

međugeneracijske

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

solidarnosti –

    
  

administrativni izvor

    
  

podataka

    
 

32. Tržište rada

     
 

321. Zaposlenost i

Državni zavod za

Radno sposobno stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti, demografske i

   
 

nezaposlenost – Anketa

statistiku

obrazovne karakteristike aktivnog stanovništva, karakteristike glavnog i

   
 

o radnoj snazi

dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zapo-

   
   

slenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezapo-

   
   

slenih osoba, neaktivne osobe, stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti

   
   

Podaci se iskazuju prema NKD-u, NKZ-u, ISCE-u i ISCED-u

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, tromjesečno i NUTS 2, godišnje

   
 

321.N.1 Zaposleni prema

Državni zavod za

Broj zaposlenih po djelatnostima, ukupno i po spolu.

   
 

administrativnim

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, mjesečno i NUTS 2, tromjesečno

   
 

izvorima – mjesečno i

 

Broj zaposlenih po djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, vrsti

   
 

godišnje istraživanje

radnog odnosa, vrsti radnog vremena, visini isplaćene plaće, stupnju stručnog

   
   

obrazovanja, satima rada, starosti i spolu, godišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, gradovi/općine

   
 

321.N.2 Nezaposlenost

Hrvatski zavod

Podaci o nezaposlenim osobama prema dobi, spolu, razini obrazovanja,

   
 

prema administrativnim

za zapošljavanje –

zanimanju, općini stanovanja, ekonomskoj aktivnosti, mjesečno

   
 

izvorima

administrativni izvor

Razina diseminacije: Republika Hrvatska i županije

   
  

podataka

    
 

322. Zarade i trošak rada

Državni zavod za

Opisano pod 322 A i 322 B

   
 

– Anketa o trošku rada

statistiku

    
 

322. A Anketa o trošku

Državni zavod za

Visina i struktura izravnih troškova rada koji obuhvaćaju osnovnu plaću,

   
 

rada

statistiku

dodatke na temelju kolektivnih ugovora i plaću u naturi; visina i struktura

   
   

indirektnih troškova rada koji obuhvaćaju doprinose za socijalno osiguranje,

   
   

socijalne naknade, otpremnine, troškove obrazovanja i ostale troškove,

   
   

četverogodišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

322. B Struktura plaća

Državni zavod za

Plaće po spolu, dobi, zanimanju (ISCO), radnom stažu, završenoj školi

   
  

statistiku

(ISCED), vrsti radnog odnosa i vrsti radnog vremena, broju plaćenih sati

   
   

rada, četverogodišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

322.N.1 Plaće (mjesečno

Državni zavod za

Prosječne mjesečne neto i bruto plaće po zaposlenome i po satu rada, i po

   
 

i godišnje istraživanje)

statistiku

spolu

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, mjesečno i NUTS 2, tromjesečno

   
   

prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

   
   

Prosječne bruto i neto plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad

   
   

na radnome mjestu

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, godišnje

   
   

prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

   
 

33. Obrazovanje

     
 

331. Statistika

Državni zavod za

Podaci o dječjim vrtićima, školama i visokim učilištima, učeničkim i

   
 

obrazovanja

statistiku

studentskim domovima, prema vrsti i načinu rada; demografski podaci i

   
   

podaci o školovanju za polaznike, učenike i studente; podaci o odgojitelji-

   
   

ma, učiteljima i nastavnicima prema spolu i stupnju obrazovanja, duljini

   
   

radnog vremena i dr.

   
   

Dodatne kategorije postojećih varijabla i dodatne varijable potrebne za

   
   

popunjavanje UOE-ova (UNESCO, OECD, Eurostat) upitnika o obrazovanju

   
   

Podaci o financiranju obrazovanja

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, gradovi/općine

   
 

332. Usavršavanje i

Državni zavod za

Podaci o nositeljima polaznicima različitih programa osposobljavanja i

   
 

osposobljavanje za

statistiku

usavršavanja za zanimanja izvan redovitog sustava obrazovanja i po spolu

   
 

zanimanja

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, gradovi/općine

   
 

34. Kultura

     
 

341. Statistika kulture

Državni zavod za

Podaci o umjetničkom stvaralaštvu i reproduktivnom izvođenju, medijima,

   
  

statistiku

kinematografiji, arhivima, muzejima, galerijama i zbirkama, knjižnicama,

   
   

udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma, udrugama tehničke kulture,

     
   

pučkim otvorenim učilištima i domovima kulture, zoološkom i botaničkim

   
   

vrtovima, nacionalnim i parkovima prirode i sl.

   
   

Prilagodba postojećih istraživanja i uvođenje novih prema modulu 341

   
   

Statistical Requirements Compendiuma

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije, gradovi/općine

   
 

34.N.1 Sport

Državni zavod za

Podaci o sportskim, šahovskim i lovačkim udrugama te sportskim centrima,

   
  

statistiku

članovima, zaposlenima

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
 

35. Zdravstvo, sigurnost i zaštita potrošača

    
 

351. Javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno

Podaci o umrlim osobama i uzrocima smrti i po spolu

   
  

zdravstvo –

Podaci o osobama obuhvaćenima zdravstvenom djelatnosti na primarnoj,

   
  

administrativni izvor

sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda i po spolu

   
  

podataka

Podaci o mreži zdravstvenih ustanova, njihovim kapacitetima i zaposlenici-

   
   

ma prema Registru zdravstvenih djelatnika

   
   

Podaci o liječenim ovisnicima o psihoaktivnim drogama prema Registru

   
   

bolnički liječenih ovisnika o psihoaktivnim drogama u Hrvatskoj i po spolu

     
   

Podaci o osobama s invaliditetom prema Hrvatskom registru o osobama s

   
   

invaliditetom i po spolu

   
   

Podaci o osobama oboljelima od bolesti koje se istražuju (pobol) prema

   
   

javnozdravstvenim registrima koji prikupljaju te podatke i po spolu

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

351.N.1 Zdravstvene

Centar za gerontologiju

Pokazatelji o demografskim karakteristikama te zdravstvenom statusu i

   
 

potrebe za institucijskom

Zavoda za javno

funkcionalnoj sposobnosti gerijatrijskih osiguranika

   
 

i izvaninstitucijskom

zdravstvo Grada Zagreba

Zdravstveni status osiguranika prati se prema Međunarodnoj klasifikaciji

   
 

zdravstvenom skrbi

– administrativni izvor

bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10), dok se funkcionalna

   
 

starijih osiguranika

podataka

sposobnost prati u skladu s Međunarodnom klasifikacijom dizabiliteta i

   
   

zdravlja (ICF).

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

351.N.2 Podaci o

Hrvatski zavod za

Podaci o osiguranicima po djelatnostima, osnovi osiguranja, demografskim

   
 

osiguranicima

zdravstveno osiguranje

obilježjima i po vrstama usluga zdravstvene zaštite; podaci o nesposobnosti

   
 

zdravstvenog osiguranja

– administrativni izvor

za rad i prirodi bolesti po spolu i osnovnim uzrocima te po osnovama stjecanja

   
  

podataka

naknade za vrijeme bolovanja; podaci o izdacima za zdravstveno osiguranje i o

   
   

prosječnom trošku za zdravstvenu zaštitu određenih kategorija osiguranika

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

352. Zdravstvo i

Hrvatski zavod za

Podaci o osobama ozlijeđenima na poslu i po spolu

   
 

sigurnost na poslu

javno zdravstvo –

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

administrativni izvor

    
  

podataka

    
 

353. Zaštita potrošača

Hrvatski zavod za javno

Podaci o nesrećama i ozlijeđenim osobama u kući i u slobodno vrijeme po

   
  

zdravstvo i Zavod za

spolu

   
  

javno zdravstvo grada

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

Zagreba – Centar za

    
  

gerontologiju –

    
  

administrativni izvori

    
  

podataka

    
 

36. Raspodjela dohotka i uvjeti života

    
 

361. Anketa o potrošnji

Državni zavod za

Podaci o visini i strukturi potrošnje po namjeni, o strukturi dohotka po

   
 

kućanstava

statistiku

izvorima stjecanja, o uštedama i zaduženjima, o uvjetima stanovanja, o

   
   

društveno-ekonomskim i demografskim karakteristikama kućanstava –

   
   

provodi se prema EU-ovoj metodologiji, podaci su godišnji, odnose se na

   
   

individualna/privatna kućanstva; koristi se klasifikacija COICOP

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, godišnje i NUTS 2, petogodišnje

   
 

362. Korištenje vremena

Državni zavod za

Podaci o načinu korištenja vremena s obzirom na različite socioekonomske

   
  

statistiku

karakteristike i navike stanovnštva i po spolu.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

363. Dohodak,

Državni zavod za

Praćenje siromaštva:

   
 

siromaštvo i socijalna

statistiku

Relativni pokazatelji siromaštva i nejednakosti raspodjele dohotka

   
 

isključenost

 

Pokazatelji su godišnji, odnose se na individualna/privatna kućanstva

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, godišnje i NUTS 2, petogodišnje

   
 

364. Istraživanje na

Državni zavod za

Komparativna distribucija dohotka i pokazatelji socijalne isključenosti u

   
 

panelu kućanstva

statistiku

godišnjoj periodici

   
 

(statistika dohotka i

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

životnih uvjeta)

    
 

37. Socijalna skrb

     
 

371. Statistika socijalne

Državni zavod za

Godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite

   
 

skrbi – centralni sustav

statistiku

i po spolu prema Eurostatovoj metodologiji ESSPROS

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

371.N.1 Statistika

Državni zavod za

Podaci o korisnicima socijalne skrbi i po spolu, domovima socijalne skrbi i

   
 

socijalne skrbi

statistiku/Ministarstvo

državnim primicima i izdacima socijalne skrbi.

   
  

zdravstva i socijalne

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

   
  

skrbi – administrativni

    
  

izvor podataka

   
 

371.N.2 Statistika

Hrvatski zavod za

Podaci o korisnicima mirovina i osiguranicima mirovinskog osiguranja i po

   
 

mirovinskog osiguranja

mirovinsko osiguranje –

spolu na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinski stup)

   
  

administrativni izvor

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
  

podataka

    
 

371.N.3 Statistika II.

Središnji registar

Podaci o osiguranicima i doprinosima II. stupa i podaci o osiguranicima i

   
 

stupa mirovinskog

osiguranika –

doprinosima I. stupa za osobe koje obavljaju atipične oblike rada (honorarce)

   
 

osiguranja i osoba

administrativni izvor

i po spolu

   
 

atipičnih oblika rada

podataka

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
 

372. Statistika socijalne

Ministarstvo zdravstva i

Prema Compendiumu 2001 tek je započet rad na utvrđivanju europske

   
 

skrbi: moduli

socijalne skrbi i Hrvatski

metodologije. Pritom se razmatra jedanaest kategorija politike tržišta rada

   
  

zavod za zapošljavanje

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

– administrativni izvori

    
  

podataka/Državni zavod

    
  

za statistiku

    
 

38. Ostale socijalne statistike

    
 

381. Statistika stanovanja

Državni zavod za

Različiti pokazatelji uvjeta stanovanja kućanstava koji se izvode iz podataka

   
  

statistiku

popisa stanovništva i Ankete o potrošnji kućanstava.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

382. Socijalni indikatori

Ministarstvo zdravstva i

Međunarodno usporedivi socijalni pokazatelji, monetarni i nemonetarni, koji

   
 

i ostala socijalna

socijalne skrbi,

obuhvaćaju nekoliko važnih dimenzija društvene uključenosti stanovništva.

   
 

područja

Ministarstvo unutarnjih

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, neki indikatori na razini NUTS-a 2

   
  

poslova, Ministarstvo

    
  

pravosuđa i Hrvatski

    
  

zavod za zapošljavanje –

    
  

administrativni izvori

    
  

podataka/Državni zavod

    
  

za statistiku

    
 

382.N.1 Kriminalitet

Državni zavod za

Podaci o prijavljenim punoljetnim i maloljetnim počiniteljima i po spolu

   
 

(počinitelji kaznenih

statistiku

prema kaznenim djelima, vrsti odluke, pritvoru i trajanju postupka. Podaci o

   
 

djela)

optuženim i osuđenim punoljetnim i maloljetnim počiniteljima i po spolu

   
   

prema kaznenim djelima, vrsti odluke, pritvoru, starosti, ranijim osudama,

   
   

izrečenim sankcijama i trajanju postupka, godišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
 

382.N.2 Počinitelji

Državni zavod za

Serija statističkih podataka o broju okrivljenih punoljetnih i maloljetnih te

   
 

prekršaja

statistiku

pravnih i odgovornih osoba počinitelja prekršaja, i po spolu, godišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
 

382.N.3 Statistika

Ministarstvo unutarnjih

Podaci o prijavama kaznenih djela i osobama koje su osumnjičene za

   
 

kriminaliteta

poslova – administrativni

kaznena djela, i po spolu, godišnje

   
  

izvor podataka

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
 

382.N.4 Podaci o

Ministarstvo pravosuđa,

Podaci o predmetima u kaznenom postupku i počiniteljima kaznenih djela

   
 

predmetima u kaznenom

– administrativni izvor

koji izdržavaju kaznu u kaznenim i popravnim ustanovama, i po spolu, godišnje

   
 

postupku, građanskom

podataka

Podaci o ostavinskim, parničnim, izvanparničnim, zemljišnoknjižnim i

   
 

postupku i upravnim

 

predmetima ovrhe, godišnje. Podaci o predmetima u nadležnosti Upravnog

   
 

sporovima

suda, godišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

382.N.5 Podaci o stanju

Ministarstvo pravosuđa –

Podaci o stanju kadrova u sudstvu, i po spolu, godišnje

   
 

kadrova u sudstvu

administrativni izvor

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

podataka

    
 

382.N.6 Kriminalitet

Državni zavod za

Međunarodno usporedivi socijalni pokazatelji o kretanju kriminaliteta prema

   
 

(žrtve kriminala)

statistiku

standardiziranom upitniku UNICRI-ja (United Nations Interregional Crime

   
   

and Justice Research Institute), trogodišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

383. Integracija

Državni zavod za

Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na harmoniziranje varijabla iz područja

   
 

istraživanja o

statistiku

socijalnih statistika na razini EU-a

   
 

kućanstvima i registrima

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

40. Godišnji ekonomski računi

    
 

401. Europski sustav

Državni zavod za

Sustav nacionalnih računa prema ESA 95/SNA 93

   
 

računa

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

402. Nacionalni računi:

Državni zavod za

Makroekonomski agregati od ukupne domaće proizvodnje do stanja kapitala

   
 

agregati

statistiku

u cijeloj državi

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

403. Računi opće države

Ministarstvo financija –

Makroekonomski agregati za sektor opće države

   
  

administrativni izvor

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

podataka/Hrvatska

    
  

narodna banka i Državni

    
  

zavod za statistiku

    
 

404. Računi ostalih

Državni zavod za

Makroekonomski agregati za institucionalne sektore (osim države)

   
 

institucionalnih sektora

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

405. Računi po

Državni zavod za

Input/output tablice koje obuhvaćaju BDP izračunat prema tri metode:

   
 

djelatnostima

statistiku

proizvodnoj, dohodovnoj i rashodnoj prema djelatnostima i sektorima

   
 

input/output tablice

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

406. Bilanca države

Državni zavod za

Materijalna imovina vrednovana po tri sljedeće osnove:

   
 

(materijalna –

statistiku

a) bruto fiksni kapital po zamjenskim troškovima – tekuće cijene

   
 

nefinancijska imovina)

 

b) bruto fiksni kapital po povijesnim troškovima

   
   

c) bruto fiksni kapital po zamjenskim troškovima – stalne cijene

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

41. Tromjesečni računi i računi zaštite okoliša

    
 

411. Tromjesečni

Državni zavod za

Cjeloviti skup nacionalnih računa na tromjesečnoj razini

   
 

nacionalni računi

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

412. Računi okoliša

Državni zavod za

Integrirani sustav ekonomskih računa i računa okoliša

   
  

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

42. Financijski računi

     
 

421. Tekući financijski

Ministarstvo financija –

Promjena financijske aktive i pasive po sektorima i različitim financijskim

   
 

računi

administrativni izvor

instrumentima.

   
  

podataka/Hrvatska

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

narodna banka i Državni

    
  

zavod za statistiku

    
 

422. Financijska bilanca

Ministarstvo financija –

Stanje financijske aktive i pasive po sektorima i različitim financijskim

   
 

stanja

administrativni izvor

instrumentima

   
  

podataka/Hrvatska

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

narodna banka i Državni

    
  

zavod za statistiku

    
 

43. Nadzor vlastitih izvora sredstava

    
 

431. Nadzor vlastitih

Državni zavod za

Bruto nacionalni dohodak

   
 

izvora sredstava – bruto

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

nacionalni dohodak

    
 

432. Nadzor vlastitih

Ministarstvo financija –

Porezna osnovica PDV-a

   
 

izvora sredstava – porez

administrativni izvor

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

na dodanu vrijednost

podataka/Državni zavod

    
 

(PDV)

za statistiku

    
 

55. Cijene

     
 

551. Harmonizirani

Državni zavod za

Nacionalni indeks potrošačkih cijena za tekući mjesec na temelju prosinca

   
 

indeks potrošačkih cijena

statistiku

protekle godine, tekući mjesec u odnosu na protekli mjesec, tekući mjesec u

   
   

odnosu na isti mjesec prošle godine, tekući mjesec u odnosu na baznu

   
   

godinu, prema klasifikaciji COICOP-a i prema porijeklu (robe i usluga)

   
   

Indeks potrošačkih cijena probno se izračunavao u 2003., a izračunavanje i

   
   

službena objava počinje od siječnja 2004. godine. Indeksi cijena na malo,

   
   

indeks troškova života i indeks cijena ugostiteljskih usluga prestat će se

   
   

objavljivati

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

552. Paritet kupovne

Državni zavod za

BDP po paritetu kupovne moći

   
 

moći za BDP

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

44. Statistika o ekonomskim aktivnostima poduzeća

    
 

441. – 443. Primjena

Državni zavod za

Godišnji pokazatelji o strukturi djelatnosti, konkurenciji i poslovanju sektora

   
 

uredaba o strukturnim

statistiku

industrije (područja C, D i E NKD-a) u skladu s Uredbom EU-a o poslovnim

   
 

poslovnim statistikama –

 

statistikama (Annex 1 i 2); svi rezultati na razini razreda NKD-a: za

   
 

Industrija (područja C,

 

poduzeća i lokalne jedinice prema vrsti djelatnosti (LKAU), a regionalno na

   
 

D i E)

 

razini NUTS-a 2

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
 

441. – 443. Primjena

Državni zavod za

Demografski podaci o poduzećima:

   
 

uredaba o strukturnim

statistiku

– promet

   
 

poslovnim statistikama –

 

– vrijednost proizvodnje

   
 

Građevinarstvo

 

– investicije

   
 

(područje F)

 

– nabava robe i usluga

   
   

– zaposleni, plaće

   
   

Ostali pokazatelji u skladu s Uredbom EU-a o poslovnim statistikama za

   
   

područje građevinarstva

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
 

441. – 443. Primjena

Državni zavod za

Strukturni godišnji pokazatelji za područje G NKD-a u skladu s Uredbom

   
 

uredaba o strukturnim

statistiku

EU-a za strukturne statistike (Aneks 3 Uredbe): demografski podaci: broj

   
 

poslovnim statistikama –

 

poduzeća i lokalnih jedinica; promet, dodana vrijednost, vrijednost proizvod-

   
 

Distributivna trgovina

 

nje, bruto marža, bruto poslovni višak, ukupne nabave robe i usluga, nabave

   
 

(područje G)

 

robe i usluga za preprodaju bez dorade, zalihe, troškovi osoblja, nadnice i

   
   

plaće, bruto investicije prema namjeni, broj zaposlenih, broj zaposlenika,

   
   

promet po djelatnostima, troškovi poslovanja, broj prodavaonica po tipovima

   
   

i prodajnom prostoru; promet po kategorijama CPA, tipovi dobavljača i

   
   

potrošača; regionalni podaci: nadnice i plaće, bruto investicije, zaposleni

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), NUTS 2

   
 

441. – 443. Primjena

Državni zavod za

Strukturni godišnji pokazatelji za područje H NKD-a u skladu s Uredbom

   
 

uredaba o strukturnim

statistiku

EU-a za strukturne statistike (Aneks 1 Uredbe): demografski podaci: broj

   
 

poslovnim statistikama

 

poduzeća i lokalnih jedinica; promet, vrijednost proizvodnje, bruto marža,

   
 

– Hoteli i restorani

 

dodana vrijednost, ukupne nabave robe i usluga, nabave robe i usluga za

   
 

(područje H)

 

preprodaju bez dorade, troškovi osoblja, bruto investicije u opipljiva dobra,

   
   

broj zaposlenih, broj zaposlenika; regionalni podaci: nadnice i plaće, bruto

   
   

investicije, broj zaposlenika

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), NUTS 2

   
 

441. – 443. Primjena

Državni zavod za

Skup vrijednosnih pokazatelja, promet, vrijednost proizvodnje, dodana

   
 

uredbi o strukturnim

statistiku

vrijednost, troškovi osoblja, bruto investicije, zaposleni u cijelom području

   
 

poslovnim statistikama –

 

NKD-a I Prijevoz skladištenje i veze, NKD, na razini skupina i razreda

   
 

Transport i komunikacije

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

(područje I)

    
 

444. Primjena i razvoj

Državni zavod za

Skup kratkoročnih pokazatelja industrije u skladu s Uredbom EU-a o

   
 

kratkoročnih poslovnih

statistiku

kratkoročnim pokazateljima industrije (za područja NACE-a C, D i E):

   
 

statistika – Industrija

 

– indeks industrijske proizvodnje

   
 

(područje C, D i E)

 

– indeks narudžaba i

   
   

– indeks prometa industrije

   
   

Svi pokazatelji na razini NACE-ovih razreda djelatnosti agregirani prema

   
   

GIG-u; originalne i desezonirane serije i trend-ciklus (metoda TRAMO

   
   

SEAT); revidiranje bazne godine svake pete godine

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

444. Primjena i razvoj

Državni zavod za

Indeks građevinske proizvodnje za zgrade i ostale građevine (indeks fizičkog obujma)

   
 

kratkoročnih poslovnih

statistiku

Indeks vrijednosti novih narudžaba za zgrade i ostale građevine

   
 

statistika –

 

Građevne dozvole za zgrade i stanove (površina i zapremnina zgrada prema

   
 

Građevinarstvo

 

namjeni, broj i površina stanova).

   
 

(područje F)

 

Indeks troškova građenja za stambene zgrade (ukupni troškovi,

   
  

troškovi rada i materijala)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

444. Primjena i razvoj

Državni zavod za

Kratkoročni pokazatelji distributivne trgovine u skladu s Uredbom EU-a o

   
 

kratkoročnih poslovnih

statistiku

kratkoročnim pokazateljima za područje G NKD-a:

   
 

statistika – Distributivna

 

Mjesečni pokazatelji (Aneks C Uredbe EU):

   
 

trgovina (područje G)

Mjesečni promet u trgovini na malo bez PDV-a, apsolutno i indeksi; indeksi

   
   

trebaju biti originalni, desezonirani i prilagođeni brojem radnih dana

   
   

korištenjem metode TRAMO SEAT; indeksi prometa trebaju biti deflacioni-

   
   

rani indeksima cijena; traži se mjesečni deflator; svi pokazatelji na razini

   
   

razreda ili grupiranih razreda NKD-a; revidiranje bazne godine svake pete

   
   

godine

   
   

Obuhvat: svi poduzetnici.

   
   

Tromjesečni pokazatelji (Aneks D Uredbe EU-a):

   
   

Tromjesečni promet bez PDV-a i broj zaposlenih za cijelo područje G;

   
   

promet u originalnim iznosima i prilagođen brojem radnih dana; promet na

   
   

razini skupina ili odjeljaka NKD-a, zaposleni na razini odjeljaka NKD-a; svi

   
   

pokazatelji u apsolutnom iznosu ili indeksu

   
   

Obuhvat: svi poduzetnici

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

444. Primjena i razvoj

Državni zavod za

Kratkoročni pokazatelji ugostiteljstva u skladu s Uredbom EU-a o

   
 

kratkoročnih poslovnih

statistiku

kratkoročnim pokazateljima za područje H NKD-a (Aneks D Uredbe EU-a)

   
 

statistika – Hoteli i

 

Tromjesečni promet bez PDV-a i broj zaposlenih za područje H; promet u

   
 

restorani (područje H)

 

originalnim iznosima i prilagođen brojem radnih dana; promet na razini

   
   

skupina ili odjeljaka NKD-a, zaposleni na razini odjeljaka NKD-a; svi

   
   

pokazatelji u apsolutnom iznosu ili indeksu

   
   

Obuhvat: svi poduzetnici

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

444. Primjena i razvoj

Državni zavod za

Skup tromjesečnih pokazatelja, broj zaposlenih i promet u cijelom području

   
 

kratkoročnih poslovnih

statistiku

NKD-a I Prijevoz, skladištenje i veze, na razini skupina i razreda

   
 

statistika – Transport i

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

komunikacije (područje I)

    
 

445. Industrijska

Državni zavod za

Naturalni i vrijednosni pokazatelji o outputima industrijskih djelatnosti na

   
 

proizvodnja (uključujući

statistiku

razini proizvoda u skladu s Uredbom EU-a o PRODCOM istraživanju

   
 

PRODCOM)

 

Godišnji podaci:

   
   

– godišnje ažuriranje PRODCOM liste

   
   

– obuhvat PRODCOM pojedinačnih proizvoda od 90% i više

   
   

Tromjesečni podaci: PRODCOM proizvodi odjeljka 17 i 24

   
   

Mjesečni podaci: PRODCOM proizvodi odjeljka 27

   
   

– korisničke baze podataka PRODCOM-a i CN-a

   
   

– standardno formatiranje za transmisiju u Eurostat

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

446. Primjena uredaba o

Državni zavod za

Mjesečni, tromjesečni i godišnji podaci o proizvodnji, izvozu/uvozu, strukturi

   
 

statistici željeza i čelika

statistiku

na detaljnoj razini PRODCOM proizvoda i CN-a u skladu s Uredbama EU-a

   
   

o standardnim proizvodima, poduzećima koja se bave proizvodnjom i

   
   

izvozom/uvozom ovih proizvoda te diseminacija podataka o željezu i čeliku

   
   

u EU (uklj. iz dio iz statistika STS, SBS i PRODCOM)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), izabrani podaci na

   
   

razini NUTS-a 2

   
 

44.N.1 Ostale teme iz

Državni zavod za

Izabrani godišnji podaci o strukturi i poslovanju malih poduzeća i obrtnika u

   
 

područja poslovnih

statistiku

industriji (za područja NKD-a, C, D i E) u skladu s Uredbom EU-a o

   
 

statistika – statistika

 

poslovnim strukturnim statistikama i SMEs zahtjevima EU-a

   
 

malih poduzeća i obrt-

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), neki pokazatelji na

   
 

nika industrije (područja

 

razini NUTS-a 2

   
 

NKD-a C, D i E)

     
 

44.N.2 Ostale teme iz

Državni zavod za

Građevinski radovi u inozemstvu (pravne osobe s 20 i više zaposlenih)

   
 

područja poslovnih

statistiku

Broj i površina završenih zgrada i stanova prema Nacionalnoj klasifikaciji

   
 

statistika –

 

vrsta građevina

   
 

Građevinarstvo

 

Vrijednost građevinskih radova prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta

   
 

(područje NKD-a F)

 

građevina, utrošeni energenti (pravne osobe s 5 i više zaposlenih)

   
   

Izdane uporabne dozvole prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina

   
   

Broj i površina porušenih stanova

   
   

Prodani stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), neki pokazatelji na

   
   

razini NUTS-a 2, županija i gradova/općina

   
 

45. Energija i sirovine

    
 

451. – 457. Ustrojavanje

Državni zavod za

Kratkoročni energetski statistički indikatori

   
 

i razvoj statistika

statistiku

Strukturni energetski statistički indikatori

   
 

energije

 

Statistička energetska bilanca RH

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

47. Distributivna trgovina

    
 

471. Statistika

Državni zavod za

Isto kao moduli 441. — 443. Primjena uredaba o strukturnim poslovnim

   
 

distributivne trgovine –

statistiku

statistikama Distributivne trgovine (područje G)

   
 

strukturni pokazatelji

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), NUTS 2

   
 

48. Transport

    
 

481. Informacijski sustav

Državni zavod za

Skup godišnjih podataka o infrastrukturi (dužini pruga, vrsti, dužini cesta,

   
 

transporta *

statistiku

plovnih putova…), prijevoznim sredstvima (registriranim cestovnim vozilima

   
   

prema vrstama vozila, nosivosti, prvi put registriranim vozilima...), promet-

   
   

nom učinku u željezničkom i cestovnom prometu, cjevovodnom transportu,

   
   

prometu u morskim lukama i kombiniranom prometu (prijevoz robe i

   
   

putnika, putnički i tonski kilometri, prijevoz robe prema vrstama prometa,

   
   

zemljama utovara i istovara)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

482. Prijevoz putnika

Državni zavod za

Skup podataka o mobilnosti putnika na kratke i velike udaljenosti, odnosno

   
  

statistiku

mobilnosti putnika unutar zemalja EU-a te između zemalja EU-a i trećih

   
   

zemalja prema različitim obilježjima u svim djelatnostima prijevoza (puto-

   
   

vanja za odmor, poslovna putovanja, svakodnevna putovanja na posao,

   
   

jednodnevna putovanja, višednevna putovanja i druga obilježja)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

483. Cestovni prijevoz

Državni zavod za

Skup tromjesečnih pokazatelja: karakteristike vozila, autodani vozila, tone

   
 

robe

statistiku

robe, tonski kilometri, vrsta prometa, vrsta robe prema klasifikaciji NSTR,

   
   

prijevoz prema zemljama polazišta, i odredišta, način pakiranja, svrha

   
   

prijevoza (javni ili za vlastite potrebe) prijevoz među stranim zemljama,

   
   

zemlje kroz koje vozilo prolazi u tranzitu

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

484. Prijevoz robe i

Državni zavod za

Skup tromjesečnih pokazatelja:

   
 

putnika željeznicom

statistiku

Tone robe, tonski kilometri, putnici, putnički kilometri prema vrsti prijevoza

   
   

(unutrašnji, izvoz, uvoz, tranzit)

   
   

Skup godišnjih pokazatelja prema najnovijoj uredbi koja se primjenjuje u

   
   

zemljama EU-a od 2003.: tone robe, tonski kilometri, vrsta robe prema

   
   

klasifikaciji NSTR-a, zemlja utovara i istovara, vrste opasne robe, broj

   
   

nakrcanih intermodalnih jedinica prema vrsti prijevoza i vrsti prijevozne

   
   

jedinice, prevezene intermodalne prijevozne jedinice prema broju i TEU (za

   
   

kontejnere i izmjenične sanduke), broj praznih intermodalnih prijevoznih

   
   

jedinica prema vrsti prijevoza i vrsti prijevozne jedinice, broj putnika,

   
   

putnički kilometri, vrsta prijevoza, zemlja ukrcaja i iskrcaja

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

485. A Prijevoz

Državni zavod za

Skup tromjesečnih pokazatelja:

   
 

unutrašnjim vodenim

statistiku

Težina robe u tonama i tonski kilometri prema vrstama prijevoza

   
 

putovima

 

Skup godišnjih pokazatelja prema nacrtu Uredbe EU-a iz 2002.:

   
   

Infrastruktura, prijevozna sredstva, težina robe u tonama, tonski kilometri,

   
   

vrsta robe prema NSTR-u, zemlja utovara i istovara, vrsta opasne robe,

   
   

zastava plovila, prijevoz robe u kontejnerima (puni i prazni kontejneri)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

485. B Pomorski promet

Državni zavod za

Skup tromjesečnih pokazatelja:

   
  

statistiku

Broj brodova, bruto težina brodova, vrsta plovila, veličina plovila u GT,

   
   

nacionalnost registracije plovila, vrsta robe prema NST/R-u, težina robe u

   
   

tonama, luka utovara i istovara, vrsta tereta, relacija

   
   

Skup godišnjih pokazatelja:

   
   

Vrsta plovila, veličina plovila u DWT, broj brodova, nosivost brodova u

   
   

tonama, smjer, relacija, vrsta tereta, nacionalnost registracije plovila, težina

   
   

robe u tonama, vrsta tereta, luka utovara i istovara…

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

486. Zračni promet

Državni zavod za

Skup tromjesečnih pokazatelja:

   
  

statistiku

Pojedinačni podaci za svaku zrakoplovnu luku, prevezeni putnici, prevezeni

   
   

teret, zračna luka polazišta/odredišta, sljedeća/prethodna zračna luka, faze

   
   

leta i raspoloživa putnička sjedala po zračnim prijevoznicima. Skup godišnjih

   
   

podataka: putnici prevezeni na komercijalnom letu, putnici u izravnom

   
   

tranzitu, prevezeni teret i pošta, ukupna komercijalna kretanja zrakoplova,

   
   

ukupna kretanja zrakoplova

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

487. Intermodalni

Državni zavod za

EU još nije definirao statističke proizvode u ovom području (na dobrovoljnoj

   
 

transport

statistiku

osnovi prikupljaju neke naturalne pokazatelje)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

488. Cestovne prometne

Ministarstvo unutarnjih

Pokazatelji o prometnim nesrećama (PN-01, PN-02, PN-03), registriranim

   
 

nesreće

poslova – administrativni

cestovnim motornim vozilima i priključnim vozilima

   
  

izvor podataka

Podaci o prometnim nesrećama prema vrsti, posljedicama, uzroku,

   
   

okolnostima i sudionicima (vozila, vozači, pješaci i putnici), o registriranim

   
   

cestovnim motornim vozilima i priključnim vozilima registriranima prvi put

   
   

u godini izvještavanja

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

48.N.1 Istraživanja iz

Državni zavod za

Skup mjesečnih pokazatelja o graničnom prometu vozila u ulazu i izlazu

   
 

područja transporta za

statistiku

u/iz RH prema vrstama vozila (osobna, autobusi, motocikli, teretna vozila),

   
 

nacionalne potrebe

 

broju putnika u osobnim vozilima, toni robe u teretnim vozilima po

   
   

zemljama registracije vozila, graničnim prijelazima…

   
   

Skup mjesečnih podataka o graničnom prometu putnika u željezničkom,

   
   

zračnom i pomorskom prometu (ulaz i izlaz domaćih i stranih putnika)

   
   

Skup tromjesečnih i godišnjih podataka o gradskom prijevozu putnika

   
   

autobusima i tramvajima

   
   

Skup tromjesečnih i godišnjih podataka o cjevovodnom transportu, prekrcaju

   
   

i skladištenju robe, skup mjesečnih i godišnjih podataka o registriranim

   
   

vozilima, skup godišnjih podataka o cestama i mostovima

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

49. Komunikacije

    
 

491. Statistika o

Državni zavod za

Razvoj statistike o informacijskom društvu prema sljedećim područjima:

   
 

informacijskom društvu

statistiku

Korištenje IT-a u privatnim kućanstvima i od strane pojedinaca

   
   

Korištenje IT-a u poduzećima (odjeljci D i G do K NKD)

   
   

Korištenje IT-a u državnoj upravi (odjeljci L i N NKD) i u zdravstvu

   
   

Korištenje IT-a za obrazovanje, usavršavanje i zapošljavanje

   
   

Pružanje internetskih usluga

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

492. Poštanske i

Državni zavod za

Prema nacrtu EU-ove metodologije za sad se traže samo godišnji podaci o

   
 

telekomunikacijske

statistiku

poštanskim i telekomunikacijskim uslugama jer je u tijeku pilotno

   
 

usluge

 

istraživanje za zemlje članice EU-a

   
   

Godišnji podaci o poštanskim uslugama:

   
   

Broj poduzeća, broj zaposlenih (prosjek), ukupan broj zaposlenih preračunan

   
   

u puno radno vrijeme, financijski promet po modalitetima, broj poštanskih

   
   

ureda ukupno, stalnih i mobilnih, broj poštanskih ureda u gradovima, broj

   
   

poštanskih ureda u selima, broj poštanskih sandučića, broj poštanskih

   
   

sandučića u poštanskim uredima, poštanski promet (domaći, međunarodni),

   
   

pismovne i paketne usluge, domaće, međunarodne, primljene i otpremljene,

   
   

prosječni broj prikupljenih pošiljaka po danu u poštanskim uredima,

   
   

prosječno dostavljeno po danu u gradovima, prosječno dostavljeno po tjednu

   
   

u selima, postotak populacije koja ima dostavu pošte u kuću, postupak

   
   

populacije koja preuzima poštu u poštanskim uredima, postupak populacije

   
   

koja nije pokrivena poštanskim uslugama

   
   

Skup pokazatelja o kurirskim uslugama:

   
   

Broj poduzeća, broj zaposlenih (prosjek), ukupan broj zaposlenih preračunan

   
   

u puno radno vrijeme, financijski promet

   
   

Skup podataka o telekomunikacijskim uslugama: Indikatori o operaterima i

   
   

telekomunikacijskoj mreži, broj internetskih servisa, zaposleni, financijski

   
   

promet po modalitetima, fizički obujam telekomunikacijskog prometa po

   
   

modalitetima, indikatori o infrastrukturi, ulaganja u telekomunikacije

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

493. Statistika

Državni zavod za

Kompletno popunjavanje Eurostatova upitnika AUVIS koji se sastoji od

   
 

audiovizualnih usluga

statistiku

pojedinačnih tržišta AUVIS-a:

   
 

(AUVIS)

 

Tržište audiovizualne produkcije, tržište audiovizualne distribucije, tržište

   
   

kinoprikazivanja, videotržište, televizijsko tržište, tržište produkcije snim-

   
   

ljenog zvuka i objavljivanja, tržište snimanja zvuka, radiotržište, tržište

   
   

kablovskog poslovanja, tržište prijenosa radio i TV-signala, tržište satelitskog

   
   

prijenosa (odašiljanja), tržište off-line i on line multimedije, opće informacije

   
   

vezane uz tržišta AUVIS-a.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

50. Turizam

    
 

501. Statistika turizma –

Državni zavod za

Skup mjesečnih pokazatelja turizma u skladu s Direktivom EU-a za statistiku

   
 

smještajna statistika

statistiku

turizma: broj smještajnih objekata, soba i postelja po vrstama smještaja

   
   

Broj domaćih i stranih turista i broj noćenja po vrstama smještaja, po

   
   

mjesecima, po zemljama

   
   

Regionalni podaci: smještajni kapaciteti, broj turista i noćenja po vrstama

   
   

objekata

   
   

Iskorištenost kapaciteta bruto i neto

   
   

Kao skup ekonomskih aktivnosti ne definira se preko NKD-a.

   
   

Obuhvat potpun

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), NUTS 2, NUTS 3

   
 

501.N.1 Dodatna

Državni zavod za

Skup podataka o turistima i noćenjima, o kapacitetima, te o turističkom

   
 

istraživanja iz smještajne

statistiku

prometu i poslovanju i dr. obilježja koja se prikupljaju kroz 7 specifičnih

   
 

statistike za nacionalne

 

istraživanja koja obuhvaćaju:

   
 

potrebe

 

– luke nautičkog turizma

   
   

– putničke agencije

   
   

– nekomercijalni turistički smještaj u kućama i stanovima za odmor

   
   

– strana plovila za razonodu i sport

   
   

– iznajmljivanje plovila za razonodu i sport (čarter)

   
   

– najvažnije turističke znamenitosti i atrakcije

   
   

– strane brodove na krstarenjima u Jadranu

   
   

Razdoblje siječanj – rujan i cijela godina. Obuhvat potpun. Ne definira se

   
   

preko NKD-a

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

501.N.2 Karakteristike

Državni zavod za

Broj turista i putovanja na godišnji odmor, poslovna putovanja i kraće

   
 

putovanja i turista

statistiku

odmore (s noćenjem) prema destinaciji, broju noćenja i mjesecima

   
   

Karakteristike putovanja:

   
   

Dužina boravka, organizacija putovanja, prijevoz, vrsta smještaja

   
   

Karakteristike turista: spol, dob

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

52. Novac i financije

     
 

522. – 523. Strukturni i

Ministarstvo financija –

Indikatori:

   
 

kratkoročni monetarni i

administrativni izvor

a) dugoročne kamatne stope na državne obveznice

   
 

financijski indikatori

podataka/Hrvatska

b) bankarske statistike (veza modul 52.N.12)

   
  

narodna banka

c) statistika kamatnih stopa poslovnih banaka na kredite i depozite

   
   

(veza: modul 52.N.18)

   
   

d) statistika tržišta kapitala

   
   

e) stanje međunarodnih ulaganja (bez izravnih ulaganja) (veza: modul 54.N.2)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

524. Statistika javnog

Ministarstvo financija –

Javni dug i deficit (obračunsko načelo)

   
 

deficita i duga

administrativni izvor

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

podataka/Državni zavod

    
  

za statistiku

    
 

52.N.1 Pokazatelji o

Financijska agencija –

Podaci o nepodmirenim obvezama za svaku pravnu, odnosno fizičku osobu

   
 

nepodmirenim obvezama

administrativni izvor

koja obavlja registriranu djelatnost

   
 

za pravne odnosno

podataka

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

   
 

fizičke osobe koje

     
 

obavljaju registriranu

     
 

djelatnost

   
 

52.N.2 Pokazatelji o

Financijska agencija –

Podaci o naplati vlastitih prihoda i primitaka državnog, županijskih i

   
 

naplati vlastitih prihoda i

administrativni izvor

gradskih/općinskih proračuna te podaci o uplati i rasporedu zajedničkih

   
 

primitaka državnog,

podataka

prihoda proračuna javnih poduzeća te prihoda za druge javne potrebe

   
 

županijskih i

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

gradskih/općinskih

     
 

proračuna te pokazatelji

     
 

o uplati i rasporedu

     
 

zajedničkih prihoda

     
 

proračuna javnih

     
 

poduzeća te prihoda za

     
 

druge javne potrebe

   
 

52.N.3 Mjesečni

Financijska agencija –

Podaci o bruto i neto plaći, broju zaposlenih (prosjek po radniku, najviša i

   
 

pokazatelji o bruto i

administrativni izvor

najniža plaća) te naknadama materijalnih prava radnika po djelatnostima,

   
 

neto plaći, broju

podataka

oblicima vlasništva i teritoriju

   
 

zaposlenih (prosjek po

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine,

   
 

radniku, najviša i najniža

 

djelatnosti NKD-a, vlasništvo

   
 

plaća) te naknadama

     
 

materijalnih prava

     
 

radnika po djelatnostima,

     
 

oblicima vlasništva i

     
 

teritoriju

   
 

52.N.4 Godišnji

Financijska agencija –

Podaci o financijskom stanju (imovini, kapitalu i obvezama), o ostvarenim

   
 

pokazatelji o poslovanju

administrativni izvor

financijskim rezultatima poslovanja (prihodima i rashodima po vrstama,

   
 

poduzetnika – trgovačkih

podataka

dobiti odnosno gubitku), o plaćama, broju zaposlenih i dr. po djelatnostima,

   
 

društava, banaka,

 

oblicima vlasništva, veličini i teritoriju

   
 

štedionica i onih

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine,

   
 

financijskih institucija

 

djelatnosti NKD-a, veličina, vlasništvo

   
 

koje vode knjigovodstvo

     
 

prema kontnom planu za

     
 

banke, društava za

     
 

osiguranje i neprofitnih

     
 

organizacija

     
 

52.N.5 Godišnji

Financijska agencija –

Podaci o financijskom stanju (imovini, obvezama i izvorima financiranja), o

   
 

pokazatelji o poslovanju

administrativni izvor

ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, višku odnosno

   
 

 neprofitnih organizacija

 podataka

manjku prihoda), broju zaposlenih i dr. po djelatnostima i teritoriju

   
   

djelatnosti NKD-a

   
       
       
 

52.N.6 Godišnji

Ministarstvo financija –

Podaci o proračunu i proračunskim korisnicima: o financijskom stanju,

   
 

pokazatelji o poslovanju

administrativni izvor

imovini, obvezama i izvorima sredstava, o ostvarenim financijskim

   
 

proračuna i proračunskih

podataka

rezultatima (prihodima i rashodima te konačnom financijskom rezultatu)

   
 

korisnika

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.7 Godišnji

Ministarstvo financija –

Podaci o konsolidiranom proračunu i proračunskim korisnicima: o finan-

   
 

konsolidirani pokazatelji

administrativni izvor

cijskom stanju, imovini, obvezama i izvorima sredstava, o ostvarenim

   
   

financijskim rezultatima (prihodima i rashodima te konačnom financijskom

   
   

rezultatu)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.8 Tromjesečni,

Financijska agencija –

Podaci o poslovanju malih, srednje velikih i velikih poduzetnika, banaka,

   
 

polugodišnji i devetomje-

administrativni izvor

štedionica i onih financijskih institucija koje vode knjigovodstvo prema

   
 

sečni pokazatelji o poslo-

podataka

kontnom planu za banke, društava za osiguranje i neprofitnih organizacija:

   
 

vanju malih, srednje

 

o prihodima, troškovima, porezu, investicijama, zalihama te o plaćama,

   
 

velikih i velikih poduzet-

 

zaposlenima i dr. – po djelatnostima, oblicima vlasništva, veličini i teritoriju

   
 

nika, banaka, štedionica

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine,

   
 

i onih financijskih insti-

 

djelatnosti NKD-a

   
 

tucija koje vode knjigo-

     
 

vodstvo prema kontnom

     
 

planu za banke, društava

     
 

za osiguranje i neprofit-

     
 

nih organizacija

    
 

52.N.9 Tromjesečni,

Ministarstvo financija –

Podaci o poslovanju proračuna i proračunskih korisnika: o ostvarenim

   
 

polugodišnji i devetomje-

administrativni izvor

financijskim rezultatima (prihodima i rashodima te konačnom financijskom

   
 

sečni pokazatelji o poslo-

podataka

rezultatu), o stanju obveza i novčanih sredstava

   
 

vanju proračuna i

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

proračunskih korisnika

   
 

52.N.10 Tromjesečni,

Ministarstvo financija –

Financijski podaci ministarstava/razdjela i jedinica lokalne i područne

   
 

polugodišnji i devetomje-

administrativni izvor

(regionalne) samouprave: o ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i

   
 

sečni konsolidirani

podataka

rashodima te konačnom financijskom rezultatu), o stanju obveza i novčanih

   
 

financijski pokazatelji

 

sredstava

   
 

ministarstava/razdjela i

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

jedinica lokalne i

     
 

područne (regionalne)

     
 

samouprave

     
 

52.N.11 Bilanca Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Podaci o potraživanjima i obvezama monetarnih vlasti klasificirani po

   
 

narodne banke

 

financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.12 Konsolidirana

Hrvatska narodna banka

Podaci o potraživanjima i obvezama banaka klasificirani po financijskim

   
 

bilanca poslovnih banaka

 

instrumentima i institucionalnim sektorima

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.13 Agregirana

Hrvatska narodna banka

Podaci o potraživanjima i obvezama stambenih štedionica klasificirani po

   
 

bilanca stambenih

 

financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima

   
 

štedionica

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.14 Agregirana

Hrvatska narodna banka

Podaci o bilančnim pozicijama investicijskih fondova, ulaganja u vrijednosne

   
 

bilanca investicijskih

 

papire klasificirana po instrumentima i institucionalnim sektorima

   
 

fondova

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.15 Agregirana

Hrvatska narodna banka

Podaci o bilančnim pozicijama mirovinskih fondova, ulaganja u vrijednosne

   
 

bilanca mirovinskih

 

papire klasificirana po instrumentima i institucionalnim sektorima

   
 

fondova

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.16 Agregirana

Hrvatska narodna banka

Podaci o bilančnim pozicijama osiguravajućih društava, ulaganja u

   
 

bilanca osiguravajućih

 

vrijednosne papire klasificirana po instrumentima i institucionalnim

   
 

društava

 

sektorima, zaračunate bruto premije po osnovi životnih osiguranja

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.17 Agregirana

Hrvatska narodna banka

Podaci o imovini i obvezama društva razvrstani po bilančnim pozicijama

   
 

bilanca leasing društava

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.18 Izvješće o

Hrvatska narodna banka

Podaci o vaganim nominalnim stopama banaka na novoodobrene kunske i

   
 

kamatnim stopama

 

devizne kredite (u valutama EUR i USD) i novoprimljene kunske i devizne

   
 

banaka na kredite i

 

depozite (u valutama EUR i USD) vagane efektivnim kamatnim stopama

   
 

depozite

 

banaka na novoodobrene kunske i devizne kredite (u valutama EUR i USD)

   
   

u izvještajnom razdoblju

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

52.N.19 Međunarodne

Hrvatska narodna banka

Međunarodne pričuve iskazuju se u skladu s Predloškom o međunarodnim

   
 

pričuve i devizna

 

pričuvama, koji je sastavio MMF

   
 

likvidnost

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

524.N.1 Podaci o

Hrvatska narodna banka

Inozemni dug, tokovi duga i projekcije otplate

   
 

hrvatskome vanjskom

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

dugu

    
 

53. Trgovina robama

    
 

531. Trgovina robama

Državni zavod za

Naturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni zemalja članica po različitim

   
 

zemalja članica –

statistiku – zajedno s

obilježjima (zemlja namjene/podrijetla, proizvodi Kombinirane nomenklature,

   
 

Intrastat

drugim institucijama koje

djelatnosti, ekonomska namjena, statistički kontingenti, glavne industrijske

   
  

će biti zadužene za uvođe-

grupacije, vrste transakcija itd.)

   
  

nje Intrastata (Carinska

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
  

uprava, Porezna uprava)

    
  

kao administrativnim

    
  

izvorima podataka

    
 

532. Trgovina robama s

Državni zavod za

Naturalni i vrijednosni podaci o izvozu i uvozu robe s trećim zemljama

   
 

trećim zemljama –

statistiku

prema različitim obilježjima (zemlja namjene/podrijetla, proizvodi Kombini-

   
 

Extrastat

 

rane nomenklature, djelatnosti NKD-a, ekonomska namjena, statistički

   
   

kontingenti, glavne industrijske grupacije, vrste transakcija, vrste valute itd.,

   
   

obrada podataka o izvozu i uvozu po osnovi vanjske i unutarnje proizvodnje)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

534. Baza podataka

Državni zavod za

Eurostatova baza podataka o izvozu i uvozu po proizvodima i zemljama

   
 

COMEXT

statistiku

namjene i podrijetla na osnovi Kombinirane nomenklature

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

536. Proizvodnja

Državni zavod za

Kontrola i ispravak podataka, baze podataka, diseminacija podataka, ad hoc analize

   
 

statistike trgovine

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

53.N.1 Indeksi izvoznih

Državni zavod za

Indeksi izvoznih i uvoznih cijena (indeksi jediničnih vrijednosti izračunani

   
 

i uvoznih cijena

statistiku

metodom »unit value indices«) po težinskoj mjernoj jedinici (tonama)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

54. Trgovina uslugama i bilance plaćanja

    
 

541. Platna bilanca

Hrvatska narodna banka

Platna bilanca RH.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

543. Izravna ulaganja i

Hrvatska narodna banka

Izravna ulaganja i trgovina između stranih podružnica (veza: modul 54.N.4)

   
 

trgovina stranih

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

podružnica

     
 

544. Međunarodna

Hrvatska narodna banka

Međunarodna trgovina uslugama i geografska raščlamba

   
 

trgovina uslugama i

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

geografska raščlamba

     
 

54.N.1 Platna bilanca

Hrvatska narodna banka

Sve transakcije rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima

   
 

Republike Hrvatske

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

54.N.2 Stanje

Hrvatska narodna banka

Stanje i promjene dugovanja i potraživanja rezidenata

   
 

međunarodnih ulaganja

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

54.N.3 Podaci o potrošnji

Hrvatska narodna banka

Procjena potrošnje inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u

   
 

inozemnih putnika u

 

inozemstvu

   
 

Hrvatskoj i domaćih

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

putnika u inozemstvu

     
 

54.N.4 Podaci o

Hrvatska narodna banka

Podaci o vlasničkim ulaganjima, ulaganjima u dužničke vrijednosne papire,

   
 

inozemnim izravnim

 

zadržanim zaradama i ostalim dužničkim ulaganjima

   
 

portfolio ulaganjima

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

54.N.5 Podaci o

Hrvatska narodna banka

Prihodi i rashodi u međunarodnom prijevozu od prijevoza putnika, robe i

   
 

uslugama u

 

ostalih transportnih usluga

   
 

međunarodnom prijevozu

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

54.N.6 Platni promet s

Hrvatska narodna banka

Sve transakcije s inozemstvom koje se odvijaju preko hrvatskih poslovnih

   
 

inozemstvom

 

banaka

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

54.N.7 Podaci o

Hrvatska narodna banka

Zaračunate bruto premije u poslovanju s rezidentima i nerezidentima,

   
 

međunarodnim transak-

 

likvidirane štete u bruto iznosu u poslovanju s rezidentima i nerezidentima,

   
 

cijama povezanima s

 

pomoćne usluge s nerezidentima

   
 

osiguranjem

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

54.N.8 Podaci o

Hrvatska narodna banka

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanima s

   
 

međunarodnim transak-

 

komunikacijskim uslugama

   
 

cijama povezanima

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

s komunikacijskim

     
 

uslugama

    
 

61. Korištenje zemljišta i krajolika

    
 

611. Korištenje zemljišta

Državni zavod za

Podaci o ukupnoj površini, površini voda, površini zemljišta, šumsko

   
  

statistiku

zemljište, ostalo neplodno zemljište, poljoprivredno zemljište, oranice,

   
   

zasijane površine (žitarice, mahunarke za suho zrno, uljano bilje, šećerna

   
   

repa, duhan, povrće, cvijeće i ukrasno bilje, krmno bilje, ugari), pašnjaci i

   
   

livade, trajni nasadi, povrtnjaci

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije

   
 

612. Daljinsko snimanje

Državni zavod za

Prikupljanje statističkih podataka putem daljinskog snimanja. Ta tehnika ko-

   
 

oranica (satelitsko

statistiku

risti se kao pomoćna metoda za procjenjivanje površina glavnih vrsta usjeva

   
 

snimanje)

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

62. Poljoprivredne strukture

    
 

621. Struktura i

Državni zavod za

Istraživanje strukture farma — poljoprivredne površine prema načinu

   
 

tipologija poljoprivrednih

statistiku

korištenja, voćnjaci i vinogradi, tipologije poljoprivrednih posjeda,

   
 

posjeda

 

izračunavanje standardnih bruto vrijednosti, specifično prema vrstama farma

   
   

i njihovoj ekonomskoj veličini, NACE za područje A, odjeljak 01

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

622. Eurofarmova baza

Državni zavod za

Eurostatova baza podataka za istraživanja strukture poljoprivrednih posjeda

   
 

podataka

statistiku

(oko 400 obilježja u 13 različitih odjeljaka)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

623. Statistika

Državni zavod za

Temeljno istraživanje o strukturi vinogradarskih posjeda i površinama pod

   
 

vinogradarstva

statistiku

vinogradima koje se provodi svakih deset godina; godišnje istraživanje o

   
   

promjenama u vinogradarskim površinama (podizanje novih plantaža, krčenje

   
   

starih vinogradarskih površina)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

624. Statistika voćarstva

Državni zavod za

Petogodišnje temeljno istraživanje o plantažnim voćnjacima, strukturi, starosti

   
  

statistiku

i gustoći glavnih voćnih vrsta. Godišnje praćenje promjena u voćnjacima

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

63. Dohodak i cijene u poljoprivredi

    
 

631. Ekonomski računi

Državni zavod za

Vrijednosni pokazatelji o prihodima i međufaznoj potrošnji

   
 

poljoprivrede

statistiku

Ovaj modul obuhvaća Ekonomske račune poljoprivrede i šumarstva (EAA

   
   

EAF), Indeks poljoprivrednog prihoda (AII) i Statistike jedinične vrijednosti

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

632. Ukupan dohodak

Državni zavod za

Pokazatelji o sveukupnim prihodima poljoprivrednih kućanstava; pokriva

   
 

poljoprivrednih posjeda

statistiku

prihode iz svih izvora (ne samo od poljoprivrede) i odbitke poput poreza i

   
   

socijalnih doprinosa. Cilj istraživanja je praćenje promjene razina i sastava

   
   

prihoda poljoprivrednih kućanstava te usporedba njihove prihodne situacije s

   
   

onom drugih društveno-profesionalnih grupa

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

633. Statistika cijena u

Državni zavod za

Podaci o apsolutnim cijenama za glavne poljoprivredne proizvode i sredstva

   
 

poljoprivredi

statistiku

za proizvodnju; indeksi cijena

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

634. Statistika radne

Državni zavod za

Input radne snage u poljoprivredi

   
 

snage u poljoprivredi –

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

input

    
 

635. Integrirana baza

Državni zavod za

Integrirana baza podataka s godišnjim vremenskim serijama. Ekonometrijski

   
 

podataka i sektorsko

statistiku

model za srednjoročne prognoze i simulacije politika

   
 

modeliranje u

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

poljoprivredi

    
 

64. Proizvodnja usjeva

    
 

641. Statistika biljne

Državni zavod za

Godišnji podaci o požnjevenim površinama, prirodima po hektaru i

   
 

proizvodnje

statistiku

proizvodnji žitarica, povrća, krmnog bilja, ostalih usjeva, voća i vinograda

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije

   
 

642. Bilance ponude o

Državni zavod za

Izrada godišnjih bilanci za glavne poljoprivredne proizvode na nacionalnoj

   
 

statistici proizvodnje

statistiku

razini. Bilance uključuju podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, domaćoj

   
 

usjeva

 

potrošnji, promjenama zaliha, potrošnji za ishranu ljudi

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

643. Predviđanje žetve

Državni zavod za

Modul predviđa prognoze žetve temeljene na trenutnim statistikama

   
 

(Agromet)

statistiku

(trendovima i na osnovi hidrometeoroloških podataka)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

65. Stočarstvo

    
 

651. Stočni fond

Državni zavod za

Broj stoke: goveda, svinje, ovce i koze prema kategorijama

   
  

statistiku

Istraživanja se provode godišnje, dvogodišnje ili nekoliko puta godišnje

   
   

ovisno o broju stoke.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije

   
 

652. Statistika stočne

Državni zavod za

Podaci o klanju stoke: mjesečno (goveda, svinje, ovce i koze)

   
 

proizvodnje

statistiku

Mjesečno podaci o proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda i podaci o

   
   

proizvodnji jaja

   
   

Tromjesečne prognoze o bruto domaćoj proizvodnji (GIP) za goveda, svinje,

   
   

ovce i koze

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije

   
 

653. Bilanca stočne

Državni zavod za

Godišnje bilance stočne proizvodnje za meso, mlijeko i glavne mliječne

   
 

proizvodnje

statistiku

proizvodnje i jaja

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

654. Bilanca stočne

Državni zavod za

Godišnje bilance proizvoda biljnog i životinjskog porijekla koji se koriste za

   
 

hrane

statistiku

ishranu stoke

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

66. Agroindustrijska statistika

    
 

661. Agroindustrijska

Državni zavod za

Analiza postojećih informacija o industriji hrane u zemljama članicama

   
 

statistika

statistiku

Građenje baze podataka koja sadrži podatke o proizvodnji hrane. Razvijanje

   
   

tablica koje pokazuju međuovisnosti industrije hrane i potrošnje inputa te

   
   

njihovih odnosa s ostatkom gospodarstva

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1)

   
 

67. Ostale statistike poljoprivrede

    
 

671. Tehnički plan

Državni zavod za

Upravljanje procedurom u okviru koje Komisija donosi godišnji TAPAS

   
 

akcija za poboljšanje

statistiku

(tehnički plan akcija za poboljšanje statistika poljoprivrede). TAPAS je skup

   
 

statistika poljoprivrede

 

nacionalnih aktivnosti za poboljšanje načina na koji nacionalne

   
 

(TAPAS)

 

poljoprivredne statistike zadovoljavaju potrebe EZ-a o određenoj temi

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

672. Odbor statistike

Državni zavod za

Ovaj odbor radi na pitanjima koja su delegirana Komisiji iz područja

   
 

poljoprivrede

statistiku

poljoprivredne statistike

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

68. Statistika šumarstva

    
 

681. Statistika šumarstva

Državni zavod za

Struktura šumarskih posjeda, radna snaga u šumarstvu. Pokazatelji o

   
  

statistiku

proizvodnji dugog drveta, prostornog drveta, ogrjevnog i ostalog grubo

   
   

obrađenog drveta, četinjača i listača te o inputima u šumarstvu, štete od

   
   

požara, lovstvo

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

69. Statistika ribarstva

    
 

691. Statistika o

Državni zavod za

Ribarska plovila i oprema (godišnji podaci)

   
 

ribarskoj floti

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

692. Statistika ulova

Državni zavod za

Podaci o ulovu morskih i slatkovodnih riba i ostalih vodenih organizama –

   
  

statistiku

tromjesečno

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

693. Bilance ulova

Državni zavod za

Godišnje bilance za glavne proizvode ribarstva

   
  

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

694. Slatkovodno i

Državni zavod za

Podaci o uzgoju morske i slatkovodne ribe i ostalih vodenih organizama –

   
 

morsko ribarstvo

statistiku

godišnje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

71. Statistika okoliša i indikatori

    
 

711. Sektorski računi

Državni zavod za

Iz područja statistike poljoprivrede: bilanca N, P i K na nacionalnoj i

   
  

statistiku

regionalnoj razini, prikupljanje podataka o pesticidima i o ekološkoj

   
   

(organskoj) poljoprivredi

   
   

Iz područja statistike energije prikupljanje podataka

   
   

prema Energy-Environment Pocketbooku i iz statistike prometa set indikatora

   
   

o prometu koji su u svezi sa okolišem, razvoj modela proračuna za glavni

   
   

prijevoz u okolišu, podaci o prometnoj strukturi

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

712. Statistika otpada

Državni zavod za

Nastajanje otpada po sektorima; nastajanje, uporaba i recikliranje odabranih

   
  

statistiku

tokova otpada; nastajanje, obrada i odlaganje neopasnoga industrijskog

   
   

otpada; nastajanje, obrada i odlaganje opasnog otpada prema kategorijama

   
   

otpada; nastajanje i skupljanje, obrada i odlaganje i sastav komunalnog

   
   

otpada; obrada otpada i uređaji za obradu i odlaganje otpada

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije

   
 

713. Statistika opasnih

Državni zavod za

Metodologija u razvoju

   
 

materijala

statistiku

    
 

714. Statistika o upotrebi

Državni zavod za

Skupljanje podataka o zahvaćanju voda, snabdijevanju vodom, korištenju

   
 

i onečišćenju vode

statistiku

voda, obradi otpadnih voda i ispuštanju otpadnih voda, te o uređajima

   
   

infrastrukture, kako na nacionalnoj razini tako i na razini slivova

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

715. Integrirana statistika

Ministarstvo zaštite

Varijable za emisije u zrak: SO2, Nox, čestice, VOC, metan, olovo. CO2,

   
 

emisija

okoliša, prostornog

CFCs i haloni prema izvorima na nacionalnoj razini

   
  

uređenja i graditeljstva

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

– administrativni izvor

    
  

podataka

    
 

716. Indikatori pritiska i

Državni zavod za

10 indikatora pritiska na okoliš za 10 područja okoliša i 63 indikatora

   
 

indikatori održivog

statistiku

održivog razvoja iz društvenih, gospodarskih, tzv. institucionalnih i područja

   
 

razvoja

 

okoliša

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

717. Statistika troškova

Državni zavod za

Podaci o troškovima o okolišu u okviru Europskog sustava prikupljanja

   
 

okoliša

statistiku

gospodarskih podataka o okolišu (SERIEE) koji se koriste za povezivanje

   
   

okoliša i gospodarstva

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

718. Periodično

Državni zavod za

Povezivanje statističkih tema 712, 713, 714, 716 i 717 radi periodičkoga

   
 

integrirano izvještavanje

statistiku

cjelovitog izvještavanja o okolišu u obliku publikacija ili odgovarajućih

   
   

elektroničkih proizvoda

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

719. Baza podataka o

Državni zavod za

Ovaj statistički proizvod čisti je tehnički modul i nije u svezi s Acquis

   
 

okolišu

statistiku

Communautaireom

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

71.N.1 Pokazatelji o

Ministarstvo unutarnjih

Podaci o požarima i eksplozijama uključujući uzroke i posljedice

   
 

požarima i eksplozijama

poslova – administrativni

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, županije

   
 

(PE-01, PE-02, PE-03)

izvor podataka

    
 

71.N.2 Praćenje klime

Državni hidrometeoro-

Opis klimatskih karakteristika na području Republike Hrvatske.

   
  

loški zavod – administra-

Srednje mjesečne i godišnje vrijednosti i anomalije klimatskih elemenata

   
  

tivni izvor podataka

za određeno razdoblje

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

71.N.3 Praćenje kakvoće

Državni hidrometeoro-

Višegodišnja kiselost oborine i taloženje sumpora i dušikovih spojeva

   
 

oborina

loški zavod – adminis-

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
  

trativni izvor podataka

    
 

71.N.4 Praćenje stanja

Državni hidrometeoro-

Pregled karakterističnih vodostaja, protoka i temperature vode na Savi,

   
 

voda

loški zavod – adminis-

Dravi i Kupi

   
  

trativni izvor podataka

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

72. Regionalna i geografska informacija

    
 

721. Regionalni računi

Državni zavod za

BDP do razine NUTS-a 3 i tekući računi kućanstva do razine NUTS-a 2

   
  

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, NUTS 3

   
   

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

722. Regionalna statistika

Državni zavod za

Regionalni pokazatelji ekonomske aktivnosti stanovništva iz Ankete o radnoj

   
 

tržišta rada. Anketa o

statistiku

snazi (razina NUTS-a 2 i NUTS-a 3) za proljetno tromjesečje u godini

   
 

radnoj snazi; pokazatelji

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2, NUTS 3

   
 

ekonomske aktivnosti

 

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
 

stanovništva

 

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

723. Regionalna statistika po sektorima

    
 

7231. Regionalna

Državni zavod za

Ekonomski računi u poljoprivredi i šumarstvu do razine NUTS-a 2

   
 

statistika po sektorima

statistiku

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
 

– 1. Regionalni računi

 

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
 

poljoprivrede

 

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

7232. Regionalna

Državni zavod za

Izabrani strukturno-poslovni pokazatelji za godišnje regionalne statistike:

   
 

statistika po sektorima

statistiku

broj lokalnih jedinica, plaće i nadnice te bruto investicije u fiksni kapital za

   
 

– 2. Regionalne

 

svaki odjeljak NKD-a na razini NUTS-a 2; pokazatelji o broju zaposlenih i

   
 

poslovne statistike

 

za svaku skupinu NKD-a; sve u skladu s Propisima EU-a o strukturnim

   
   

poslovnim statistikama

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
   

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

7233. Regionalna

Državni zavod za

Strukturni pokazatelji o proizvodnji i potrošnji na razini NUTS-a 2 u skladu

   
 

statistika po sektorima

statistiku

s regionalnim statistikama energije EU-a

   
 

– 3. Statistike energije

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
   

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

7234. Regionalna

Državni zavod za

Prevezena roba i putnici u željezničkom prijevozu (međunarodni prijevoz

   
 

statistika po sektorima

statistiku

robe i putnika prema zemljama utovara i istovara) na razini NUTS-a 2

   
 

– 4. Statistika transporta

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
   

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

7236. Regionalna

Državni zavod za

Podaci o pravnim osobama koje se bave istraživanjem i razvojem prema

   
 

statistika po sektorima

statistiku

statusu, broju zaposlenih, djelatnosti, području znanosti; zaposlenima prema

   
 

– 6. Istraživanje i razvoj

 

položaju, spolu, vrsti radnog vremena, ekvivalentu punoga radnog vremena,

   
 

i statistika o patentima

 

razini obrazovanja, godinama starosti; prihodima prema izvoru, rashodima

   
   

prema tipu istraživanja i društveno-ekonomskom cilju, tekući i kapitalni

   
   

rashodi

   
   

Proširenje obuhvata postojećega Godišnjeg izvještaja o istraživanju i razvoju

   
   

na jedinice s manje od 100 zaposlenih

   
   

Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj (GBAORD – Government

   
   

budget appropriations or outlays on R&D).

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije

   
   

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

7237. Regionalna

Državni zavod za

Podaci smještajne statistike (smještajni kapaciteti, broj turista i noćenja) na

   
 

statistika po sektorima

statistiku

razinama regija i županija

   
 

– 7. Statistika turizma

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska (NUTS 1), NUTS 2, NUTS 3

   
 

na regionalnoj razini

 

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

7238. Regionalna

Hrvatski zavod za

Podaci o uzrocima smrti, zaštiti zdravlja i kapacitetima u zdravstvenoj zaštiti

   
 

statistika po sektorima

javno zdravstvo –

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

   
 

– 8. Statistika zdravstva

administrativni izvor

    
  

podataka

    
 

7239. Regionalna

Državni zavod za

Podaci o dječjim vrtićima, školama i visokim učilištima, učeničkim i

   
 

statistika po sektorima

statistiku

studentskim domovima prema vrsti i načinu rada; demografski podaci i

   
 

– 9. Statistika

 

podaci o školovanju za polaznike, učenike i studente; podaci o odgojiteljima,

   
 

obrazovanja

 

učiteljima i nastavnicima prema spolu i stupnju obrazovanja, duljini radnog

   
   

vremena i dr.

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

   
   

Dodatne kategorije postojećih varijabla i dodatne varijable potrebne za

   
   

popunjavanje UOE-ovog (UNESCO, OECD, Eurostat) upitnika o obrazovanju

   
   

Podaci o financiranju obrazovanja

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 2

   
   

U prikupljanju podataka sudjeluju uredi državne uprave u županijama i

   
   

upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove službene statistike

   
 

724. Analiza podataka

Državni zavod za

Metodološke osnove za primjenu metode quasi bottom-up, metode bottom-up

   
 

i poboljšanje

statistiku

i metode top-down po različitim djelatnostima za izračun regionalnog BDP-a

   
   

Metodološke osnove za izradu računa kućanstava po regijama korištenjem

   
   

statističkih i administrativnih izvora podataka

   
 

727. Infraregionalni

Državni zavod za

Baza podataka SIRE — Podaci popisa stanovništva na razini NUTS-a 5,

   
 

informacijski sustav

statistiku

svakih 10 godina

   
 

(SIRE)

 

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, NUTS 5

   
 

728. Geografski

Državni zavod za

Razvitak postojećeg sustava grafičke prezentacije podataka.

   
 

informacijski sustav

statistiku

Uvođenje naprednih alata za razvitak geografskih informacijskih sustava.

   
 

(GISCO)

 

Uključivanje u Eurostatov geografski informacijski sustav (GISCO)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

73. Znanost i tehnologija

     
 

731. Statistika

Državni zavod za

Podaci o pravnim osobama koje se bave istraživanjem i razvojem prema

   
 

istraživanja i razvoja

statistiku

statusu, broju zaposlenih, djelatnosti, području znanosti; o zaposlenima

   
   

prema položaju, spolu, vrsti radnog vremena, ekvivalentu punoga radnog

   
   

vremena, razini obrazovanja, godinama starosti; o prihodima prema izvoru,

   
   

rashodima prema tipu istraživanja i društveno-ekonomskom cilju; tekući i

   
   

kapitalni rashodi

   
   

Proširenje obuhvata postojećega Godišnjeg izvještaja o istraživanju i

   
   

razvoju na jedinice s manje od 100 zaposlenih

   
   

Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj (GBAORD – Government

   
   

budget appropriations or outlays on R&D)

   
   

Razina diseminacije: Republika Hrvatska

   
 

732. Statistika inovacija

Državni zavod za

Uvođenje novoga statističkog proizvoda prema zahtjevima Statistical

   
  

statistiku

Requirements Compendiuma, modul 732

   
                                                          
                                                          
  

 
                                                          
  

 
                                                          
   

Klasa: 951-01/04-01/02

Zagreb, 11. veljače 2005.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

  

Popis kratica

AUVIS

Audio-visual Services (Audiovizualne usluge)

BDP

Bruto domaći proizvod

BEC

Međunarodna klasifikacija ekonomske namjene proizvoda

CN

Combined Nomenclature (Kombinirana nomenklatura)

COFOG

Classification of the Functions of Government (Klasifikacija funkcija države)

COICOP

Classification of Individual Consumption by Purpose (Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni)

CPA

Statistical Classification of Products By Activity in the European Economic Community (Europska klasifikacija proizvoda prema ekonomskim djelatnostima)

DWT

Dead Weight (Nosivost plovila)

DZS

Državni zavod za statistiku

EAA

Economic Accounts for Agriculture (Ekonomski računi poljoprivrede)

EAF

Economic Accounts for Forestry (Ekonomski računi šumarstva)

ESA

European System of Accounts (Europski sustav nacionalnih računa)

ESSPROS

European System of Social Protection Statistics (Europski sustav statistike socijalne zaštite)

EU

Europska unija

Eurostat

Statistical Office of the European communities (Statistički ured Europske unije)

EZ

Ekonomska zajednica

GBAORD

Government Budget Appropriations or Outlays on Research and Development (Državna proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj)

GIP

Gross Indigenous Production (Bruto domaća proizvodnja)

GIS

Geographic Information System (Geografsko informacijski sustav)

GT

Gross Tonnage (Bruto tonaža)

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health (Međunarodna klasifikacija funkcioniranja invalidnosti i zdravlja)

ISCED

International Standard Classification of Education (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja)

ISCO

International Standard Classification of Occupations (Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja)

ISO

International Organisation for Standardisation (Međunarodna organizacija za standardizaciju)

IT

Informatička tehnologija

KPD

Klasifikacija proizvoda prema djelatnostima

KVG

Klasifikacija vrsta građevina

LKAU

Local Kind of Activity Unit (Lokalna jedinica prema vrsti djelatnosti)

MKB

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema

MMF

Međunarodni monetarni fond

NACE

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici)

NIP

Nomenklatura industrijskih proizvoda

NIPUM

Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga za mjesečni izvještaj industrije

NKD

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

NKVG

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina

NKZ

Nacionalna klasifikacija zanimanja

NSKO

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja

NST/R

Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised

NUTS

Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku)

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj)

PDV

Porez na dodanu vrijednost

PRODCOM

Products of the European Community (Klasifikacija proizvoda Europske unije)

R & D

Research & Development (Istraživanje i razvoj)

SBS

Structural business statistics (Strukturne poslovne statistike)

SERIEE

European System for the Collection of Economic Data on the Environment (Europski sustav prikupljanja ekonomskih podataka o okolišu)

SMEs

Small and Medium-sized Enterprises (Mala i srednje velika poduzeća)

SMTK

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija

SNA

System of National Accounts (Sustav nacionalnih računa)

STS

Short-term (business) statistics (Kratkoročne (poslovne) statistike)

TAPAS

Technical Action Plan for improving Agricultural statistics (Tehnički plan akcija za poboljšanje statistike poljoprivrede)

TEU

Twenty-foot equivalent unit (Jedinica ekvivalent dvadesetostopnog kontejnera)

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu)

UNICRI

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Međuregionalni institut Ujedinjenih naroda za istraživanje zločina i pravosudnog sustava)

U O E

UNESCO, OECD, Eurostat

             
zatvori
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !