Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Protokol br. 13 i 14. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/03. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
27.11.2003 Zakon o potvrđivanju Dodatnog Protokola br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini

HRVATSKI SABOR

 

144

Na temelju članka 88.L115670 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA br. 13 SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3498/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA br. 13. SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA
O SLOBODNOJ TRGOVINI

Članak 1.

Potvrđuje se Dodatni Protokol br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, sklopljen na Bledu, 4. srpnja 2003., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

ADDITIONAL PROTOCOL No. 13
TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

Representatives of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter called the Parties),

Having regard to Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement, concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of administrative co-operation, amended by Additional Protocol 7, 8, 9 and 11 to the Central European Free Trade Agreement and the Agreements on accession of the Republic of Slovenia, Romania and the Republic of Bulgaria to the Central European Free Trade Agreement,

Having in mind the alignment of Protocol 7 with the rules of origin applicable within the system of pan-european cumulation,

Noting that a technical error in the specific list rule for ex 4114 was discovered in Annex II to Protocol 7

Have decided as follows:

Article 1

In Annex II to Protocol 7 the entry for HS heading ex 4114 shall be replaced by the following:

Article 2

This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.

Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day after receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement on the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.

3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 November 2003, it shall be applied provisionally from that date. However, if a Party is not in a position to apoly it from 1 November 2003, that Party shall inform the other Parties about this fact as soon as possible, but not later than by 1 October 2003. Concerning that Party this Additional Protocol shall be applied on the tenth day from the date of receiving by the other Parties of the notification on the completion by that Party of the internal procedures necessary for the application of this Additional Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at Bled this 4. day of July 2003 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.

For the Republic of Bulgaria

Nikolay Vassilev

For the Republic of Croatia

dr. sc. Ljubo Jurčić

For the Czech Republic

Miroslav Somol

For the Republic of Hungary

István Major

Fort the Republic of Poland

Mirosław Zieliński

For Romania

Eugen Dijmarescu

For the Slovak Republic

Eva Šimková

For the Republic of Slovenia

Renata Vitez

 

DODATNI PROTOKOL br. 13 SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI

Predstavnici Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Poljske, Rumunjske, Slovačke Republike i Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: stranke),

Uzimajući u obzir Protokol 7. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini koji se odnosi na definiciju pojma »proizvoda s podrijetlom« i načinima suradnje carinskih uprava, izmijenjenog i dopunjenog Dodatnim protokolima 4., 7., 8., 9. i 11. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini i Ugovora o pristupanju Republike Slovenije, Rumunjske i Republike Bugarske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini,

Imajući u vidu vezu Protokola 7. s pravilima o podrijetlu koja se primjenjuju u sustavu sveeuropske kumulacije podrijetla,

Primjećujući da je došlo do tehničke greške u pravilu specifične liste za ex 4114 u Prilogu II. Protokola 7.

Odlučili su kako slijedi:

Članak 1.

U prilogu II. Protokola 7., opis za HS broj ex 4114 potrebno je zamijeniti sljedećim:

Članak 2.

Ovaj Dodatni protokol sastavni je dio Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini.

Članak 3.

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu tridesetog dana od kada depozitar primi posljednju obavijest stranaka Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini o okončanju postupaka potrebnih u tu svrhu.

1. Depozitar će obavijestiti sve stranke o okončanju postupaka potrebnih za stupanje ovoga Dodatnog protokola na snagu.

2. Ako ovaj Dodatni protokol ne stupi na snagu do 1. studenoga 2003., od tog datuma primjenjivat će se privremeno. Ako je neka stranka u mogućnosti primjenjivati ga od 1. studenoga 2003., ta će stranka obavijestiti ostale stranke o toj činjenici što je to ranije moguće, ali ne nakon 1. listopada 2003. Za tu će se stranku ovaj Dodatni protokol primjenjivati desetog dana od datuma kada ostale stranke prime obavijest te stranke o okončanju unutarnjeg postupka potrebnog za primjenu ovoga Dodatnog protokola.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani punomoćnici potpisali su ovaj Dodatni protokol.

Sastavljeno na Bledu, 4. srpnja 2003., u jednom izvorniku na engleskom jeziku koji će biti položen kod Vlade Republike Poljske. Depozitar će proslijediti ovjerene primjerke ovoga Dodatnog protokola svim strankama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini.

Za Republiku Bugarsku

Nikolay Vassilev

Za Republiku Hrvatsku

dr. sc. Ljubo Jurčić

Za Češku Republiku

Miroslav Somol

Za Republiku Mađarsku

István Major

Za Republiku Poljsku

Mirosław Zieliński

Za Rumunjsku

Eugen Dijmarescu

Za Slovačku Republiku

Eva Šimková

Za Republiku Sloveniju

Renata Vitez

 

HS Description of Working or processing carried

heading product out on non-originating

No materials that confers

originating status

(1) (2) (3)    ili    (4)

ex 4114 Patent leather and Manufacture from

patent laminated materials of headings

leather; metallised 4104 to 4106, 4107,

leather 4112 or 4113, provided

that their total value

does not exceed 50%

of the exworks price

of the product

 

HS Opis proizvoda Obrada ili prerada što je valja

TARIFNI obaviti na materijalima bez

BROJ podrijetla da bi dobiveni

proizvod stekao status proizvoda

s podrijetlom

(1) (2) (3)    ili    (4)

ex 4114 Lakirana koža i Prerada iz materijala iz

lakirana slojevita tar. br. 4104 do 4106,

koža, metalizirana 41107, 4112 ili 4113,

koža pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne

prelazi 50% cijene

proizvoda fco tvornica.

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/03-01/06
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog Sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

  
zatvori
Protokol br. 13 i 14. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !