Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Protokol iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 26.10.2009 Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine

HRVATSKI SABOR

112

Na temelju članka 88.L479790 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ 1976. GODINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/174

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ 1976. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine, sastavljen u Ženevi 22. listopada 1996. godine, u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOKOL IZ 1996. GODINE UZ KONVENCIJU O MINIMALNIM STANDARDIMA NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA IZ 1976. GODINE

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada,

koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na svom osamdeset i četvrtom zasjedanju 8. listopada 1996. godine, te

uzimajući u obzir odredbe članka 2. Konvencije o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine (u nastavku »glavna Konvencija«), u čijem se dijelu navodi:

»Svaka članica koja ratificira ovu Konvenciju obvezuje se:

(a) imati zakone ili druge propise za brodove registrirane na njezinom području kojima se uređuju:

(i) sigurnosni standardi, uključujući standarde osposobljenosti, radno vrijeme i brojno stanje posade, tako da se jamči sigurnost života na brodu;

(ii) odgovarajuće mjere socijalnog osiguranja; i

(iii) uvjeti radnog odnosa na brodu i uvjeti života na brodu, u mjeri u kojoj nisu, po mišljenju članice, uređeni kolektivnim ugovorima ili ih nisu odredili nadležni sudovi na način koji je jednako obvezujući za brodovlasnike i pomorce na koje se odnose;

i uvjeriti se kako su odredbe takvih zakona i drugih propisa sadržajno jednake konvencijama ili člancima konvencija koje se navode u Dodatku ove Konvencije, ukoliko članica nije na drugi način obvezana dati pravnu snagu tim konvencijama«; i

uzimajući u obzir i odredbe članka 4. stavka 1. glavne Konvencije, u kojem se navodi sljedeće:

»Ako članica koja je ratificirala ovu Konvenciju i u čiju luku dođe brod tijekom redovne plovidbe ili zbog operativnih razloga zaprimi pritužbu ili pribavi dokaze o tome da brod nije prilagođen standardima iz ove Konvencije, nakon što je stupila na snagu, ta članica može pripremiti izvješće i uputiti ga vladi države u kojoj je brod registriran, jedan primjerak kojega dostavlja na znanje glavnom direktoru Međunarodnog ureda rada, i može poduzeti mjere nužne za ispravljanje svih uvjeta na brodu koji su očito opasni za sigurnost ili zdravlje«; i

pozivajući se na Konvenciju o diskriminaciji u zaposlenju i zanimanju iz 1958. godine u čijem se članku 1. stavku 1. navodi sljedeće:

»U svrhu ove Konvencije izraz diskriminacija obuhvaća:

(a) svako činjenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva na temelju rase, boje kože, spola, vjere, političkog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, koje ima za posljedicu ukidanje ili narušavanje jednakosti mogućnosti ili postupanja u zaposlenju ili zanimanju;

(b) drugo činjenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva koje ima za posljedicu ukidanje ili narušavanje jednakosti mogućnosti ili postupanja u zaposlenju ili zanimanju koje može odrediti odnosna članica nakon savjetovanja s reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika, ako one postoje, i s drugim odgovarajućim tijelima«; i

pozivajući se na stupanje na snagu 16. studenoga 1994. godine Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. godine i

pozivajući se na Međunarodnu konvenciju o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca Međunarodne pomorske organizacije iz 1978. godine, kako je izmijenjena i dopunjena 1995. godine,

odlučivši usvojiti određene prijedloge u svezi s djelomičnom revizijom glavne Konvencije, što je četvrta točka dnevnog reda zasjedanja, i

zaključivši da bi ti prijedlozi trebali biti izneseni u obliku Protokola uz glavnu Konvenciju;

usvaja, ovog dvadeset i drugoga dana listopada tisuću devetsto devedeset šeste godine, sljedeći Protokol, koji se može navoditi kao Protokol iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine:

Članak 1.

1. Svaka članica koja ratificira ovaj Protokol proširit će popis Konvencija navedenih u Dodatku glavne Konvencije uključivanjem Konvencija iz Dijela A Dopunskog dodatka i Konvencija navedenih u Dijelu B toga Dodatka u mjeri u kojoj ih je prihvatila, u skladu s člankom 3. u nastavku.

2. Proširenje na Konvenciju navedenu u Dijelu A Dopunskog dodatka koja još nije na snazi počinje se primjenjivati kada ta Konvencija stupi na snagu.

Članak 2.

Članica može ratificirati ovaj Protokol istodobno s glavnom Konvencijom ili bilo kada nakon ratificiranja glavne Konvencije priopćavanjem svoje formalne ratifikacije Protokola glavnom direktoru Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 3.

1. Svaka članica koja ratificira ovaj Protokol će, ako je primjenjivo, u izjavi priloženoj ispravi o ratifikaciji navesti koju Konvenciju ili Konvencije navedene u dijelu B Dopunskog dodatka prihvaća.

2. Članica koja nije prihvatila sve Konvencije navedene u Dijelu B Dopunskog dodatka može u naknadnoj izjavi priopćenoj glavnom direktoru Međunarodnog ureda rada navesti koju drugu Konvenciju ili Konvencije prihvaća.

Članak 4.

1. Za potrebe članka 1. stavka 1. i članka 3. ovog Protokola, nadležno će tijelo održati prethodne konzultacije s reprezentativnim organizacijama brodovlasnika i pomoraca.

2. Nadležno će tijelo, čim to bude izvedivo, staviti na raspolaganje reprezentativnim organizacijama brodovlasnika i pomoraca podatke o ratifikacijama, izjavama i otkazivanjima koje notificira glavni direktor Međunarodnog ureda rada u skladu s donjim člankom 8. stavkom 1.

Članak 5.

Za potrebe ovog Protokola, Konvencija o repatrijaciji pomoraca (revidirana) iz 1987. godine smatrat će se, za članicu koja prihvati tu Konvenciju, zamjenom za Konvenciju o repatrijaciji pomoraca iz 1926. godine.

Članak 6.

1. Ovaj Protokol obvezuje samo one članice Međunarodne organizacije rada čije su ratifikacije registrirane kod glavnog direktora Međunarodnog ureda rada.

2. Ovaj Protokol stupa na snagu 12 mjeseci nakon dana registracije ratifikacija od strane pet članica od kojih tri pojedinačno imaju brodove ukupne tonaže od najmanje milijun bruto registarskih tona.

3. Nakon toga, ovaj Protokol stupa na snagu za svaku članicu 12 mjeseci nakon dana na koji je njezina ratifikacija registrirana.

Članak 7.

Članica koja je ratificirala ovaj Protokol može ga otkazati uvijek kada je glavna Konvencija otvorena za otkazivanje u skladu s njezinim člankom 7., aktom priopćenim glavnom direktoru Međunarodnog ureda rada radi registracije. Otkaz ovog Protokola neće stupiti na snagu prije isteka godine dana od dana kada je registriran.

Članak 8.

1. Glavni direktor Međunarodnog ureda rada notificira svim članicama Međunarodne organizacije rada registraciju svih ratifikacija, izjava i akata o otkazivanju priopćenih od članica Organizacije.

2. Po ispunjenju uvjeta propisanih gornjim člankom 6. stavkom 2., glavni direktor skreće pozornost članicama Organizacije na dan stupanja na snagu Protokola.

Članak 9.

Glavni direktor Međunarodnog ureda rada će poslati glavnom tajniku Ujedinjenih naroda radi registracije, u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda, potpune podatke o svim ratifikacijama i aktima o otkazivanju koje je glavni direktor registrirao u skladu s odredbama prethodnih članaka.

Članak 10.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada podnijet će izvješće Općoj konferenciji o primjeni ovog Protokola i razmotrit će potrebu za uključivanjem pitanja njegove potpune ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.

Članak 11.

Za potrebe revizije ovog Protokola i njegova zatvaranja za ratifikaciju, odredbe članka 11. glavne Konvencije primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 12.

Engleski i francuski tekst ovog Protokola jednako su vjerodostojni.

PRILOG

DOPUNSKI DODATAK

Dio A

Konvencija o smještaju članova posade na brodovima (dodatne odredbe) iz 1970. godine (br. 133) i

Konvencija o radnom vremenu i broju članova posade iz 1996. godine (br. 180)

Dio B

Konvencija o osobnim ispravama pomoraca iz 1958. godine (br. 108)

Konvencija o predstavnicima radnika iz 1971. godine (br. 135)

Konvencija o zdravstvenoj zaštiti i pružanju medicinske skrbi (pomorci) iz 1987. godine (br. 164)

Konvencija o repatrijaciji pomoraca (revidirana) iz 1987. godine (br. 166)

PROTOCOL OF 1996 TO THE MERCHANT SHIPPING (MINIMUM STANDARDS) CONVENTION, 1976

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Eighty-fourth Session on 8 October 1996, and

Noting the provisions of Article 2 of the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (referred to below as «the principal Convention»), which states in part that:

«Each Member which ratifies this Convention undertakes -

(a) to have laws or regulations laying down, for ships registered in its territory -

(i) safety standards, including standards of competency, hours of work and manning, so as to ensure the safety of life on board ship;

(ii) appropriate social security measures; and

(iii) shipboard conditions of employment and shipboard living arrangements, in so far as these, in the opinion of the Member, are not covered by collective agreements or laid down by competent courts in a manner equally binding on the shipowners and seafarers concerned;

and to satisfy itself that the provisions of such laws and regulations are substantially equivalent to the Conventions or Articles of Conventions referred to in the Appendix to this Convention, in so far as the Member is not otherwise bound to give effect to the Conventions in question»; and

Noting also the provisions of Article 4, paragraph 1, of the principal Convention, which states that:

«If a Member which has ratified this Convention and in whose port a ship calls in the normal course of its business or for operational reasons receives a complaint or obtains evidence that the ship does not conform to the standards of this Convention, after it has come into force, it may prepare a report addressed to the government of the country in which the ship is registered, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health»; and

Recalling the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, Article 1, paragraph 1, of which states that:

«For the purpose of this Convention the term discrimination includes –

(a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation;

(b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the Member concerned after consultation with representative employers’ and workers’ organisations, where such exist, and with other appropriate bodies»; and

Recalling the entry into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, on 16 November 1994, and

Recalling the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995, of the International Maritime Organization,

Having decided on the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the principal Convention, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Protocol to the principal Convention;

adopts, this twenty-second day of October one thousand nine hundred and ninety-six, the following Protocol, which may be cited as the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976:

Article 1

1. Each Member which ratifies this Protocol shall extend the list of Conventions appearing in the Appendix to the principal Convention to include the Conventions in Part A of the Supplementary Appendix and such Conventions listed in Part B of that Appendix as it accepts, if any, in accordance with Article 3 below.

2. Extension to the Convention listed in Part A of the Supplementary Appendix that is not yet in force shall take effect only when that Convention comes into force.

Article 2

A Member may ratify this Protocol at the same time as or at any time after it ratifies the principal Convention, by communicating its formal ratification of the Protocol to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3

1. Each Member which ratifies this Protocol shall, where applicable, in a declaration accompanying the instrument of ratification, specify which Convention or Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix it accepts.

2. A Member which has not accepted all of the Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix may, by subsequent declaration communicated to the Director-General of the International Labour Office, specify which other Convention or Conventions it accepts.

Article 4

1. For the purposes of Article 1, paragraph 1, and Article 3 of this Protocol, the competent authority shall hold prior consultations with the representative organizations of shipowners and seafarers.

2. The competent authority shall, as soon as practicable, make available to the representative organizations of shipowners and seafarers information as to ratifications, declarations and denunciations notified by the Director-General of the International Labour Office in conformity with Article 8, paragraph 1, below.

Article 5

For the purpose of this Protocol, the Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987, shall, in the case of a Member which accepts that Convention, be regarded as a replacement of the Repatriation of Seamen Convention, 1926.

Article 6

1. This Protocol shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. This Protocol shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of five Members, three of which each have at least one million gross tonnage of shipping, have been registered.

3. Thereafter, this Protocol shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 7

A Member which has ratified this Protocol may denounce it whenever the principal Convention is open to denunciation in accordance with its Article 7, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Denunciation of this Protocol shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

Article 8

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications, declarations and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When the conditions provided for in Article 6, paragraph 2, above have been fulfilled, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Protocol shall come into force.

Article 9

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 10

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Protocol and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11

For the purposes of revising this Protocol and closing it to ratification, the provisions of Article 11 of the principal Convention shall apply mutatis mutandis.

Article 12

The English and French versions of the text of this Protocol are equally authoritative.

ANNEX

SUPPLEMENTARY APPENDIX

Part A

Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133) and

Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180)

Part B

Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (No. 108)

Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135)

Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)

Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30.L479788 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/09-01/03

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Protokol iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !