Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Protokol o izmjeni Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke III Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", broj 6/1994.), objavljuje se na hrvatskom jeziku:

PROTOKOL O IZMJENI KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

(Montreal, 27. svibnja 1947.)

SKUPŠTINA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA,

KOJU JE SAZVALO Privremeno vijeće Privremene organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, sastala se na svojem prvom zasjedanju 8. svibnja 1947. i

UVIDJEVŠI da je poželjno izmijeniti Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, sastavljenu 7. prosinca 1944. u Chicagu,

ODOBRILA JE 13. svibnja 1947, u skladu s odredbama Članka 94. stavka (a) gore navedene Konvencije, sljedeći prijedlog izmjene navedene Konvencije, nazvan kao "Članak 93. bis":

"Članak 93. bis

(a) Bez povrede odredbi gore navedenih Članaka 91, 92. i 93.

(1) Država, čiju je Vladu Opća skupština Organizacije Ujedinjenih Naroda predložila za isključenje iz Članstva međunarodnih agencija koje je ustanovila Organizacija Ujedinjenih Naroda ili koje su povezane s njom, automatski prestaje biti Članicom Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva;

(2) Država koja je isključena iz Članstva Organizacije Ujedinjenih Naroda automatski prestaje biti Članicom Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, osim ako Opća skupština Organizacije Ujedinjenih Naroda uz dokument o isključenju ne priloži preporuku suprotnu tome.

(b) Država, koja je u skladu s odredbama gore navedenog stavka (a) prestala biti Članicom Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, uz odobrenje Opće skupštine Organizacije Ujedinjenih Naroda, može nakon podnošenja zahtjeva i pristanak većine u Vijeću biti ponovno primljena u Organizaciju međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

(c) Članicama Organizacije kojima su privremeno oduzeta prava i pogodnosti Članstva u Organizaciji Ujedinjenih Naroda se na zahtjev Organizacije Ujedinjenih Naroda moraju privremeno oduzeti prava i pogodnosti Članstva u ovoj Organizaciji".

UTVRDILA JE 16. svibnja 1947, na temelju odredbi Članka 94. stavka (a) navedene Konvencije, da gore navedeni prijedlog izmjene stupa na snagu nakon što ga ratificira dvadesetosam Država ugovornica i

NALOŽILA istog datuma Glavnom tajniku Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva sastavljanje Protokola koji sadrži gore navedeni prijedlog izmjene i sljedeće odredbe, a kojeg moraju potpisati Predsjednik i Glavni tajnik Prve skupštine,

U SKLADU S TIME, prema gore navedenoj odluci Skupštine, Ovaj Protokol se mora podnijeti na ratifikaciju svakoj Državi koja je ratificirala ili pristupila navedenoj Konvenciji. Dokumenti o ratifikaciji se moraju proslijediti Glavnom tajniku Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva zbog pohranjivanja u arhiv Organizacije; Glavni tajnik Organizacije mora neodložno obavijestiti sve Države ugovornice o datumu pohranjivanja svake ratifikacije;

Gore navedeni prijedlog izmjene Konvencije stupa na snagu za Države koje su ratificirale ovaj Protokol s datumom pohranjivanja dvadesetosmog dokumenta o ratifikaciji. Glavni tajnik Organizacije mora neodložno obavijestiti sve Države stranke ili potpisnice navedene Konvencije o datumu stupanja na snagu ovog prijedloga izmjene;

Za svaku Državu koja ga ratificira nakon tog datuma, gore navedeni prijedlog izmjene stupa na snagu nakon pohranjivanja njezinog dokumenta o ratifikaciji u arhiv Organizacije.

U POTVRDU TOGA, Predsjednik i Glavni tajnik Prve skupštine Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, koje je za to ovlastila Skupština, potpisuju ovaj Protokol.

SASTAVLJENO u Montrealu, 27. svibnja 1947, na jednom dokumentu na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, svaki od njih jednake vjerodostojnosti. Protokol se mora pohraniti u arhiv Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, a njegove ovjerene kopije mora Glavni tajnik Organizacije proslijediti svim Državama strankama ili potpisnicama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, sastavljene u Chicagu, 7. prosinca 1944. , 


Predsjednik Prve skupštine
Artur S. Drakeford
Glavni Tajnik Prve skupštine
Albert Roper
POPIS DRŽAVA POTPISNICA PROTOKOLA O IZMJENI KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

(Montreal, 27. svibnja 1947.)

(stanje 30. lipnja 1995., podaci ICAO-a)

Protokol je stupio na snagu 20. ožujka 1961. godine, a Republika Hrvatska stranka je od 5. listopada 1993. godine.

Afganistan Eritreja

Alžir Fidži

Angola Filipini

Antigua i Barbuda

Argentina Gambija

Austrija Gvajana

Bahami Gvineja

Bahrein Hrvatska

Bosna i Hercegovina Indija

Brazil Indonezija

Bugarska Irak

Burkina Faso Iran

Centralnoafrička Republika Italija

Cipar Jamajka

Costa Rica

Kanada

Čad Kenija

Čeđka Republika

Čile Kina

Kongo

Dominikanska Republika

Kuba

Egipat

Lesoto

Ekvador

Libanon

El Salvador

Luksemburg

Madagaskar Rumunjska

Madarska San Marino

Malavi Sao Tome i Principe

Malezija Saudijska Arabija

Mali Sejšeli

Malta Senegal

Mauricijus Singapur

Sirija

Maroko Somalija

Meksiko Sri Lanka

Mauritanija Sudan

Moldavija Svaziland

Myanmar Tajland

Niger Tanzanija

Nikaragva Tunis

Nizozemska Turkmenistan

Norveška Turska

Novi Zeland Uganda

Obala Slonovače Urugvaj

Uzbekistan

Pakistan

Panama Vanuatu

Papua-Nova Gvineja Velika Britanija

Venecuela

Poljska

Ruanda Zambija

zatvori
Protokol o izmjeni Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !