Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazuma o slivu rijeke Save ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Zakon o potvrđivanju Protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

HRVATSKI SABOR

2

Na temelju članka 88.L501781 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA VODA USLIJED PLOVIDBE UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU RIJEKE SAVE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazuma o slivu rijeke Save, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/20

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA VODA USLIJED PLOVIDBE UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU RIJEKE SAVE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, potpisan u Beogradu 1. lipnja 2009. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOKOL O SPRJEČAVANJU ONEČIŠĆENJA VODA USLIJED PLOVIDBE UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU RIJEKE SAVE

Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija (u daljnjem tekstu: stranke),

U skladu s odredbama članka 30. stavka 1. Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, sklopljenog u Kranjskoj Gori 3. prosinca 2002. (u daljnjem tekstu: FASRB),

S obzirom da Smjernice o tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju na plovila za unutarnju plovidbu su usuglašene na europskoj razini, Europski kodeks za unutarnje vodne putove (CEVNI) i Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima (ADN) predstavljaju skup vodećih propisa sa značajnom ulogom u nadzoru onečišćenja voda od strane plovila unutarnje plovidbe,

Vjerujući da bi, bez obzira što je onečišćenje voda prouzročeno unutarnjim vodnim prometom od manjeg značaja, daljnje unapređenje njegovih ekoloških performansi pridonijelo ostvarenju ciljeva zaštite okoliša i zaštite prirode tijekom korištenja unutarnjih vodnih putova,

Sporazumjele su se kako slijedi:

DIO I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
DEFINICIJE

1. Izrazi definirani u članku 1. FASRB-a imat će isto značenje za potrebe ovog Protokola, osim ako nije drugačije naznačeno.

2. Za potrebe ovog Protokola:

a) »FASRB« znači Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, sklopljen u Kranjskoj Gori, Slovenija, 3. prosinca 2002., uključujući izmjene ugovorene u Sporazumu o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, sklopljenog u Ljubljani 2. travnja 2004.;

b) »Savska komisija« znači »Međunarodna komisija za sliv rijeke Save« osnovana na temelju članka 15. FASRB-a;

c) »plovilo« znači svaki plovni objekt namijenjen za plovidbu, uključujući čamce, skele, kao i tehnička plovila;

d) »plutajući objekt« znači svaka plovna konstrukcija koja je stalno privezana, usidrena ili položena na riječno dno, npr. pristani, stambene jedinice, restorani, radionice, skladišta, pontonski mostovi, plutajući hangari, vodenice;

e) »otpad koji nastaje na plovilu« znači materije ili predmeti koje odgovorna osoba odstrani ili namjerava ili je obvezna odstraniti, uključujući otpad koji nastaje od rada plovila i otpad od tereta;

f) »otpad koji nastaje od rada plovila« znači otpad i otpadna voda koji nastaju na plovilu kao posljedica rada plovila i njegovog održavanja; to uključuje zauljeni i mastan otpad i drugi otpad koji nastaje tijekom rada plovila;

g) »zauljeni i mastan otpad« znači otpadna ulja, kaljužna voda i drugi zauljeni i mastan otpad, kao otpadno mazivo, upotrijebljeni filteri, krpe, posude i pakovanja za te otpade;

h) »otpadna ulja« znači upotrijebljena ulja ili druga neupotrebljiva ulja od motora, mjenjača i hidraulične opreme;

i) »kaljužna voda« znači zauljena voda iz kaljuža strojarnice, pikova, koferdama i bočnih odjeljaka;

j) »otpadno mazivo« znači upotrijebljeno mazivo s mazalica, iz ležajeva i druge opreme za podmazivanje, kao i druga maziva koja nije moguće ponovo upotrijebiti;

k) »sanitarne otpadne vode« znači vode iz kuhinja, blagovaonica, kupaonica, zahoda, praonica i druge ljudske otpadne vode;

l) »kućanski otpad« znači organski i anorganski otpad koji nastaje u kućanstvu i ostaci hrane, čiji se sastav razlikuje od drugih tipova otpada definiranih u ovom članku, a koji nastaje prilikom korištenja plovila;

m) »talog« znači ostaci koji nastaju prilikom rada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na plovilu;

n) »žitak mulj« znači smjesa ostataka tereta s ostatkom vode za pranje, hrđe ili blata, bilo da je prikladna ili neprikladna za pumpanje;

o) »ostali posebni otpad« znači otpad koji nastaje prilikom korištenja plovila, izuzimajući zauljen i mastan otpad kao i otpad naveden pod k) do n) ovoga stavka;

p) »otpad vezan za teret« znači otpad i otpadna voda na plovilu koja potječe od tereta uključujući ostatke tereta ali izuzimajući preostali teret;

q) »preostali teret« znači svaki tekući teret koji ostaje nakon istovara kao ostatak u tankovima ili u cjevovodima gdje se ne upotrebljava sustav dodatnog crpljenja prema ADN-u, kao i ostali suhi teret koji ostaje nakon istovara kao ostatak u spremištima prije upotrebe ručnih ili mehaničkih čistilica ili usisnih uređaja;

r) »ostaci tereta« znači svaki tekući teret koji se ne može odstraniti iz tanka ili iz cjevovoda sustavom dodatnog crpljenja prema ADN-u, kao i svaki suhi teret koji se ne može odstraniti iz skladišta upotrebom ručnih ili mehaničkih čistilica ili usisnih uređaja;

s) »pometeno skladište« znači skladište očišćeno od tereta uz pomoć ručnih ili mehaničkih čistilica ali bez korištenja usisnih uređaja ili uređaja za pranje, a koje sadrži samo ostatke tereta;

t) »isušeni tank« znači tank očišćen od preostalog tereta pomoću dodatnih sustava za ispumpavanje prema ADN-u, a koji sadrži samo ostatke tereta;

u) »usisano skladište« znači skladište očišćeno od preostalog tereta pomoću tehnike usisavanja i gdje su ostaci tereta znatno manji u odnosu na pometeno skladište;

v) »oprana skladišta ili tankovi« znači skladišta ili tankovi koji se nakon pranja mogu koristiti za svaki teret;

w) »čišćenje« znači uklanjanje preostalog tereta iz skladišta, tankova i cjevovoda pomoću odgovarajućih sredstava (npr. ručne ili mehaničke čistilice, usisavač, sustava dodatnog ispumpavanja) koja omogućuju stanje čistoće i to »pometeno« ili »usisano« za skladišta ili »isušeno« za tank za teret kao i uklanjanje ostataka od rukovanja teretom, ambalaže i opreme za skladištenje;

x) »pranje« znači uklanjanje ostataka tereta iz pometenih ili usisanih skladišta uz pomoć vodene pare ili vode;

y) »voda za pranje« znači voda koja nastaje prilikom pranja skladišta očišćenih metenjem ili usisavanjem ili isušenih tankova. Tu također pripadaju balastna voda i kišnica iz tih skladišta ili tankova;

z) »prihvatna stanica« znači plovilo ili instalaciju na kopnu, odobrene od strane nadležnih tijela, za sakupljanje otpada nastalog na plovilima;

aa) »ulje« znači nafta u bilo kom obliku, uključujući sirovu naftu, gorivo, talog, uljni otpad i rafinirane proizvode;

bb) »opasne materije« znači materije s posebno štetnim utjecajem na vode, vodni režim, i vodni eko sustav i koje su otrovne, kancerogene, mutagene, teratogene, bioakumulativne ili imaju druge opasne osobine, osobito kada su postojane;

cc) »plovidbena nezgoda« znači nezgoda koja uključuje izuzetna događanja kao što su sudar, nasukanje, katastrofa ili druga vanjska sila, koje uzrokuju mehaničko oštećenje plovila i posljedično ispuštanje, izlijevanje ili izbacivanje opasnih materija u vodni put.

Članak 2.
PODRUČJE PRIMJENE

1. Ovaj Protokol primjenjuje se na rijeci Savi od 0. riječnog kilometra do grada Brežica u Sloveniji, na rijeci Kolubari od 0. riječnog kilometra do 5. riječnog kilometra, na rijeci Drini od 0. riječnog kilometra do 15. riječnog kilometra, na rijeci Bosni od 0. riječnog kilometra do 5. riječnog kilometra, na rijeci Vrbas od 0. riječnog kilometra do 3. riječnog kilometra, na rijeci Uni od 0. riječnog kilometra do 15. riječnog kilometra, na rijeci Kupi od 0. riječnog kilometra do 5. riječnog kilometra, kao i u njihovim lučkim područjima, skloništima, stanicama za ukrcaj i iskrcaj.

2. Novoizgrađena plovila i plovila na kojima će se započeti proces rekonstrukcije i modernizacije nakon stupanja na snagu ovog Protokola, trebaju biti opremljena kapacitetima i sredstvima za skladištenje otpada u cilju prikupljanja i predaje istog prihvatnim stanicama.

3. Sva ostala plovila trebaju se odgovarajuće opremiti kapacitetima i sredstvima za skladištenje otpada u cilju prikupljanja i predaje istog prihvatnim stanicama tijekom razdoblja od osam godina nakon stupanja na snagu ovog Protokola.

DIO II.
SPRJEČAVANJE, NADZOR I SMANJENJE ONEČIŠĆENJA S PLOVILA

Članak 3.
TEMELJNA OBVEZA

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere da učinkovito spriječe, nadziru i smanje onečišćenje s plovila u plovidbi i provest će potrebne mjere za odgovarajuće postupanje u slučaju onečišćenja, primjenjujući načelo onečišćivač plaća uvijek kada je to moguće.

2. Stranke će uspostaviti dovoljno gustu mrežu prihvatnih stanica na vodnom putu iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola i na odgovarajući način će koordinirati sve aktivnosti u svezi s tim.

Članak 4.
SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA

1. Zabranjeno je ispuštanje, izlijevanje ili deponiranje predmeta ili materija, uključujući i ulja, koji mogu prouzročiti onečišćenje vode ili stvoriti prepreke ili opasnosti za plovidbu, iz plovila i plutajućih objekata u vodni put iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola.

2. Zapovjednik plovila, članovi posade i druge osobe na plovilu uložit će svu potrebnu pažnju, ovisno o okolnostima, da izbjegnu onečišćenje vodnog puta i da količinu otpada koji nastaje na plovilu svedu na najmanju moguću mjeru, kao i da u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnu svako miješanje raznih vrsta otpada.

3. U slučaju ispuštanja, izlijevanja ili deponiranja iz stavka 1. ovog članka, odnosno opasnosti od ispuštanja, izlijevanja ili deponiranja, zapovjednik plovila će bez odgode izvijestiti najbliže nadležno tijelo i što preciznije naznačiti položaj, količinu i materije koje su ispuštene. Svako plovilo koje je prouzročilo onečišćenje ili otkrilo slučaj onečišćenja voda sliva rijeke Save, bez odgode će svim sredstvima izvijestiti tijela nadležna za postupanje po istom, kao i plovila koja se nalaze u blizini mjesta izlijevanja.

4. Zapovjednik plovila će izvijestiti nadležna tijela o svakom uočenom onečišćenju vode.

5. Otpad koji nastaje na plovilu treba se sakupiti i predati sukladno nacionalnim propisima, prihvatnim stanicama u lukama ili na drugim mjestima određenima za prijem otpada koji nastaje na plovilu.

6. Zapovjednik plovila će voditi i redovito ažurirati Knjigu o uljima i na zahtjev istu dati nadležnim tijelima na uvid.

7. Zabranjeno je ispuštati zauljeni i mastan otpad u vodu. Kaljužna voda predaje se prihvatnim stanicama. Mora postojati mogućnost pečaćenja zapornog ventila na cjevovodu za neposredno ispuštanje kaljužne vode u zatvorenom položaju.

8. Ispuštanje vode u vodni put iz separatora za kaljužnu vodu, koji se nalazi na plovilu i koji je odobren od strane nadležnih tijela, će se izuzeti od zabrane iz stavka 7. ovog članka, ako je maksimalni sadržaj ostataka ulja nakon separacije dosljedno i bez prethodnog razblaživanja u skladu s nacionalnim zahtjevima, a u svakom slučaju manji od 5 mg/l.

9. Zabranjeno je odstranjivanje ili ispuštanje dijelova tereta ili otpada od tereta iz plovila u vodni put.

10. Zabrana iz stavka 9. ovoga članka neće se odnositi na vodu za pranje s ostacima tereta od materija čije je ispuštanje u vodni put izričito dozvoljeno nacionalnim propisima.

11. Sav kućanski otpad koji nastaje na plovilu prikupljat će se i, kada je to moguće, nakon razvrstaja na papir, staklo, druge materijale koji se mogu reciklirati i ostali otpad, predavat će se prihvatnim stanicama.

12. Zabranjeno je spaljivanje kućnog otpada, taloga, žitkog mulja i ostalog posebnog otpada na plovilu.

13. Ispuštanje sanitarne otpadne vode zabranjeno je za:

a) plovila za prijevoz putnika s kabinama s više od 50 ležaja, i to nakon tri godine od stupanja na snagu ovog Protokola. Zapovjednik plovila će voditi i redovno ažurirati Knjigu sanitarne vode i istu na zahtjev dati nadležnim tijelima na uvid.

b) putnička plovila, certificirana (s dozvolom) za prijevoz više od 50 putnika, i to nakon osam godina od stupanja na snagu ovog Protokola.

14. Zabrana iz stavka 13. neće se odnositi na putnička plovila koja posjeduju odobrena postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda s graničnim vrijednostima i kontrolnim vrijednostima, koje su u skladu s vrijednostima navedenima u Dodatku ovoga Protokola.

15. Zapovjednik plovila koje prevozi opasne materije obvezan je izvijestiti nadležna tijela odgovarajuće stranke. Stranka o kojoj se radi može organizirati pratnju za plovilo na državnom području koje je u njezinoj nadležnosti.

Članak 5.
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OPREMANJE LUČKIH OBJEKATA I DRUGIH PRIHVATNIH STANICA

1. Stranke će poduzeti sve potrebne korake kako bi opremile luke otvorene za međunarodni promet potrebnim prihvatnim stanicama u roku od pet godina od stupanja na snagu ovoga Protokola i isto tako izvijestiti Savsku komisiju o smještaju prihvatnih stanica na svojim državnim područjima.

2. Prihvatne stanice bit će opremljene prirubnicama na cjevovodu za preuzimanje kaljužne vode i sanitarne otpadne vode u skladu s europskim standardom EN 1305 i EN 1306 i posudama za prijem otpadnih ulja, otpadnog maziva i kućanskog otpada.

3. Savska komisija će sastaviti i redovito obnavljati popis prihvatnih stanica.

Članak 6.
POSTUPANJE U SLUČAJU IZLIJEVANJA

1. U slučaju izlijevanja primijenit će se potrebne mjere za ograničavanje širenja i uklanjanje izlivenih materija iz vode.

2. Za uspješni nadzor kod izlijevanja, nadležna tijela svake stranke izradit će i primijeniti skup najboljih dostupnih tehnologija i drugih mjera, u cilju utvrđivanja strukture posebnih i ugovorno angažiranih tehničkih sredstava koja su potrebna za postupanje u slučaju izlijevanja, kao i strukture organizacije postupanja u slučaju izlijevanja, i o tome izvijestiti Savsku komisiju.

Članak 7.
PROVEDBA ODREDABA O SPRJEČAVANJU, NADZORU I SMANJENJU ONEČIŠĆENJA VODA USLIJED PLOVIDBE

1. Stranke će odrediti nadležna tijela i dodijeliti im odgovarajuća ovlaštenja i obveze u pogledu ispunjenja zahtjeva za sprječavanje onečišćenja voda uslijed plovidbe.

2. Nadležna tijela će nadzirati poštivanje odredbi ovoga Protokola na vodnom putu iz članka 2. ovoga Protokola koji je u njihovoj nadležnosti.

3. Nadležna tijela će posebice:

a) osigurati raspoloživost najboljih dostupnih tehnika za sprječavanje onečišćenja i najboljih dostupnih tehnologija za kontrolu onečišćenja voda uslijed plovidbe,

b) uspostaviti, racionalno razmjestiti i održavati mreže prihvatnih stanica,

c) uspostaviti posebne lučke službe za upravljanje prihvatnim stanicama, upravljanje prihvatom otpada s plovila, uz obvezu zadržavanja i premještanja otpada koji nastaje na plovilima,

d) osigurati hitno obavještavanje o onečišćenju, posebno prekograničnom, pomoću učinkovitih komunikacijskih mreža i, poduzimati učinkovite mjere reakcije u slučaju nužde, i

e) izvijestiti ostale stranke o plovilima i zapovjednicima plovila koji ozbiljno ili često krše propise.

Članak 8.
PRAĆENJE KAKVOĆE VODA I PROVOĐENJE

1. Redovno praćenje kakvoće voda obavljat će nacionalna tijela za praćenje. Savska komisija će uspostaviti i održavati informacijski sustav o kakvoći voda, kao dio informacijskog sustava rijeke Save.

2. Redovno praćenje stanja u lučkim područjima obavljat će nadležna tijela.

3. Nadzor i praćenje incidenta obavljat će nacionalna tijela za obavljanje nadzora.

4. Nadležna tijela stranaka, unutar područja svoje nadležnosti, poduzimat će sve potrebne inspekcijske mjere kako bi se uvjerila u poštivanje svih pravila i zahtjeva za sprječavanje onečišćenja s plovila.

5. Nadležna tijela će posebice:

a) obavljati inspekciju plovila, odnosno plutajućih objekata u cilju utvrđivanja uzroka i slučajeva ispuštanja ili gubitka tereta, otpada ili otpadnih voda koje su štetne za ljudsko zdravlje ili riječni ekosustav,

b) poduzeti mjere u cilju otklanjanja povrede utvrđenih pravila manipulacije teretom, otpadom ili otpadnim vodama koje su štetne za ljudsko zdravlje ili riječni ekosustav,

c) inicirati postupak za pokretanje tužbe za povrede utvrđenih pravila i standarda, u skladu sa zakonima koji važe na državnom području na kojem je došlo do povrede i,

d) odmah zabraniti daljnju plovidbu ili odobriti ograničenu plovidbu za plovila koja predstavljaju opasnost za okoliš u skladu s ovim Protokolom i nacionalnim propisima, u cilju dovođenja na najmanju moguću mjeru štetnih utjecaja na okoliš.

Članak 9.
PREKOGRANIČNA SURADNJA U CILJU SPRJEČAVANJA I NADZORA ONEČIŠĆENJA S PLOVILA

1. Stranke će surađivati na smanjenju onečišćenja voda uslijed plovidbe u slučajevima od međusobnog interesa.

2. Stranke će, putem Savske komisije, izraditi program zajedničkog djelovanja u cilju sprječavanja onečišćenja voda uslijed plovidbe i uspostaviti međusobni informacijski sustav.

3. Kada nadležno tijelo postane svjesno opasnosti prekograničnog onečišćenja voda na slivu rijeke Save, odmah će izvijestiti sva nadležna tijela nizvodnih stranaka o mjestu, količini i materijama onečišćenja, koristeći sva komunikacijska sredstva uključujući i brodsku radio mrežu radi ranog upozorenja o onečišćenju u tijeku.

4. U slučaju plovidbenih nezgoda koje uzrokuju ispuštanje, izlijevanje ili izbacivanje materija iz plovila ili plutajućih objekata s prekograničnim utjecajem ili mogućnošću prekograničnog utjecaja, mješovito tijelo će na licu mjesta utvrditi uzroke i okolnosti plovidbenih nezgoda, utjecaj na okoliš i moguće onečišćujuće efekte na dijelove vodnog puta. Mješovito tijelo će biti sastavljeno od jednog člana stranke na čijem području je nastupila plovidbena nezgoda i člana ili članova stranke ili stranaka čija su područja pogođena utjecajem.

DIO III.
INSTITUCIONALNI DOGOVORI

Članak 10.
IMENOVANA TIJELA I KONTAKT OSOBA

1. Svaka stranka će odrediti nadležno tijelo/tijela koje će biti odgovorno za provođenje ovoga Protokola i imenovati središnjicu koja će u njezino ime biti nadležna za službenu komunikaciju u provedbi ovoga Protokola.

2. Svaka stranka će, ne kasnije od datuma na koji je ovaj Protokol za nju stupio na snagu, izvijestiti Savsku komisiju o nadležnom tijelu/tijelima i nazivu i adresi središnjice. Svaka stranka će odmah izvijestiti Savsku komisiju o eventualnim promjenama u odnosu na imenovano tijelo/tijela i naziv i adresu središnjice.

3. Savska komisija će bez odgađanja izvijestiti stranke o obavijestima koje primi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Članak 11.
SASTANAK STRANAKA

Sastanak stranaka prema članku 14. FASRB-a, također služi kao sastanak stranaka ovoga Protokola.

Članak 12.
MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA SLIV RIJEKE SAVE

Savska komisija svoje zadatke utvrđene u FASRB-u, obavlja mutatis mutandis i u odnosu na provedbu ovoga Protokola.

Članak 13.
TAJNIŠTVO

Tajništvo predviđeno člankom 18. FASRB-a svoje zadatke utvrđene u FASRB-u obavlja mutatis mutandis i u odnosu na provedbu ovog Protokola.

Članak 14.
PRAĆENJE PROVEDBE OVOGA PROTOKOLA

Metodologija stalnog praćenja provedbe FASRB-a, prema članku 21. FASRB-a, primjenjuje se i na praćenje provedbe ovoga Protokola.

Članak 15.
SMJERNICE ZA PROVOĐENJE

Stranke će surađivati u izradi smjernica za provedbu ovoga Protokola. Smjernice će biti donesene na sastanku stranaka.

DIO IV.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor koji nastane između dvije ili više stranaka u svezi s tumačenjem ili provedbom ovoga Protokola riješit će se u skladu s postupkom predviđenim FASRB-om.

Članak 17.
ODNOS PROTOKOLA I FASRB-a

Odredbe FASRB-a koje se odnose na njegove Protokole primjenjuju se i na ovaj Protokol, osim ako ovim Protokolom nije određeno drugačije.

Članak 18.
DRUGI SPORAZUMI

1. Ništa u ovom Protokolu ne utječe na prava i obveze neke od stranaka na temelju bilo kojeg sporazuma koji je na snazi na datum stupanja na snagu ovoga Protokola.

2. U cilju provedbe ovoga Protokola, stranke mogu sklopiti dvostrane ili mnogostrane sporazume ili dogovore, koji nisu u suprotnosti s ovim Protokolom.

Članak 19.
REZERVE ILI IZUZEĆA

Na ovaj Protokol ne mogu biti stavljene nikakve rezerve ili izuzeća.

Članak 20.
TRAJANJE I STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Protokol se sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

3. Isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju položit će se u najkraćem mogućem roku kod Depozitara određenog u članku 23. ovog Protokola. Depozitar će obavijestiti stranke o datumu polaganja svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

4. Ovaj Protokol stupa na snagu tridesetog dana od datuma polaganja četvrte isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Depozitar će obavijestiti stranke o datumu stupanja na snagu ovoga Protokola.

Članak 21.
IZMJENE I DOPUNE, PRESTANAK I POVLAČENJE

1. Odredbe FASRB-a koje se odnose na izmjene i dopune i povlačenje primjenjuju se i na ovaj Protokol.

2. Ovaj Protokol može okončati zajedničkim sporazumom svih stranaka.

3. Protokol prestaje u slučaju prestanka FASRB-a.

Članak 22.
MEĐUDRŽAVNE GRANICE

Odredbama ovoga Protokola kao i njegovom primjenom ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međudržavnih granica između stranaka.

Članak 23.
DEPOZITAR

1. Vlada Republike Slovenije će biti Depozitar ovoga Protokola.

2. Depozitar će, nakon stupanja na snagu ovoga Protokola, osigurati njegov upis u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Sačinjeno u Beogradu, 1. lipnja 2009. u četiri izvornika na engleskom jeziku, od kojih po jedan zadržava svaka stranka.

ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Veselin Poljašević, v.r.

zamjenik ministra, Ministarstvo komunikacija i prometa

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Branko Bačić, v.r.

državni tajnik, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

ZA REPUBLIKU SRBIJU

Saša Dragin, v.r.

ministar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

ZA REPUBLIKU SLOVENIJU

Janez Požar, v.r.

generalni direktor, Direktorat za pomorstvo, Ministarstvo prometa

DODATAK

GRANIČNE I KONTROLNE VRIJEDNOSTI ZA POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA NA PUTNIČKIM PLOVILIMA

Postrojenje za preradu otpadnih voda na putničkim plovilima mora ispuniti minimum sljedećih zahtjeva:

1. Tijekom tipskog odobrenja na temelju EN 12566-3:2006, sljedeće granične vrijednosti se moraju ispuniti:

Parametri

Koncentracija kisika

Uzorak

Biološka potrošnja kisika (BPK5) prema ISO N5815-1 iz 2003. godine

20 mg/l

25 mg/l

24 satni prosječan uzorak

reprezentativni uzorak

Kemijska potrošnja kisika (KPK) prema ISO N6060 iz 1986. godine

100 mg/l

125 mg/l

24 satni prosječan uzorak

reprezentativni uzorak

2. Tijekom rada, sljedeće kontrolne vrijednosti se moraju ispuniti:

Parametri

Koncentracija kisika

Dovodi do

Biološka potrošnja kisika (BPK5) prema ISO N5815-1 iz 2003. godine

25 mg/l

reprezentativnog uzorka

Kemijska potrošnja kisika (KPK) prema ISO N6060 iz 1986. godine

125 mg/l

150 mg/l

reprezentativnog uzorka

slučajnog uzorka

Potrebno je promatrati vrijednosti u postupku izrade reprezentativnog uzorka

3. Reprezentativni uzorak je jedna mješavina napravljena od najviše pet slučajnih uzoraka istog volumena, koji se izvodi u vremenskom razmaku do jednoga sata i u intervalu između samih uzoraka do dvije minute.

4. Nadležna tijela mogu koristiti jednakovrijedne postupke.

5. Mehanički i kemijski procesi koji se koriste u postupku halogenizacije i kloriranja nisu dozvoljeni.

6. Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere za skladištenje i pravilno odlaganje taloga iz postrojenja za preradu otpadnih voda s putničkog broda.

PROTOCOL ON PREVENTION OF THE WATER POLLUTION CAUSED BY NAVIGATION TO THE FRAMEWORK AGREEMENT ON THE SAVA RIVER BASIN

Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Serbia and the Republic of Slovenia (hereinafter: Parties),

Pursuant to the provisions referred to in Article 30, Paragraph 1 of the Framework Agreement on the Sava River Basin, done at Kranjska Gora, on December 3rd 2002 (hereinafter: FASRB),

Considering that the Recommendations on technical requirements applicable to inland navigation vessels agreed at the European level, European Code for Inland Waterways (CEVNI), and the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) represent a set of guiding regulations with important role in controlling water pollution by inland navigation vessels,

Believing that, even if the water pollution caused by inland water transport is of minor significance, the further improvement of its environmental performance would contribute to achieving the environmental and nature-protection objectives in using inland waterways,

Have agreed as follows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
DEFINITIONS

1. The terms defined in Article 1 of the FASRB shall have the same meaning for the purpose of this Protocol except as otherwise specified.

2. For the purpose of this Protocol:

a) «FASRB» means the Framework Agreement on the Sava River Basin, done at Kranjska Gora, Slovenia, on 3rd December 2002, including amendments stipulated within the Agreement on Amendments to the Framework Agreement on the Sava River Basin and Protocol on Navigation Regime to the Framework Agreement on the Sava River Basin, done at Ljubljana on 2nd April 2004;

b) «Sava Commission» means the International Sava River Basin Commission established by Article 15 of the FASRB;

c) «vessel» means any inland waterway craft intend for navigation, including small craft and ferry-boats, as well as floating equipment;

d) «floating establishment» means any floating installation that is permanently moored, anchored or laid on the river bed, e.g. landing-places, accommodation-establishment, restaurants, repair-shops, warehouses, pontoon bridges, floating hangars, watermills;

e) «waste occurring on board» means substances or articles, of which the person in charge disposes or of which he intends or is required to dispose including waste resulting from the operation of the vessel and cargo-related waste;

f) «waste resulting from the operation of the vessel» means waste and waste water generated on board as a result of the operation and maintenance of the vessel; it includes oily and greasy waste and other waste occurring during the operation of the vessel;

g) «oily and greasy waste» means waste oil, bilge water and other oily and greasy waste such as waste grease, used filters, used rags, containers and packaging for such waste;

h) «waste oil» means used oil or other non-reusable oil from engines, gears and hydraulic equipment;

i) «bilge water» means oily water from the engine-room bilges, peak, cofferdams or side compartments;

j) «waste grease» means used grease collected from run-off from greasers, bearings and greasing facilities and other non-reusable grease;

k) «household waste water» means waste water from galleys, messes, bathrooms, toilets and laundries and other human waste water;

l) «household refuse» means on-board organic and inorganic household waste and food remains, which do not, however, contain components of the other types of waste;

m) «sludge» means residues occurring on board the vessel during the operation of an on-board waste water treatment plant;

n) «slops» mean mixtures of cargo residues with swilling-out water, rust or mud, whether or not suitable for pumping;

o) «other special waste» means waste occurring during the operation of the vessel other than oily and greasy waste and other than the waste defined from (k) to (n) above;

p) «cargo-related waste» means waste and waste water occurring on board the vessel and derived from the cargo, including cargo residues exempt cargo remnants;

q) «cargo remnants» mean liquid cargo remaining in the cargo tanks or in the pipes after unloading when a stripping system in accordance with the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) has not been used, and dry cargo remaining in the holds after unloading before manual or mechanical sweepers or suction facilities are used;

r) «cargo residues» mean liquid cargo which cannot be discharged from tanks or pipes using the stripping system and dry cargo which cannot be removed from the hold by the use of manual or mechanical sweepers or suction facilities;

s) «swept hold» means hold from which the cargo has been removed using means of cleaning such as manual or mechanical sweepers, but without the use of suction or washing apparatus and containing only cargo residues;

t) «stripped tank» means tank from which cargo remnants have been removed using a stripping system in accordance with ADN and containing only cargo residues;

u) «vacuum-cleaned hold» means a hold from which cargo remnants have been removed using a suction technique and containing considerably fewer cargo residues than a swept hold;

v) «swilled-out hold or tank» means a hold or tank which following swilling-out is suitable for any category of cargo;

w) «discharge of remnants» means removal of cargo remnants from the holds and from the tanks and pipes using suitable means (e.g. manual or motorized sweepers, suction facility, stripping system) enabling the standard of «swept» or «vacuumed» clean for the hold or «stripped» clean for the cargo tank to be achieved along with the removal of handling residues, packaging and means of stowage;

x) «swilling-out» means removal of cargo residues from swept or vacuumed holds using steam or water;

y) «swilling-out water» means water from the swilling-out of swept or vacuumed holds or stripped tanks; it also includes ballast water or rainwater from these holds or tanks;

z) «reception facility» means a vessel or a facility on land certified by the competent authorities for the collection of waste occurring on board;

aa) «oil» means petroleum in any form, including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products;

bb) «hazardous substances» mean substances with adverse extraordinary impacts on the water, water regime and water eco-system and which are toxic, carcinogenic, mutagenic, teratogenic, bio-accumulative or possess other hazardous characteristics, especially when they are persistent;

cc) «navigation-related accident» means accidents involving exceptionaloccurrence as collision, running aground, disaster or other external force, which has the result of mechanical damage of a vessel and thereafter discharge, pouring out or dumping of hazardous substances into the waterway.

Article 2
SCOPE OF APPLICATION

1. This Protocol shall be applied on the Sava River from the rkm 0 to the town of Brežice, Slovenia, on the Kolubara River from the rkm 0 to the rkm 5, on the River Drina from the rkm 0 to the rkm 15, on the Bosna River from the rkm 0 to the rkm 5, on the Vrbas River from the rkm 0 to the rkm 3, on the Una River from the rkm 0 to the rkm 15, on the Kupa River from the rkm 0 to the rkm 5, as well as to their port areas, shelters and loading and unloading stations.

2. The newly built vessels and vessels, which shall be starting the process of reconstruction and modernisation after entering into force of this Protocol, shall be equipped with capacities and means for storage of waste in order to collect and deliver it to the reception facilities.

3. All other vessels shall be properly equipped with capacities and means for storage of waste in order to collect and deliver it to the reception facilities, during the period of eight years after entering into force of this Protocol.

PART II
PREVENTION, CONTROL AND REDUCTION OF POLLUTION FROM VESSELS

Article 3
BASIC OBLIGATION

1. The Parties shall take all necessary measures to effectively prevent, control and reduce pollution from vessels in navigation and shall execute necessary measures for adequate pollution response, using the polluter pays principle whenever possible.

2. The Parties shall establish a sufficiently dense network of reception facilities on the waterway specified in Article 2 paragraph 1 of this Protocol, and accordingly coordinate all relating activities.

Article 4
PREVENTION OF POLLUTION

1. The discharge, pouring out or dumping from vessels and floating establishments, into the waterway as specified in Article 2, paragraph 1 of this Protocol, of articles or substances, including oil that may cause water pollution or create obstacles or hazards for navigation shall be prohibited.

2. The boatmaster, crew members or other persons on board shall exercise every care required by the circumstances in order to avoid pollution of the waterway and to restrict the amount of waste occurring on board to the minimum, as well as to avoid, as far as possible, any mixing of the various categories of waste.

3. In the event of discharge, pouring out, or dumping referred to in paragraph 1 of this Article or a threat of discharge, pouring out, or dumping, the boatmaster shall notify the nearest competent authority without delay, indicating the position, quantity and substances of the discharge as precisely as possible. Any vessel that has caused pollution or has detected an incident of pollution of the water of the Sava River Basin, shall immediately by all means notify the competent response authorities and the vessels that are in the vicinity of the spill area.

4. The boatmaster of a vessel shall report on any observed water pollution to the competent authorities.

5. Waste occurring on board shall be collected and delivered, in accordance with the national legislation, to the reception facilities in ports or other points designated for reception of waste occurring on board.

6. The boatmaster shall keep and regularly update the Used Oil Log, and shall present it to the competent authorities upon request.

7. The discharge into the water of oily and greasy waste shall be prohibited. Bilge water shall be delivered to the reception facilities. It shall be possible to seal the closing valve on the pipeline for direct discharge of the bilge water in the closed position.

8. Discharge into the waterway of water from a separation plant for the bilge water on the vessels, whose operation is certified by the competent authorities, shall be exempt from the prohibition specified in paragraph 7 of this Article if the maximum content of oil residues after separation is consistently and without prior dilution in accordance with national requirements, but in any case less then 5 mg/l.

9. It shall be forbidden to dispose or discharge parts of cargo or cargo-related waste from vessels into the waterway.

10. The prohibition specified in paragraph 9 shall not apply to swilling-out water with cargo residues from substances, which are explicitly allowed to be discharged into the waterway in accordance with national regulations.

11. All household refuse generated on a vessel shall be collected and, when possible, after sorting to paper, glass, other recyclable materials and other refuse, delivered to the reception facilities.

12. It shall be prohibited to burn household refuse, sludge, slops and special waste on board.

13. Discharge of household waste water shall be forbidden for:

a) cabin passenger vessels with more than 50 berths, effective from 3 years after entering into force of this Protocol. The boatmaster shall keep and regularly update the Sanitary Water Log and shall present it to the competent authorities upon request.

b) passenger vessels, certified (permited) for carrying more than 50 passengers, effective from 8 years after entering into force of this Protocol.

14. The prohibition specified in paragraph 13 of this Article shall not apply to passenger vessels, which have certified waste water treatment plants with limit values and control values complied with values given in Annex to this Protocol.

15. The boatmaster of a vessel transporting hazardous substances shall notify the competent authorities of the Party involved. The Party in question may organize an escort for the vessel on the territory under its jurisdiction.

Article 5
TEHNICAL REQUIREMENTS FOR THE EQUIPMENT OF PORT FACILITIES AND OTHER RECEPTION STATIONS

1. The Parties shall take all necessary steps to equip the ports open for international traffic with required reception facilities within five years as of entry into force of this Protocol and, thereof, inform the Sava Commission of the location of the reception facilities on their respective territories.

2. Reception facilities shall be equipped with flanges on the pipeline for the reception of the bilge and household waste water in accordance with European Standard EN 1305 and EN 1306 and with containers for the reception of waste oil, waste grease and household refuse.

3. A list of reception facilities shall be drafted and regularly updated by the Sava Commission.

Article 6
SPILL RESPONSE

1. All necessary measures for spill removal shall be used to contain the spill and remove the spilled substances from the water.

2. For successful control of spills, the competent authorities of each Party shall develop and implement a set of best available techniques and other measures, in order to identify the structure of special and contracted technical facilities, required for the response to spills, as well as the structure of the spill response organization and, thereof, inform the Sava Commission.

Article 7
IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ON PREVENTION, CONTROL AND REDUCTION OF WATER POLLUTION FROM SHIPPING

1. The Parties shall designate competent authorities and assign them appropriate powers and responsibilities with regard to fulfilment of the requirements for the prevention of water pollution from shipping.

2. The competent authorities shall control the observation of the provisions of this Protocol on the waterway set out in Article 2 of this Protocol under their jurisdiction.

3. The competent authorities shall in particular:

a) ensure the availability of best available techniques for pollution prevention and best available technologies for control of water pollution resulting from shipping,

a) establish, rationally locate and maintain the reception facilities network,

b) establish special port services for management of the reception facilities, for management of the reception of waste from vessels, with the obligation of containing and displacement of waste occurring on board,

c) ensure immediate notification of pollution, especially transboundary, by means of effective communication networks, and take effective emergency response measures, and

d) inform other Parties on vessels and boatmasters with severe violations of regulations or with frequent violations.

Article 8
MONITORING OF WATER QUALITY AND ENFORCEMENT

1. Regular monitoring of water quality shall be performed by national monitoring authorities. The Sava Commission shall establish and maintain an informati on system on water quality as part of the Sava River Information System.

2. Regular monitoring of port areas shall be performed by the competent authorities.

3. Surveillance monitoring and incident monitoring shall be performed by national surveillance authorities.

4. The competent authorities of the Parties shall, within the areas under their jurisdiction, take all necessary measures of inspection, to ensure that all prescriptions and requirements for the prevention of pollution from vessels are complied with.

5. The competent authorities shall in particular:

a) inspect vessels or floating establishments in order to determine causes and situations of a discharge or loss of cargo, waste or waste water that is harmful to human health or river ecosystem,

b) administer measures for elimination of violation of established rules for handling of cargo, waste or waste water that is harmful to human health or river ecosystem,

c) initiate proceedings for prosecution of violations of the applicable rules and standards, in compliance with the laws of the territory on which the violation occurred, and

d) immediately forbid further navigation or allow limited navigation in order to minimize adverse effects on environment for vessels presenting danger to the environment in compliance with this Protocol and national regulation.

Article 9
TRANSBOUNDARY COOPERATION TO PREVENT AND CONTROL POLLUTION FROM VESSELS

1. The Parties shall cooperate in the reduction of water pollution from shipping in cases of mutual interest.

2. The Parties, by means of the Sava Commission, shall develop a program of joint action to prevent water pollution from shipping, and establish a mutual information system.

3. When a competent authority becomes aware of a threat of transboundary pollution of the water in the Sava River Basin, it shall immediately notify all competent authorities of the Parties downstream of the location, quantity and substances of pollution, using all means of communication including the shipping radio network for early warning of the pollution in progress.

4. In case of navigation-related accidents with the result of discharge, pouring out or dumping of substances from vessels or floating establishments with transboundary impact or with the possibility of transboundary impact, a joint body shall on site establish causes and circumstances of the navigation-related accident, impact on the environment and possible polluting effects on parts of the waterway. The joint body shall consist of one member of the Party on whose territory the navigation-related accident occurred, and member or members of the Party or Parties whose territories are affected by the impact.

PART III
INSTITUTIONAL ARRANGEMENS

Article 10
DESIGNATED AUTHORITIES AND FOCAL POINTS

1. Each Party shall designate the competent authority/ authorities which shall be responsible for implementation of this Protocol and nominate its Focal Point for official coomunication in implementation of this Protocol on its behalf.

2. Each Party shall, no later than the date of the entry into force of this Protocol, notify the Sava Commission of the competent authority/ authorities and name and address of its Focal Point. Each Party shall forthwith notify the Sava Commission of any changes in competent authority/ authorities and name and address of its Focal Point.

3. The Sava Commission shall forthwith inform the Parties of the notifications received under paragraph 2 of this Article.

Article 11
MEETING OF THE PARTIES

Meeting of the Parties as stipulated under Article 14 of the FASRB shall also serve as the Meeting of the Parties to this Protocol.

Article 12
INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION

The Sava Commission shall exercise its functions defined in the FASRB, mutatis mutandis, also for the implementation of this Protocol.

Article 13
SECRETARIAT

The Secretariat defined in Article 18 of the FASRB shall exercise its functions defined by the FASRB, mutatis mutandis, also for the implementation of this Protocol.

Article 14
MONITORING IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL

The Methodology of Permanent Monitoring of implementation of the FASRB as stipulated under Article 21 of the FASRB shall also apply to the monitoring of the implementation of this Protocol.

Article 15
GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION

The Parties shall cooperate in developing guidelines for the implementation of this Protocol. Such guidelines shall be adopted by the Meeting of the Parties.

PART IV
FINAL PROVISIONS

Article 16
DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising between two or more Parties regarding the interpretation or implementation of this Protocol shall be settled in accordance with the procedure set by the FASRB.

Article 17
RELATION OF THE PROTOCOL WITH THE FASRB

Except as otherwise provided for in this Protocol, the provisions of the FASRB relating to its Protocols shall apply to this Protocol.

Article 18
OTHER AGREEMENTS

1. Nothing in this Protocol shall affect the rights and obligations of a Party arising from any agreement being in force on the date on which this Protocol enters into force.

2. For the implementation of this Protocol the Parties may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements, which shall not contradict to this Protocol.

Article 19
RESERVATIONS

No reservation may be made to this Protocol.

Article 20
DURATION AND ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall be concluded for an indefinite period of time.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval.

3. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited as soon as possible with the Depositary. The Depositary shall notify the Parties of the date of the deposit of each instrument of ratification, acceptance or approval.

4. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the fourth instrument of ratification, acceptance or approval. The Depositary shall notify the Parties of the date of entry into force of this Protocol.

Article 21
AMENDMENTS, WITHDRAWAL AND TERMINATION

1. The provisions of the FASRB related to amendments and withdrawal shall apply to this Protocol.

2. This Protocol may be terminated by mutual agreement of all Parties.

3. The Protocol shall terminate in case of the termination of the FASRB.

Article 22
INTERNATIONAL BORDERS

Establishing and marking of interstate borders among the Parties shall not be affected by any provision of this Protocol or its implementation.

Article 23
DEPOSITARY

1. The Government of the Republic of Slovenia shall be the Depositary of this Protocol.

2. The Depositary shall, upon entry into force of this Protocol, ensure its registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Belgrade, June 1st 2009 in four originals in English language, one to be retained by each Party.

FOR BOSNA AND HERZEGOVINA

Veselin Poljašević,

Deputy Minister, Ministry of Communications and Transport

FOR THE REPUBLIC OF CROATIA

Branko Bačić,

State Secretary, Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure

FOR THE REPUBLIC OF SERBIA

Saša Dragin,

Minister, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

FOR THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Janez Požar,

Director General, Maritime Directorate, Ministry of Transport

ANNEX

LIMIT AND CONTROL VALUES FOR WASTE WATER TREATMENT PLANTS ONBOARD OF PASSENGER VESSELS

The Waste Water Treatment Plants onboard of Passenger Vessels shall minimally comply with the following requirements:

1. During the Type Approval in accordance with the EN 12566-3:2006, the following limit values shall be met:

PARAMETER

OXYGEN CONCENTARTION

SAMPLE

Biochemical Oxygen Demand (BOD5) in accordance with ISO N5815-1 from 2003

20 mg/l
25 mg/l

24-h-Average Sample Qualified Sample

Chemical Oxygen Demand (COD) in accordance with ISO N6060 from 1986

100 mg/l
125 mg/l

24-h-Average Sample Qualified Sample

2. During operation, the following control values shall be met:

PARAMETER

OXYGEN CONCENTARTION

SAMPLE

Biochemical Oxygen Demand (BOD5) in accordance with ISO N5815-1 from 2003

25 mg/l

Qualified Sample

Chemical Oxygen Demand (COD) in accordance with ISO N6060 from 1986

125 mg/l 150 mg/l

Qualified Sample Random Sample

It is necessary to observe values in the Qualified Sample procedure.

3. The Qualified Sample is one mix from not less than five Random Samples with the same volume, performed in the timeframe of one hour and with the time interval of not less than two minutes.

4. Competent Authorities can use equivalent procedures.

5. Mechanical and chemical processes with use of the means for halogenisation and chlorination are not allowed.

6. It is necessary to take adequate measures for storage and orderly disposal of the sludge from onboard waste water treatment plants.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove mora, prometa i infrastrukture i poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/01

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazuma o slivu rijeke Save
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !