Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Protokol o vjerodostojnom trojezičnom tekstu Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije)L113538 ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 6/1994.) objavljuje se na hrvatskom jeziku:

PROTOKOL O VJERODOSTOJNOM TROJEZIČNOM TEKSTU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTU

(Buenos Aires, 24. rujna 1968.)

DOLJE POTPISANE VLADE,

OBZIROM da zadnji stavak K onvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u daljnjem tekstu "Konvencija", određuje da tekst Konvencije, sastavljen na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, svaki od njih, jednake vjerodostojnosti, mora biti otvoren za potpisivanje;

OBZIROM da je Konvencija bila otvorena za potpisivanje u Chicagu, sedmog dana prosinca 1944. s tekstom na engleskom jeziku;

OBZIROM da je tome primjereno poduzeti potrebne mjere za postojanje teksta na tri jezika kako je predviđeno u Konvenciji;

OBZIROM da kod poduzimanja takvih mjera treba uzeti u obzir postojanje izmjena Konvencije na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, kao i da tekst Konvencije na francuskom i španjolskom jezku ne treba sadržavati te izmjene, jer u skladu s Člankom 94.(a) Konvencije takva izmjena može stupiti na snagu samo u odnosu na one Države koje su ju ratificirale; SUGLASILE SU SE U SLJEDEĆEM:

Članak I

Tekst Konvencije na francuskom i španjolskm jeziku, priložen ovom Protokolu zajedno sa tekstom Konvencije na engleskom jeziku, predstavlja tekst jednake vjerodostojnosti na tri jezika kakva je izrijekom predviđeno u zadnjem stavku Konvencije.

Članak II

Ako je Država stranka ovog Protokola u skladu s Člankom 94.(a) Konvencije ratificirala ili će u budućnosti ratificirati bilo koju izmjenu Konvencije, tada se smatra da se tekst takve izmjene na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku odnosi na tekst jednake vjerodostojnosti na tri jezika, što proizlazi iz ovog Protokola.

Članak III

1 ) Države članice Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva mogu postati stranke ovog Protokola:

(a) potpisom bezrezervnog prihvaćanja ili

(b) potpisom prihvaćanja s rezervom i naknadnim prihvaćanjem ili

(c) prihvaćanjem.

2) Ovaj protokol mora biti otvoren za potpisivanje u Buenos Airesu do 27. rujna 1968, a nakon toga u Washingtonu D.C.

3) Prihvćanje stupa na snagu pohranjivanjem dokumenta o prihvaćanju kod Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

4) Pristupanje ili ratifikacija ili odobrenje ovog Protokola se smatra njegovim prihvaćanjem.

Članak IV

1) Ovaj Protokol stupa na snagu tridesetog dana nakon što dvanaest Država, u skladu s odredbama Članka III, potpiše njegovo bezrezervno prihvaćanje ili prihvaćanje.

2) Za bilo koju Državu koja u skladu s odredbama Članka III naknadno postane strankom ovog Protokola, on stupa na snagu na datum potpisivanja njegovog bezrezervnog prihvaćanja ili prihvaćanja.

Članak V

Bilo koje buduće pristupanje Države Konvenciji se smatra prihvaćanjem ovog Protokola.

Članak VI

Neposredno nakon stupanja na snagu ovog Protokola, Vlada Sjedinjenih Amerlčkih Država će ga registrirati kod Ujedinjenih naroda i Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

Članak VII

1) Ovaj Protokol ostaje na snazi sve otok je na snazi Konvencija.

2) Ovaj Protokol prestaje vrijediti za Države samo ako ona prestane biti strankom Konvencije.

Članak VIII

Vlada Sjedinjenih Američkih Država će obavijestiti sve Države Članice Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, kao i samu Organizaciju o:

(a) svakom potpisivanju ovog Protokol,a i datumom potpisivanja s naznakom da li je s potpisom bezrezervnog prihvaćanja ili potpisom prihvaćanja s rezervom;

(b) pohranjivanju i datumu pohranjivamja bilo kojeg dokumenta o prihvaćanju;.

(c) datumu stupanja na snagu Protokola u skladu s odredbama Članka IV stavka 1).

Članak IX

Ovaj Protokol, sastavljen na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, svaki od njih jednake vjerodostojnosti, biti će pohranjen u arhiv Vlade Sjedinjenih Ameiričkih Država, koja će njegove ovjerene kopije proslijediti Vladama Država Članica Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani punomoćnici, valjano ovlašteni, potpisali su ovaj Protokol.

SASTAVLJENO u Buenos Airesu, 24. rujna 1968. godine.

POPIS DRŽAVA POTPISNICA PROTOKOLA O VJERODOSTOJNOM TROJEZIČNOM TEKSTU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOI CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

(Buenos Aires, 24. rujna 1968.)

(stanje 30. lipnja 1995., podaci ICAO-a)

Protokol je stupio na snagu 4. travnja 1947. godine a Republika Hrvatska stranka je od 9. svibnja 1992, godine.

Albanija Finska

Angola Francuska

Antigua i Barbuda Gabon

Argentina Gambija

Armenija Grčka

Australija Grenada

Austrija Giruzija

Azerbajdžan Gvatemala

Bahami Civineja Bisao

Bahrein Hrvatska

Bangladeš Iridija

Barbados Irak

Belgija Irska

Belize Italija

Bjelorusija Izrael

Bosna i Hercegovina

Botsvana Jamajka

Brazil Jordan

Brunei Darussalam Južnoafrička Republika

Bugarska Kamerun

Burkina Faso Kanada

Butan Katar

Cape Verdle Kazahstan

Cipar Kina

Cook Islands Kirgistan

Cosea Riva Kiribati

Kolumbija

Čad Komori

Češka Republika Kuba

Čile Kuvajt

Danska Lesoto

Demokratska Narodna Letonija

Republika Koreja

Libanon

Džibuti Litva

Egipat Madagaskar

Ekvador Mađarska

Ekvatorijalna Gvineja Makedonija

Eritreja Malavi

Estonija Maldivi

Fidži Mali

Maršalski Otoci Sao Tome i Principe

Mauricijus Saudijska Arabija

Mauritanija Sejšeli

Meksiko Sirija

Mikronezija Sjedinjene Američke Države

Moldavija Slovačka

Monako Slovenija

Mongolija Surinam

Mozambik Svaziland

Namibija Sveta Lucija

Nauru Sveti Vicent i Grenada

Niger Španjolska

Nigerija Švedska

Nizozemska Švicarska

Norveška

Novi Zeland Tađikistan

Tanzanija

Njemačka Togo

Obala Slonovače Tonga

Oman Tunis

Pakistan Turkmenistan

Panama Turska

Papua-Nova Gvineja Ujedinjeni Arapski Emirati

Ukrajina

Poljska Urugvaj

Portugal Uzbekistan

Republika Jemen

Republika Koreja Vanuatu

Velika Britanija

Ruanda Venecuela

Rumunjska

Ruska Federacija Vijetnam

Salomonski Otoci Zambija

San Marino Zimbabve

zatvori
Protokol o vjerodostojnom trojezičnom tekstu Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !