Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343, sa da nom 1. ožujka 2006. godine prestaje vrijediti odobrenje za poslovanje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 8.3.2006 Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343, sa danom 1. ožujka 2006. godine prestaje vrijediti odobrenje za poslovanje

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

640

Temeljem odredbi članka 15.L291419 točka 4. alineja 1. i članka 8.L291420 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 29.L291422 stavak 4. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu prestanka odobrenja za poslovanje društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o., Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, na sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine donosi:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o., Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343, s danom 1. ožujka 2006. godine prestaje vrijediti odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske je Rješenjem klasa: UP/I-450-08/04-02/191, urbroj: 567-02/05-04 od 24. veljače 2005. godine izdala odobrenje za poslovanje društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o., Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je stranka zaprimila 1. ožujka 2005. godine.

Sukladno odredbama članka 29.L291424 stavak 4. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da društvu za upravljanje investicijskim fondovima koje u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za upravljanje fondovima ne osnuje fond, prestaje vrijediti odobrenje za poslovanje. Također je i člankom 18.L291426 stavak 4. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) koji je prestao važiti 1. siječnja 2006. godine bila propisana ista odredba.

Prijelaznim i završnim odredbama sadržanim u članku 243. stavak 1. Zakona, investicijski fondovi i društva za upravljanje osnovani prije stupanja na snagu istog Zakona nastavljaju s radom i pod uvjetima pod kojima su upisani u sudskom registru, odnosno pod uvjetima pod kojima su dobili odobrenje pravnog prednika Nadzornog tijela.

Budući da društvo za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. u zakonskom roku od godinu dana nije osnovalo investicijski fond Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na svojoj sjednici 2. ožujka 2006. odluku kao u točki 1. izrjeke ovoga Rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-20/01

Urbroj: 383-102/06-01

Zagreb, 2. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343, sa da nom 1. ožujka 2006. godine prestaje vrijediti odobrenje za poslovanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !