Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se daje odobrenje Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 22.3.2006 Rješenje kojim se daje odobrenje Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

851

Na temelju odredbi članka 15.L292534 stavak 1. točke 4. alineja 2 i članka 8.L292535 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05) primjenom odredbi članaka 27.L292537, 79.L292538 stavak 3. i 105. stavak 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/00. 103/03 i 177/04), članka 2.L292540 Pravilnika o izdavanju odobrenju za rad mirovinskih društava (»Narodne novine«, br. 85/01), članka 4.L292542 stavak 3. i članka 5.L292543 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« 65/01 i 47/03), odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe Croatia osiguranje mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija), na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe.

2. Daje se odobrenje Croatia mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom na izbor banke skrbnika, Hrvatske poštanske banke d.d. Jurišićeva 4. Zagreb.

3. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., podnijelo je svojim dopisima od 28. veljače 2006. i dopunom od 7. ožujka zahtjev za izdavanje odobrenja za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe. Uz zahtjev su priložili:

– Odluku o osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe

– Statut zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe

– Informativni prospekt zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe

– Ugovor s bankom skrbnikom, Hrvatska poštanska banka d.d.

– Informacija o banci skrbniku

– Odluka o načelima ulaganja zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe

– Ugovor o osnivanju i upravljanju zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom HEP grupe

– Procjena dinamike upisa broja članova u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe u 2006. i 2007. godini

– Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda

Postupajući sukladno odredbama članka 27. i 105. stavak 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu Zakon) i fondovima, Agencija je na sjednici održanoj 16. ožujka 2006. utvrdila da je zahtjev osnovan, pa je odlučeno kao u točki 1. izrjeke Rješenja.

Na istoj sjednici Agencija je odobrila izbor banke skrbnika, Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb te odobrila Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 3. gore citiranog Zakona, odlučeno kao u točki 2. izrjeke ovog Rješenja.

Sukladno odredbi čl. 8. st. 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I 140-01/06-08/02

Urbroj: 326-204-06-4

Zagreb, 16. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje kojim se daje odobrenje Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !