Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 5.9.2007 Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2804

Na temelju odredbi članka 15.L350424 točka 4. alineja 2. i članka 8.L350425 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) primjenom odredbi članka 27.L350427, 79.L350428 stavka 4. i 111a. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), članka 2.L350430 Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društava (»Narodne novine« br. 85/01) i članka 4.L350432 stavka 3. i članka 5.L350433 Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« br. 65/01 i 47/03), odlučujući o zahtjevu za odobrenje za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile, podnesen od strane Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija), na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Daje se odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69 za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile.
2. Daje se odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69 na izbor banke skrbnika, Societe Generale – Splitska banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, podnijelo je 3. svibnja 2007. godine i dopunama od 16. i 21. svibnja, 31. srpnja, 14., 16. i 22. kolovoza 2007. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile. Uz zahtjev su priložili:
– Popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog društva,
– Odluka Pokrovitelja – T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23 o odabiru Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Magazinska 69, Zagreb za osnivanje i upravljanje Zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom T– Mobile,
– Ugovor o pokroviteljstvu, osnivanju i upravljanju Zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom T– Mobile,, s aneksom ugovora od 20. kolovoza 2007.,
– Statut Fonda,
– Informativni prospekt Fonda,
– Rješenje Trgovačkog suda od 26. travnja 2006. godine,
– Izjavu o načelima ulaganja,
– Odluka o načelima ulaganja Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile,
– Ugovor s bankom skrbnikom Societe Generale-Splitskom Bankom d.d., Split,
– Informacije o banci skrbniku,
– Izjava Societe Generale-Splitske Banke d.d. Split o dokumentima iz članka 27. Zakona i Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva,
– Revidirano godišnje izvješće za banku skrbnika za 2004., 2005. i 2006. godinu,
– Procjena dinamike upisa broja članova u Fond u 2007. i 2008. godini,
– Dokaz o uplati naknade i administrativne pristojbe za odobrenje za osnivanje mirovinskog fonda i izbor banke skrbnika.
Postupajući sukladno odredbama članka 27. i 111a. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Agencija je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine utvrdila da je zahtjev osnovan, pa je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.
Na istoj sjednici Agencija je odobrila izbor banke skrbnika Societe Generale – Splitske banke d.d., Split, Ruđera Boškovića 16., te je odobrila Ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda, pa je primjenom odredbe članka 79. stavka 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima odlučeno kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.
Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/07-33/1
Urbroj: 326-113-07-12
Zagreb, 30. kolovoza 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !