Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se daje prethodna suglasnost na povećanje temeljenog kapitala društva HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 2.4.2007 Rješenje kojim se daje prethodna suglasnost na povećanje temeljenog kapitala društva HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1139

Sukladno odredbama članka 15.L332272 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L332273 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), te primjenom odredbe članka 6.L332275 stavak 7. Zakona o umirovljeničkom fondu (»Narodne novine«, br. 93/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odlučujući o zahtjevu za dobivanje prethodne suglasnosti na promjenu u temeljenom kapitalu društva HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Praška 5 na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Daje se prethodna suglasnost na povećanje temeljenog kapitala društva HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Praška 5.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama.

Obrazloženje

Dana 6. ožujka 2007. godine društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Praška 5 (dalje: Društvo) podnijelo je, temeljem odredbe članka 6. stavka 7. Zakona o umirovljeničkom fondu, zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti na promjenu u temeljnom kapitalu Društva.
Društvo je u dokumentaciji koja prileži zahtjevu dostavilo Zapisnik sa III. (treće) skupštine Društva od 5. ožujka 2007. temeljem koje se temeljni kapitala povećava sa iznosa od 5,000.000,00 kuna za iznos od 8.500.000,00 kuna na iznos od 13.500.000,00 kuna. Iznos povećanja temeljnog kapitala u cijelosti u novcu uplatit će Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, kao jedini osnivač i član Društva.
Slijedom navedenog, Agencija je odlučila kao u točki 1. izreke ovog Rješenja sukladno odredbi članka 6. stavka 7. Zakona o umirovljeničkom fondu.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-05/6
Urbroj: 326-113/07-2
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se daje prethodna suglasnost na povećanje temeljenog kapitala društva HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !