Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 17.8.2006 Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na rok od 3. kolovoza 2006. godine do 1. listopada 2006. godine i kojim se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da društvu Ceufin Brokers d.o.o., Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećivanje svih dionica, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 na rok od 3. kolovoza 2006. godine do 1. listopada 2006. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2164

Na temelju odredbe članka 15.L306420 stavka 1. točke 3. i članka 8.L306421 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 15.L306423 stavka 2. i stavka 4. točke 1. i članka 147.L306424 stavka 3. točke 1. i stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad poslovanjem društva Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, Koturaška 73, Uprava Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 3. kolovoza 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje se raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 3. kolovoza 2006. godine do 1. listopada 2006. godine.
II. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da društvu Ceufin brokers d.o.o. Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje svih dionica, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 na rok od 3. kolovoza 2006. godine do 1. listopada 2006. godine.
III. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da o učinjenom iz točke II. ovog rješenja bez odgode obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.
IV. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Temeljem članka 27.L306426 stavak 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) postala je nadležna za sve postupke i predmete u radu iz djelokruga i nadležnosti Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija).
Postupak nadzora nad društvom Ceufin brokers d.o.o., Komisija je provela sukladno odredbi članka 12. stavka 3. i članka 14. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon), uzimajući u obzir prijavu nalogodavca D. S., u svezi neizvršenih plaćanja od strane društva Ceufin brokers d.o.o., a vezano na kupoprodaju dionica.
Komisija je temeljem provedenog postupka nadzora, 18. ožujka 2004. godine donijela Rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28) kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 1. travnja 2004. godine.
Komisija je 10. veljače 2005. godine donijela Rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/63, urbroj: 567-04/05-31) kojim društvu Ceufin brokers d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na njegovom računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 60 dana.
Komisija je 18. ožujka 2005. godine donijela Rješenje kojim društvima Mias d.o.o. i Roza d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama Domaće tvornice rublja d.d., (dalje: DTR), koje se vode kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 60 dana.
Agencija je 6. travnja 2006. godine donijela Rješenje kojim se poništava transakcija prijenosa 17.300 dionica izdavatelja DTR, Zagreb, s društva Ceufin brokers d.o.o. na društvo Roza d.o.o., Varaždin i transakcija prijenosa 16.700 dionica izdavatelja DTR, s društva Ceufin brokers d.o.o. na društvo Mias d.o.o., Osijek.
Agencija je 2. lipnja 2006. godine donijela Rješenje (klasa:UP/I-041-01/06-01/01, urbroj: 326-104/06-23) kojim društvu Ceufin brokers d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na njegovom računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 5. lipnja 2006. do 2. kolovoza 2006. godine.
Društvo Ceufin brokers d.o.o. nije ni do današnjeg dana dostavilo Agenciji dokaze o ispunjenju svih obveza prema nalogodavcima, te Agencija u cilju sprečavanja nastajanja daljnje štete za nalogodavce i nadalje donosi rješenje o zabrani raspolaganja svim dionicama.
I) Temeljem članka 15. stavak 4. točka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava položaj sudionika na tržištu kapitala, Agencija će obustaviti sve radnje prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja kod Središnje depozitarne agencije d.d., ako Agencija raspolaže s podacima koji ukazuju na sumnju da su vrijednosne papiri stečeni na nezakonit način.
Kako Agencija raspolaže sa podacima koji ukazuju na manipulaciju iz članka 150. stavak 1. točka 1. Zakona, odnosno da su vrijednosni papiri stečeni radnjama u suprotnosti sa Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke ovog Rješenja.
II) Člankom 147. stavkom 3. točkom 1. Zakona, propisano je da je u svrhu zaštite interesa ulagatelja, Agencija ovlaštena donijeti odluku kojom se može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da poduzme radnje kojima blokira, odnosno onemogućuje otuđenje ili opterećenje upisanim vrijednosnim papirima ako Agencija raspolaže podacima koji ukazuju na sumnju da su vrijednosni papiri upisani na računu ulagatelja stečeni radnjama koje su u suprotnosti sa Zakonom.
Kako Agencija raspolaže s podacima koji ukazuju na manipulaciju iz članka 150. stavak 1. točke 1. Zakona, odnosno da su vrijednosni papiri stečeni radnjama u suprotnosti sa Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke ovog Rješenja.
III) Kako je člankom 147. stavkom 4. Zakona propisano da mjera zabrane otuđenja ili opterećenja vrijednosnih papira koju nalaže Agencija, ne može biti duža od 60 dana, valjalo je odlučiti kao u točkama I. i II. izreke ovog Rješenja.
IV) Rješenje je potpisano na temelju ovlasti predsjednika Uprave gosp. Ante Samodola u smislu članka 4.L306428 stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 10.L306430 Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 31/06).
V) Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/01
Urbroj: 326-104/06-29
Zagreb, 3. kolovoza 2006.

Član Uprave
Ivica Letinić, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !