Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Industrijski kombinat Gaj d.d. Slatina nalaže da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 10.7.2006 Rješenje kojim se društvu Industrijski kombinat Gaj d.d. Slatina nalaže da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1821

Na temelju odredbi članka 15.L304634 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za društvo Industrijski kombinat Gaj d.d. Slatina, na sjednici održanoj 29. lipnja 2006., donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu Industrijski kombinat Gaj d.d., sa sjedištem u Slatini, Ulica Nikole Šubića Zrinskog 27 MBS: 010012776, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) provela je sukladno odredbama članka 15.L304636 stavka 1. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 150/05) nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva Industrijski kombinat Gaj d.d. Slatina (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon), javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje30.000.000,00 kuna. Da bi se dioničko društvo u smislu Zakona smatralo javnim dioničkim društvom i kao takvo bilo dužno ispunjavati sve zakonske obveze, dovoljno je da je ispunjen samo jedan od dva navedena kriterija.

Uvidom u temeljne podatke subjekta upisa u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj razvidno je da Izdavatelj ima temeljni kapital u iznosu od 40.521.800,00 HRK te time zadovoljava kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 1.

Odredbom članka 14.L304638 Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (»Narodne novine« br. 118/03), propisano je da više od 100 dioničara ima ono dioničko društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara. Slijedom navedene odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava, dioničko društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara, a što je vidljivo iz podataka Središnje depozitarne agencije ili podataka iz knjige dionica određenog dioničkog društva, smatra se javnim dioničkim društvom i obvezno je postupiti sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. članka 114. Zakona.

Prema podacima dobivenim od Središnje depozitarne agencije Zagreb, navedeno društvo imalo je sa zadnjim danom u siječnju, veljači i ožujku 2005. godine više od 100 dioničara te su time zadovoljavali kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 2. Od navedenog tromjesečja do dana donošenja ovog Rješenja Izdavatelj je cijelo vrijeme zadovoljavao kriterij broja dioničara iz članka 114. Zakona, što je vidljivo iz podataka Središnje depozitarne agencije, prema kojima Izdavatelj ima više od 100 dioničara u svim mjesecima drugog, trećeg i četvrtog tromjesečja 2005. godine te prvog tromjesečja 2006. godine.

Odredbama članka 114. stavak 2. propisano je da su javna dionička društva dužna uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava ili uređenog javnog tržišta u roku od 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. istog članka.

Dioničko društvo (Izdavatelj) podnosi zahtjev za uvrštenje u kotaciju, odnosno ukidanje uvrštenja vrijednosnih papira iz kotacije javnih dioničkih društava na način i pod uvjetima kako je to propisano odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, i Pravila Kotacije javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I. Podnošenje navedenih zahtjeva nema utjecaja na stjecanje ili gubitak statusa javnog dioničkog društva, koji je vezan uz ispunjavanje odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava.

Na zahtjev Agencije od 26. travnja 2006., Izdavatelj je dostavio očitovanje u kojem se nije očitovao o razlozima ne uvrštenja svojih dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze u roku od 30 dana od ispunjenja kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Agencija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/48

Urbroj: 326-104/06-5

Zagreb, 29. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Industrijski kombinat Gaj d.d. Slatina nalaže da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !