Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Intesa Holding International S. A. Luxembourg, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 13.9.2006 Rješenje kojim se društvu Intesa Holding International S. A. Luxembourg, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2305

Sukladno odredbama članka 15.L312772 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L312773 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te članka 102.L312775 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), temeljem zahtjeva društva Intesa Holding International S. A. Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, zastupanog po opunomoćeniku Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb, Račkoga 6, za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 7. rujna 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Intesa Holding International S. A. Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, ne odobrava se status institucionalnog ulagatelja.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Intesa Holding International S. A. Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupano po opunomoćeniku Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb, Račkoga 6, podnijelo je 14. srpnja 2006. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), zahtjev za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, sukladno odredbi članka 102. stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a dana 20. srpnja 2006. godine, dopunu toga zahtjeva.
U privitku zahtjeva Podnositelj zahtjeva dostavio je Izvadak iz Trgovačkog sudskog registra Luksemburg, od 22. svibnja 2006. godine, Bilancu te Dodatak Bilanci sa stanjem na dan 31. ožujka 2006. godine, Statut, punomoć za zastupanje i izjavu ovlaštenih osoba Podnositelja zahtjeva o ulaganju u vrijednosne papire.
Uvidom u Izvadak iz Trgovačkog sudskog registra Luksemburg za Podnositelja zahtjeva, od 22. svibnja 2006. godine, utvrđeno je da je Podnositelj zahtjeva dioničko društvo osnovano 30. lipnja 1993. godine, čiji je temeljni kapital 2.897.558.699 eura, a predmet poslovanja preuzimanje poslovnih udjela u društvima i pravnim osobama koje imaju sjedište izvan Italije i koje obavljaju svoju djelatnost u sferi bankarskog i financijskog poslovanja te organizacija i koordinacija imovinskih i financijskih pitanja tih poslovnih udjela.
Temeljem uvida u podatke iz Bilance te Dodatka Bilanci sa stanjem na dan 31. ožujka 2006. godine, utvrđeno je da Podnositelj zahtjeva svoja novčana sredstva investira u vrijednosne papire banaka i udjele u drugim financijskim institucijama.
Prema izjavi ovlaštenih osoba Podnositelja zahtjeva o ulaganju u vrijednosne papire, prema njihovim saznanjima i uvjerenjima, kao i prema propisima i zakonima na snazi u Luxembourgu, te u skladu s djelatnostima tvrtke, Intesa Holding International ovlaštena je, a već je to i prije radila, investirati u vrijednosnice i/ili trgovati vrijednosnicama.
Sukladno odredbi članka 102. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Agencija će pravnoj osobi odobriti status institucionalnog ulagatelja ako utvrdi da ta pravna osoba svoja novčana sredstva ulaže u vrijednosne papire radi ostvarenja dobiti na temelju razlike u cijeni ili radi zaštite financijske imovine od tržišnih rizika, te da ima iskustva u ulaganju u vrijednosne papire i u trgovanju vrijednosnim papirima.
U provedenom postupku utvrđeno je da je Podnositelj zahtjeva, strana pravna osoba osnovana radi preuzimanja i držanja poslovnih udjela u društvima i pravnim osobama koje imaju sjedište izvan Italije i koje obavljaju svoju djelatnost u sferi bankarskog i financijskog poslovanja te organizacije i koordinacije imovinskih i financijskih pitanja tih poslovnih udjela te da u skladu s tim Podnositelj zahtjeva drži određeni portfelj vrijednosnih papira izdavatelja, trgovačkih društava i banaka, koji su, pak, međusobno povezane osobe.
Isto tako, Podnositelj zahtjeva pri tom ne ulaže svoja novčana sredstva kontinuirano, obrtimice u druge vrijednosne papire, radi ostvarenja dobiti na temelju razlike u cijeni ili radi zaštite financijske imovine od tržišnih rizika, ne prikuplja novčana sredstava od drugih osoba i ne posreduje za njih u trgovanju vrijednosnim papirima, a način i obim trgovanja vrijednosnim papirima od strane Podnositelja zahtjeva, ne može se izjednačiti s onima institucionalnih ulagatelja, određenih odredbom članka 2. stavka 1. točke 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, niti se slijedom svega navedenoga može smatrati da Podnositelj zahtjeva ima iskustva: u ulaganju u vrijednosne papire i trgovanju vrijednosnim papirima, upravljanju portfeljem u smislu izloženosti tržišnim rizicima, niti obavljanju fiducijarne funkcije.
Nakon provedenog postupka, Agencija ocjenjuje da nisu ispunjeni uvjeti da se Podnositelju zahtjeva odobri status institucionalnog ulagatelja pa je temeljem odredbe članka 102. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, riješeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/22
Urbroj: 326-101/06- 3
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Intesa Holding International S. A. Luxembourg, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !