Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 21.7.2006 Rješenje kojim se društvu METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1987

Sukladno odredbama članka 15.L305587 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L305588 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 22.L305590 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 120.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine.
2. Ovo rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je 30. lipnja 2006. godine Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL305592 (»Narodne novine«, broj 84/02, daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL305593 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je 27. lipnja 2006. godine Uprava Izdavatelja donijela Odluku o odobrenju izdanja korporativnih obveznica.
Nadalje, Nadzorni odbor Izdavatelja je na svojoj sjednici od 27. lipnja 2006. godine jednoglasno donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi društva na Odluku o odobrenju izdanja korporativnih obveznica.
Sukladno Odluci Uprave društva od 27. lipnja. 2006. godine o odobrenju izdanja korporativnih obveznica, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 120.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja razdoblja upisa biti će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Razdoblje uplate trajat će 1 (jedan) radni dan počevši 2. (drugog) radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme razdoblja uplate bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate (na datum izdanja) prema instrukciji plaćanja koju će Agent i Pokrovitelj izdanja, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o pravnoj osobi, odnosno institucionalnom investitoru. Dan razdoblja uplate je datum izdanja Obveznica.
Sukladno Odluci Uprave Društva od 27. lipnja 2006. godine o odobrenju izdanja korporativnih obveznica, predmetno izdanje obveznica smatrat će se uspješnim ukoliko u razdoblju upisa i uplate bude upisano i uplaćeno minimalno 75% upisa cjelokupnog izdanja.
Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL305594 (»Narodne novine« 45/06).
U provedenom postupku, utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno članku 22. stavak 4. i članku 96. stavak 4. Zakona valjalo riješiti kao u izreci ovoga rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/20
Urbroj: 326-101/06-3
Zagreb, 13. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !