Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, odobrava objavljivanje dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice,... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 22.8.2007 Rješenje kojim se društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, odobrava objavljivanje dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, u kotaciju javnih dioničkih društava, čije je objavljivanje odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-12/2, urbroj: 326-111/07-7, od 19. srpnja 2007. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2696

Sukladno odredbama članka 15.L349830 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L349831 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te članka 25.L349833 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), na temelju zahtjeva društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b. o odobrenju objavljivanja dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., u kotaciju javnih dioničkih društava, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU OBJAVLJIVANJA DOPUNE PODATAKA

1. Društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., odobrava se objavljivanje dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., u kotaciju javnih dioničkih društava, čije je objavljivanje odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-12/2, urbroj: 326-111/07-7, od 19. srpnja 2007. godine.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b. (dalje: Društvo), podnijelo je 2. kolovoza 2007. godine, zahtjev za odobrenje objavljivanja dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., u kotaciju javnih dioničkih društava, sukladno odredbi članka 25.L349835 stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02 i 138/06, daljnjem tekstu: Zakon) i dokumentaciju u privitku istog. Objavu podataka iz skraćenog Prospekta, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) odobrila je svojim rješenjem, klasa: UP/I-451-04/07-12/2, urbroj: 326-111/07-7, od 19. srpnja 2007. godine.
Sukladno zahtjevu Društva za odobrenje objavljivanja dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., u kotaciju javnih dioničkih društava i priloženoj dokumentaciji, u skraćenom Prospektu ispravljaju se podaci koji se odnose na iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica koje se uvrštavaju u kotaciju javnih dioničkih društava, i to na način da se iznos temeljnog kapitala od 99.818.148,60kuna, ispravlja u 116.732.401,80 kuna u prvom odlomku poglavlja« Temeljni kapital, dionice i raspodjela dobiti». U poglavlju »Općenito«, broj izdanih dionica Društva od 400.860 dionica ispravlja se u broj od 468.786 dionica.
Nadalje, u poglavlju »Struktura dioničara« ispravljaju se podaci o broju dionica i udjelu u temeljnom kapitalu dioničara koji posjeduju 5% ili više dionica Društva te se u skraćeni Prospekt dodaje poglavlje »Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji za Olympia Vodice d.d. (razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2007. godine)«.
U poglavlju »Predmet poslovanja društva« dodaju se nove djelatnosti, a u poglavlju »Porezni tretman dividende« ispravlja se podatak o oporezivanju inozemnih pravnih osoba.
Sve ostali dijelovi skraćenog Prospekta ostaju neizmijenjeni.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL349837 (»Narodne novine« br. 45/96 i 11/07).
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje objavljivanja dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., u kotaciju javnih dioničkih društava, pa je na temelju odredbe članka 25. stavak 2. Zakona, riješeno kao u izreci.
Sukladno odredbi članka 25. stavka 3. Zakona, Društvo Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja b.b., obvezno je sljedećeg radnog dana od dana primitka ovog rješenja objaviti dopunu skraćenog Prospekta na isti način kao i skraćeni Prospekt, odnosno na način iz članka 24. stavak 1. Zakona te predmetnu dopunu ugraditi u tekst skraćenog Prospekta tako da predstavlja njegov integralni dio.
Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/12
Urbroj: 326-111/07-2
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, odobrava objavljivanje dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice,...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !