Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Beč, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 27.9.2006 Rješenje kojim se društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Beč, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2379

Sukladno odredbama članka 15.L313430 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L313431 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05) te članka 102.L313433 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), temeljem zahtjeva društva Raiffeisen International Bank – Holding AG, Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija, zastupanog po punomoćniku Branku Deviću, iz Zagreba, Medvedgradska 49, za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 21. rujna 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija, ne odobrava se status institucionalnog ulagatelja.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Raiffeisen International Bank – Holding AG, Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupano po punomoćniku Branku Deviću, iz Zagreba, Medvedgradska 49, podnijelo je dana 26. listopada 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske, pravnom predniku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), zahtjev za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, sukladno odredbi članka 102. stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
Na traženje Agencije, društvo je dopunjavalo zahtjev podnescima od 25. siječnja, 8. veljače, 14. ožujka, 9. svibnja, 8. lipnja i 8. rujna 2006. godine.
Iz obrazloženja podnesenog zahtjeva za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, vidljivo je, između ostaloga, da je Podnositelj zahtjeva specijalizirano dioničko društvo, u većinskom vlasništvu Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, čija je funkcija držanje portfelja dionica, upravljanje i nadzor nad bankama članicama Raiffeisen Grupe, u državama Središnje i Istočne Europe.
Uvidom u statut, utvrđeno je da je Podnositelj zahtjeva dioničko društvo čiji je predmet poslovanja sudjelovanje u drugim domaćim i inozemnim društvima bilo koje vrste kao i stjecanje, posjedovanje, preuzimanje i upravljanje udjelima kao holding društvo, posebice udjelima u bankama i financijskim institucijama, te konzultantske usluge i usluge upravljanja u društvima u kojima stječe udjele, kupoprodaja nekretnina i trgovanje svim vrstama roba.
Iz Financijskog izvještaja Raiffeisen International Bank – Holding AG za 2005. godinu, vidljivo je da je Podnositelj zahtjeva na kraju 2005. godine raspolagao s mrežom filijala i leasing tvrtkama na 16 tržišta Središnje i Istočne Europe, ali kao podružnica Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG nema vlastitu grupu banaka prema austrijskom Zakonu o bankama i kao koncern ne podliježe propisima o nadzoru banaka.
U provedenom postupku utvrđeno je da je Podnositelj zahtjeva, sastavni dio koncerna Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, preko kojeg Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG drži svoja najznačajnija društva u Središnjoj i Istočnoj Europi. Podnositelj zahtjeva vrijednosnim papirima koje drži, odnosno proizvodima vezanim uz vrijednosne papire, trguje u vlastito ime i za vlastiti račun, i pri tom svoja novčana sredstva ne ulaže kontinuirano, obrtimice u druge vrijednosne papire, radi ostvarenja dobiti na temelju razlike u cijeni ili radi zaštite financijske imovine od tržišnih rizika, ne prikuplja novčana sredstava od drugih osoba i ne posreduje za njih u trgovanju vrijednosnim papirima, a način i obim trgovanja vrijednosnim papirima od strane Podnositelja zahtjeva, ne može se izjednačiti s onima institucionalnih ulagatelja, određenih odredbom članka 2. stavka 1. točke 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, niti se slijedom svega navedenoga može smatrati da Podnositelj zahtjeva ima iskustva: u ulaganju u vrijednosne papire i trgovanju vrijednosnim papirima, upravljanju portfeljem u smislu izloženosti tržišnim rizicima, niti obavljanju fiducijarne funkcije.
Nakon provedenog postupka, Agencija ocjenjuje da nisu ispunjeni uvjeti da se Podnositelju zahtjeva odobri status institucionalnog ulagatelja pa je temeljem odredbe članka 102. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, riješeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/05
Urbroj: 326-111/06-12
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Beč, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !