Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Graz, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 27.9.2006 Rješenje kojim se društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Graz, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2380

Sukladno odredbama članka 15.L313468 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L313469 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te članka 102.L313471 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), temeljem zahtjeva društva Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Kaiserfeldgasse 5-7, A-8010 Graz, Austrija, zastupanog po punomoćniku Branku Deviću, iz Zagreba, Medvedgradska 49, za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 21. rujna 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Kaiserfeldgasse 5-7, A-8010 Graz, Austrija, ne odobrava se status institucionalnog ulagatelja.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Kaiserfeldgasse 5-7, A-8010 Graz, Austrija (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupano po punomoćniku Branku Deviću, iz Zagreba, Medvedgradska 49, podnijelo je dana 26. listopada 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske, pravnom predniku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), zahtjev za odobrenje statusa institucionalnog ulagatelja, sukladno odredbi članka 102. stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
Na traženje Agencije, Podnositelj zahtjeva dopunjavao je svoj zahtjev podnescima od 10. i 21. veljače, 14. ožujka, 9. svibnja, 8. lipnja i 5. srpnja 2006. godine.
U provedenom postupku Agencija je izvršila uvid u Društveni ugovor o osnivanju te je utvrđeno da je Podnositelj zahtjeva društvo s ograničenom odgovornošću čiji je predmet poslovanja držanje udjela u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, te pribavljanje i upravljanje vlastitom i tuđom, pokretnom i nepokretnom imovinom, planiranje i savjetovanje u svezi s imovinom, kao i obavljanje skrbničkih funkcija.
Uvidom u izvadak iz sudskog registra Pokrajinskog suda u Grazu, utvrđeno je da je kao poslovna djelatnost Podnositelja zahtjeva registrirano upravljanje udjelima u poduzećima, a iz iste isprave vidljivo je da je kao jedini član društva registriran ZRB Beteiligungs GmbH, Kaiserfeldgasse 5-7, Graz. Prema izvatku iz sudskog registra Pokrajinskog suda u Grazu, članovi društva ZRB Beteiligungs GmbH, Kaiserfeldgasse 5-7, Graz su: Raiffeisenverband Salzburg, Raiffeisenbank Oberösterreich i Raiffeisen – Landesbank Steiermark AG.
Iz podataka Završnog godišnjeg računa na dan 31. prosinca 2005. godine, za Podnositelja zahtjeva, vidljivo je da Podnositelj zahtjeva drži udio od 24,29% u kapitalu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, i nema udjela u drugim društvima.
U obrazloženju zahtjeva, Podnositelj zahtjeva, između ostaloga, navodi da radi jednostavnije dioničarske strukture, veći broj banaka iz grupacije Raiffeisen, neizravno preko Podnositelja zahtjeva i Raiffeisen International Bank-Holding AG Beč, kao drugog dioničara, drži sve redovne dionice RBA, a budući da su banke, sukladno odredbi članka 2. stavka 1. točka 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, institucionalni ulagatelji, to i Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za priznavanje statusa institucionalnog ulagatelja.
U provedenom postupku utvrđeno je da je Podnositelj zahtjeva, strana pravna osoba osnovana radi držanja udjela u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, za osnivače koji su međusobno povezane osobe. Podnositelj zahtjeva pri tom ne ulaže svoja novčana sredstva kontinuirano, obrtimice u druge vrijednosne papire, radi ostvarenja dobiti na temelju razlike u cijeni ili radi zaštite financijske imovine od tržišnih rizika, ne prikuplja novčana sredstava od drugih osoba i ne posreduje za njih u trgovanju vrijednosnim papirima, a način i obim trgovanja vrijednosnim papirima od strane Podnositelja zahtjeva, ne može se izjednačiti s onima institucionalnih ulagatelja, određenih odredbom članka 2. stavka 1. točke 9. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, niti se slijedom svega navedenoga može smatrati da Podnositelj zahtjeva ima iskustva: u ulaganju u vrijednosne papire i trgovanju vrijednosnim papirima, upravljanju portfeljem u smislu izloženosti tržišnim rizicima, niti obavljanju fiducijarne funkcije.
Nakon provedenog postupka, Agencija ocjenjuje da nisu ispunjeni uvjeti da se Podnositelju zahtjeva odobri status institucionalnog ulagatelja pa je temeljem odredbe članka 102. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, riješeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/06
Urbroj: 326-111/06-12
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Graz, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !