Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Split tours d.d. Split, odobrava Prospekt o izdavanju 1.815 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 181.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 21.8.2006 Rješenje kojim se društvu Split tours d.d. Split, odobrava Prospekt o izdavanju 1.815 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 181.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2170

Sukladno odredbama članka 15.L306450 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L306451 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L306453 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02) a temeljem zahtjeva trgovačkog društva Split Tours d.d. Split, Boktuljin put b.b, za odobrenjem Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 10. kolovoza 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Društvu SPLIT TOURS d.d. Split, Boktuljin put b.b. odobrava se Prospekt o izdavanju 1.815 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 181.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Split Tours d.d. Split, Boktuljin put b.b (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je dana 7. srpnja 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a dana 18. srpnja 2006. godine izmjenu toga zahtjeva i Prospekta te dokumentaciju sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira te Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL306455 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je dana 26. lipnja 2006. godine, Glavna skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u stvarima i izdavanjem redovnih dionica na ime privatnom ponudom uz isključenje prava prvenstva u cijelosti.
Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Društva, temeljni kapital društva povećat će s nominalnog iznosa od 2.843.500,00 kn za nominalni iznos od 181.500,00 kn na nominalni iznos od 3.025.000,00 kuna, i to izdavanjem 1.815 novih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 100,00 kn, za iznos iznad pari, ukupne nominalne vrijednosti od 181.500,00 kn, privatnom ponudom, ulaganjem stvari.
Društvo dionice predmetnog izdanja izdaje iznad nominalne vrijednosti. Cijena jedne redovne dionice iznosi 661,15 kn.
Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 7 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100% ukupnog izdanja dionica.
Nadalje je utvrđeno da je Društvo uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL306456 (»Narodne novine« 45/06).
Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Društva privatnom ponudom, od dana 7. srpnja 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.
Sukladno odredbama članka 8.L306457 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), ovo Rješenje objavljuje se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/21
Urbroj: 326-101/06-5
Zagreb, 10. kolovoza 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Split tours d.d. Split, odobrava Prospekt o izdavanju 1.815 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 181.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !