Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondom HPB Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, daje odobrenje na izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 25.4.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondom HPB Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, daje odobrenje na izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1444

U skladu s odredbama članka 15.L333990 stavka 1. točke 2. alineje 2. i članka 8.L333991 stavci 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na izvanrednoj sjednici održanoj 21. travnja 2007.

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondom HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, daje se odobrenje na izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda.
2. Ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Dana 12. travnja 2007. društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB–Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5 (dalje: Društvo) koje upravlja Umirovljeničkim fondom, podnijelo je zahtjev za dobivanje suglasnosti na tekst izmjena i dopuna Statuta Umirovljeničkog fonda. Na tekst izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda prethodnu suglasnost dala je Vlada Republike na svojoj sjednici održanoj 21. travnja 2007. godine. Temeljem prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske Upravni odbor Umirovljeničkog fonda je 21. travnja na svojoj 23. sjednici donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umirovljeničkog fonda.
U provedenom postupku je utvrđeno da je tekst Izmjena i dopuna Statuta Umirovljeničkog fonda u skladu s odredbama Zakona o umirovljeničkom fonduL333993 (»Narodne novine« br. 93/04 i 41/07) a da na temelju odredbi članka 32. Statuta Umirovljeničkog fonda statut stupa na snagu nakon što ga odobri Nadzorno tijelo odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga riješila je kako je navedeno u točki 1. izreke rješenja.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-09/23
Urbroj: 326-113/07-3
Zagreb, 21. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondom HPB Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, daje odobrenje na izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !