Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 14.12.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3693

Na temelju odredbi članka 15.L366802 točka 4. alineja 1. i članka 8.L366803 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 105.L366805 stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima («»Narodne novine«», broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija), na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, u predmetu odobrenja izmjena Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced, na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobravaju se izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, obvezno je objaviti izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 451-04/07-09/60
Urbroj: 326-113/07-2
Zagreb, 6. prosinca 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !