Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 7.5.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1591

Na temelju odredbi članka 15.L334891 točka 4. alineja 1. i članka 8.L334892 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 181.L334894 stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, u predmetu pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond, na sjednici održanoj 26. travnja 2007. godine donosi:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, odobrava se pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5 (dalje: Društvo), podnijelo je 28. ožujka 2007. zahtjev za izdavanjem suglasnosti pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond (dalje: PBZ Kunski novčani fond) otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fondu (dalje: PBZ Novčani fond) sukladno odredbama članka 3.L334896 stavka 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova (»Narodne novine« br. 139/06, dalje: Pravilnik).
Uz zahtjev je bila dostavljena sva dokumentacija sukladno odredbama članka 3. stavka 5. Pravilnika i to kako slijedi:
1. Odluka Nadzornog odbora Društva o pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu,
2. Ugovor o pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu,
3. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva za posljednju poslovnu godinu,
4. Potvrdu da Društvo po završetku postupka pripajanja fondova zadovoljava odredbe čl. 22. Zakona o investicijskim fondovima u iznosu temeljnog kapitala društva za upravljanje,
5. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju PBZ Kunskog novčanog fonda,
6. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju PBZ Novčanog fonda,
7. Popis povezanih osoba Društva,
8. Elaborat o pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu.
Fond preuzimatelj u postupku pripajanja bit će PBZ Novčani fond. PBZ Novčani fond je započeo s radom 31. ožujka 1999. g. i osnovan je na neodređeno vrijeme. Rad Fonda odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom, klasa: UP/I-450-08/99-01/15, urbroj: 567-02/99-3, od 18. ožujka 1999. godine.
Pripojeni fond u postupku pripajanja bit će PBZ Kunski novčani fond. PBZ Kunski novčani fond je započeo s radom 29. kolovoza 2002.g. i osnovan je na neodređeno vrijeme. Rad Fonda odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom, klasa: UP/I-450-08/02-02/83, urbroj: 567-02/01-02, od 11. srpnja 2002. godine.
Nakon izvršenog pregleda dostavljene dokumentacije u kojem su u elaboratu o pripajanju navedeni razlozi zbog čega se pristupilo pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu, a koji obuhvaćaju troškovne, operativne, prodajne i kontrolne razloge utvrđeno je da provođenjem pripajanja ne umanjuju prava udjeličara oba otvorena investicijska fonda s javnom ponudom. Sukladno čl.2. st.6. Pravilnika, Društvo imateljima udjela u PBZ Kunskom novčanom fondu neće obračunati i naplatiti ulaznu ili izlaznu naknadu.
Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju bez odgode javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u PBZ Kunskom novčanom fondu o namjeri pripajanja PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu što je sukladno odredbi članka 4. stavka 5. Pravilnika. Tekst je objavljen dana 15. ožujka 2007. u dnevnom listu »Glas Slavonije«, a 20. ožujka 2007. u oglasnom dijelu »Narodnih novina« broj 30.
Na temelju uvida u navedenu dokumentaciju i postupka koji je prethodio zahtjevu Društva a koji je bio u skladu s odredbama Pravilnika, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na svojoj sjednici odluku kako je navedeno u točki 1. izrjeke rješenja.
Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-06/7
Urbroj: 326-113-07-2
Zagreb, 26. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !