Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Platinum Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 26.9.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Platinum Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2923

Na temelju odredbi članka 15.L356769 točka 4. alineja 1., članka 8.L356770 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 5.L356772, 50.L356773, 91.L356774, 105L356775 i članka 113.L356776 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Perkovčeva 2, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fonda Platinum Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 20. rujna 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Perkovčeva 2, odobrava se osnivanje Platinum Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Perkovčeva 2, odobrava se Prospekt i Statut Platinum Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Perkovčeva 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Platinum Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Société Générale – Splitske banke d.d. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16, za obavljanje poslova depozitne banke za Platinum Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 27. srpnja 2007. između društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Perkovčeva 2, i Société Générale – Splitske banke d.d.
5. Platinum Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD094.
6. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-06/23
Urbroj: 326-113-07-8
Zagreb, 20. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Platinum Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !