Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 22.8.2007 Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2692

Sukladno odredbama članka 15.L349839 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L349840 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 22.L349842 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), na temelju zahtjeva Grada Osijeka, Osijek, Kuhačeva 9, za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica javnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Gradu Osijeku, Osijek, Kuhačeva 9, odobrava se prospekt o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Grad Osijek, Osijek, Kuhačeva 9 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnio je 29. lipnja 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica javnom ponudom, te dokumentaciju u privitku, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL349844 (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL349845 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, od 25. svibnja 2007. godine, dana je suglasnost Gradu Osijeku za zaduženje na domaćem tržištu kapitala, izdavanjem municipalnih obveznica, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 kuna, za financiranje kapitalnih projekata, pod uvjetima i za namjenu utvrđenu Odlukom Gradskog vijeća Grada Osijeka o zaduživanju Grada Osijeka izdavanjem municipalnih obveznica, klase: 403-01/07-01/5, urbroj: 2158/01-01/01-07-07, od 23. travnja 2007. godine.
Sukladno navedenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Osijeka o zaduživanju Grada Osijeka izdavanjem municipalnih obveznica od 23. travnja 2007. godine, Grad Osijek zadužuje se izdavanjem municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu zaduženja od 25.000.000,00HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine.
Prinos predmetnog izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa na interpolirani 8-godišnji kupovni prinos kunske obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske utvrđenog 2 radna dana prije nadnevka izdanja obveznica i uvećanog za premiju koja odražava kreditni rizik Izdavatelja, te trenutačno stanje na tržištu kapitala. U trenutku podnošenja obvezujućih ponuda za upis obveznica, investitori će biti upoznati s indikativnim iznosom premije. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa i kamatne stope (kupona). Kamata se obračunava od datuma izdanja, a isplaćuje polugodišnje.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 9 radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom.
Agent izdanja, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, jedan će radni dan nakon zatvaranja upisa obavijestiti svakog investitora o rezultatu upisa obveznica.
Razdoblje uplate trajat će 1 radni dan počevši 2. radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. kao i razdoblje upisa. Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja koju će Agent i Pokrovitelj izdanja, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o institucionalnom investitoru. Zadnji dan razdoblja uplate je datum izdanja obveznica.
Agent izdanja ujedno je i Pokrovitelj izdanja, te će na nadnevak izdanja s Izdavateljem sklopiti Ugovor o upisu obveznica kojim će upisati i uplatiti one obveznice koje ostanu neupisane od strane investitora u okviru opisanog postupka upisa i uplate obveznica javnom ponudom, po cijeni izdanja.
Sukladno odredbi članka 2.L349846 stavak 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06 i 11/07) Izdavatelj je kao tijelo javne vlasti oslobođen od plaćanja naknade i administrativne pristojbe.
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno članku 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.
Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/17
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !