Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 18. srpnja 2016. godine ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 23.4.2007 Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 18. srpnja 2016. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1409

Sukladno odredbama članka 15.L333797 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L333798 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 22.L333800 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02 i 138/06), temeljem zahtjeva Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16, za odobrenje prospekta o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja druge tranše obveznica u prvu kotaciju, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 5. travnja 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Gradu Rijeci, Rijeka, Korzo 16, odobrava se prospekt o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 18. srpnja 2016. godine.
2. Gradu Rijeci, Rijeka, Korzo 16, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku od sedam dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnio je 12. ožujka 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja druge tranše obveznica u prvu kotaciju, te dokumentaciju u privitku, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL333802 (»Narodne novine«, broj 84/02 i 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL333803 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, od 28. travnja 2006. godine, dana je suglasnost Gradu Rijeci za zaduženje na domaćem tržištu kapitala, izdavanjem municipalnih obveznica, u ukupnom iznosu od 24.574.513 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00kuna, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva), za financiranje kapitalnih projekata, pod uvjetima i za namjenu utvrđenu Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica od 28. veljače 2006. godine, s tim da se u 2006. godini može koristiti 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini 60.000.000,00 kuna te u 2008. godini 60.000.000,00 kuna.
Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica od 28. veljače 2006. godine te Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica, od 30. svibnja 2006. godine, Grad Rijeka zadužuje se izdavanjem municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu zaduženja od 24.574.513 EUR, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 18. srpnja 2016. godine, s tim da će izdanje biti provedeno u tri tranše, na način kako je to određeno navedenim odlukama Gradskog vijeća Grada Rijeke.
Rješenjem Agencije za nadzor financijskih usluga od 21. lipnja 2006, pod brojem, klasa: UP/I-450-08/06-11/15, urbroj: 326-101/06-4,Gradu Rijeci odobren je prospekt o izdavanju municipalnih obveznica prve tranše javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2016. godine, kao i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju.
S tim u skladu, zahtjev Izdavatelja od 12. ožujka 2007. godine, odnosi se na odobrenje prospekta o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica, javnom ponudom, u iznosu od EUR 8.191.504,00. Izdanje druge tranše obveznica Grada Rijeke čini integralno izdanje s izdanjem obveznica Grada Rijeke izdanim 18. srpnja 2006. godine (»1. tranša Obveznica«), te će se kao takvo zajednički smatrati jednom jedinstvenom i istovrsnom obvezom Grada Rijeke u ukupnom iznosu od EUR 16.383.008,00, dospijeća 18. srpnja 2016. godine.
Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa 7,25-godišnji Euroswap, utvrđen 2 radna dana prije datuma izdanja obveznica 2. tranše, uvećan za premiju rizika RH (temeljena na premiji rizika obveznice Ministarstva financija – HRRHMFO142A8) i uvećan za premiju koja odražava kreditni rizik izdavatelja te trenutačno stanje na tržištu kapitala. U trenutku podnošenja obvezujućih ponuda za upis obveznica 2. tranše, investitori će biti upoznati s indikativnim iznosom premije. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa i kamatne stope (kupona), te će biti uvećana za stečenu kamatu od 18. siječnja 2007. do izdanja.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 10 radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom.
Razdoblje uplate trajat će 12 radnih dana počevši istog radnog dana kao i razdoblje upisa. Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja koju će Agent i Pokrovitelj izdanja, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o institucionalnom investitoru. Zadnji dan razdoblja uplate je datum izdanja obveznica.
Sukladno odredbi članka 2.L333804 stavak 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06 i 11/07) Izdavatelj je kao tijelo javne vlasti oslobođen od plaćanja naknade i administrativne pristojbe.
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, te da isti podaci mogu biti objavljeni prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, pa je sukladno članku 22. stavak 4. i članku 96. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.
Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/2
Urbroj: 326-111/07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 18. srpnja 2016. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !