Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 3.7.2006 Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1746

Sukladno odredbama članka 15.L304279 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L304280 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 22.L304282 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 21. lipnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. GRADU RIJECI, Rijeka, Korzo 16, odobrava se prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2016. godine.

2. GRADU RIJECI, Rijeka, Korzo 16, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku od sedam dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.

3. Ovo rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnio je dana 18. svibnja 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, a dana 8. i 21. lipnja 2006. godine dopunu toga Zahtjeva, te dokumentaciju u privitku, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL304284 (»Narodne novine«, broj 84/02, daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL304285 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, od 28. travnja 2006. godine, dana je suglasnost Gradu Rijeci za zaduženje na domaćem tržištu kapitala, izdavanjem municipalnih obveznica, u ukupnom iznosu od 24.574.513 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva), za financiranje kapitalnih projekata, pod uvjetima i za namjenu utvrđenu Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica od 28. veljače 2006. godine, s tim da se u 2006. godini može koristiti 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini 60.000.000,00 kuna te u 2008. godini 60.000.000,00 kuna.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica od 28. veljače 2006. godine te Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica, od 30. svibnja 2006. godine, Grad Rijeka zadužuje se izdavanjem municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu zaduženja od 24.574.513 EUR, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2016. godine, s tim da će izdanje biti provedeno u tri tranše, na način kako je to odredeno navedenim Odlukama Gradskog vijeća Grada Rijeke. S tim u skladu, Zahtjev Izdavatelja od 18. svibnja 2006. godine, odnosi se na odobrenje prospekta o izdavanju prve tranše municipalnih obveznica, javnom ponudom, u iznosu od EUR 8.191.504,00.

Razdoblje upisa obveznica trajat će 9 radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom.

Razdoblje uplate trajat će 11 radnih dana počevši istog radnog dana kao i razdoblje upisa. Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja Agent i Pokrovitelj izdanja, Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Račkoga 6, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o institucionalnom investitoru. Zadnji dan razdoblja uplate je datum izdanja obveznica.

Sukladno odredbi članka 2.L304286 stavak 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06) Izdavatelj je kao tijelo javne vlasti oslobođen od plaćanja naknade i administrativne pristojbe.

U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, te da isti podaci mogu biti objavljeni prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, pa je sukladno članku 22. stavak 4. i članku 96. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/15

Urbroj: 326-101/06-4

Zagreb, 21. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !